UČITELJICE IN UČITELJI NERAZREDNIKI

Comments

Transcription

UČITELJICE IN UČITELJI NERAZREDNIKI
UČITELJICE IN UČITELJI NERAZREDNIKI



















Valentin Sodja, ravnatelj; kemija;
Polona Kus, knjižničarka; mednarodno sodelovanje; mladinski tisk; učbeniški sklad;
Irena Pirc, psihologinja, šolska svetovalna delavka; vodja projekta »Zdrava šola«;
individualna strokovna pomoč učencem;
Jerneja Koselj, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
Metka Robič, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
Mateja Potočnik, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
Marija Jerala, pedagoginja; individualna strokovna pomoč učencem; koordinatorka
za delo z nadarjenimi;
Nadja Bergant, biologija, kemija, gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: sodobna
priprava hrane;
Barbara Cankar, angleščina;
Maja Čebela, angleščina;
Saša Sprinčnik, matematika;
Borut Fajfar, fizika, tehnika in tehnologija; računalnikar; IP: obdelava gradiv – les,
robotika v tehniki;
Slavica Magdič, glasbena vzgoja; otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih
prireditev;
Magda Češek, tehnika in tehnologija, likovna vzgoja; IP: likovno snovanje 3; ID:
likovni krožek v 4., 5. in 6. razredu;
Gregor Pungaršek, matematika, laborant; ID: promet, računalništvo, računalništvo
2.r
Maja Jazbec, IP: nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3;
Aleš Ošljak, športna vzgoja; vodja projekta Zdrav življenjski slog; ID: nogomet;
Eda Drmota, angleščina; zgodnje učenje angleščine v vrtcu ter v 1., 2. in 3. razredu;
Magda Papler, ID: računalništvo 3., 4. in 5. razred;
V vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo še:
 zunanji sodelavci – mentorji interesnih dejavnosti.

Similar documents