Pristop k izračunu višine odvodnika in imisije snovi v zrak

Comments

Transcription

Pristop k izračunu višine odvodnika in imisije snovi v zrak
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Postopek IPPC dovoljenja – Termoelektrarna TEŠ
Šoštanj – Izračun višine dimnika in imisije snovi v zrak
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
1
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Preverjanje v okviru postopka dovoljenja:
Ali je pri obratovanju velike kurilne naprave zagotovljena
zaščita pred onesnaževanjem in škodljivimi vplivi na okolje?
Naloga organa za izdajo dovoljenj:
Organ mora določiti potreben obseg obveznosti
upravljavca do preiskave, t.j. katere preiskave in podatki
so potrebni (napoved imisij po TA Luft)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
2
1
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
TA
TALuft
Luft2002
2002
TA Luft verzija oktober 2002
• Prenos pravnega reda EU
- Direktiva IPPC
- Okvirne direktive ES o kakovosti zraka
- 1. in 2. hčerinska direktiva (1.=SO2, NOx, PM10, svinec) (2.=benzol in CO)
• Nova spoznanja o preučevanju učinkov
• Napredovanje stanja tehnike (št. 5)
• Upoštevanje varstva tal (št. 4.5)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
3
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
TA
TALuft
Luft2002
2002––napoved
napovedimisij
imisij
Načelo:
Določanje obsega za napoved imisij (št. 4.1 TAL):
pri onesnaževalih, za katera so v TA Luft (št. 4.2 - 4.5 med drugim SO2;
NO2, lebdeči prah PM 10) vrednosti imisij določene, določanje imisijskih
parametrov zaradi...
a) manjših masnih pretokov emisij (št. 4.6.1.1) (ali)
b) manjše obstoječe obremenitve (št. 4.6.2.1) ali
c) nepomembne dodatne obremenitve z imisijami
ni obvezno, razen če,......
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
4
2
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Emisije
Masni pretok
Imisije
Obstoječa obremenitev/
dodatna obremenitev
Napoved imisij:
izvedensko mnenje DWD; izračun
razpršenih virov, PM10
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
5
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Napoved
Napovedimisij
imisij(Tehnični
(Tehničninapotki
napotkiza
zanadzor
nadzorkakovosti
kakovostizraka)
zraka)
Obseg napovedi imisij (št. 4.1):
a) majhni masni pretoki emisij
Predhodno preverjanje, ali je dimnik dovolj visok – izračun višine
dimnika v skladu s št. 5 5 TA Luft
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
6
3
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Nomogram
Nomogram(št.
(št.5.5.3)
5.5.3)
H' v m
dvm
t v °C
R v m³/h
Q v kg/h
S
višina dimnika iz
nomograma
notranji premer
temperatura odpadnih plinov na
izpustu dimnika
prostorninski pretok odpadnih plinov
(m³n.t/h)
masni pretok emisij
(tudi za vlakna)
faktor, nanašajoč se na onesnaževalo
(Priloga 7)
Pri določanju dimnika je odločilna
komponenta onesnaževala z najvišjo
vrednostjo za Q/S
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
7
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
8
4
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
9
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
10
5
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
11
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Določitev imisijskih parametrov ni potrebna pri
nedoseganju najmanjših vrednosti pretoka (št. 4.6.1.1)
in
če je razpršena emisija < 10 % najmanjše vrednosti pretoka,
(R = 50.000 m³/h)
Upoštevanje posebne krajevne lege, posebnih razmer!
Relevanten masni pretok:
•
srednja vrednost obratovalnih ur enega koledarskega tedna
•
pri predpisanem obratovanju
•
za ohranjanje čistosti zraka neugodno obratovanje
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
12
6
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Onesnaže- m 1986
valo
(kg/h)
m 2002
(kg/h)
Onesnaže
-valo
m 1986
(kg/h)
m 2002
(kg/h)
Arzen
_
0,0025
Nikelj
_
0,025
Benzo(a)
piren (LK)
_
0,0025
Hg
_
0,0025
Benzol
_
0,05
SO2
60
20
Svinec
0,5
0,025
Prah brez
sestavin
15
1
Kadmij
0,01
0,0025
NO2
40
20
HF
1
0,15
Talij
0,5
0,0025
Primerjava
Primerjavanajmanjših
najmanjšihvrednosti
vrednostipretoka
pretokaemisij
emisij1986
1986oz.
oz.2002
2002
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
13
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Napoved
Napovedimisij
imisij(Tehnični
(Tehničninapotki
napotkiza
zanadzor
nadzorkakovosti
kakovostizraka)
zraka)
Majhni masni pretoki emisij:
Najmanjše vrednosti masnih pretokov iz TA Luft
50.000 m3/h * mejna vrednost emisij
Masni pretok se določa na podlagi srednje vrednosti obratovalnih
ur enega koledarskega tedna (polna obremenitev za ohranjanje čistosti
zraka neugodnih obratovalnih pogojih).
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
14
7
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Napoved
Napovedimisij
imisij(Tehnični
(Tehničninapotki
napotkiza
zanadzor
nadzorkakovosti
kakovostizraka)
zraka)
Obseg napovedi imisij (št. 4.1):
Pri preseganju emisijskih masnih pretokov:
Preverjanje nepomembne dodatne obremenitve pomeni:
Na podlagi izračuna razpršitve se določi imisijska obremenitev, ki jo povzroča neka
naprava.
1.
Določitev območja vrednotenja
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
15
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Napoved
Napovedimisij
imisij(Tehnični
(Tehničninapotki
napotkiza
zanadzor
nadzorkakovosti
kakovostizraka)
zraka)
Določitev območja vrednotenja (definicija št. 4.6.2.4 TAL):
Območje vrednotenja je površina kroga s središčem na kraju izpusta na
odvodniku odpadnih plinov in radijem, ki je 50-krat večji od višine
odvodnika odpadnih plinov in kjer dodatna obremenitev znaša najmanj
3,0% dolgotrajne koncentracijske vrednosti, toda najmanj 1 km.
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
16
8
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Območje
Območjevrednotenja
vrednotenjaTA
TALuft
Luft2002
2002
R= 50 * H dejansko
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
17
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Napoved
Napovedimisij
imisij(Tehnični
(Tehničninapotki
napotkiza
zanadzor
nadzorkakovosti
kakovostizraka)
zraka)
2.
•
•
Ugotavljanje dodatne obremenitve z imisijami, ki jo povzroča
celotna naprava:
izračun disperzij (glej disperzije pri Hartmannu)
Gaussov model zastarel (TA Luft 86)
Austal 2000: prilagoditev modela na stanje tehnike
¾
•
Uporaba Lagrangeovega modela delcev
opazovanje posameznih delcev v turbulentni atmosferi
izračun poti delcev
Realistični prikaz meteoroloških razmer
¾
¾
Activity 9.3: Calculation of stacks
Upoštevanje posamezne strukture reliefa
Upoštevanje časovno spremenljivih emisij (izračun časovne vrste)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
18
9
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Območje
Območjevrednotenja
vrednotenja
TA Luft 1986
22točki
točkiza
zaocenjevanje
ocenjevanje
TA Luft 2002
1km
R=30H´
R < 50 H
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
19
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Za onesnaževala, za katera so imisijske vrednosti predpisane, določanje
imisijskih parametrov (celotna obremenitev) zaradi
nepomembne dodatne obremenitve ni obvezno.
3,0 % kriterij (5 % pri usedanju)
Primerjava ugotovljenih imisijskih vrednosti dodatne
obremenitve z imisijskimi vrednostmi iz TA Luft služi ...
•
•
•
•
varstvu človekovega zdravja (št. 4.2.2 a)
varstvu pred znatnimi obremenitvami/pomanjkljivostim (št. 4.3.2 a)
varstvu vegetacije in ekosistemov (št. 4.4.1 stavek 3)
varstvu okolja pred škodljivimi vplivi z usedlinami onesnaževal (št. 4.5.2 a )
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
20
10
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Evropska
Evropskadoločila:
določila:
Direktiva
Onesnaževalo
SO2, NOx,
PM10, Pb
Benzol, CO
O3
Cd, As, Ni,
Hg, PAK
Okvirna
Okvirnadirektiva
direktiva96/62/ES
96/62/ES
in
4
hčerinske
direktive
in 4 hčerinske direktive
Začetek
veljavnosti
19.07.1999
Direktiva 1999/30/ES o mejnih
vrednosti SO2, NO2 in NOx, delcev in
svinca v zunanjem zraku
(1. hčerinska direktiva)
13.12.2000
Direktiva 2000/69/ES o mejnih
vrednosti benzola in ogljikovega
monoksida v zunanjem zraku
(2. hčerinska direktiva)
09.03.2002
Direktiva o vsebnosti ozona v zraku
(3. hčerinska direktiva)
15.02.2005
Direktiva o As, Cd, Hg, Ni in PAK v
zraku okolice (4. hčerinska direktiva)
Prenesti do
19.07.2001
13.12.2002
09.09.2003
15.02.2007
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
21
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
EU
EUdoločila
določila––veljavne
veljavnevrednosti
vrednostiimisij
imisijod
od1.1.2005
1.1.2005(mejna
(mejnavrednost)
vrednost)
Komponenta
Srednja vrednost nad
mejno vrednost
Dopustne mejne
vrednosti
Število preseganj
Žveplov dioksid
1h
350 µg/m3
24-krat letno
Žveplov dioksid
24 h
125 µg/m3
3-krat letno
24 h
50 µg/m3
Delci (PM10)
1 leto
40 µg/m3
-
Svinec
1 leto
0,5 µg/m3
-
Ogljikov monoksid
8 ur
10 µg/m3
največja 8-urna srednja
vrednost dneva
-
Delci (PM10)
Activity 9.3: Calculation of stacks
35-krat letno
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
22
11
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
EU
EUdoločila
določila––mejne
mejnevrednosti
vrednostiimisij
imisijod
od1.1.2010
1.1.2010(mejna
(mejnavrednost)
vrednost)
Komponenta
Srednja vrednost nad
mejno vrednost
Dopustne mejne
vrednosti
Število preseganj
Dušikov dioksid
1h
200 µg/m3
18-krat letno
Dušikov dioksid
1 leto
40 µg/m3
-
Benzol
1 leto
5 µg/m3
-
Za varstvo ekosistemov je določena še mejna vrednost za žveplov dioksid 20 µg/m3 v zimski polovici leta in
za varstvo vegetacije mejna vrednost za vsoto dušikovih oksidov 30 µg/m3 v celotnem letu.
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
23
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
EU
EUdoločila
določila––mejna
mejnavrednost
vrednostimisije
imisijeNOx
NOxod
od1.1.2010
1.1.2010(mejna
(mejnavrednost)
vrednost)
Zaščitena
dobrina
Zdravje
Primerjalni čas
1h
Vrednost
(µg/m³)
200, NO2 (18
preseganj/a)
40, NO2
400a), NO2
Meja tolerance
50 %
Datum
2010
Zdravje
1 leto
50 %
2010
3h
Alarmna
vrednost
1 leto
30b), NOx
19.07.2001
(naravna)
vegetacija
a)
reprezentativno za ≥ 100 km²
b)
najmanjše razdalje za meritve: 20 km (urbana aglomeracija), 5 km
(pozidana območja, industrijske naprave, avtoceste)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
24
12
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Meja tolerance
Konzentration
(prag za načrt ohranjanja čistosti zraka)
Toleranzmarge
Grenzwert
Obere Beurteilungsschwelle
Untere Beurteilungsschwelle
Richtlinie tritt
in Kraft
Zeitpunkt, ab dem der
Grenzwert eingehalten
werden muss
Zeit
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
25
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
4.4.hčerinska
hčerinskadirektiva
direktiva––ciljne
ciljnevrednosti
vrednosti
As
Cd
Ni
B[a]P
6
5
20
1
- letna srednja vrednost
- skupna vsebnost, PM10
• Po možnosti upoštevati do 31.12.2012 brez nesorazmerno
visokih stroškov
• Za naprave: BAT
• Standardi o kakovosti okolja v smislu IPPC ne obstajajo!
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
26
13
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Imisijske vrednosti iz TA Luft (št. 4.2)
Skupina snovi
Čas srednje
TA Luft 86
vrednosti
TA Luft nova
verzija
Letna
preseganja
SO2
Leto
140 µg/m3
50 µg/m3
_
SO2
24 ur
(400 µg/m3)
125 µg/m3
3
SO2
1 ura
_
350 µg/m3
24
NOx
Leto
80 µg/m3
40 µg/m3
_
µg/m3
18
NOx
24 ur
_
Benzol
Leto
_
5 µg/m3
_
Leto
_
10
µg/m3
_
µg/m3
0,5
µg/m3
_
Tetrakloreten
200
Svinec
Leto
2,0
Lebdeči prah
Leto
150 µg/m3
40 µg/m3
_
PM 10
24 ur
_
50 µg/m3
35
Kadmij/leb. prah
Leto
0,04 µg/m3
0,02 µg/m3
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
27
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Skupina snovi
Usedlina g/(m2*d)
Obdobje srednje
vrednosti
Prašne usedline
(nenevaren prah)
0,35 (0,35 TAL 86)
Leto
Imisijska
Imisijskavrednost
vrednostza
zaprašne
prašneusedline
usedlineza
zavarstvo
varstvopred
predznatnimi
znatnimiobremenitvami
obremenitvamiali
aliznatnimi
znatnimi
negativnimi
negativnimivplivi
vplivi(4.3)
(4.3)
Skupina snovi
µg/m3
Zaščitena dobrina
SO2
20 (leto/zima)
Ekosistem
NOx
30 (leto)
Vegetacija
HF
0,4 (leto)
Živali, rastline
Imisijska
Imisijskavrednost
vrednostza
zaSO
SO2 2ininNOx
NOxza
zavarstvo
varstvoekosistemov
ekosistemovininvegetacije
vegetacije(4.4)
(4.4)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
28
14
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Skupina snovi
Usedline g/(m2*d)
Obdobje srednje
vrednosti
Arzen + anorg. spojine
4
Leto
Svinec
100(250)
Leto
Kadmij
2 (5)
Leto
Nikelj
15(-)
Leto
Živo srebro
1(-)
Leto
Talij
2(10)
Leto
Imisijska
Imisijskavrednost
vrednostza
zaprašne
prašneusedline
usedlineza
zavarstvo
varstvopred
predškodljivimi
škodljivimivplivi
vplivina
naokolje
okoljezaradi
zaradiusedlin
usedlin
onesnaževal
onesnaževal(4.5)
(4.5)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
29
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
TA
TALuft
Luft2002
2002--zahteve
zahtevevvpostopku
postopkudovoljenja
dovoljenja
Preverjanje obveznosti zaščite/ obseg napovedi imisij:
Za onesnaževala, za katera so imisijske vrednosti določene, določanje
imisijskih parametrov zaradi
a) majhnih masnih pretokov emisij (št. 4.6.1.1) (ali)
b) majhne obstoječe obremenitve (št. 4.6.2.1) ali
c) nepomembne dodatne obremenitve
•
Varstvo človekovega zdravja (št. 4.2.2 a)
•
Varstvo pred znatnimi obremenitvami/pomanjkljivostmi (št. 4.3.2 a)
•
Varstvo vegetacije in ekosistemov (št. 4.4.1 stavek 3)
•
Varstvo pred škodljivimi vplivi na okolje z usedlinami onesnaževal
(št. 4.5.2 a)
ni potrebno, razen če,......
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
30
15
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Dovoljenje pri preseganju imisijske vrednosti za varstvo pred nevarnostmi za človekovo
zdravje (št. 4.2.2 a TA Luft)
Če celotna obremenitev onesnaževala na točki vrednotenja presega neko imisijsko
vrednost, potem se dovoljenja ne sme zavrniti, če
a)
dodatna obremenitev z emisijo naprave na tej
točki vrednotenja ne presega 3,0 % letne vrednosti imisij
(stanje tehnike)
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
31
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Vprašanje interpretacije:
Kaj pomenijo emisije naprave?
Ali se dodatna obremenitev pri dovoljenjih za spremembo nanaša na celotno napravo
ali na načrtovanje?
Obseg preverjanja se pri dovoljenjih za spremembo razširi na predmet vloge
(št. 3.5.3 TA Luft )
Težava z „napredovanjem po korakih“
Nepomembnost se mora nanašati na celotno napravo
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
32
16
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
5.1
5.1TA
TALuft
Luft2002
2002--zahteve
zahtevevvpostopku
postopkudovoljenja
dovoljenja
Definicija naprave
4. BImSchV
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
33
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Št. 4.6.2.1 TA Luft: Kriteriji za določitev obstoječe obremenitve
Meritve obstoječe obremenitve niso potrebne,
•
•
•
•
•
obstoječi meritveni podatki, nacionalna merilna mreža
predznanje (pri organu)
rezultati orientacijskih meritev
ocenitev/izračun dodatne obremenitve
izhodiščno vrednotenje v skladu z Direktivo ES o kakovosti zraka
če je na kraju največje obstoječe obremenitve
IMJ* < 85 % IWJ* TAL
•
•
največja 24-urna imisijska vrednost < 95 % dnevna srednja vrednost (razen PM 10; 15 preseganj)
največja 1-urna imisijska vrednost < 95 % urna srednja vrednost
*izračunana letna srednja vrednost obstoječe obremenitve
*imisijska mejna vrednost (letna vrednost)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
34
17
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Določitev
Določitevobstoječe
obstoječeobremenitve
obremenitve(št.
(št.4.6.2)
4.6.2)
Če je meritev obstoječe obremenitve potrebna:
– priprava merilnega načrta
• območje vrednotenja
• točke vrednotenja
–
•
•
•
•
domnevno največja celotna obremenitev
» 1. korak: določitev mest z maksimalno izračunano dodatno obremenitvijo
» 2. korak: ocenitev obstoječe obremenitve
* ocenitev obstoječih merilnih podatkov, emisijski kataster, kurjava, promet
» 3. korak: določitev točk, kjer se pričakuje največja celotna obremenitev
(upoštevata se tako dolgotrajna in kratkotrajna največja obremenitev)
merilna višina (višina 1,5 m, najmanj 1,5 m odmika od stavb)
merilno obdobje (praviloma 1 leto; najmanj 6 mesecev)
merilni postopek (predpisi kot so VDI smernice, DIN, ISO)
merilna pogostost ( SO2, NOx stalno, PM 10, prah, kadmij, arzen občasno, najmanj 52 vzorcev)
Uskladitev z organom
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
35
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Upoštevanje
Upoštevanjeskupnih
skupnihvrednosti
vrednostiimisij
imisij(št.
(št.4.7)
4.7)
Določitev
– letne vrednosti imisij
– dnevne vrednosti imisij (če je potrebno)
– urne vrednosti imisij (če je potrebno)
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
36
18
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Preverjanje,
Preverjanje,vvkolikor
kolikorimisijske
imisijskevrednosti
vrednostiniso
nisodoločene
določeneininvvposebnih
posebnihprimerih
primerih(št.
(št.4.8)
4.8)
TA Luft v št. 4.2 do 4.5 vključuje samo 11 onesnaževal:
V kolikor se emitirajo druga strupena ali rakotvorna onesnaževala
npr. dioksin, živo srebro, ostale težke kovine,
sledi preverjanje, ali obstajajo pogoji za preverjanje posebnega primera
(št. 4.8 TA Luft):
LAI koncept
če je dodatna obremenitev z imisijami manjša od 3 % priznanega praga
tveganja in učinka, potem preverjanje posebnega primera ni potrebno
(LAI: Länderauschuss für Immissionsschutz (odbor dežel za varstvo imisij v ZRN))
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
Activity 9.3: Calculation of stacks
37
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Onesnaževalo
Direktiva
EU
LAI
vrednosti
Onesnaževalo
Direktiva
EU
LAI
vrednosti
CO
10 mg/m3
_
Hg
4. EU hč.dir.
_
2000/69/EG
(2003/0164)
2.hč.dir.
Benzol
5 µg/m3
2000/69/EG
2.hč.dir.
2010
Svinec
2,5 µg/m3
Dioksin
0,5 µg/m3
-
4. EU hč.dir.
2003/0164
1,7 ng/m3
Arzen
1999/30/EG 1
hč.dir.
2005
Kadmij
Nikelj
Activity 9.3: Calculation of stacks
4. EU hč.dir.
2003/0164
_
40/16 fg/m3
4. EU hč.dir.
5 ng/m3
2,3,7,8,-TCDD
(2003/0164)
(20
PAKs
10 ng/m3
4. EU hč.dir.
(2003/0164)
ng/m3)
Saje
3/1,6 ng/m3
4/1,5µg/m3
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
38
19
EU-Twinning Project SL04/EN/01
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
HHvala lepa za vašo pozornost!
ČČe boste imeli kakršna koli vprašanja,
ssem vam z veseljem na voljo.
FFranz-W. Iven; Bezirksregierung Köln
email: [email protected]
Activity 9.3: Calculation of stacks
Franz-Willi Iven, STE
State Government of North-Rhine Westphalia
Ljubljana, 10 -12 May 2006
39
20