Brisače v rolah

Comments

Transcription

Brisače v rolah
vital
papirnate brisacˇe
v maksi rolah in nosilci
Papirnate brisaËe
Harper Profi
Brisacˇe se ne trgajo,
ne pusˇcˇajo vlaken in
so posebej primerne
za cˇisˇcˇenje stekla
in za poliranje.
Nosilec je iz
pocinkanih jeklenih cevi,
kosˇ je iz plastificirane
kovinske mrezˇe.
Papirnate brisacˇe v maksi rolah Harper so zaradi velike kolicˇine
papirja namenjene posebej za uporabo na bencinskih cˇrpalkah,
v javnih kuhinjah, cˇistilnih servisih, delavnicah in drugih vecˇjih
ustanovah, kjer se zaradi vzdrzˇevanja cˇistocˇe in higiene porabi
vecˇ papirja, kot je to obicˇajno. Stojecˇ ali stenski nosilec, na katerega
namestimo rolo, omogocˇa enostavno uporabo papirnatih brisacˇ.
Izbiramo lahko med tremi razlicˇnimi kakovostmi papirja, Profi,
Soft in Strong. Vsi so cˇvrsti in dobro vpijajo, tako da so primerni
tudi za brisanje vode in necˇistocˇe s cˇistilnimi sredstvi.
Papirnate brisaËe
Harper Soft
Brisacˇe so mehke, vpojne,
primerne so za splosˇno
uporabo, za brisanje vode
in umazanije z blagimi
detergenti.
Papirnate brisaËe
Harper Strong
Brisacˇe so cˇvrste, dobro
vpijajo in so posebej
primerne za cˇisˇcˇenje
masˇcˇobne umazanije.
Priporocˇajo se predvsem
za uporabo na bencinskih
cˇrpalkah, v mehanicˇnih
delavnicah in garazˇah.
Vrsta
Dimenzije
Harper Profi / Maksi
d 800 m, π 30 cm
Special -Tissue, perforirano ø 28 cm
KoliËima 2000 listiËev dolæine 40 cm
©tevilka artikla
40100
Harper Soft / Maksi
Tissue, perforirano
d 410 m, π 30 cm
ø 28 cm
1025 listiËev dolæine 40 cm
40090
Harper Strong / Maksi
Krep, perforirano
d 560 m, π 30 cm
ø 28 cm
1400 listiËev dolæine 40 cm
40080
Harper stojeËi nosilec s koπem iz pocinkane
jeklene cevi,
koπ: plastificirana
kovinska mreæa
π 39 cm, v 85 cm
g 54 cm
Harper stenski nosilec
π 38 cm, v 45 cm
iz pocinkane jeklene cevi g 27 cm
HARPER d.o.o., Ljubljana / [email protected]
45025
45020
HARPER d.o.o., Ljubljana / [email protected]
HARPER d.o.o., Ljubljana / [email protected]

Similar documents