ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN na 1. javni dražbi o d r e d i l o:

Comments

Transcription

ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN na 1. javni dražbi o d r e d i l o:
VL 188863/2012
Izvršilni oddelek
SKLEP
Izvršilni oddelek
ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN
na 1. javni dražbi
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Ireni Lipovnik v izvršilni zadevi upnikov:
1. SGD STRDIN, splošna gradbena dejavnost, d. o. o., Spodnji trg 053, Lovrenc na Pohorju, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj, d. o. o., Linhartova ulica 006, Maribor,
2. POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, (pristop VL 21582/2013),
3. POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d. d., Vita Kraigherja 5, maribor (zastavna upnica na podlagi
notarskega zapisa SV 127/2012),
4. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Zunanji oddelek v Mariboru (zastavna upnica na podlagi sklepa o zavarovanju Z 191/2013),
5. ZAVAROVALNICA MARIBOR, d. d., Cankarjeva 3, Maribor (zastavna upnica na podlagi sklepa o
zavarovanju Z 128/2014),
zoper dolžnika: OBOK, gradbeništvo, trgovina in storitve, d. o. o., Glavni trg 17, Maribor,
zaradi izterjave 10.226,67 EUR, 3.178,33 EUR, 108.000,00 EUR, 36.227,81 EUR in 5.913,85 EUR, vse s
pripadki,
o d r e d i l o:
I.
(Predmet prodaje)
Predmet prodaje so nepremičnine:
• parc. št. 1041/0 k. o. Pobrežje, ki predstavlja zazidano stavbno zemljišče v izmeri 409 m 2, z na njej
stoječo poslovno stanovanjsko stavbo na naslovu Osojnikova 13, Maribor, št. stavbe 730, katera obsega
kletne prostore, gostinski lokal in frizerski salon v pritličju ter stanovanje v mansardi;
• parc. št. 1289/1 k. o. Brezje v izmeri 1578 m2, po namenski rabi delno kmetijsko zemljišče (852 m 2 ) in
delno stavbno zemljišče (726 m2 );
• parc. št. 1290 k. o. Brezje v izmeri 612 m2, po namenski rabi (najboljše) kmetijsko zemljišče,
• parc. št. 1291 k. o. Brezje v izmeri 2963 m2, po namenski rabi (najboljše) kmetijsko zemljišče,
• parc. št. 38 k. o. Dogoše v izmeri 507 m2, po namenski rabi (najboljše) kmetijsko zemljišče,
• parc. št. 39 k. o. Dogoše v izmeri 3154 m2, po namenski rabi (najboljše) kmetijsko zemljišče.
Gostinski lokal in frizerski salon v stavbi št. 730, stoječi na parc. št. 1041 k. o. Pobrežje sta oddana v
najem. Kupec nepremičnine po opravljeni prodaji vstopi v pravice najemodajalca.
II.
(Način, čas in kraj prodaje)
Navedene nepremičnine se bodo prodajale na prvi javni dražbi, ki se bo opravila v torek, 19. 5. 2015, ob
9.30 uri, v razpravni dvorani R.D. 1.4 Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor.
III.
(Vrednost nepremičnin, prodajna cena)
Vrednost nepremičnine je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom sodišča opr. št. VL 188863/2012 z dne
16. 3. 2015, v višini:
• parc. št. 1041 k. o. Pobrežje: 168.000,00 EUR;
• parc. št. 38 k. o. Dogoše: 2.000,00 EUR;
• parc. št. 39 k. o. Dogoše: 12.600,00 EUR;
• parc. št. 1289/1 k. o. Brezje: 55.400,00 EUR;
• parc. št. 1290 k. o. Brezje: 5.500,00 EUR;
• parc. št. 1291 k. o. Brezje: 24.200,00 EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najkasneje 8 dni pred prodajnim narokom, na tem naroku z
odredbo dokončno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni
ceni nepremičnine izkaže za verjetno, da se je ta vrednost od zadnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje
precej spremenila.
Nepremičnine na prvem prodajnem naroku je lahko prodana pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj
kot 70 % ugotovljene vrednosti. Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, se lahko stranke postopka,
zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana tudi za ceno,
nižjo od 70 % ugotovljene vrednosti.
Izklicna cena za posamezne nepremičnine na prvi javni dražbi se določi na:
• parc. št. 1041 k. o. Pobrežje: 120.000,00 EUR;
• parc. št. 38 k. o. Dogoše: 1.500,00 EUR;
• parc. št. 39 k. o. Dogoše: 9.000,00 EUR;
• parc. št. 1289/1 k. o. Brezje: 40.000,00 EUR;
• parc. št. 1290 k. o. Brezje: 4.000,00 EUR;
• parc. št. 1291 k. o. Brezje: 17.000,00 EUR.
Ponudbe za parc. št. 38 in 1290 se lahko višajo za najmanj 100,00 EUR, za parc. št. 39, 1289/1 in 1291 za
najmanj 200,00 EUR in za parc. št. 1041/0 za najmanj 500,00 EUR.
IV.
(Ogled nepremičnine)
Sodišče tistemu, ki se zanima za ogled nepremičnine (stavbe na parc. št. 1041), na njegovo zahtevo dovoli,
da si jo ogleda. Ogled nepremičnine se lahko opravi v petek, 8. 5. 2015 ali v ponedeljek, 11. 5. 2015, med 16.
in 17. uro. Zainteresirani kupci lahko vpogledajo v cenitveno poročilo za nepremičnine v času uradnih ur
sodišča.
V.
(Varščina)
Dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki plačajo varščino v višini desetine ugotovljene vrednosti nepremičnin
na račun sodišča št. (IBAN): SI56 0110 0695 0421 931, referenca SI00 02-003718886312, namen plačila:
plačilo varščine za VL188863/2012; koda namena: GOVT.
Varščina je plačana pravočasno, če prispe na račun sodišča najmanj tri delovne dni pred dražbo (do 14. 5.
2015).
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik, če njune terjatve
dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnin varščina
poravnati iz kupnine.
Udeleženci, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo vrnjeno varščino v 15 dneh po javni dražbi.
VI.
(Predkupni upravičenec, izjava ponudnika)
Pri prodaji kmetijskih zemljišč imajo predkupno pravico osebe iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Predkupni upravičenec ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da
kupi nepremičnino pod istimi pogoji kot najboljši ponudnik in če najmanj tri delovne dni pred dražbo položi
varščino. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, lahko najboljši ponudnik ponudi višjo ceno.
Če je nepremičnina prodana za ceno, ki je nižja od ugotovljene vrednosti, je najboljši ponudnik na podlagi 4.
odstavka 189. člena ZIZ dolžan podati izjavo ali je z upnikom povezana oseba v smislu 200.b člena ZIZ
(sorodstvena razmerja, življenjska skupnost, gospodujoče, odvisne in povezane pravne osebe).
VII.
(Domik, odobritev, plačilo kupnine)
Pri prodaji stavbnega zemljišča sodišče razglasi sklep o domiku najboljšemu ponudniku po končani dražbi.
Pri prodaji kmetijskega zemljišča sodišče ugotovi kdo je najboljši ponudnik in ga napoti, da v določenem
roku pri upravnem organu vloži vlogo za pridobitev odobritve nakupa. Sodišče izda sklepa o domiku po
pridobitvi odobritve. Če vloga v postavljenem roku ni vložena ali je odobritev zavrnjena, sodišče na predlog
upnika in glede na okoliščine prodaje napoti na odobritev drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to
privolijo in dajo izjavo iz 4. odstavka 189. člena ZIZ
Kupec je dolžan položiti kupnino v 60 dneh po razglasitvi sklepa o domiku na gornji račun sodišča.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu varščina ne vrne, ampak se razdeli upnikom v skladu
s 197. in 198. členom ZIZ. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo
kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4. odstavka 189. člena
ZIZ, ter jim določi rok za plačilo kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
Okrajno sodišče v Mariboru
Maribor, 16. april 2015
Okrajna sodnica svétnica: Irena Lipovnik