Življenjepis - Univerza v Ljubljani

Comments

Transcription

Življenjepis - Univerza v Ljubljani
Doc.dr. Karmen Fifer Bizjak , univ.dipl.inž.geol.
Izobrazba:
 matura: 1983 (Srednja gradbena šola, Celje)
 diploma: 1987 (Univerza v Mariboru, Visoka šola za organizacijo dela, proizvodna smer)
 diploma 1990 ( Univerza v Ljubljani, Fakulteta za geologijo, inženirsko-hidrogeološka smer)
 magisterij: 1993 ( Univerza v Ljubljani, Fakulteta za geologijo, s temo Uporabnost numeričnih metod v
inženirski geologiji)
 strokovni izpit 1997: pooblaščeni inženir pri IZS, identifikacijska številka: IZS RG 0100
 doktorat 1999 ( Univerza v Ljubljani, Fakulteta za geologijo, s temo Uporabnost nevronskih mrež v
inženirski geologiji)
Zaposlitve:
1991- 1997 Inštitutu za geologijo, geotehniko in geofiziko, na oddelku za inženirsko geologijo.
1997- zaposlena na Zavodu za gradbeništvo, ZAG, Dimičeva 12, Ljubljana.
2008 Vodja Geomehanskega laboratorija
2011 Vodja oddelka za geotehniko in prometnice
2009 Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani : predavatelj predmeta Inženirska geologija II, Aplikativna
geologija, Aplikativna inženirska geologija, Inženirska geologija pri posegih v prostor
Tehnični odbori, društva, komisije:
član Mednarodne organizacije za inženirsko geologijo (IAEG)

član slovenskega geotehničnega društva (SloGeD)

Obseg znanj:
Reševanje geološko- geomehanske problematike pri gradnji AC, hidroelektrarn v sklopu večjih geotehničnih
objektov:
- zunanja kontrola kakovosti
- geološko-geotehnične raziskave,
ki obsegajo naslednja dela:
 geološko kartiranje
 statični in dinamični izračuni stabilnosti geotehničnih konstrukcij
 terenske presiometrične meritve
 izdelava geoloških in geotehničnih mnenj in poročil
 uporaba nevronskih mrež pri napovedovanju deformacij
 analiza terenskih geoloških in geotehničnih meritev
 geomehanske laboratorijske preiskave
 vodenje projektov
Večji projekti:
 HE Doblar, HE Plave, HE Boštanj, ČHE Avče, TE Šoštanj, NEK, NEK 2, odlagališče NSRAO
 Predori:
AC predor Karavanke – sanacija, Železniški predor Karavanke – sanacija, predor Golovec, predor V Zideh,
predor Trojane, predor Podmilj, predor Jasovnik, predor Kastelec, predor Dekani, predor Barnica, predor
Tabor, predor Šentvid, predor Vodole, predor Cenkova, predor Leščevje
 AC Arja vas – Vransko, AC Vransko – Blagovica, AC Blagovica-Šentjakob, AC Slivnica Draženci, AC
Pluska- Ponikve
 Geološko-geotehnične preiskave plazov Slano blato, Cenova guba, Deponija Boršt
 Geološko-geotehnične raziskave in ekspertne ocene komunalnih deponij Stara gora
 Sodelava na evropskih projektih: DIRECT-MAT, P2R2C2, SmartRail, PERSUADE

Similar documents