Kratka predstavitev FZO - Univerza v Novi Gorici

Comments

Transcription

Kratka predstavitev FZO - Univerza v Novi Gorici
FAKULTETA ZA
ZNANOSTI O OKOLJU
Odgovorno ravnanje z okoljem zahteva
strokovni pristop!
Študijski program Okolje
1. in 2. stopnja
Goriška regija
O Univerzi v Novi Gorici
Ustanovitev
•  1995 Fakulteta za znanosti o okolju
•  1999 Politehnika Nova Gorica
UNG = raziskovalna univerza
•  2006 Univerza v Novi Gorici
Ustanovitelji
•  Mestna Občina Nova Gorica
•  Občina Ajdovščina
•  Inštitut Jožef Stefan
O Univerzi v Novi Gorici
Lokacije:
Nova Gorica
Gorica
Vipava
Ajdovščina
Izobraževanje na univerzi
Izobraževanje na univerzi
  Ugodni pogoji za študente športnike
  Brezplačen študij na 1. in 2. stopnji (vsi akreditirani programi)
  Pomoč tutorjev
  Spodbujamo študentske izmenjave
  30-urni pripravljalni tečaji v septembru (MA, FI, KE)
  Okolje: edini celovit univerzitetni študij s področja okolja v SLO
  Okolje 1. st.: teoretična in praktična temeljna znanja, spoznamo
se s procesi v okolju, z vplivi človeka nanj, metodami varovanja
  Okolje 2. st.: usmeritev in poglobitev znanj na izbranih področjih
okolja (pester nabor izbirnih vsebin in seminarjev)
Izobraževanje s področja
okolja na vseh stopnjah
Okolje 1. stopnja
dipl. okoljski tehnolog (UN)
Okolje 2. stopnja
magister okoljskih ved
(možnost dvojne diplome z
Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah
na programu Trajnostna kemija in
tehnologija)
Znanosti o okolju
3. stopnja
doktor znanosti
Poslanstvo in vizija FZO
Poslanstvo
•  Osnovno poslanstvo FZO je priprava in izvajanje kakovostnih
študijskih programov 1. in 2. stopnje s področja znanosti o
okolju in izobraževanje študentov do vrhunsko usposobljenih
kadrov s širokim interdisciplinarnim znanjem in bogatimi
praktičnimi izkušnjami, ter skrb za tesno povezovanje tako
akademske sfere in industrije kot tudi pedagoške in
znanstveno-raziskovalne dejavnosti na najvišjem nivoju.
Vizija
•  Fakulteta za znanosti o okolju želi razvijati izobraževalni
proces na podlagi najnovejših raziskovalnih dosežkov lastnih
kadrov in svetovne znanosti. Trudi se ustvariti študentom
prijazno okolje in pogoje za študij, kjer znanje, ki ga prenaša
na mlajše generacije in v podjetniško okolje, nastaja v
harmoničnem odnosu med študenti, profesorji in raziskovalci.
Vpisni pogoji – 1. stopnja
• opravljena splošna matura ali pred 1.6.1995 zaključen
katerikoli štiriletni srednješolski program
•  opravljena poklicna matura v kateremkoli
srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov: biologija, kemija ali fizika;
izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat
opravil pri poklicni maturi
Datumi prijavnih rokov:
1.  5. 2. do 5. 3. 2015
2.  21. do 28. 8. 2015
3.  1. do 5. 10. 2015
Okolje 1. stopnja – 1. letnik
OKOLJSKI PREDMETI
OSNOVNI PREDMETI
Osnove znanosti o okolju
Matematika
Fizika
Okolje in družba
Biologija
Okoljski informacijski sistemi in
GIS
Kemija
Uvod v projektno delo
Statistika
Okolje 1. stopnja – 2. letnik
USMERITVENI IZBIRNI
SPLOŠNI
Ekofiziologija
Okoljska politika
Kemija okolja
ali APLIKATIVNI
OBVEZNI PREDMETI
Biokemija
Geologija
Mikrobiologija okolja in
bioremediacija
Instrumentalne metode analize
Osnove okoljskega inženirstva
Ekologija
Okolju prijazne tehnologije
Hidrologija
Biotehnologija in okolje
IZBIRNI PREDMET
Meteorologija
Skupinski projekt
Okolje 1. stopnja – 3. letnik
IZBIRNI PREDMETI
OBVEZNI PREDMETI
Ekotoksikologija
Varstvo narave
Toksikologija in kancerogeneza
Ekonomika okolja
Limnologija
Kopenski ekosistemi
Zdravstvena ekologija
Osnove ocenjevanja vplivov na okolje
Radioaktivnost in zaščita pred sevanji
Modeliranje
Tehnologije za zmanjševanje
emisij
Upravljanje okolja
Kmetijstvo in okolje
Ravnanje z odpadki
Zelena kemija
Tehnologije za izkoriščanje biomase
Monitoring okolja
Programiranje za vodenje procesov
Praktično usposabljanje
…
Diplomski seminar
Vpisni pogoji – 2. stopnja
•  Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj
180 KT ali dodiplomski študijski program, sprejet pred
11.6.2004, s področja naravoslovnih ved, tehniških ved
ali biotehnologije
•  Če ne ustreza gornjim kriterijem: prošnja za vpis na
študijsko komisijo FZO
–  Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30
KT, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Če je
obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 KT, jih
morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi letnik.
Datumi prijavnih rokov:
1.  1. 6. do 31. 8. 2015
2.  1. do 20. 9. 2015
3.  1. do 5. 10. 2015
Okolje 2. stopnja
IZBIRNI PREDMETI
1. letnik
OBVEZNI PREDMETI
IZBIRNI
Postopki optimizacije v varstvu
okolja
USMERITVENI
Aktualne teme v okolju I
Samostojni projekt I
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI
2. letnik
OBVEZNI PREDMETI
Aktualne teme v okolju II
Samostojni projekt II
Magistrsko delo
Usmeritveni izbirni predmeti
2. stopnja
Strategije in tehnologije
za zmanjševanje
onesnaženja ozračja
Strategije in tehnologije
za ravnanje z odpadki
Sistemska ekologija
Epidemiologija okolja
Strategije in tehnologije za
zmanjševanje onesnaženja
vode
Transport in pretvorbe
polutantov v okolju
Ocenjevanje vplivov na
okolje
Instrumentalne metode za
meritve v okolju
Izbirni predmeti
2. stopnja
Biomonitoring
Geokemija
Radioekologija
Metode
biostatistične
analize
Kroženje
elementov v
sledovih v okolju
Obdelava ekoloških podatkov
z metodami strojnega
učenja
Računalniški
nadzor in
simulacija
procesov
Radiacijska
biologija in
biofizika
Neionizirna sevanja in
zdravstvena tveganja
Rak in okolje
Koloidna kemija v
okolju
Zaznavanje onesnaženosti
na daljavo
Krasoslovje v
razvojnih
izzivih
Geografski
informacijski
sistemi
Oceanografija in varovanje
priobalnega morja
Veliko terenskega/praktičnega dela
Spoznavanje sodobnih
okoljskih tehnologij
- TE Šoštanj
-  ČHE Avče
-  energijski poligon (Velenje)
-  Hidria
-  Pipistrel
-  NEK Krško
Praktično usposabljanje
v laboratoriju
Projektno učenje
•  SKUPINSKI PROJEKTI (1.st.), SAMOSTOJNI PROJEKTI (2.st.)
•  reševanje praktičnih problemov v okolju za konkretne
potrebe zainteresiranih podjetij, zavodov – letos nov skup. projekt:
Pojavnost novih ekosistemov v biosfernem območju Kras (za Park Škocjanske jame)
•  delo v multidisciplinarni skupini (1. in 2. l. na 1. st.)
•  projekt študentje zaključijo s predstavitvijo rezultatov v
obliki seminarja (v angleščini) – film na spletni strani FZO in na Youtube
•  na 1. st. sledi v 3. l. praktično usposabljanje in diploma
Skupinski projekti (tekoči)
•  Plastic debris and microplastics in the marine
environment
•  Natural degradation of antibiotics used in aquaculture
and treatment processes
•  The ecological function and value of remnant trees in the
Napoleonic avenue – Ljubljana to Trieste
•  New emerging ecosystems in Karst Biosphere Reserve
•  Nanomaterials as anthropogenic pollutants
•  Degradation of plastic materials in the sea
•  Efficient photocatalytic decomposition of organic
contaminants under visible light irradiation
Projekti v prostem času
Projekti “Po kreativni poti do praktičnega znanja” – projekti
z gospodarstvom – izbrani študenti na razpisu so za svoje
delo na projektu plačani
Projekti v 2013/14 s študenti FZO:
• 
• 
• 
• 
Priprava sodobnega koncepta embaliranja izdelkov Intra lighting
Biotska pestrost in Natura 2000 v Krajinskem parku Logarska dolina
Modeliranje napovedovanja porabe električne energije
UV stabilnost, mehanske in površinske lastnosti izbranih materialov
proizvodnega programa TKK Srpenica
Novi projekti za 2014/15 za študente FZO:
•  Lišajska karta Parka Škocjanske jame, Slovenija
•  Mikotoksini in njihova instrumentalna analiza (za Mlinotest d.d.)
•  eKnjiga - študijska gradiva za orodje Moodle za mobilne aplikaciie
Izmenjave s tujimi univerzami
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Roskilde, Exeter, Delft,
Trst, Padova, La Sapienza, CaFoscari,
Perpignan, Paris-Sud,
Las Palmas de Gran Canaria,
Praga, Ostrava,
Kreta, Ciper, Portugalska, Norveška
Brasov, Uludag,
program Infinity (v države bivše SZ,
mesečna dotacija 1000 EUR).
http://www.ung.si/sl/o-univerzi/erasmus-bilateralni-sporazumi/
Strokovni naziv po dokončanju
študija na 1. stopnji
Diplomirani okoljski tehnolog/tehnologinja
Diplomanti lahko študij
nadaljujejo na magistrskem
študijskem programu Okolje
in drugih magistrskih programih
na Univerzi v Novi Gorici ter drugod
Strokovni naziv po dokončanju
študija na 2. stopnji
•  Magister/magistrica okoljskih ved
•  možnost
dvojne diplome
z Univerzo
Ca’ Foscari v
Benetkah
Dvojna diploma na 2. stopnji Okolje
•  2014/15 začetek programa dvojne diplome na študijskem
programu 2. stopnje Okolje, ki ga izvaja FZO UNG, in na
magistrskem študijskem programu Trajnostna kemija in
tehnologija, ki ga izvaja Oddelek za molekularne znanosti
in nanosisteme Univerze Ca’ Foscari
•  programa se dopolnjujeta in sta povezana z znanstveno
-raziskovalnim delom oddelkov na sodelujočih univerzah
•  Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene
obveznosti na domači univerzi in predpisani minimalni
nabor predmetov na sodelujoči univerzi, bosta magistrsko
diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta,
podelili tako UNG kot tudi Univerza Ca’ Foscari
•  Vpisni pogoji: kot na 2. stopnjo + dokazilo o znanju
angleščine (B2)
Dvojna diploma na 2. stopnji Okolje
Nekaj konkretnih primerov
zaposlitev diplomantov FZO
GOSPODARSTVO: tehnolog in analitik v Krki; podjetje Uren, učinkovita raba energije
d.o.o. (delo na energetskih sanacijah v smeri varčevanja z energijo), Hidria Rotomatika
(delo v laboratoriju, čistilne naprave), termoelektrarna Trbovlje, nuklearna elektrarna Krško
(inženiring), strokovna sodelavka za področje ekologije v KIV Vransko, ekolog v Salonitu
Anhovo,…
STORITVENE DEJAVNOSTI: tehnolog za področje odpadkov v Saubermacher Slovenija,
ekolog v Hidrotehničnem biroju (podjetje za svetovanje, projektiranje in izdelavo naprav za
kemično pripravo vode in čiščenje odpadnih vod), vodja zbirnih centrov na Komunali Nova
Gorica, Zavod za zdravstveno varstvo Koper,…
UPRAVA: ekolog in svetovalec na Občini Velenje, Log, Ajdovščina; Carinski urad Nova
Gorica,…
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST: Razvojna agencija zgornje Gorenjske, Bia
Separations (raziskovalka, tehnolog), mladi raziskovalci na univerzi in inštitutih, Inštitut za
ekološki inženiring Maribor, vodja projektov na Golei, delo na okoljevarstvenih projektih v
Notranjskem regijskem parku,…
Nekaj priznanj študentov in
diplomantov FZO v 2013 in 2014
Nina Kobal
•  finalistka Saubermacherjeve okoljske nagrade (2013) za diplomsko delo:
Analiza učinkovitosti ravnanja z odpadki iz zdravstvene dejavnosti v UKC
Ljubljana
Tina Kocjan
•  Nahtigalovo priznanje za raziskovalno delo mladih (2014) za raziskovalno
delo v okviru diplomske naloge, terenskega dela, mladinske izmenjave
in seminarja (energetsko učinkovita zunanja razsvetljava)
Anja Soklič
•  prva avtorica članka v ugledni znanstveni reviji Catalysis Today z
naslovom “Deposition and possible influence of a self-cleaning thin TiO2
-SiO2 film on a photovoltaic module efficiency” (2014), ki je rezultat
njenega diplomskega dela: Nanos in morebitni vpliv samočistilne tanke
plasti TiO2-SiO2 na izkoristek fotonapetostnega modula
Možnosti nastanitve študentov
 Študentski dom na Erjavčevi ulici
56 ležišč
 Študentski dom Presta 54 ležišč
 Dijaški dom Nova Gorica 70 ležišč
 Dijaški dom Vipava (brez subvencije)
 Zasebne sobe v Novi Gorici in okolici
Dodatne informacije
Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za znanosti o okolju
Vipavska 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 3315 368
e-mail: [email protected]
http://www.ung.si
Študentska pisarna:
gospa Renata Kop - Telefon: 05 3315 234