Z A P I S N I K 3. izredne seje Senata Fakultete za zdravstvene vede

Comments

Transcription

Z A P I S N I K 3. izredne seje Senata Fakultete za zdravstvene vede
Številka: 8097-1/2011/400-VJ
Datum: 21.10.2011
ZAPISNIK
3. izredne seje
Senata Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, z dne 10.10.2011
Prisotni člani Senata FZV UM:
Prof. dr. Peter KOKOL, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, izr. prof. dr. Slavko CVETEK, doc. dr.
Majda PAJNKIHAR, doc. dr. Janez REBOL, viš. predav. mag. Milica LAHE, viš. predav. mag. Vida
GÖNC, Tina HERCAN, študentka, Natalija GORIČKI, študentka, Marina KOTNIK, študentka.
Opravičeno odsotni člani Senata FZV UM:
Prof. dr. Milan BRUMEN, prof. dr. Jana GORIUP.
Ostali prisotni:
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., p. p. tajnica fakultete.
Predlog dnevnega reda:
1. Cilji visokošolskega zavoda in načrt izvajanja študijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru
v skladu s 23. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
(poročevalec prof. dr. Peter Kokol, dekan).
2. Terminski plan sej Senata FZV UM in stalnih komisij senata (poročevalka Vlasta Jug, univ.
dipl. prav., p. p. tajnica fakultete).
3. Kadrovske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, univ. dipl. prav., p. p. tajnica fakultete).
4. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, univ. dipl. prav., p. p. tajnica fakultete).
5. Razno.
G. dekan je ugotovil, da je Senat FZV UM sklepčen in člane Senata FZV UM seznanil z dnevnim
redom.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 1:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sprejme in potrdi predlagani
dnevni red 3. izredne seje Senata FZV UM.
Ad 1.
Cilji visokošolskega zavoda in načrt izvajanja študijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru v skladu
s 23. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
Prof. dr. Peter Kokol, dekan je člane senata seznanil s pripravljenim osnutkom ciljev visokošolskega
zavoda in načrtom izvajanja študijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru, ki jih je potrebno pripraviti v
skladu s 23. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov za študijsko leto
2012/2013.
Člani senata o ciljih in strategiji fakultete razpravljali že na prejšnji seji senata.
S strani prodekanice študentke Tine Hercan je bil podan predlog, da bi se učna gradiva
objavljala na e-učnem okolju Moodle in ne da se pošiljajo na skupno elektronsko pošto, ki jo
imajo študenti, kot skupen elektronski naslov posameznega letnika.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 2:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru priporoča, da visokošolski učitelji
in visokošolski sodelavci, za objavo učnih gradiv, uporabljajo e-učno okolje Moodle.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 3:
Senat fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru s cilji visokošolskega zavoda in
načrtom izvajanja študijske dejavnosti na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
v skladu s 23. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 4:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru soglaša, da fakulteta organizira
izobraževanje za visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za uporabo e-učnega okolja
Moodle v procesu izobraževanja.
Ad 2.
Terminski plan sej Senata FZV UM in stalnih komisij senata
Člani Senata FZV UM so se seznanili s pripravljenim terminskim planom sej Senata FZV UM in
stalnih komisij senata za študijsko leto 2011/2012.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 5:
2
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sprejme in potrdi terminski plan
sej Senata FZV UM in stalnih komisij za študijsko leto 2011/2012.
Ad 3.
Kadrovske zadeve
Vlasta Jug, univ. dipl. prav., p. p. tajnica fakultete je člane Senata seznanila s predlogom za
razpis prostega delovnega mesta asistent z doktoratom M/Ž, H019001, šifra delovnega mesta:
2002492), za določen čas do 31.12.2011, s krajšim delovnim časom – 20% dopolnilno delovno
razmerje. Gre za opravljanje raziskovalnega dela na projektu SMILES.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 6:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru potrdi razpis prostega delovnega
mesta asistent z doktoratom M/Ž, H019001, šifra delovnega mesta: 2002492), za določen čas
do 31.12.2011, s krajšim delovnim časom – 20% dopolnilno delovno razmerje.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 7:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru soglaša, da dekan Fakultete za
zdravstvene vede Univerze v Mariboru predlaga rektorju Univerze v Mariboru izdajo soglasja
doc. dr. Sabini Fijan, za dopolnilno znanstvenoraziskovalno delo, v skladu z določili 146.
člena Zakona o delovnih razmerjih, v obsegu 20% za določen čas od 17.10.2011 do
31.12.2011 na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.
Ad 4.
Habilitacijske zadeve
Doc. dr. Majda Pajnkihar je izpostavila, da se lahko v naziv visokošolskega sodelavca –
strokovnega sodelavca voli kandidat, ki ima končano izobrazbo najmanj druge stopnje, kar
določa Zakon o visokem šolstvu in Minimalni standardi za izvolitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, ki jih je
sprejel NAKVIS.
Člani senata so diskutirali o pogojih za izvolitev v naziv strokovnega sodelavca.
Zaradi prehodnega obdobja za uskladitev meril Univerze v Mariboru z Minimalni standardi za
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih, ki jih je sprejel NAKVIS, se na Univerzi v Mariboru še vedno lahko volijo v
naziv strokovnega sodelavca osebe, ki imajo končano visokošolsko izobrazbo na študijskih
programih kjer ni univerzitetne izobrazbe in tudi prva ponovna reelekcija v naziv se bo opravila
še po starih merilih. Minimalni standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih na Univerzi v Mariboru še ne
veljajo.
3
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 8:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru predlaga, da se pripravi pravno
mnenje v zvezi z zahtevano stopnjo izobrazbe za izvolitev v naziv strokovni sodelavec.
Imenovanje strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv visokošolski sodelavec
Kandidatka Lea VERLAK, dipl. m. s. zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor,
je podala vlogo za izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena
nega. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje komisijo najmanj
treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno
imenovanih članov ne odda poročila.
Člani Senata FZV UM so z 9 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli naslednji
SKLEP 9:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru imenuje strokovne poročevalce za
kandidatko Leo VERLAK, dipl. m. s. zaposleno v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca
Maribor, za izdelavo strokovnega poročila za izvolitev v naziv strokovna sodelavka za
predmetno področje Zdravstvena nega, v naslednji sestavi:
- Viš. predav. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, predsednica,
- predav. Dubravka SANCIN, članica,
- doc. dr. Nataša MARČUN VARDA, članica.
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru imenuje prof. dr. Radovana HOJSA
kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila.
Kandidatka Snježana Veber, dipl. m. s. zaposlena v Domu pod Gorco d.o.o., je podala vlogo za
izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega. Senat v skladu z
določili 193. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje komisijo najmanj treh strokovnih
poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne
odda poročila.
Člani Senata FZV UM so z 9 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli naslednji
SKLEP 10:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru imenuje strokovne poročevalce za
kandidatko Snježano VEBER, dipl. m. s. zaposleno v Domu pod Gorco d.o.o., za izdelavo
strokovnega poročila za izvolitev v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje
Zdravstvena nega, v naslednji sestavi:
- Doc. dr. Ana HABJANIČ, predsednica,
- predav. Dubravka SANCIN, članica,
- doc. dr. Marjan SKALICKY, član.
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru imenuje prof. dr. Radovana HOJSA
kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega poročila.
4
Ad 5.
Razno
Viš. predav. mag. Milica Lahe je člane senata seznanila s postopkom priprave in vsebino predloga
sklepa za priznanje kliničnih vaj za izredne študente 1., 2. in 3. letnika visokošolskega
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v študijskem letu 2011/2012 k
pripravi katerega so bili povabljeni vsi visokošolski učitelji – nosilci učnih enot.
Komisija za študijske zadeve FZV UM je na 5. izredni seji, dne 06.10.2011 sprejela sklep glede
priznanja kliničnih vaj in le-tega posredovala v potrditev senatu, kot sledi:
Kriteriji priznanja kliničnih vaj za izredne študente 1., 2. in 3. letnika visokošolskega
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v študijskem letu 2011/2012:
1. letnik:
- Študentom 1. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s pacienti,
se prizna v okviru predmeta Zdravstvena nega 50 ur kliničnih vaj. Študentom, ki niso
zaposleni v zdravstvu, se klinične vaje pri predmetu Zdravstvena nega ne priznajo.
- Študentom 1. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s pacienti
se v okviru predmeta Klinično usposabljanje priznajo klinične vaje glede na leta delovnih
izkušenj v zdravstvu in pridobljenih kompetenc na delovnem mestu in sicer ob predložitvi
potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
2. letnik:
- Študentom 2. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s pacienti
se v okviru predmeta Zdravstvena nega na ginekološko – porodnem področju, Zdravstvena
nega na pediatričnem področju in Zdravstvena nega na internističnem področju prizna 40
ur kliničnih vaj.
- Študentom 2. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu na pediatričnem področju, ginekološko
porodnem področju in internističnem področju in imajo pri svojem delu stik s pacienti, se
v okviru predmeta Zdravstvena nega na ginekološko – porodnem področju, Zdravstvena
nega na pediatričnem področju in Zdravstvena nega na internističnem področju priznajo
klinične vaje glede na leta delovnih izkušenj v zdravstvu in pridobljenih kompetenc na
delovnem mestu in sicer ob predložitvi potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
3. letnik:
- Študentom 3. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s pacienti
se v okviru predmeta Zdravstvena nega na kirurškem področju, Zdravstvena nega na
psihiatričnem področju, Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, na domu in lokalni
skupnosti prizna 80 ur kliničnih vaj.
- Študentom 3. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu na psihiatričnem področju, kirurškem
področju in na področju patronažnega in dispanzerskega varstva in imajo pri svojem delu
5
stik s pacienti, se v okviru predmeta Zdravstvena nega na kirurškem področju,
Zdravstvena nega na psihiatričnem področju, Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu,
na domu in lokalni skupnosti priznajo klinične vaje glede na leta delovnih izkušenj v
zdravstvu in pridobljenih kompetenc na delovnem mestu in sicer ob predložitvi potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
Kriteriji priznanja veljajo za študijsko leto 2011/2012. Študenti lahko zaprosijo za priznanje
kliničnih vaj glede na kompetence pridobljene na delovnem mestu, v vseh treh letnikih študija.
K prošnji za priznanje kliničnih vaj morajo predložiti potrdilo delodajalca o letih delovnih
izkušenj s točno navedbo delovnega mesta, ki ga študent zaseda ter potrdilo o plačilu stroškov za
izdajo sklepa.
Člani senata so diskutirali o predlogu, doc. dr. Majde Pajnkihar, ki je predlagala, da bi bilo
potrebno definirati ali gre izključno za delovne izkušnje pridobljene v zdravstvu ali tudi v
zdravstveno-socialnih zavodih.
Izr. prof. dr. Slavko Cvetek je izpostavil potrebo po strukturni uskladitvi učnih načrtov na
fakulteti (t.i. kurikularna poravnava) s ciljem dviga kakovosti in učinkovitosti študijskega
procesa.
Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 12:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru soglaša, da se za visokošolske
učitelje in visokošolske sodelavce pripravi delavnica, s ciljem usposabljanja udeležencev za
usklajevanje učnih načrtov predmetov, skladno z načeli kurikularne poravnave v roku 3
mesecev.
Člani Senata FZV UM so z 9 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli naslednji
SKLEP 13:
Senat Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sprejme in potrdi kriterije
priznanja kliničnih vaj za izredne študente 1., 2. in 3. letnika visokošolskega strokovnega
študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v študijskem letu 2011/2012, kot sledi:
1. letnik:
- Študentom 1. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s
pacienti, se prizna v okviru predmeta Zdravstvena nega 50 ur kliničnih vaj.
Študentom, ki niso zaposleni v zdravstvu, se klinične vaje pri predmetu Zdravstvena
nega ne priznajo.
- Študentom 1. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s
pacienti se v okviru predmeta Klinično usposabljanje priznajo klinične vaje glede na
leta delovnih izkušenj v zdravstvu in pridobljenih kompetenc na delovnem mestu in
sicer ob predložitvi potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
6
2. letnik:
- Študentom 2. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s
pacienti se v okviru predmeta Zdravstvena nega na ginekološko – porodnem področju,
Zdravstvena nega na pediatričnem področju in Zdravstvena nega na internističnem
področju prizna 40 ur kliničnih vaj.
- Študentom 2. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu na pediatričnem področju,
ginekološko porodnem področju in internističnem področju in imajo pri svojem delu
stik s pacienti, se v okviru predmeta Zdravstvena nega na ginekološko – porodnem
področju, Zdravstvena nega na pediatričnem področju in Zdravstvena nega na
internističnem področju priznajo klinične vaje glede na leta delovnih izkušenj v
zdravstvu in pridobljenih kompetenc na delovnem mestu in sicer ob predložitvi
potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
3. letnik:
- Študentom 3. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu in imajo pri svojem delu stik s
pacienti se v okviru predmeta Zdravstvena nega na kirurškem področju, Zdravstvena
nega na psihiatričnem področju, Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, na domu
in lokalni skupnosti prizna 80 ur kliničnih vaj.
- Študentom 3. letnika, ki so zaposleni v zdravstvu na psihiatričnem področju,
kirurškem področju in na področju patronažnega in dispanzerskega varstva in imajo
pri svojem delu stik s pacienti, se v okviru predmeta Zdravstvena nega na kirurškem
področju, Zdravstvena nega na psihiatričnem področju, Zdravstvena nega v
dispanzerskem varstvu, na domu in lokalni skupnosti priznajo klinične vaje glede na
leta delovnih izkušenj v zdravstvu in pridobljenih kompetenc na delovnem mestu in
sicer ob predložitvi potrdil:
- 2-5 leti se prizna 40 ur,
- 6-10 let se prizna 80 ur in
- nad 10 let se prizna 120 ur kliničnih vaj.
Kriteriji priznanja veljajo za študijsko leto 2011/2012. Študenti lahko zaprosijo za priznanje
kliničnih vaj glede na kompetence pridobljene na delovnem mestu, v vseh treh letnikih
študija. K prošnji za priznanje kliničnih vaj morajo predložiti potrdilo delodajalca o letih
delovnih izkušenj s točno navedbo delovnega mesta, ki ga študent zaseda ter potrdilo o
plačilu stroškov za izdajo sklepa.
Prof. dr. Kokol, dekan je članom senata poročal o modelih financiranja, ki so v postopku
sprejemanja na Univerzi v Mariboru.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je sestavni del zapisnika in je na vpogled v
Referatu za kadrovske in habilitacijske zadeve fakultete.
7
Seja je bila zaključena ob 9.05 uri.
ZAPISALA:
P. p. tajnica fakultete
Vlasta JUG, univ. dipl. prav.
Dekan
Prof. dr. Peter Kokol
DOSTAVLJENO:
-
Prof. dr. Peter Kokol, dekan,
Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete,
članom Senata FZV UM,
arhiv - Senat FZV UM.
8

Similar documents