Sporazum o prenosu pravic in obveznosti

Comments

Transcription

Sporazum o prenosu pravic in obveznosti
Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1,
1000
Ljubljana,
matična
številka:
5837049000, davčna številka: SI94359024,
ki jo zastopa Alenka Jež Heinc, izvršna
direktorica,
Društvo UNICEF Slovenija (Association of
UNICEF Slovenia), Pavšičeva 1, 1000
Ljubljana, reg. No. 5837049000, tax No.
SI943599024, represented by Alenka Jež
Heinc, executive director,
in
and
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, matična
številka 4036816000, davčna številka
SI34588728, ki jo zastopa Dejan Turk,
predsednik uprave,
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova
(Slovenia Foundation for UNICEF – the
institution), Dvorakova 5, 1000 Ljubljana,
reg. No. 4036816000, tax No. SI34588728,
represented by Dejan Turk, Chairman of the
Management Board,
ter
and
UNICEF, Sklad Združenih narodov za pomoč UNICEF, the United Nations Children’s Fund,
otrokom, PFP, ki ga zastopa Leila PFP, represented by Leila Gharagozloo
Gharagozloo Pakkala, direktorica
Pakkala, director,
sklenejo sledeči:
conclude the following:
SPORAZUM O PRENOSU PRAVIC IN
OBVEZNOSTI
AGREEMENT ON TRANSFER OF RIGHTS
AND OBLIGATIONS
I.
(uvodne ugotovitve)
I.
(introductory remarks)
UNICEF je edinstvena med organizacijami v
svetu. Ima moč in sposobnost, da vpliva na
odgovorne in partnerje v državah ter
lokalnih skupnostih, da z njimi spreminja
svet v korist otrok na vseh področjih
njihovega življenja. Zamisli spreminja v
realnost; uporablja znanje in izkušnje za
soočenje z izzivi, ki stojijo pred otroki in
tistimi, ki skrbijo zanje; prispeva k
prepoznavanju, kako pomembni so otroci za
razvoj in napredek ter pomaga otrokom s
ciljem, da polno razvijejo svoje sposobnosti.
UNICEF je učinkovita in zaupanja vredna
organizacija, ki promovira in ščiti pravice
otrok ter izboljšuje njihov položaj doma in
po svetu. UNICEF v Sloveniji uresničuje
svoje poslanstvo in cilje ob nepogrešljivi
podpori svojih partnerjev ter v sodelovanju z
njimi.
UNICEF is a unique world organization with
power and capability to influence partners
and responsible persons in national and local
communities with the purpose to change the
world for the good of children in all areas of
their life, transforming ideas into reality,
using knowledge and experience to face the
challenges facing children and their caregivers, raising the awareness of how very
important children are for our progress and
development, helping children with the goal
to fully develop their potentials.
UNICEF is efficient and trustworthy
organization, promoting and protecting
children’s rights, improving their position at
home and around the world. In Slovenia
UNICEFs mission and its goals are being
realized with cooperation and indispensable
support of its partners.
1
II.
II.
Podlaga za izvajanje poslanstva UNICEF-a v
Sloveniji je bil in je Sporazum o
prepoznavanju in sodelovanju, sklenjen med
UNICEF-om in Društvom UNICEF Slovenija,
ki je bilo ustanovljeno in deluje skladno z
Zakonom o društvih ( Ur. L. RS, št. 60/95 s
spremembami), svojim Statutom in veljavno
zakonodajo, ki velja za Republiko Slovenijo.
The
Cooperation
agreement,
signed
between UNICEF and Association of UNICEF
Slovenia has been and still is the foundation
for implementation of UNICEF’s mission in
Slovenia; Association of UNICEF Slovenia has
been established and operates in accordance
with the Societies Act (Zakon o društvih, Ur.
L. RS, št. 60/95 s spremembami), its statute
and legislation in force in the Republic of
Slovenia.
Društvo UNICEF Slovenija lahko preneha na
način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o
društvih, to je na podlagi sklepa skupščine
društva in izbrisa iz registra (prenehanje po
volji članov). Ob prenehanju društva morajo
biti poravnane vse obstoječe obveznosti,
preostalo premoženje pa se lahko prenese
na drugo pravno osebo s podobnimi cilji (38.
člen Zakona o društvih).
The Association of UNICEF Slovenia can
cease to exist in the way and under
conditions determined in the Societies Act;
that is by a decision of the general assembly
and the removal from the registry
(termination at members’ will). In the
process
of
termination,
all
existing
obligations shall be settled, while the
remaining property of the association can be
transferred to another legal entity with
similar purposes (Art. 38 of Societies Act).
Slovenska fundacija za UNICEF, je ustanova,
ustanovljena v skladu z Zakonom o
ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 s
spremembami),
na podlagi
Akta
o
ustanovitvi ustanoviteljice Shahnaz Kianian
Firouzgar z dne 16. 08. 2011 in 31. 08. 2011
(SV-1697/2011, SV 1795/2011, SV 1796 –
čistopis) ter soglasja Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve št. 014022/2011/5 z dne 5. 10. 2011. Namen
Slovenske
fundacije
za
Unicef
je
splošnokoristen, dobrodelen in trajen, pri
čemer je fundacija ustanovljena z namenom
podpore mandatu in ciljem UNICEF-a.
Slovenian Foundation for UNICEF – the
institution is an Institution which has been
established
in
accordance
with
the
Foundations Act (Zakon o Ustanovah, Ur. l.
RS, št. 70/05 s spremembami) by the Act on
Establishment (hereinafter: AoE) of the
founder Shahnaz Kianian Firouzgar on
August 16, 2011, amended of August 31,
2011 (SV-1697/2011, SV 1795/2011, SV
1796 – clean text) and the Consent of
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
No. 0140-22/2011/5 on October 5, 2011;
Slovenian Foundation for UNICEF – the
institution has been established to meet
generally
beneficial,
charitable
and
permanent purpose, while its purposes and
goals further include the support of UNICEF
and UNICEF’s mandate.
Skupščina Društva UNICEF Slovenija je na
svoji zadnji, izredni seji 28. 06. 2011 z
večino glasov prisotnih članov glasovala za
sprejem sklepa št. 6: »Skupščina Društva
UNICEF soglaša z usmeritvijo, da se
dejavnosti prenesejo na novoustanovljeno
fundacijo«.
At the last extraordinary general assembly
meeting on June 28th, 2011, the assembly
voted in favour of the decision no. 6:
»General assembly of Association UNICEF
Slovenia is in agreement with the direction to
transfer its operations to the newly
established foundation«.
2
Sprejetje navedenega sklepa in ustanovitev
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova
predstavljajo podlago za sklenitev tega
Sporazuma, ki bo pričel veljati zgolj in samo
v primeru, da bo skupščina Društva UNICEF
Slovenija na skupščini sprejela sledeče
sklepe:
The adoption of the above mentioned
decision and establishment of the Slovenian
foundation for UNICEF – the institution
enabled the conclusion of this agreement
that will come into force solely in the event
of following decisions being adopted at the
general assembly meeting of the Association
of UNICEF Slovenia:
a) »Skupščina Društva UNICEF Slovenija a) »General assembly of the Association of
sklene, da Društvo UNICEF Slovenija UNICEF Slovenia decides to terminate the
preneha.
Association of UNICEF Slovenia.
b) Skupščina Društva UNICEF sprejme sklep,
da se z dnem sprejetja tega skupščinskega
sklepa poravnajo vse obstoječe obveznosti
skladno z določbami Sporazuma o prenosu
pravic in obveznosti, ki so ga dne 10. 02.
2012 podpisali in sklenili Društvo UNICEF
Slovenija, Slovenska fundacija za UNICEF,
ustanova in UNICEF PFP ter da se v trenutku
sprejetja sklepa vse premoženje Društva
UNICEF Slovenija, tako premično kot tudi
nepremično, skupaj z vsemi obstoječimi
dejavnostmi,
zaposlenimi
delavci,
obstoječimi in bodočimi terjatvami ter
obveznostmi in sedanjimi ter
bodočimi
upravičenji prenese na Slovensko fundacijo
za UNICEF, ustanova.
b) General assembly of the Association of
UNICEF Slovenia adopts the decision that
with the day of adoption of this decision all
existing obligations shall be settled in
accordance with provisions of the Agreement
on transfer of Rights and obligations,
concluded and signed on the 10. 02. 2012 by
Association of UNICEF Slovenia, Slovenian
foundation for UNICEF - the institution and
UNICEF PFP, and that all movable as well as
immovable property of the Association of
UNICEF Slovenia, together with all present
activities and operations, all employees at
the moment of the adoption of this decision,
present and future claims and liabilities and
existing and future powers and entitlements
shall be transferred to the Slovenian
foundation for UNICEF - the institution.
c) Skupščina Društva UNICEF sprejema
besedilo Sporazuma o prenosu pravic in
obveznosti, ki so ga dne 10. 02. 2012
podpisali in sklenili Društvo UNICEF
Slovenija, Slovenska fundacija za UNICEF,
ustanova in UNICEF PFP, kar predstavlja
podlago za izvedbo sklepa b) skupščine
Društva UNICEF Slovenija.«
c) General assembly of the Association of
UNICEF Slovenia adopts the wording of the
Agreement on transfer of Rights and
obligations, concluded and signed on the 10.
02. 2012 by Association of UNICEF Slovenia,
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution and UNICEF PFP; this shall serve
as a basis for the execution of the decision.
III.
III.
Podpisniki sporazuma se strinjamo, da
obstaja
skupni
interes
po
prenosu
dolgoletnega
uspešnega
poslovnega
sodelovanja med UNICEF-om in Društvom
UNICEF Slovenija na nov okvir sodelovanja
med UNICEF-om in Slovensko fundacijo za
UNICEF, ustanova, z namenom skupaj
prispevati več za dobrobit otrok. Spoznanje
temelji na skupni zavesti, da sprememba
Signatories of this agreement conclude that
there is a common interest to transfer the
long term successful business cooperation
between UNICEF and Association of UNICEF
Slovenia into a new cooperation framework
between UNICEF and Slovenian foundation
for UNICEF – the institution, with the
purpose to contribute more for the welfare of
the children. This realization is based on
3
omogoča nadaljnji razvoj in rast dejavnosti v common awareness that this change would
primernejšem pravnem okolju.
enable further development and growth of
operations in a more relevant legal
environment.
IV.
IV.
V okviru prenehanja Društva UNICEF
Slovenija in zagotovitve dejavnosti UNICEF-a
v okviru Slovenske fundacije za UNICEF,
ustanova se podpisniki strinjamo, da s tem
dokumentom dogovorimo načine razrešitve
odprtih vprašanj v zvezi s prenosom
dejavnosti ter vprašanja glede prenosa
pravic in obveznosti Društva UNICEF
Slovenija, kakor tudi medsebojna razmerja
med strankami sporazuma pred in po
prenehanju Društva UNICEF Slovenija.
In accordance with the termination of the
Association of UNICEF Slovenia and to assure
the operations and activities of UNICEF
within the Slovenian foundation for UNICEF –
the institution, the signatories agree that the
ways to solve open questions in connection
to the transfer of operations shall be
stipulated in this document, concluded to
define all the aspects and open issues of the
transfer of rights and obligations of
Association UNICEF Slovenia as well as to
define the relations between parties prior to
and after the termination of Association
UNICEF Slovenia.
V.
V.
Podlaga za izvajanje poslanstva UNICEF-a v
Sloveniji je Sporazum o prepoznavanju in
sodelovanju, podpisan 3. decembra 2002. Z
dnem sprejetja sklepa o prenehanju Društva
UNICEF Slovenija bo UNICEF odpovedal
obstoječi Sporazum o prepoznavanju in
sodelovanju, sklenjen z Društvom UNICEF
Slovenija in podpisal nov sporazum o
prepoznavanju
in
sodelovanju
z
novoustanovljeno Slovensko fundacijo za
UNICEF, ustanova.
The Cooperation agreement signed on
December 3rd 2002 serve as a basis for the
implementation of UNICEF mission in
Slovenia. On the day of the decision to
terminate the Association of UNICEF
Slovenia, UNICEF shall withdraw the existing
Cooperation agreement and sign the
Cooperation agreement with the newly
founded Slovenian foundation for UNICEF –
the institution.
VI.
(prenos dejavnosti)
VI.
(transfer of operations)
Društvo UNICEF Slovenija prenaša na The Association of UNICEF Slovenia shall
Slovensko fundacijo za UNICEF, ustanovo transfer all present operations to the
vse obstoječe dejavnosti, kot sledi:
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution, as follows:
- Prodajo voščilnic in daril UNICEF-a.
- sale of UNICEF greeting cards and
- Zbiranje sredstev za UNICEF-ove
gifts
dolgoročne
programe
pomoči
- Fundraising for UNICEF sustainable
otrokom v državah v razvoju.
development programs for children in
- Dejavnosti
zagovorništva
in
developing countries
izobraževanja za razvoj (projekte:
- advocacy
and
education
for
Otrokom
prijazno
UNICEF-ovo
development (projects: UNICEF child
mesto, POVEJ – spregovorimo o
friendly city, SPEAK UP – let’s talk
nasilju nad otroki, Varne točke,
about peer violence, Safe points,
4
-
-
dejavnosti v vrtcih in šolah, punčke
iz cunj).
Dejavnosti nacionalnih in strokovnih
odborov
(Nacionalni odbor
za
spodbujanje
dojenja, Nacionalni
odbor za zdravje otrok, Nacionalni
odbor za
participacijo otrok in
mladostnikov, Nacionalni odbor za
uresničevanje otrokovih pravic in
Strokovni odbor za preprečevanje
revščine in socialne izključenosti)
Dejavnost prostovoljcev.
Dejavnost UNICEF-ovih nacionalnih
ambasadorjev.
activities
in
kindergartens
and
schools, rag dolls)
- activities of national and professional
boards
(National
board
for
promotion of breastfeeding, National
board for children’s health, National
board for participation of children and
youth, National board for promotion
and implementatition
of children’s
rights and Expert group
for the
prevention of poverty and social
exclusion)
- activities of volunteers,
- activities of national ambassadors for
UNICEF.
VII.
(transfer of rights and obligations)
VII.
(prenos pravic in obveznosti)
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution shall undertake to assure the
conditions for further execution and
development of all existing activities, in
accordance to the Cooperation agreement.
Explicitly for the purpose of transferring the
operations that are in their content equal to
the present activities of the association, the
Association of UNICEF Slovenia agrees that
all its property shall be taken over by the
foundation. The above mentioned transfer
includes, but is not limited to:
a) transfer of existing operations
(programs);
b) transfer of employees;
c) transfer of movable and immovable
property;
d) transfer of rights and obligations;
e) transfer of existing and future claims
and liabilities ;
f) transfer of databases of natural and
legal persons.
g) transfer of existing litigation;
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
sprejema obvezo, da bo zagotavljala pogoje
za nadaljnje izvajanje in razvoj vseh
obstoječih
dejavnosti,
skladno
s
Sporazumom
o
prepoznavanju
in
sodelovanju. Prav zaradi prenosa dejavnosti,
ki je po svoji vsebini enaka dejavnosti
sedanjega društva, se Društvo UNICEF
Slovenija strinja, da je fundacija prevzemnik
vsega premoženja društva.
Prenos pravic in dolžnosti obsega zlasti:
a) prenos
obstoječih
dejavnosti
(programov);
b) prenos zaposlenih;
c) prenos premičnega in nepremičnega
premoženja;
d) prenos vseh pravic in dolžnosti;
e) prenos
obstoječih
in
bodočih
upravičenj;
f) prenos evidenc fizičnih in pravnih
oseb;
g) prenos obstoječih pravd.
VIII.
(prevzem delavcev)
VIII.
(transfer of employees)
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
prevzema vse zaposlene delavce sedanjega
Društva UNICEF Slovenija na način, da
vstopa kot novi delodajalec v obstoječa
pogodbena razmerja skladno z določili 73.
člena ZDR, s čimer se zagotavlja
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution shall take over all employees of
the present Association of UNICEF Slovenia
as a new employer in their employment
contracts in accordance with the provisions
of Article 73 of the Employment relationships
5
delovnopravna kontinuiteta. Društvo UNICEF
Slovenija ima sklenjenih 11 pogodb za
nedoločen čas, 2 pogodbi za določen čas in
3 pogodbe s samostojnimi podjetniki za
določen čas.
Act to assure legal continuity. At this
moment The Association of UNICEF Slovenia
has 11 employment contracts for an
indefinite period of time, 2 employment
contracts for a definite period of time and 3
contracts with single enterpreneurs for a
definite period of time.
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
se zavezuje, da bo v celoti spoštovala
zaveze in obveznosti iz 73. člena ZDR.
Društvo UNICEF Slovenija pa se zavezuje,
da bo opravilo dolžno obveščanje v skladu s
74. členom ZDR.
Slovenian Foundation for UNICEF undertakes
that conditions and obligations as set by
Article 73 of Employment Relationship Act
will be fulfilled in their entirety, while
Association of UNICEF Slovenia undertakes
to perform due notifications as determined
by Article 74 of Employment Relationship
Act.
IX.
(prenos premoženja)
IX.
(transfer of property)
Stranke
predmetnega
sporazuma
se
strinjajo, da se celotno premično in
nepremično premoženje prenese iz Društva
UNICEF Slovenije na Slovensko fundacijo za
UNICEF, ustanova.
The parties agree that all movable and
immovable properties shall be transferred
from Association of UNICEF Slovenia to the
Slovenian foundation for UNICEF – the
institution.
Prenos
premoženja se opravi
brez
dodatnega plačila, nasprotna izpolnitev
Slovenske fundacije za UNICEF, ustanova je
izkazana kot prevzem vseh obveznosti in
dolžnosti Društva UNICEF Slovenije, kot je
določeno s tem sporazumom, zaradi
ohranitve namena, za katerega je bilo
Društvo UNICEF Slovenija ustanovljeno.
The transfer is made without any additional
payment, while the counter fulfilment of
Slovenian Foundation for UNICEF – the
institution is demonstrated by taking all
obligations and liabilities from Association of
UNICEF Slovenia as determined by this
agreement in order to entertain purposes for
which Association of UNICEF Slovenia was
established and purposes that were followed
during its operations.
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
se zaveže, da bo celotno preneseno
premično in
nepremično
premoženje
uporabljala izključno za dosego svojega
namena in ciljev, kot so določeni z Aktom o
ustanovitvi, skladno z določbami Sporazuma
o prepoznavanju in sodelovanju, ki ga bo
sklenila z UNICEF in v skladu z namenom,
za katerega je bilo ustanovljeno Društvo
UNICEF Slovenija.
Slovenia Foundation for UNICEF - the
institution undertakes to use all transferred
movable and immovable property exclusively
in accordance to its purposes and goals as
set out with Act on Establishment, in
accordance with provisions of Cooperation
agreement which is to be concluded with
UNICEF, as well as in accordance with
purposes for which the Association of
UNICEF Slovenia was established.
X.
X.
Društvo UNICEF Slovenija je zemljiškoknjižni In the Land register the Association of
lastnik nepremičnine ID znak: 1739-607/0-0, UNICEF Slovenia is registered as an owner of
6
parc.št. 607/0 k.o. 1739 ZGORNJA ŠIŠKA
(ID 1185250), ki jo bo pod pogojem
sprejetja sklepa b) na skupščini društva
UNICEF Slovenija prenesla v last in posest
Slovenske fundacije za UNICEF, ustanova
skupaj z vsem premičnim premoženjem,
zavedenim v registru osnovnih sredstev.
Stranke ocenjujejo vrednost nepremičnega
premoženja iz prejšnjega odstavka tega
člena pogodbe na 492.896 EUR.
a real-estate with the ID code: 1739-607/00, parcel No. 607/0 k.o. 1739 ZGORNJA
ŠIŠKA (ID 1185250), that shall be
transferred to the ownership of the Slovenian
foundation for UNICEF - the institution
together with all movable property, listed in
the register of assets.
The parties evaluate the value of the real
estate from the previous paragraph to
492.896 EUR.
* * *
Zemljiškoknjižno dovolilo
Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, matična št.: 5837049000, ki
ga zastopa ga. Alenka Jež Heinc, izvršna
direktorica,
izrecno
in
brezpogojno
dovoljuje, da se v Zemljiški knjigi, pri
nepremičnini z ID znakom: 1739-607/0-0,
(prej parcela št. 607/0 k.o. 1739 ZGORNJA
ŠIŠKA (ID 1185250), vknjiži lastninska
pravica
* * *
Intabulation clause
Association of UNICEF Slovenia, Pavšičeva
ulica 1, 1000 Ljubljana, Reg. No.:
5837049000, represented by Ms Alenka Jež
Heinc, Executive Director, explicitly and
irrevocably allows that in the Land registry,
at the real-estate with ID code: 1739-607/00, parcel No. 607/0 k.o. 1739 ZGORNJA
ŠIŠKA (ID 1185250), the right to own is
entered
do celote
1/1
to its full share
of 1/1
v korist in na ime imetnika:
in favour of:
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF,
USTANOVA,
Dvorakova ulica 5, 1000 Ljubljana,
Matična št.: 4036816000,
ki jo zastopa g. Dejan Turk, predsednik
uprave
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF,
USTANOVA,
Dvorakova ulica 5, 1000 Ljubljana,
Reg. No.: 4036816000,
represented by Mr Dejan Turk,
Chairman of the Management Board,
* * *
* * *
Stranke tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo, v kolikor bi bilo to potrebno, sklenile
ločene dogovore in opravile vsa potrebna
(pravna) dejanja za učinkovit prenos
premoženja v skladu s tem členom, tudi za
namen izvedbe v zemljiški knjigi in drugih
javnih knjigah.
The parties to this agreement, undertake, if
needed, to conclude separate agreements
and perform all needed (legal) actions for the
transfer under provisions of this Article to be
fully effectuated, including, but not limited to
the entry of transfer of ownership in the land
register and other public records.
XI.
(prenos terjatev in obveznosti)
XI.
(transfer of claims and liabilities)
Društvo UNICEF Slovenija pod pogojem
sprejetja sklepa pod b) na skupščini Društva
UNICEF Slovenija prenese na Slovensko
fundacijo za UNICEF, ustanova, tudi vse
Subject to decision b) being adopted at the
general assembly meeting of Association of
UNICEF Slovenia also all existing and future
claims and liabilities, arising from the subject
7
obstoječe terjatve in morebitne bodoče matter of this agreement, shall be
obveznosti, kot izhajajo iz predmeta tega transferred from the association to the
sporazuma.
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution.
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova je
upravičena do izterjave vse terjatev, prav
tako pa je, v okviru predmeta tega
sporazuma, do tretjih oseb zavezana k
izpolnitvi
vseh
morebitnih
bodočih
obveznosti Društva UNICEF Slovenija, vse v
enakem obsegu, kot je to veljalo za Društvo
UNICEF Slovenija.
Slovenian Foundation for UNICEF – the
institution is entitled to the enforcement of
all claims of the Association of UNICEF
Slovenian while it may also be held liable,
within the subject matter of this agreement,
for the obligations of the Association of
UNICEF Slovenia towards third persons to
the same extent as Association of UNICEF
Slovenia was previously held liable.
Društvo UNICEF Slovenija izjavlja, da je
razkrilo vse svoje terjatve in morebitne
bodoče obveznosti Slovenski fundaciji za
UNICEF, ustanova, s katerimi je seznanjeno
do trenutka podpisa sporazuma.
Association of UNICEF Slovenia states that all
claims and potential future liabilities, which
were known to it prior to concluding this
agreement, were revealed to the Slovenia
Foundation for UNICEF – the institution.
XII.
(prenos upravičenj)
XII.
(transfer of entitlements)
Društvo UNICEF Slovenija pod pogojem
sprejetja sklepa pod b) na seji skupščine
Društva UNICEF Slovenija prenese na
Slovensko fundacijo za UNICEF, ustanova,
vsa bodoča upravičenja iz naslova delovanja
društva, zlasti:
upravičenja iz naslova dohodnine, ki
so jo zavezanci za dohodnino
namenili Društvu UNICEF Slovenija
za leto 2011;
- upravičenja iz naslova povrnitve
DDV;
- upravičenja iz naslova donacij v
programu »Starši otrok sveta«, ki so
vezana na trajne naloge donatorjev;
- upravičenja iz naslova DINERS UNICEF plačilne kartice;
- vsa ostala upravičenja iz naslova
zbiranja sredstev (direktna pošta,
drobiž, SMS donacije, donacije šol).
Subject to decision b) being adopted at the
general assembly meeting of the Association
of UNICEF Slovenia also all future obligations
in respect of associations operations shall be
transferred from the Association of UNICEF
Slovenia to the Slovenian foundation for
UNICEF - the institution, mainly:
- entitlements from the income tax that
were allocated to the Association of
UNICEF Slovenia for the year 2011;
- reinbusement of VAT;
- entitlements from the donations for
the programs » global parents«
subject to standing payment orders of
donors;
- entitlements from the DINERSUNICEF credit card;
- all remaining entitlements from the
title of fundraising (direct mail,
change for goods, SMS donations,
donations from schools).
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova,
bo (za potrebe prejemkov iz naslova dela
dohodnine kot donacije) evidentirana kot
upravičenec z dobrodelno in splošno
koristno dejavnostjo do konca julija 2012 in
bo posledično upravičena do prejemkov
Slovenian Foundation for UNICEF – the
institution will be listed as an organization
with charitable and general beneficial
purpose (for the purposes of income tax) by
the end of the July 2012 and will be entitled
to receive funds from a part of the income
-
8
(donacij) iz naslova dela dohodnine šele za
leto 2012 (plačilo v letu 2013). Do prejema
zneskov iz tega naslova za leto 2011, ki bi
sicer pripadli Društvu UNICEF Slovenija (in ki
de lege zapadejo 31. decembra 2011,
vendar so izplačani z zamudo v letu 2012),
pa je Slovenska fundacija za UNICEF,
ustanova,
upravičena
na
podlagi
predmetnega sporazuma in na podlagi
dejstva, da je naslednik premoženja Društva
UNICEF Slovenija v skladu z 2. odstavkom
38. člena Zakona o društvih.
tax for the year 2012 (paid in 2013).
Slovenia Foundation for UNICEF, the
institution is entitled to receive the sum for
the year 2011 (which de lege becomes due
for payment on December 31, 2011, but it
will be paid with delay in 2012) which would
originally belong to Association UNICEF
Slovenia, on the grounds of this agreement
and as the successor of property as
determined by Paragraph 2, Article 38 of the
Societies Act. On the same grounds Slovenia
Foundation for UNICEF – the institution is
also entitled to be reimbursed for VAT for the
year 2011.
Stranke tega Sporazuma se zavezujejo, da
bodo sklenile vse potrebne dogovore in
opravile vsa potrebna (pravna) dejanja v
razmerju do tretjih oseb (med drugim do
državnih organov, lokalnih skupnosti in
drugih pravnih oseb, vključno z davčnimi
organi, bankami, itd.), z namenom
učinkovitega prenosa prejemkov, kot je
dogovorjeno na podlagi predmetnega člena
The parties agree to conclude all necessary
agreements and perform all necessary (legal)
actions in relation to third persons (e.g.,
state and local authorities and other entities,
including tax authorities, banks, etc.) for the
transfer of incomes under this Article to
become fully operational.
Sporazuma.
XIII.
(prenos evidenc)
XIII.
(transfer of databases)
Društvo UNICEF Slovenija je imetnik
evidence fizičnih in pravnih oseb, povezanih
z dejavnostjo društva, ki je registrirana v
uradnem registru zbirk osebnih podatkov in
se nanaša na naslednje kategorije: kupci,
darovalci, člani, prostovoljci, prijavljeni na
sprejemanje aktualnih informacij. Pod
pogojem sprejetja sklepa pod b) na seji
skupščine Društva UNICEF Slovenija se za
namen izvajanja dejavnosti na Slovensko
fundacijo za UNICEF, ustanova, kot
naslednico premoženja Društva UNICEF
Slovenija, v skladu z 2. odstavkom 38. člena
Zakona o društvih prenesejo tudi navedene
evidence.
Association of UNICEF Slovenia is the holder
of the record of natural and legal persons,
connected to the operations and activities of
the association, registered in the Official
Register of personal databases, including the
following
categories:
buyers,
donors,
members, volunteers, and subscribers to the
news feeds. Subject to decision b) being
adopted at the general assembly meeting of
the Association of UNICEF Slovenia also all
these records shall be transferred to the
Slovenian foundation for UNICEF - the
institution, as the successor of property in
accordance with Paragraph 2, Article 38 of
the Societies Act with the purpose of
continuing the operations.
Stranke tega sporazuma se zavežejo, da
bodo spoštovale določbe Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004 s
spremembami) in opravile vsa potrebna
(pravna) dejanja z namenom veljavnega in
učinkovitega prenosa evidenc, skladno s
The parties explicitly agree that they will
follow all obligations as set out with the
Personal Protection Data Act (Zakon o
varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št.
86/2004 s spremembami) and will perform
all necessary (legal) actions for the transfer
9
predmetnim členom Sporazuma.
under this Article to be valid and become
fully operational.
XIV.
(prenos obstoječih pravd)
XIV.
(transfer of existing litigation)
Zoper Društvo UNICEF Slovenija kot toženo There are currently 8 ongoing lawsuits
stranko je v teku 8 pravd, in sicer:
against the Association of UNICEF Slovenia
as the accused party, namely:
- ena tožba zaradi redne odpovedi
- one lawsuit about illegality on regular
delovne pogodbe iz poslovnih
termination of
the employment
razlogov;
contract from business grounds;
- dve tožbi zaradi izredne odpovedi
- two lawsuits about illegality on
pogodb o zaposlitvi iz krivdnih
extraordinary
dismissal of
the
razlogov;
employment contract;
- štiri tožbe zaradi mobbinga;
- four lawsuits for mobbing;
- ena tožba na izpodbijanje sklepov
- one lawsuit to challenge the validity
redne skupščine iz leta 2005.
of decisions from regular general
assembly meeting from the year
2005.
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, v In the form of directly enforceable notarial
obliki neposredno izvršljivega notarskega deed the Slovenian foundation for UNICEF zapisa prevzema vse obveznosti do tožečih the institution shall take over all obligations
strank, ki bi po pravnomočnem zaključku that might be charged against the
sodnih sporov utegnile bremeniti Društvo Association of UNICEF Slovenia from
UNICEF Slovenija. Slovenska fundacija za plainfans after final conclusion of lawsuits.
UNICEF, ustanova, se strinja s tem, da Slovenia Foundation of UNICEF – the
vstopi v navedene sodne postopke kot institution agrees to enter the court
stranski intervenient ali kot dodatna ali kot proceedings related to the lawsuits as listed
edina tožena stranka.
in the previous paragraph as the side
intervener or as an additional or as a sole
defendant.
XV.
(medsebojna razmerja v zvezi s
prenehanjem)
XV.
(mutual relations regarding
termination)
Podpisniki se strinjamo, da je Društvo Signatories agree that until the termination
UNICEF Slovenija do prenehanja veljavnosti of Cooperation agreement and until the
Sporazuma o prepoznavanju in sodelovanju removal of the association from register in
in do izdaje odločbe o izbrisu društva iz the Republic of Slovenia the Association of
registra
društev
Republike
Slovenije UNICEF Slovenia is entitled to use the title
upravičeno uporabljati ime in žig »UNICEF« and a stamp »UNICEF«; afterwards whereby
izključno za potrebe postopkov v zvezi s such use is allowed exclusively for the
prenehanjem društva.
purposes of procedures related to the
termination of the Association of UNICEF
Slovenia.
XVI.
XVI.
Društvo UNICEF Slovenija daje v času During the closing time and for the period of
prenosa dejavnosti, prenosa obveznosti in transferring the operations, liabilities and
10
premoženja in zapiranja društva Slovenski assets the Association of UNICEF Slovenia
fundaciji za UNICEF, ustanovi na razpolago shall place human, material and financial
človeške, materialne in finančne vire.
resources at the disposal of Slovenian
foundation for UNICEF - the institution.
XVII.
XVII.
Podpisniki sporazuma se strinjamo, da
pričujoči akt izraža resnično voljo vseh in je
podpisan z namenom, da se zagotovi
ohranitev in razvoj dejavnosti v največjo
možno korist otrok.
The signatories of the agreement conclude
that this document reflects their true will and
has been signed with the purpose to assure
the preservation and development of
activities for the greatest possible interest of
children.
Podpisniki sporazuma se zavedamo, da je
veljavnost vseh in vsakega določila tega
sporazuma vezana na sprejem sklepov na
skupščini Društva UNICEF Slovenija, kot so
od a) do vključno c) navedeni v točki II.
tega sporazuma. V primeru, da skupščina
Društva UNICEF Slovenija ne sprejme
navedenih sklepov ali sklepov v smiselno
enaki vsebini, se šteje, da ta sporazum ni bil
sklenjen. V primeru, da se naknadno ne
realizira sprejet sklep skupščine pod točko
II a) ali da postane iz kakršnega koli razloga
neveljaven, sta ostala sklepa, kot izhajata iz
točke II b) in c), polno veljavna in se
realizirata, saj je le na tak način mogoče
doseči namen, za katerega je bilo
ustanovljeno Društvo UNICEF Slovenija in
realizirati sklepom št. 6 izredne seje
skupščine društva z dne 28. 06. 2011.
The signatories of this agreement are aware
that the validity of each and every provision
of this agreement is subject to the adoption
of the decisions a) to c) , listed under item
II. of this agreement at the general
assembly meeting of the Association of
UNICEF Slovenia. Should the above stated
decisions or decisions with the same
substance and meaning have not been
adopted at the general assembly meeting of
the Association of UNICEF Slovenia this
agreement shall be considered as it was not
concluded. In case that adopted decision of
general assembly under item II a) is not
effectuated or becomes invalid for any
reason, other decisions of general assembly
as they derive from item II b) and c) of this
agreement, remain valid and are effectuated,
since only such transfer allows the purpose
for which the Association of UNICEF Slovenia
was established to be entertained and the
decision No.6 of the extraordinary assembly
of June 8th, 2011 to be effectuated.
XVIII.
(končne določbe)
XVIII.
(final provisions)
Ta Sporazum se sklene v 3 identičnih
kopijah, od katerih vsaka pogodbena
stranka prejme eno. Ta sporazum je
pripravljen
dvojezično
(angleška
in
slovenska različica). V primeru neskladnosti
prevlada interpretacija slovenske različice.
The agreement is concluded in 3 equal
copies from which one belongs to each party.
The agreement is prepared bilingually
(English and Slovene version), while in the
case of any dispute Slovene version prevails.
11
12

Similar documents