Prejemki članov poslovodstva

Comments

Transcription

Prejemki članov poslovodstva
TABELA II: Prejemki članov Uprave in Nadzornega sveta
Osebno ime člana
poslovodnega organa,
organa upravljanja ali
nadzornega organa
Stojan Nikolić
Članstvo v
poslovodnem
organu, organu
upravljanja ali
nadzornem organu
Predsednik uprave
Dogovorjena
višina mesečnih
prejemkov
Dogovorjena
višina
odpravnine
Skupna višina
neto izplačanih
prejemkov v
preteklem letu

6 bruto plač
54.573,70 EUR
6 bruto plač
49.235,65 EUR


Kristina Rovšek
Članica uprave



Rok Pivk
Polona Peterle
Aleš Vahčič
Predsednik
nadzornega sveta
Članica nadzornega
sveta
Član nadzornega
sveta
Bruto
plača
8.660,00
EUR.
Boniteta
za
uporabo
službenega
vozila 313,28
EUR.
Boniteta
življenjsko
zavarovanje
83,24 EUR.
Bruto
plača
7.800,00
EUR.
Boniteta
za
uporabo
službenega
vozila 393,75
EUR.
Boniteta
življenjsko
zavarovanje
83,33 EUR.
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Similar documents