INFORMACIJA O VPOGLEDU V KNJIGOVODSKO KARTICO

Comments

Transcription

INFORMACIJA O VPOGLEDU V KNJIGOVODSKO KARTICO
INFORMACIJA O VPOGLEDU V KNJIGOVODSKO KARTICO ZAVEZANCA ZA DAVEK
PREKO SISTEMA eDAVKI
»Razkritje/ eKartica«
UVOD
Davčna uprava RS vodi knjigovodske evidence terjatev in obveznosti iz naslova davkov in
drugih obveznih dajatev zavezancev za davek. Davčne transakcije evidentira v breme in
dobro na knjigovodski kartici zavezanca za davek po časovnem vrstnem redu nastale
transakcije.
Zaradi potrebe po vse večji obveščenosti zavezancev za davek o stanju njihovih terjatev in
obveznosti, smo na davčni upravi uvedli storitev e-knjigovodske kartice zavezanca za davek,
s katero lahko vsak zavezanec za davek sproti preverja stanje na svoji knjigovodski kartici.
Transakcije, ki so knjižene v knjigovodsko evidenco na davčnem uradu, se v nekaj dneh
prenesejo v centralno knjigovodsko kartico zavezanca za davek, ki je osnova za prikaz eknjigovodske kartice zavezanca za davek.
OPIS VPOGLEDA V E-KNJIGOVODSKO KARTICO
Za vpogled v e-knjigovodsko kartico preko sistema eDavki mora biti zavezanec identificiran
kot uporabnik eDavkov.
Vsi poslovni subjekti so od 1. 1. 2009 so dolžni uporabljati sistem eDavki sami oziroma preko
pooblaščenca.
PODROBNEJŠA POJASNILA K PODATKOM
KARTICA DAVČNEGA ZAVEZANCA«
IZ VPOGLEDA »KNJIGOVODSKA
Vpogled v e-knjigovodsko kartico je možen na treh nivojih, in sicer:

1. nivo – vpogled v knjigovodsko kartico zavezanca za davek prikaže promet v breme
in dobro ter stanje zavezanca za davek na posameznih davčnih uradih. S klikom na
posamezni davčni urad prestopimo na drugi nivo.

2. nivo – vpogled v knjigovodsko kartico zavezanca za davek po posameznih kontih.
S klikom na posamezni konto prestopimo na tretji nivo.

3. nivo – vpogled v podroben prikaz vseh transakcij po izbranem kontu.
Zavezanec za davek ima možnost tiskanja oziroma ustreznega izvoza podatkov na vseh treh
nivojih vpogleda.
Knjigovodska kartica zavezanca za davek prikazuje stanje oziroma transakcije tekočega
knjigovodskega leta (2010), vključno s prikazom začetnega stanja. Transakcije na
knjigovodski kartici zavezanca za davek v breme (debet) predstavljajo obveznosti
zavezancev za plačilo davkov. Obveznosti so lahko iz naslova:

predloženih davčnih obračunov zavezanca za davek,

odločb davčne uprave,

obračunanih in knjiženih zamudnih obresti,

sklepov davčne uprave.
Prikazan datum pri obveznostih pomeni datum zapadlosti, to je zadnji dan roka, do katerega
je potrebno davčno obveznost poravnati v skladu z zakonom o obdavčenju oziroma
zakonom, ki ureja davčni postopek.
Knjigovodska kartica zavezanca za davek prikazuje tudi knjižene davčne obveznosti, katerim
bo datum zapadel v prihodnosti, na primer obročno plačevanje, odlogi, akontacije...
Transakcije v dobro (kredit) na knjigovodski kartici zavezanca za davek predstavljajo plačilne
transakcije iz naslova:

prejetih plačil

izvedenih vračil zavezancem za davek,

prejetih plačil prek pobotov.
Prejeta plačila pokrivajo obveznosti po vrstnem redu prej dospele obveznosti (najprej
najstarejše obveznosti) v okviru istega konta. V primeru zamude s plačilom se najprej
pokrijejo zamudne obresti, ki se obračunajo in knjižijo na dan prejema plačila davka. Najprej
se pokrijejo obresti najstarejšega dolga, potem pa davek.
Izkazano stanje tako ne vključuje vseh morebitnih zamudnih obresti, saj se te knjižijo ob
izvedbi plačila. Informacijo o točnem stanju dolga na datum vpogleda, ki bo vključevala tudi
višino zamudnih obresti, je potrebno pridobiti na pristojnem davčnem uradu.
Datum pri plačilih ali vračilih je dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo
davkov ali dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom zavezanca za davek
(preplačilo pri drugem davku).
OBVESTILA O KNJIGOVODSKEM STANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI
V skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št.
1/2007 – UPB2 in 40/09) Davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju
njihovih terjatev in obveznosti iz naslova davkov na dan 31. avgusta. O stanju terjatev in
obveznosti na dan 31. avgusta moramo zavezance obvestiti najpozneje do 31. oktobra
istega leta.
Obveščamo vas, da letos obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti po stanju
31.8.2010 ne bomo pošiljali naslednjim zavezancem:



pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki
samostojno opravljajo dejavnost;
fizičnim osebam, ki uporabljajo sistem e-davki in
fizičnim osebam katerih knjigovodsko stanje terjatev in obveznosti je enako nič.
Navedeni zavezanci, ki obvestila ne bodo dobili, si lahko stanje svojih terjatev in obveznosti
že sedaj pogledajo prek sistema eDavki, storitev e-knjigovodska kartica.
PREDLOGI IN PRIPOMBE NA NOVO STORITEV
Uporabniki te storitve lahko svoje predloge in pripombe sporočijo na naslov elektronske
pošte: [email protected]
V primeru, da se stanje na dan vpogleda oziroma izpisa e-knjigovodske kartice ne ujema s
podatki evidence zavezanca za davek, pri čemer je potrebno upoštevati določen časovni
zamik, ki nastaja zaradi prenosa podatkov iz knjigovodske evidence na davčnem uradu v
centralno knjigovodsko kartico zavezanca za davek, naj se zavezanec za davek osebno ali
po telefonu oglasi pri svojem referentu oziroma na pristojnem davčnem uradu.
POOBLAŠČANJE NA eDAVKIH
Sistem eDavki omogoča pooblaščanje tudi za storitev eKartica. Prej navedeno pomeni, da
bo moral zavezanec za davek dati svojemu pooblaščencu na eDavkih novo pooblastilo za
vpogled v eKartico, če bo želel, da bo pooblaščenec dostopal do teh podatkov.
V zvezi s prej navedenim pa še dodajamo, da je v fazi implementacije rešitev, ki bo
zavezancem za davek omogočila splošno pooblaščanje. Zavezanci za davek se bodo lahko
odločili, da bodo svoje pooblaščence na eDavkih pooblastili tudi za oddajo še ne objavljenih
obrazcev oziroma za dostop do novih storitev.
OBJAVA ZA JAVNOST
Ta informacija se objavi na spletnih straneh DURS, in sicer: http://www.durs.gov.si/, rubrika
Novice, z naslovom: »Informacija E-knjigovodska kartica« in na eDavkih, in sicer:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx, rubrika splošna obvestila,
z naslovom: »Nova storitev Razkritje/ eKartica«.