In 440/2007 VL 20487/2008 VL 17817/2010 VL 206532/2010 VL

Comments

Transcription

In 440/2007 VL 20487/2008 VL 17817/2010 VL 206532/2010 VL
In 440/2007
VL 20487/2008
VL 17817/2010
VL 206532/2010
VL 42909/2010
VL 153615/2011
VL 2245/2012
VL 204273/2012
VL 114617/2012
In 1374/2012
VL 108985/2013
VL 50482/2013
VL 1446/2014
VL 49066/2014
VL 92298/2014
In 50/2014
In 540/2014
ODREDBA
O PRODAJI
n a I. j a v n i d r a ž b i
Okrajno sodišče v Mariboru po okrajni sodnici Mateji ŽIGART v izvršilni zadevi upnika BANKA KOPER
d.d. Pristaniška 14, Koper, proti dolžniku: CTN-RICARDO BORRA d.o.o., Radvanjska cesta 114,
Maribor, Matjaž ŽELEZNIK, Radvanjska 114, Maribor, Ivan ŽELEZNIK, Radvanjska c. 114, Maribor,
Simona ŽELEZNIK, Vandotova 2a, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve, s prodajo nepremičnine, ki je
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi 181. do 192. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ,
o dreja:
I.
V zgoraj navedeni izvršilni zadevi se prodajajo nepremičnine v solasti dolžnikov vsakega do 1/2 celote, in
sicer Matjaža ŽELEZNIKA, Radvanjska 114, Maribor in Ivana ŽELEZNIKA, Radvanjska c. 114, Maribor,
vpisane v zemljiško knjigo z ID znakoma: 678-1088/0-0 (parcela št. 1088/0 k.o. 678 - SPODNJE
RADVANJE) in 678-1089/0-0 (parcela št. 1089/0 k.o. 678 - SPODNJE RADVANJE).
II.
Nepremičnine se prodajajo na I. javni dražbi, ki bo dne:
19. 5. 2015 ob 9.30 uri, soba M2
v medetaži stavbe Okrajnega sodišča v Mariboru,
Cafova ul. 1, Maribor.
III.
Vrednost nepremičnin, vpisanih v zemljiško knjigo z ID znakoma: 678-1088/0-0 (parcela št. 1088/0 k.o. 678
- SPODNJE RADVANJE) in 678-1089/0-0 (parcela št. 1089/0 k.o. 678 - SPODNJE RADVANJE), je
ugotovljena s pravnomočnim sklepom tega sodišča In 440/2007 z dne 22. 1. 2015 in na dan cenitve dne 23.
10. 2014 znaša za vsakega solastnika 95.000,00, skupaj 190.000,00 EUR.
IV.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, na prodajnem
naroku z odredbo dokončno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega
cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve
vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.
V.
Nepremičnina na I. prodajnem naroku ne sme biti prodana za manj kot 70 % ugotovljene vrednosti iz III.
točke te odredbe. Prodaja nepremičnine bo na naroku za javno dražbo potekala po izklicni ceni 133.000,00
EUR, ki predstavlja 70 % ugotovljene vrednosti, tako da se bodo ponudbe za njen nakup višale za najmanj
300,00 EUR. Dražba traja, dokler ponudniki višajo ponudbe, ponudnik je na svojo ponudbo vezan, dokler ni
dana višja ponudba. Dražba se konča, ko ponudniki kljub dvakratnemu pozivu sodnika ne ponudijo višje
cene.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem
sodišču, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da sme biti
nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno nižjo od 70 % ugotovljene vrednosti.
VI.
Kupec je dolžan položiti kupnino v roku 30 dni od prejema sklepa o domiku na sodni depozit tukajšnjega
sodišča. Kupnina se položi na račun sodnih pologov, št. 01100-6950421931, sklic št.: 00 02032644007,
namen: kupnina In 440/2007.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve kupnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o
poplačilu. Sodišče bo o predlogu upnika odločilo s posebnim sklepom.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, ampak se razdeli pri
poplačilu v skladu s 197. in 198. členom ZIZ. Sodišče pa na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje
pozove na plačilo kupnine drugega oz. naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo ter jim določi rok za
položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
VII.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, pri čemer morajo fizične osebe na naroku za javno
dražbo predložiti na vpogled veljaven osebni dokument in na zahtevo sodnika tudi prinesti potrdilo o
državljanstvu.
VIII.
Udeleženci javne dražbe so dolžni najpozneje tri delovne dni pred začetkom javne dražbe položiti
varščino, ki znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, v višini 19.000,00 EUR, in sicer na
račun sodnih pologov, št. 01100-6950421931.
Dražbe se bodo lahko udeležili samo ponudniki, katerih varščine bodo prispele na račun sodišča tri
delovne dni pred pričetkom javne dražbe in ki bodo navedli pravilno opravilno številko zadeve, v kateri je
bila varščina plačana (sklic). Na naroku za javno dražbo je potrebno predložiti potrdilo banke o izvršenem
nalogu za plačilo varščine, ki vsebuje žig in podpis pooblaščene osebe banke. Ponudniki, katerih ponudbe
niso bile sprejete, dobijo varščino na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh po koncu javne
dražbe.
Varščine so oproščeni upnik, na predlog katerega je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma
upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino, in če se da glede na njihov vrstni red in
ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina poravnati iz kupnine.
IX.
Davek, ki bremeni promet z nepremičninami, bo poravnan v breme kupnine. Po izdaji sklepa o domiku in po
položitvi kupnine v zgoraj določenem roku bo sodišče po uradni dolžnosti izdalo sklep o izročitvi
nepremičnine kupcu in po pravnomočnosti tega sklepa vpisalo v korist kupca lastninsko pravico v zemljiško
knjigo.
V sklepu o izročitvi bo sodišče tudi odločilo, do kdaj se je dolžnik dolžan izseliti iz nepremičnine in jo
izprazniti (2. odst. 192. čl. ZIZ).
X.
Morebitni kupec lahko pred prodajnim narokom opravi ogled nepremičnine, in sicer dne 8. 5. 2015 od 16.00
do 18.00 ure in 9. 5. 2015 od 10.00 do 12.00 ure, po predhodnem dogovoru z dolžnikom.
XI.
To odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in spletni strani sodišča.
XII.
Informacije lahko dobite v III. nadstropju pri info točki izvršilnega oddelka, Cafova ul. 1, Maribor, v času
uradnih ur.
Okrajno sodišče v Mariboru
Maribor, dne 16. 4. 2015
Okrajna sodnica
Mateja ŽIGART l.r.