Zadnja oznanila - Župnija Rudnik

Comments

Transcription

Zadnja oznanila - Župnija Rudnik
GODOVI Ž PRAZNIKI Ž SVETE MAŠE
3. VELIKONOČNA NEDELJA - 19. april 2015
Leon IX., papež - začetek tedna molitve za duhovne poklice
Ob 8.00: + Rudi Istenič, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: + Franc Kregar
Ponedeljek: 20. 4. 2015
Anastazij Sinajski, opat
Ob 18.30: + Slavka Vrhovnik, obletna
Torek: 21. 4. 2015
Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Ivan Zrimšek in vsi pokojni iz družine Zrimšek
Sreda: 22. 4 2015
Leonid, mučenec
Ob 7.00: + Mirko Koprek
Četrtek: 23. 4. 2015
Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Skubic
Petek: 24. 4. 2015
Marija Kleopova, svetopisemska žena; spomin Marije, pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob godu
Sobota: 25. 4. 2015
Marko, evangelist
Ob 18.30: + Franc Martinc, obletna
4. VELIKONOČNA NEDELJA - 26. april 2015
Nedelja Dobrega Pastirja; Marija, Mati dobrega sveta
Ob 8.00: + Jože Erklavec, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane in za duhovne poklice v naši župniji
Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik. Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si
OZNANILA
Župnija sv. Simona in Juda Tadeja Ljubljana Rudnik
Od 19. do 26. aprila 2015
JEZUS
GRE
NA
VSE
Jezus se prikaže kot Živi z rokami in nogami, z mesom in kostmi. In ko si
učenci še vedno ne drznejo verjeti lastnim očem, ker jim je vera v
ž i v l j e n j e m o r d a še bolj ut r u j a j o č a k o t p o b i t o s t , v z a m e J e z u s k o s p e č e n e
ribe in ga pred njimi poje. Življenje, se temu pravi, življenje je biti pri,
jesti in piti, za telo in dušo skrbeti - za svoje telo in za svojo dušo kakor
za telo in dušo drugega človeka in slehernega živega bitja. Življenje ni
u m i k i z ž i v l j e n j a . Ž i v l j e n j e j e v s e . Š e l e z d a j z a č ne j o u č e n c i d o j e m a t i .
Postanejo tankoslušni in tankočutni. In Jezus položi v vse njihove čute
smisel za celoto.
Vstajenje ni le velik čudež ali dokaz v prid resnici o Kristusu. Je nekaj
več. To je nov svet, v katerega vstopimo z vero, ki jo spremljata čudenje
in veselje. Jezusovo vstajenje je novo stvarjenje. Ne gre torej le za vero,
d a j e J e z u s v s t a l ; g r e z a t o , d a s p o z n a m o i n i z k u s im o “ m oč nje g ov e g a
v s t aje nja” ( F l p 3 , 1 0 ) .
P e t e r p r e d m n o ž i c o o J e z u s u o z n a n i : “ B og g a j e ob ud il od m r t v ih in m i
s m o t e m u p r ič e !”
Učenci so priče za to, kar so doživeli: srečali so se z Vstalim, videli so
njegove rane, z njim so jedli in pili, razlagal jim je Pisma. In za kaj smo
l a h k o m i p r i č e ? P r i n a s n i n i č d r u g a č e : p r i č u j e m o za t o , k a r d o ž i v l j a m o :
J e z u s a p r e je m am o v e v h a r i s t i j i , s r e č uje m o v n j e g o v i b e s e d i i n
d oživ ljam o nav zoč e g a s r e d i m e d n a m i v n a š e m o b č e s t v u .
 Kot je bilo že prejšnjo nedeljo oznanjeno, je danes po drugi maši v
župnišču srečanje za starše otrok tretjega razre da, to je bodočih
prvoobhajancev. Naglo se bliža prvo obhajilo, in da bi se vsi skupaj kar
se da lepo pripravili na ta praznik, bodite na srečanju!
 Danes zvečer vabljeni v Želimlje na Muzikal ZA VAS ŽIVIM ob 200
letnici don Boskovega rojstva.
 Na današnjo 3. velikonočno nedeljo začenjamo teden molitve za
duhovne poklice pod geslom LEPO JE BITI S TEBOJ, JEZUS! Ta molitev
je najprej molitev za živo vero, kajti poklici so dar Božje ljubezni.
P o m a n j k a n j e d u h o v n i h p o k l i c e v j e d e j a n s k o p o m a n j k a nj e v e r e i n
pričevanja za Vstalega Gospoda. Zelo vas vabim k večernim mašam v
t e m t e d n u , d a b i t a k o u t r d i l i s v o j o v e r o i n b i l i ž iv e p r i č e V s t a l e g a . O n
k l i č e t u d i d a n e s m l a d e , d a b i h o d i l i z a N j i m v d u h ov n i š k e m a l i
redovniškem poklicu in tako bili njegove priče. V tem tednu jim hočemo
z molitvijo pomagati k velikodušni odločitvi za Gospoda.
 V soboto, 25. aprila 2015 bo od 11. ure dalje v našem župnišču
s r e č a n j e z a v s e a n i m a t o r j e , k i b i r a d i s ode lovali p r i llee t o š n j e m o r a t o r i j u
na Rudniku. Uvodni del bo imel g. Boštjan Jamnik iz Rakovnika, ki je v
salezijanski družbi odgovoren za oratorije. Vse mlade, ki ste
pripravljeni delati z otroki in nanje prenesti svoje bogate verske in
vzgojne izkušnje po don Boskovem zgledu, še enkrat lepo vabim!
 Na četrto velikonočno nedeljo, to je 26. aprila 2015, po drugi maši
ste vabljeni na srečanje starši letošnjih birmancev. Vem, da nekaterim
med vami ta čas ne ustreza najbolj, zato boste pač morali dati na
tehtnico, kaj je za vašega otroka in njegovo vero pomembnejše. Pri
verouku se trudimo, da bi vaše otroke vzgojili v dobre ljudi in kristjane.
A uspešni smo lahko samo v skupnem prizadevanju z vami starši. Zato
vas upravičeno pričakujemo!
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Bog, naš Oče! Po Jezusu si nam razodel,
kako rad imaš vse ljudi. Varuj nas, naše
starše in naše družine, da ti bomo ostali
zvesti v veri, upanju in ljubezni.
Daj nam svojega Svetega Duha, da bomo
zvesti in pogumni pričevalci tvojega
evangelija.
Obudi v naših družinah nove duhovniške in
redovniške poklice.
Marija, pomočnica kristjanov,
prosi za nas.
Pravoslavna Cerkev ima izredno močan čut
za vstajenje. Osrednje mesto, ki v
katoliških bazilikah pripada križu, pri njih
pripada podobi V s t a l e g a , Pantokratorju
-
Kralju vesoljstva.
Ko se v velikonočnem času srečujejo, se
med seboj pozdravljajo: “Kristus je vstal!”
In odgovarjajo: “Resnično je vstal!” Ta
navada je tako zakoreninjena med
ljudstvom, da pripovedujejo naslednjo
anekdoto z začetka boljševistične revolucije. Pripravili so
javno razpravo o Kristusovem vstajenju. Najprej je
spregovoril ateist, ki je bil mnenja, da je s krščansko vero
v vstajenje za vedno konec. Za njim je stopil na oder
pravoslavni duhovnik, ki je moral zagovarjati vstajenje.
Ponižni pop je pogledal množico in preprosto rekel:
“Kristus je vstal!”. Vsi so v en glas spontano odgovorili:
“Resnično je vstal!” In duhovnik je molče odšel z odra.
Zdaj pa poglejmo, kako je predstavljeno vstajenje na
vzhodnih ikonah. Ne zgodi se pod milim nebom, ampak v
podzemlju. Jezus se v vstajenju ne dviga, ampak se spušča.
Z neverjetno močjo prime za roko Adama in Evo, ki čakata
v kraljestvu smrti, in ju povede s seboj naproti življenju in
vstajenju. Za prastarši je množica mož in žena, ki čakajo na
odrešenje. Jezus potepta peklenska vrata, ki jih je pravkar
snel s tečajev in zdrobil. V spodnjem, temnejšem delu, kjer
se gibljejo uporni duhovi, dva angela za vedno zvežeta
Satana. Kristusova zmaga ni toliko nad vidnimi
sovražniki, ampak nad nevidnimi, ki so veliko hujši: smrt,
tema, stiska, demon.
Mi smo vpleteni v to predstavitev. Kristusovo vstajenje je
tudi naše vstajenje. Vsak moški je povabljen, da se
poistoveti z Adamom, in vsaka ženska z Evo, da stegne
roko in dovoli Jezusu, da ga/jo prime in potegne iz groba.
To je nov, vesoljni, velikonočni eksodus, v katerem je
osvobojeno iz suženjstva propadljivosti celotno stvarstvo.