Nerevidirani računovodski izkazi Elektra

Comments

Transcription

Nerevidirani računovodski izkazi Elektra
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, LJUBLJANA
BILANCA STANJA na dan 31.03.2012
v EUR brez centov
POSTAVKA
Skupina
kontov,
konto
1
2
Znesek
Stanje
Stanje
31.3.2012
31.12.2011
3
4
SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)
I. Neopredm etena sred.in dolg. aktivne časovne razm ej. (1 do 5)
1. Dolgoročne premoženjske pravice
003,del 008-009
2. Dobro ime
000, del 009
3. Predujmi za neopredmetena sredstva
131,del 139
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
002
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
007
II. Opredm etena osnovna sredstva (1 do 4)
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
020, 031
b) Zgradbe
021,035,039
2. Proizvajalne naprave in stroji
040,050,052
3. Druge naprave in oprema
045
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
027,047
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
130, del 139
III. Naložbene neprem ičnine
01
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1+2)
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
060,del 069
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
063,del 069
c) Druge delnice in deleži
066, del 069
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
067, del 069
2. Dolgoročna posojila (a+b)
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
070, del 079
b) Dolgoročna posojila drugim
072, del 079
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
del 08
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
del 08
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
086, del 089
VI. Odložene terjatve za davek
09
B. Kratkoročna sredstva (I.+II.+III.+IV.)
I. Sredstva za prodajo
II. Zaloge (1 do 2)
1. Material
2. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe (1 + 2)
2. Kratkoročna posojila (a)
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
a) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3)
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razm ejitve
067
30,31,32
del 132, del 139
182, 183
del 12,13,15
del 12,13,15
14, 16
10,11
19
SREDSTVA SKUPAJ (A +B +C)
Zunajbilančna sredstva
990-994
415.736.611
2.401.514
101.427
0
0
0
2.300.087
404.223.237
305.871.531
12.982.795
292.888.736
78.384.951
100.456
19.866.299
19.865.999
300
0
9.108.064
8.986.508
7.970.318
571.352
444.838
0
121.556
0
121.556
3.796
0
0
3.796
0
417.177.134
2.471.014
87.903
0
0
0
2.383.111
405.594.421
309.509.475
12.982.599
296.526.876
79.230.874
100.456
16.753.616
16.722.876
30.740
0
9.107.903
8.986.508
7.970.318
571.352
444.838
0
121.395
20.994.468
0
1.871.030
1.871.030
0
3.145.888
3.145.888
3.116.788
29.100
12.399.015
19.495
11.979.748
399.772
3.578.535
26.902.403
0
1.885.313
1.885.313
0
2.694.248
2.694.248
2.653.061
41.187
14.440.804
326.818
13.649.824
464.162
7.882.038
900.475
917.867
437.631.554
444.997.404
126.666.004
126.708.234
121.395
3.796
0
0
3.796
0
POSTAVKA
1
Skupina
kontov,
konto
2
Znesek
Stanje
Stanje
31.3.2012
31.12.2011
3
4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
90
909
91
266.330.491
163.412.978
163.412.978
0
81.725.014
17.174.159
264.483.006
163.412.978
163.412.978
0
81.725.014
17.174.159
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
1. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
2. Prenesena čista izguba iz prejšnjih let
920
923
95
930,931
1.597.886
15.576.273
-22.945
2.193.800
2.193.800
0
1.597.886
15.576.273
-22.945
0
0
0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
932,933
1.847.485
2.193.800
963
960,961,962,965
del 96
47.043.134
5.490.734
362.985
41.189.415
88.544.443
47.380.737
5.589.297
399.412
41.392.028
88.544.443
88.544.443
0
88.544.443
0
0
88.544.443
0
88.544.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.339.938
42.806.401
0
0
21.187.473
0
21.172.065
0
15.408
14.152.465
24.590.261
0
24.574.853
0
15.408
18.216.140
91.906
9.816.798
-65.545
166.679
4.142.627
51.883
14.069.118
0
27.142
173.864
3.894.133
373.548
1.782.817
437.631.554
444.997.404
126.666.004
126.708.234
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razm ejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2 Druge rezervacije
3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti (I.+II.+III.)
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
970
972,973
974
976,979
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)
1.
2.
3.
4.
5.
Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Dolgoročne menične obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
980
982,983
985
986
989
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti (I.+II.+III.)
988
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
210
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne menične obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razm ejitve
270
272,273
274
275,276,278,279
del 22
del 22
281
24
23
25,26,del 27,28
29
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ (A + B +C +Č)
Zunajbilančne obveznosti
995-999
0
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, LJUBLJANA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje januar - marec 2012
POSTAVKA
Skupina
kontov,
konto
1
2
3
20.076.794
4
19.944.060
760,762,765
1. Čisti prihodki od prodaje
a) na domačem trgu
b) na tujem trgu
2. Sprem em ba vrednosti zalog proizvodov in nedok.proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki
Znes ek
Tekoče
Predhodno
leto
leto
20.076.794
19.944.060
761
0
0
600-630
0
0
2.260.181
1.591.135
790
766,768,769
PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4)
681.121
425.055
23.018.096
21.960.250
7.693.660
7.180.099
40, 70
4.988.662
4.541.900
41
2.704.998
2.638.199
6.522.351
6.642.409
4.758.082
4.594.128
472
206.322
246.093
c) Stroški socialnih zavarovanj
474,475
776.914
828.645
č) Drugi stroški dela
473,476
781.033
973.543
6.144.980
6.178.220
43
6.144.568
6.164.319
720
412
1.947
721,722
0
11.954
44,45,48
41.614
46.503
2.615.491
1.913.019
5. Stroški blaga, m ateriala in storitev (a+b)
a) Nab.vred.prodanega blaga in materiala ter stroški por.materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
470,471
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr.in opr.osn.sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2+3+4-5-6-7-8)
9. Finančni prihodki iz deležev
0
0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
770,779
0
0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
771,779
0
0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
772,779
0
0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
773,778
34.990
3.925
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
774,778
17.840
0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
775,779
17.150
3.925
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
8.947
11.737
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
776
0
0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
777
8.947
11.737
748
0
0
877.343
804.622
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
740
0
0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
741
877.343
804.622
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
742
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
743
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
0
0
2.566
19.593
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
744
0
0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.
745
946
2.903
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
746
1.620
16.690
ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA
(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14)
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
1.779.519
1.104.466
78
112.594
533.387
75
44.628
58.697
810,812
0
0
813
0
0
816
1.847.485
1.579.156
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(1+2+2+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17-18)

Similar documents