LANA TRADE GRADBENIŠTVO, INŽENIRING - SZZ-ZZH

Comments

Transcription

LANA TRADE GRADBENIŠTVO, INŽENIRING - SZZ-ZZH
OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: LANA TRADE GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINA IN GOSTINSTVO,
D.O.O.
Skraćeni naziv poslodavca: LANA TRADE d.o.o.
Adresa:
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Ponuda broj : KS74257
Lokacija rada:
Broj potrebnih radnika: 1
Broj radnika za selekciju: 1
Poklicna kvalifikacija: Varilec
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: VARILEC TIG, MIG V SLOVENIJI IN EU - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca: zahtevana izobrazba varilec 4.stopnja ali ključavničar, znanje varjenja ladij v
ladjedelnicah/tečaj
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 mesecev
Visina plaće (bruto):
Da li je osiguran smještaj: da
Vrsta smještaja i ko snosi troškove:
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
KARIN LESAR
Telefon:
070 517 033
Faks:
E-pošta:
[email protected]
Veza: 11153-248/2013-9900-6-1118
Pripremila: Zdenka Pahor
Delovodna št.: 11153-248/2013-9900-6-1118
Datum: 17. 05. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
LANA TRADE GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O.
NOVA POT 180
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. KS74257
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected] in cc: [email protected], ki vas bo o
ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
Morebitno dodatno dogovarjanje glede vseh zadev (znanih kandidatov) lahko opravite neposredno z
Agencijo preko navedene e pošte ali preko telefona +387 33 560 340 .
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Zdenka Pahor
MIHO ŠEPEC
Vročiti:
Vlagatelj: LANA TRADE GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O.

Similar documents