IZJAVA O ODSOTNOSTI

Comments

Transcription

IZJAVA O ODSOTNOSTI
IZJAVA O ODSOTNOSTI
UDELEŽENCA, VKLJUČENEGA V AKTIVNOST
»KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE«
Podpisana/i: _____________________________________________________,
(priimek in ime)
stanujoč/a_______________________________________________________,
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)
vključen v aktivnost Klub za iskanje zaposlitve, ki jo izvaja podjetje INVEL, d.o.o., Trg
mladosti 6, 3320 Velenje, izjavljam, da sem bil v programu dne ___. ___. 2011
opravičeno odsoten število ur: ____, zaradi naslednjega razloga:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
S podpisom jamčim za resničnost podatkov.
V ____________, dne ___. ___. 2011
Podpis udeleženca:
_________________________
Opomba:
Izjava služi kot dokazilo o opravičeni odsotnosti v aktivnosti Klub za iskanje zaposlitve in je priloga Poročilu
o prisotnosti za udeleženca v aktivnosti Obr. – IZO-21, na podlagi katerega se obračunajo denarne dajatve
udeležencem v skladu s Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja (dodatek za prevoz in
dodatek za aktivnost).

Similar documents