Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega

Comments

Transcription

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
DAVEK NA DODANO VREDNOST
Posebna ureditev za opravljanje storitev
mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov
Podrobnejši opis
3. izdaja, APRIL 2015
KAZALO
1.0 POSEBNA UREDITEV ZA OPRAVLJANJE STORITEV MEDNARODNEGA
OBČASNEGA CESTNEGA PREVOZA POTNIKOV ................................................................ 3
2.0 POGOJI ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE ............................................................... 3
3.0 PRIJAVA DAVČNEMU ORGANU ...................................................................................... 4
3.1 Zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za DDV......................... 4
3.2 Potrdilo o prejemu zahtevka......................................................................................... 5
3.3 Dodelitev identifikacijske številke za DDV za uporabo te posebne ureditve ................ 5
3.4 Sporočanje sprememb podatkov iz zahtevka davčnemu organu ................................. 6
4.0 OBVEZNOST PRIJAVE PREVOZOV PRED VSAKIM PREVOZOM ................................ 6
5.0 DAVČNO OBDOBJE IN POSEBNI OBRAČUN DDV (DDV-O-OP) ................................... 6
5.1 Davčno obdobje ............................................................................................................ 6
5.2 Posebni obračun DDV (obrazec DDV-O-OP) ................................................................. 6
5.3 Popravki posebnega obračuna DDV.............................................................................. 7
6.0 PLAČILO DDV.................................................................................................................... 7
7.0 IZKLJUČITEV IZ POSEBNE UREDITVE ........................................................................... 7
8.0 VODENJE EVIDENC IN HRAMBA .................................................................................... 7
9.0 KAZENSKE DOLOČBE ..................................................................................................... 7
2
1.0
POSEBNA
UREDITEV
ZA
OPRAVLJANJE
STORITEV
MEDNARODNEGA OBČASNEGA CESTNEGA PREVOZA POTNIKOV
Za obdobje od 1. 4. 2015 dalje se uvaja posebna ureditev za tuje davčne zavezance, ki
občasno opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji.
Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali
običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega
mednarodnega cestnega prevoza potnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uporabi
poenostavljen postopek registracije, obračuna in plača DDV po tej posebni ureditvi.
Ta posebna ureditev se lahko uporablja le za mednarodne občasne cestne prevoze potnikov,
ne pa tudi za mednarodne linijske cestne prevoze potnikov.
Uporaba posebne ureditve je za davčne zavezance, ki izpolnjujejo pogoje za njeno uporabo,
opcijska.
Komunikacija med davčnim zavezancem in davčnim organom bo potekala v elektronski
obliki, in sicer bodo davčni zavezanci lahko vlagali v elektronski obliki zahtevek za izdajo
davčne številke, če jim še ni bila dodeljena, in identifikacijske številke od 1. marca 2015
dalje. Uporaba te posebne ureditve pa bo možna za obdobja od 1. aprila 2015 dalje.
2.0 POGOJI ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE
Posebno ureditev lahko uporablja davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne
poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča (v nadaljevanju davčni zavezanec), če
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) v Sloveniji občasno opravlja storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov s
prevoznimi sredstvi, ki niso registrirana v Sloveniji;
b) ne uveljavlja pravice do odbitka DDV (v skladu s 63. členom ZDDV-1) ali pravice do
vračila DDV (v skladu s 74. do 74.i členom ZDDV-1);
c) ne opravlja nobenih drugih transakcij, ki bi bile predmet DDV v Sloveniji.
Občasni cestni prevoz potnikov pomeni občasni prevoz potnikov v cestnem prometu, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Občasni prevoz potnikov v cestnem
prometu je prevoz, ki ne spada pod javni linijski prevoz niti pod posebni linijski prevoz in pri
katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s
pogodbo med prevoznikom in naročnikom ali naročnico prevoza.
Mednarodni cestni prevoz potnikov je tisti prevoz potnikov v cestnem prometu, pri katerem je
kraj odhoda oziroma prihoda prevoznega sredstva zunaj Slovenije.
Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za uporabo te posebne ureditve in se odloči za uporabo
le-te, mora posebno ureditev uporabljati najmanj eno davčno obdobje, torej praviloma
koledarsko leto. To pomeni, da če se davčni zavezanec odloči za uporabo posebne ureditve v
določenem koledarskem letu, tekom leta ne more preiti iz posebne ureditve na obračunavanje
DDV po splošnih pravilih, razen če ne izpolnjuje več pogojev za uporabo posebne ureditve
(opravi drugo oz. druge transakcije, ki so predmet DDV v Sloveniji).
Določeno je, da se uporaba posebne ureditve in splošne ureditve obračunavanja DDV v istem
koledarskem letu izključujeta. To pomeni, da za eno koledarsko leto ni mogoče uveljavljati
splošne in posebne ureditve, razen v primeru že omenjene situacije. Če se davčni zavezanec
odloči za uporabo posebne ureditve, jo mora uporabljati celotno koledarsko leto oziroma v
primeru prenehanja njene uporabe do dneva prenehanja.
3
V primeru prenehanja uporabe posebne ureditve je davčno obdobje krajše, zato bo v tem
primeru davčni zavezanec posebno ureditev uporabljal do dneva prenehanja uporabe te
posebne ureditve, vendar znotraj istega koledarskega leta posebne ureditve ponovno ne bo
mogel več uporabljati (tudi če bi kasneje izpolnjeval pogoje za uporabo posebne ureditve).
Tudi tisti davčni zavezanci, ki so v Sloveniji za opravljanje teh storitev že identificirani za
namene DDV po splošni ureditvi, vendar pa se bodo odločili za uporabo te posebne ureditve
(torej ne bodo več identificirani za namene DDV po splošni ureditvi), bodo morali njeno uporabo
predhodno prijaviti davčnemu organu. Več glede prijave davčnemu organu je navedeno v
nadaljevanju.
3.0 PRIJAVA DAVČNEMU ORGANU
Davčni zavezanec, ki opravi mednarodni občasni cestni prevoz potnikov, davčnemu organu
predloži v elektronski obliki zahtevek za izdajo davčne številke, če mu še ni bila dodeljena, in
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, preden začne opravljati storitev
mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji.
3.1 Zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanci bodo zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za
namene DDV lahko predložili davčnemu organu od 1. marca 2015 dalje v elektronski obliki, in
sicer na poseben elektronski naslov [email protected], ki bo za davčne zavezance
dostopen od 1. marca 2015 dalje.
K zahtevku za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za namene DDV mora davčni
zavezanec predložiti tudi izjavo, da ne opravlja transakcij znotraj Unije ali drugih dobav blaga in
storitev, ki so predmet obdavčitve v Sloveniji, za katere bi se moral identificirati za namene DDV
v skladu z 79. členom ZDDV-1 (v nadaljevanju izjava). Obrazec za predložitev izjave sicer ni
predpisan, je pa v ta namen pripravljen obrazec MF-FURS obr. IZJAVA po tretjem odstavku
137.b člena ZDDV-1.
Zahtevek za izdajo davčne številke in identifikacijske številke za DDV skupaj z izjavo davčni
zavezanec predloži davčnemu organu:
1. Davčni zavezanec, ki v Sloveniji še nima dodeljene niti davčne številke niti identifikacijske
številke za DDV, predloži davčnemu organu (na elektronski naslov [email protected]):
a) za dodelitev davčne številke:
obrazec DR04 (za poslovni subjekt - tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo
storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji),
obrazec DR02 oz. obrazec DR04 - (za odgovorno osebo, pooblaščeno za zastopanje
ter za ustanovitelje zgoraj navedenega poslovnega subjekta),
izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer
ima sedež,
fotokopijo osebnega dokumenta ustanoviteljev in odgovornih oseb, pooblaščenih za
zastopanje,
dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (npr. pogodba o
odprtju bančnega računa, izpis banke v tujini ali potrdilo banke, iz katerega je razvidna
(poleg številke računa) tudi BIC oz. SWIFT koda ter naslov banke).
b) za dodelitev identifikacijske številke za DDV:
obrazec DDV-P3 Opomba k obrazcu DDV-P3: v obrazcu DDV-P3 davčni zavezanec
izpolni predpisane podatke, ob upoštevanju, da se za uporabo te posebne ureditve:
4
-
-
v razdelku I Splošni podatki: polje 01-davčna številka v Sloveniji ne izpolni, ker se
davčna številka dodeli na podlagi obrazca DR04;
v razdelku II Dejavnost: občasni mednarodni cestni promet potnikov uvršča v šifro
dejavnosti: 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet;
v razdelku III Podatki o davčnem zastopniku: za uporabo posebne ureditve za
občasni mednarodni cestni prevoz potnikov imenovanje davčnega zastopnika ni
obvezno;
v razdelku IV Drugi podatki: za uporabo posebne ureditve za občasni mednarodni
cestni prevoz potnikov izbere polje 23: Posebna ureditev – mednarodni občasni
cestni prevoz potnikov (dokazila v prilogi).
2. Če ima davčni zavezanec v Sloveniji že dodeljeno davčno številko, nima pa v Sloveniji še
dodeljene identifikacijske številke za DDV, predloži davčnemu organu (na elektronski naslov [email protected]):
obrazec DDV-P3 Opomba k obrazcu DDV-P3: v obrazcu DDV-P3 davčni zavezanec
izpolni predpisane podatke, ob upoštevanju, da se za uporabo te posebne ureditve:
- v razdelku I Splošni podatki: polje 01-davčna številka v Sloveniji navede slovensko
davčno številko;
- v razdelku II, III in IV se upoštevajo opombe k temu obrazcu, kot je navedeno pod
točko 1.
3. Če je davčni zavezanec v Sloveniji že identificiran za namene DDV (po splošni ureditvi), na
ozemlju Slovenije pa opravlja izključno samo storitve občasnega mednarodnega cestnega
prometa potnikov, in se odloči za uporabo te posebne ureditve, predloži davčnemu organu
zahtevek tako, da:
- v sistemu eDavki vloži obrazec DDV-P3 za uporabo posebne ureditve za občasni
mednarodni cestni prevoz potnikov, v katerem navede datum začetka uporabe te
posebne ureditve. Tudi pri izpolnjevanju obrazca DDV-P3 se upoštevajo opombe k temu
obrazcu, navedene pod točko 2,
- hkrati v sistemu eDavki predloži tudi izjavo (obrazec MF-FURS obr. IZJAVA po tretjem
odstavku 137.b člena ZDDV-1), kot priloga k dokumentu.
Predpostavljamo namreč, da davčni zavezanec, ki je že identificiran za namene DDV v
Sloveniji, tudi sicer predlaga zahtevke in obrazce v sistemu eDavki. Če tak davčni zavezanec
ne more dostopati do sistema eDavki, pa lahko predloži prej navedene obrazce davčnemu
organu na elektronski naslov [email protected]
3.2 Potrdilo o prejemu zahtevka
Davčni organ ob prejemu zahtevka davčnemu zavezancu pošlje v elektronski obliki (na
elektronski naslov davčnega zavezanca) potrdilo o prejemu zahtevka (v obliki elektronskega
sporočila), v katerem so navedeni osnovni podatki iz zahtevka, na podlagi katerega lahko
davčni zavezanec opravi prevoz.
Pri opravljanju občasnega prevoza potnikov mora imeti davčni zavezanec v vozilu potrdilo
davčnega organa, da je predložil zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, ki ga
pozneje nadomesti s prejetim potrdilom ali kopijo potrdila o identifikaciji za namene DDV.
3.3 Dodelitev identifikacijske številke za DDV za uporabo te posebne
ureditve
Davčnega zavezanca, ki je predložil zahtevek, in izpolnjuje pogoje za uporabo posebne
ureditve, davčni organ o dodeljeni identifikacijski številki za DDV obvesti v elektronski obliki v
osmih dneh od prejema popolnega zahtevka (odločba o identifikaciji za namene DDV za
5
uporabo posebne ureditve za občasni mednarodni cesti prevoz potnikov oziroma potrdilo o
identifikaciji za uporabo te posebne ureditve).
Šteje se, da je obvestilo o dodeljeni identifikacijski številki za DDV vročeno osmi dan po
odpremi potrdila na elektronski naslov davčnega zavezanca.
Po dodeljeni identifikacijski številki za DDV mora imeti davčni zavezanec pri opravljanju
občasnega prevoza potnikov v vozilu potrdilo ali kopijo potrdila, da je identificiran za namene
DDV.
3.4 Sporočanje sprememb podatkov iz zahtevka davčnemu organu
Davčni zavezanec mora davčnemu organu sporočiti tudi vsako spremembo podatkov iz
zahtevka, in sicer v osmih dneh od dneva, ko se je taka sprememba dogodila. Spremembo
sporoči na elektronski naslov [email protected]
4.0 OBVEZNOST PRIJAVE PREVOZOV PRED VSAKIM PREVOZOM
Davčni zavezanec mora pred vsakim opravljanjem prevoza v Sloveniji o tem v elektronski obliki
obvestiti davčni organ tako, da sporoči:
- svojo identifikacijsko številko za DDV,
- registrsko številko prevoznega sredstva,
- datum opravljanja prevoza po območju Republike Slovenije in
- predvideno relacijo prevoza po območju Republike Slovenije.
Navedene podatke davčni zavezanec sporoči davčnemu organu na obrazcu MF-FURS obr.
PRIJAVA PREVOZOV, na elektronski naslov [email protected]
5.0 DAVČNO OBDOBJE IN POSEBNI OBRAČUN DDV (DDV-O-OP)
5.1 Davčno obdobje
Davčno obdobje je koledarsko leto.
Ob prenehanju uporabe posebne ureditve se davčno obdobje konča na dan prenehanja
uporabe te posebne ureditve.
5.2 Posebni obračun DDV (obrazec DDV-O-OP)
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV na obrazcu
Obračun DDV-O-OP na elektronski naslov [email protected]
Posebni obračun DDV mora vsebovati:
1. identifikacijsko številko za DDV (točka 3.3);
2. registrsko številko prevoznega sredstva in število prepeljanih oseb s tem prevoznim
sredstvom ter datum opravljanja prevoza;
3. vrednost opravljene storitve na ozemlju Slovenije po posameznem prevoznem sredstvu
brez DDV;
4. stopnjo DDV;
5. skupno vrednost opravljenih storitev na ozemlju Slovenije v davčnem obdobju;
6. skupni znesek DDV v davčnem obdobju (obveznost za plačilo DDV).
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV do zadnjega
delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja v elektronski obliki.
Primer:
Obračun DDV-O-OP za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 mora davčni zavezanec
predložiti davčnemu organu do dne 29. 1. 2016.
6
5.3 Popravki posebnega obračuna DDV
Za popravke posebnega obračuna DDV se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni
postopek in ne določbe 88.b člena ZDDV-1.
6.0 PLAČILO DDV
Od opravljene storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoz potnikov v Sloveniji
(sorazmerni del prevoznine za pot po ozemlju Slovenije) se obračuna DDV po nižji, 9,5-odstotni
stopnji.
Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora
predložiti posebni obračun DDV.
Na podlagi obračuna DDV-O-OP se DDV plača na prehodni davčni podračun - proračun države
SI56011008881000030, referenca je: SI19 DŠ-62006; SWIFT: BSLJSI2X; IBAN:
SI5656011008881000030
7.0 IZKLJUČITEV IZ POSEBNE UREDITVE
Davčni organ davčnega zavezanca izključi iz posebne ureditve,če:
a) obvesti davčni organ o prenehanju opravljanja storitev mednarodnega občasnega
cestnega prevoza potnikov;
b) ne izpolnjuje pogojev, določenih za uporabo te posebne ureditve;
c) ne predloži posebnega obračuna DDV (DDV-O-OP);
d) ne sporoči spremembe podatkov;
e) na posebnih obračunih DDV (DDV-O-OP) ne prikaže vseh zahtevanih podatkov.
Davčni organ odločbo o izključitvi iz posebne ureditve davčnemu zavezancu pošlje na njegov
elektronski naslov.
8.0 VODENJE EVIDENC IN HRAMBA
Davčni zavezanec mora voditi evidenco o opravljenih storitvah po tej posebni ureditvi, v kateri
mora zagotoviti vse podatke, na podlagi katerih lahko davčni organ izvaja nadzor nad
pravilnostjo posebnega obračuna DDV, zlasti podatke o vsaki posamezni vožnji, registrski
številki prevoznega sredstva na tej vožnji, številu potnikov, vrednosti opravljene storitve in
znesku davka.
Evidenca mora biti na razpolago v elektronski obliki in jo mora davčni zavezanec dati na
razpolago davčnemu organu na njegovo zahtevo.
Davčni zavezanec mora hraniti račune, iz katerih so razvidni predmet obdavčitve, davčna
osnova in DDV, ter druge dokumente, ki omogočajo pripravo posebnega obračuna DDV.
Davčni zavezanec mora račune in druge dokumente hraniti deset let po poteku leta, na katero
se računi in drugi dokumenti ter evidence nanašajo.
9.0 KAZENSKE DOLOČBE
Davčni zavezanec, ki uporablja to posebno ureditev, in odgovorna oseba davčnega zavezanca,
se po določbah ZDDV-1 kaznuje za prekršek, če:
- ne predloži posebnega obračuna DDV za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov oziroma ga ne predloži na predpisan način
oziroma predloženi posebni obračun ne vsebuje predpisanih podatkov;
- ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV oziroma ga ne predloži
na predpisani način oziroma predloženi zahtevek ne vsebuje predpisanih podatkov;
7
-
ne sporoči spremembe podatkov;
ne obvesti davčnega organa o predvidenem opravljanju prevoza;
ne plača DDV od storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov v predpisanem
roku oziroma na predpisan način;
ne vodi evidence o storitvah po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega
občasnega cestnega prevoza potnikov oziroma ne zagotavlja hranjenja dokumentacije
v predpisanem roku.
8