Uredba o klasifikacijah vrst objektov in objektih državnega pomena

Comments

Transcription

Uredba o klasifikacijah vrst objektov in objektih državnega pomena
Stran
14974 / Št. 109 / 30. 12. 2011
VLADA
4992.
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena
Na podlagi 7. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena
1. člen
(1) S to uredbo se ureja klasifikacija vrst objektov (v
nadaljnjem besedilu: CC-SI), ki se kot obvezna uporablja pri
evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju
in izkazovanju podatkov o gradnjah in objektih, za statistične in
evidenčne namene ter za potrebe uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk.
(2) S to uredbo se določa tudi, katere stavbe in gradbeni
inženirski objekti so objekti državnega pomena.
rabe.
2. člen
(1) CC-SI razvršča objekte glede na namen njihove upo-
(2) CC-SI določa naslednje klasifikacijske ravni objektov:
– področje – stavbe in gradbeni inženirski objekti (označeno z enomestno številko),
– oddelek (označen z dvomestno številko),
– skupina (označena s trimestno številko),
– razred (označen s štirimestno številko),
– podrazred (označen s petmestno številko).
(3) Klasifikacijske ravni objektov iz prejšnjega odstavka so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Podrobnejša razvrstitev objektov po klasifikacijskih
ravneh je določena v Navodilih za razvrščanje objektov v skladu s klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: navodila),
ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za
gradbene zadeve, ter organa, pristojnega za državno statistiko.
Navodila vsebujejo tudi podrobnejša pravila za razvrščanje
objektov po CC-SI, primere razvrščanja in najpogostejša vprašanja ter odgovore v zvezi z razvrščanjem objektov.
Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(1) Objekti državnega pomena, za gradnjo katerih izdaja
gradbeno dovoljenje ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve,
so stavbe in gradbeni inženirski objekti, navedeni v prilogi 2, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve, je pristojno
tudi za izdajanje gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, če
bi se z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo
namembnosti objekti spremenili tako, da bi ustrezali merilom
za objekt državnega pomena.
4. člen
Objekti, ki so bili na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10)
razvrščeni v klasifikacijsko raven 24202, se v skladu s to uredbo razvrstijo v naslednje klasifikacijske ravni:
– zadrževalniki v klasifikacijsko raven 2152,
– stabilizacijski objekti v klasifikacijsko raven 24205.
5. člen
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in
25/10).
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05
– popr. in 25/10).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2011
Ljubljana, dne 29. decembra 2011
EVA 2010-2511-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
Uradni list Republike Slovenije
Št.
109 / 30. 12. 2011 / Stran 14975
PRILOGA 1
1
STAVBE
11
STANOVANJSKE STAVBE
111
1110
11100
112
1121
11210
1122
11220
113
1130
11301
11302
12
NESTANOVANJSKE STAVBE
121
1211
12111
12112
1212
12120
122
1220
12201
12202
12203
123
1230
12301
12302
12303
12304
124
1241
1242
12420
125
1251
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne gostinske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Druge poslovne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter
z njimi povezane stavbe1
12410
1
Enostanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter
z njimi povezane stavbe1
Garažne stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Industrijske stavbe
Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.
Stran
14976 / Št. 109 / 30. 12. 2011
12510
1252
12520
126
1261
12610
1262
12620
1263
12630
1264
12640
1265
12650
127
1271
12711
12712
12713
12714
1272
12721
12722
1273
12730
1274
12740
2
Uradni list Republike Slovenije
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča
Rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Stavbe za šport
Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za rastlinsko pridelavo
Stavbe za rejo živali
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene1
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene1
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti prometne infrastrukture
211
2111
21110
2112
21120
212
2121
21210
2122
21220
213
2130
21301
21302
Ceste
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
Železniške proge
Glavne in regionalne železniške proge
Glavne in regionalne železniške proge
Mestne železniške proge
Mestne železniške proge
Letališke steze
Letališke steze
Letališke steze in ploščadi
Letalski radio-navigacijski objekti
2
Uradni list Republike Slovenije
214
2141
21410
2142
21421
21422
215
2151
21510
2152
21520
2153
21530
22
Št.
109 / 30. 12. 2011 / Stran 14977
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
Mostovi in viadukti
Mostovi in viadukti
Predori in podhodi
Predori
Podhodi
Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter
drugi vodni objekti
Pristanišča in plovni kanali
Pristanišča in plovni kanali
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti
Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi
Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična1) komunikacijska
omrežja in daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi
221
2211
22110
2212
22121
22122
2213
22130
2214
22140
222
2221
22210
2222
22221
22222
22223
2223
2224
22231
22232
22240
23
Naftovodi in daljinski (prenosni1) plinovodi
Naftovodi in daljinski (prenosni1) plinovodi
Daljinski vodovodi
Daljinski vodovodi
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
Daljinska (hrbtenična1) komunikacijska omrežja
Daljinska (hrbtenična1) komunikacijska omrežja
Daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi
Daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski1) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna1) komunikacijska omrežja
Lokalni (distribucijski1) plinovodi
Lokalni (distribucijski1) plinovodi
Lokalni vodovodi
Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
Cevovodi za odpadno vodo
Cevovodi za odpadno vodo
Čistilne naprave
Lokalni (distribucijski1) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna1) komunikacijska omrežja
Industrijski gradbeni kompleksi
230
2301
23010
2302
23020
Industrijski gradbeni kompleksi
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
Elektrarne in drugi energetski objekti
Elektrarne in drugi energetski objekti
3
Stran
14978 / Št. 109 / 30. 12. 2011
2303
23030
2304
23040
24
Uradni list Republike Slovenije
Objekti kemične industrije
Objekti kemične industrije
Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje
Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
2411
24110
2412
24121
24122
242
2420
24201
24203
24204
24205
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Športna igrišča
Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas
Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti
Obrambni objekti
Objekti za ravnanje z odpadki
Pokopališča
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
4
Uradni list Republike Slovenije
Št.
109 / 30. 12. 2011 / Stran 14979
PRILOGA 2
OBJEKTI DRŽAVNEGA POMENA
1.
–
–
–
–
OBJEKTI SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA:
objekti za športne prireditve velikosti 25 ha ali več oziroma, ki sprejmejo 5 000
obiskovalcev ali več,
objekti za kulturne prireditve, ki sprejmejo 1 500 obiskovalcev ali več,
narodna gledališča, narodne knjižnice, narodni muzeji, narodne galerije,
objekti za opravljanje bolnišnične dejavnosti s 70 posteljami ali več.
2.
–
–
OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJAJO PROTOKOLARNE STORITVE:
protokolarni objekti,
objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev.
3.
–
OBJEKTI, KI SO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST DRŽAVE:
objekti, v katerih je sedež predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije,
Državnega zbora Republike Slovenije in ministrstev, pristojnih za zunanje in notranje
zadeve ter obrambo,
objekti, ki so posebnega pomena za obrambo,
objekti, ki so posebnega pomena za policijo,
objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega pomena za
zaščito, reševanje in pomoč.
–
–
–
4. INDUSTRIJSKE STAVBE IN GRADBENI KOMPLEKSI:
4.1 Energetski objekti
–
elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW ali več,
–
sežigalnice komunalnih odpadkov.
4.2 Objekti kemične industrije
–
rafinerije,
–
objekti za proizvodnjo, uporabo in skladiščenje razstreliva, smodnika in drugih
eksplozivnih snovi.
4.3 Skladišča in rezervoarji
–
skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih
plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo 5 000 m³ ali več,
–
skladišča dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo 20 000 m³ ali
več,
–
objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv.
5.
5.1
–
–
5.2
–
5.3
–
OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE:
Ceste s pripadajočimi objekti in napravami
avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1 in G2),
bencinski servisi in oskrbni objekti ob avtocestah in hitrih cestah.
Železniške proge s pripadajočimi objekti in napravami
glavne in regionalne železniške proge in železniške postaje I. reda.
Letališča s pripadajočimi objekti in napravami
objekti letališke infrastrukture na javnih civilnih in javnih mešanih letališčih na
mednarodnih vozliščih in vozliščih Evropske unije,
–
infrastruktura navigacijskih služb zračnega prometa, razen nezahtevnih objektov.
5.4 Pristanišča
–
pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet.
5.5 Mejni prehodi
5.6 Vzpenjače in žičnice za prevoz oseb
5
Stran
6.
–
–
–
–
7.
–
–
–
–
–
–
–
14980 / Št. 109 / 30. 12. 2011
Uradni list Republike Slovenije
CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI:
naftovodi s premerom 300 mm ali več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
plinovodi z obratovalnim tlakom, višjim od 16 barov, s pripadajočimi funkcionalnimi
objekti,
elektroenergetski vodi napetosti 110 kV in več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
samostoječ objekt bazne postaje elektronskega komunikacijskega omrežja.
VODNI OBJEKTI:
velike pregrade,
jezovi konstrukcijske višine 15 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
pregrade konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
visokovodni nasipi celinskih voda dolžine 2 000 m ali več,
visokovodni nasipi morja dolžine 500 m ali več,
vodni objekti, namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti na območjih pomembnega
vpliva poplav,
vodni objekti, namenjeni izvajanju celovitih ukrepov doseganja dobrega stanja voda v
skladu z načrtom upravljanja voda in aktom, ki določa program ukrepov upravljanja z
vodami.
8.
–
–
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI:
odlagališča radioaktivnih odpadkov,
objekti za obdelavo živalskih odpadkov kategorije 1 in 2.
9.
–
JEDRSKI IN SEVALNI OBJEKTI:
jedrski in sevalni objekti, razen za potrebe zdravstva in veterine.
10. DRUGI OBJEKTI:
–
če je s posebnim predpisom za izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost
ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve.
6

Similar documents