חידון על ספר שופטים

Comments

Transcription

חידון על ספר שופטים
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על ספר שופטים‬
‫מאיזה שבט ביקש יהודה להצטרף אליו להלחם בכנעני?‬
‫בנימין‪.‬‬
‫שמעון‪.‬‬
‫זבולון‪.‬‬
‫דן‪.‬‬
‫בז ֶק?‬
‫מה עשו ישראל לְאֲ דֹנ ִי ֶ‬
‫תלו אותו על עץ‪.‬‬
‫כלאו אותו בתוך מערה ואחר כך הרגו אותו‪.‬‬
‫קיצצו בהונות ידיו ורגליו‪.‬‬
‫שחררו אותו לחופשי אחרי שהזהירו אותו לא להציק שוב‪.‬‬
‫מי אמר‪" :‬כַּאֲ שֶ ר עָ שִ יתִ י כֵּן שִ לַּם ל ִי אֱֹלהִ ים"?‬
‫אֲדֹנ ִי בֶּז ֶּק‪.‬‬
‫סִ יסְ ָּרא‪.‬‬
‫ח ימַן‪.‬‬
‫א ִ‬
‫ֲ‬
‫פנ ֶּה‪.‬‬
‫כל ֵב בֶּן י ְ ֻ‬
‫ָּ‬
‫פנ ִים?‬
‫כיצד נקראה דביר לְ ָ‬
‫קרית ספר‪.‬‬
‫ל ַי ִש‪.‬‬
‫קרית ארבע‪.‬‬
‫העִיר ל ָּרִ אשֹנ ָּה‪.‬‬
‫ו ְאּול ָּם לּוז שֵ ם ָּ‬
‫מי הכה את קרית ספר?‬
‫עתניאל‪.‬‬
‫כלב‪.‬‬
‫קנז‪.‬‬
‫שבט יהודה‪.‬‬
‫על ִית וְגֹֻּּלת תַּ חְ תִ ית?‬
‫מי נתן למי את גֹֻּּלת ִ‬
‫כלב בן יפונה לעתניאל בן קנז‪.‬‬
‫קנז אחי כלב לאחיו‪.‬‬
‫יהושע בן נון לכלב בן יפונה‪.‬‬
‫כלב לעכסה בתו‪.‬‬
‫מדוע לא הוריש יהודה את יושבי העמק?‬
‫לא היה לו מספיק זמן‪.‬‬
‫הוא פחד מהם‪.‬‬
‫ליושבי העמק היו 'טנקים'‪.‬‬
‫הוא חיכה שאחרים ילחמו בהם בשבילו‪.‬‬
‫פנ ִים?‬
‫כיצד נקראה בית אל לְ ָ‬
‫פנ ִים לּוז‪.‬‬
‫העִיר ל ְ ָּ‬
‫ו ְשֵ ם ָּ‬
‫דביר‪.‬‬
‫חברון‪.‬‬
‫העִיר ל ָּרִ אשֹנ ָּה‪.‬‬
‫ו ְאּול ָּם ל ַי ִש שֵ ם ָּ‬
‫איש ו ְאֶ ת כָל מִ שְ פַּחְ תֹו שִ לֵּחּו"?‬
‫על מי נאמר "ו ְאֶ ת הָ ִ‬
‫רחב וכל משפחתה‪.‬‬
‫נער הלוי שהיה בבית מיכה‪.‬‬
‫תושב העיר לוז שהראה את מבוא העיר‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מי לא הוריש את בֵּית שְ ָאן?‬
‫מנשה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫גד‪.‬‬
‫מי לא הוריש את עַּ כֹו?‬
‫נפתלי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫דן‪.‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫פרק ב‬
‫מה שם המקום בו הוכיח מלאך ה' את ישראל שלא הורישו את‬
‫יושבי הארץ?‬
‫בית שמש‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫בוכים‪.‬‬
‫צופים‪.‬‬
‫גלגל‪.‬‬
‫בן כמה היה יהושע בן נון במותו?‬
‫‪90‬‬
‫‪13‬‬
‫‪100‬‬
‫‪110‬‬
‫‪120‬‬
‫היכן קברו את יהושע בן נון?‬
‫תמנת סרח‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫שכם‪.‬‬
‫הר אפרים‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פרק ג‬
‫מי היה כּושַּ ן ִרשְ עָ תַּ י ִם?‬
‫מלך כנען‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שר צבא מלך כנען‪.‬‬
‫מלך ארם נהריים‪.‬‬
‫מלך חצור‪.‬‬
‫מי היה השופט הראשון בתקופת השופטים?‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫קנז‪.‬‬
‫כלב‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫כמה שנים שקטה הארץ בימי עתניאל בן קנז?‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪85‬‬
‫מי היה עגלון?‬
‫מלך מואב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מלך כנען‪.‬‬
‫מלך כושן רשעתיים‪.‬‬
‫מלך עמון‪.‬‬
‫מאיזה שבט היה אהוד בן גרא?‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫גד‪.‬‬
‫איזו תכונה מיוחדת היתה באהוד בן גרא?‬
‫גִבֹור חַי ִל‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫קים‪.‬‬
‫י ְרֵ א אֱֹל ִ‬
‫מ ה‪.‬‬
‫ח ָּ‬
‫מל ְ ָּ‬
‫אִיש ִ‬
‫טר י ַד יְמִינֹו‪.‬‬
‫א ֵ‬
‫ִ‬
‫כיצד הרג אהוד בן גרא את עגלון מלך מואב?‬
‫תלה אותו על עץ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫בסייף‪.‬‬
‫בחרב פִיפִּיֹות‪.‬‬
‫קרָּ ה‪.‬‬
‫מ ֵ‬
‫ה ְ‬
‫בחֲדַ ר ַ‬
‫הטביע אותו ַ‬
‫כיצד שכנע אהוד בן גרא את עגלון מלך מואב להפגש איתו לבד?‬
‫אל ֶּיָך‪.‬‬
‫אמר לו דְ בַר סֵ תֶּ ר ל ִי ֵ‬
‫‪22‬‬
‫הבטיח לו שהוא יסגיר את עם ישראל בידו‪.‬‬
‫אמר לו שהוא בא דַ בְרֹו ל ְשָּ ֹלם‪.‬‬
‫אל ֶּיָך‪.‬‬
‫ה ים ל ִי ֵ‬
‫אמר לו דְ בַר אֱֹל ִ‬
‫למה אמר אהוד בן גרא לעגלון מלך מואב "דְ בַּר אֱֹלהִ ים ל ִי אֵּ לֶיָך"?‬
‫כדי שיצווה על כולם לצאת החוצה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫כדי שעגלון יעמוד וכך הוא יוכל להורגו‪.‬‬
‫להסיח את דעתו שלא ישים לב שהוא בא להורגו‪.‬‬
‫ה' מסר נבואה לעגלון באמצעות אהוד בן גרא‪.‬‬
‫היכן נתקבצו ברק בן אבינעם וצבאו לפני המלחמה בכנעני?‬
‫גלבוע‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הר תבור‪.‬‬
‫קדש נפתלי‪.‬‬
‫עמק יזרעאל‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬ו ַּי ָחִ ילּו עַּ ד בֹוש"?‬
‫גבעונים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫יושבי העיר לוז‪.‬‬
‫עבדי המלך עגלון‪.‬‬
‫שאול ועבדיו כשחיכו לשמואל‪.‬‬
‫מה עשה סיסרא כשראה שהוא מפסיד במלחמה?‬
‫נפל על חרבו ומת‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ברח‪.‬‬
‫ביקש מנערו להורגו‪.‬‬
‫נלחם בחירוף נפש עד שמת במלחמה‪.‬‬
‫איש כָל שָ מֵּ ן וְכָל‬
‫על מי נאמר‪" :‬ו ַּי ַּכּו‪ ...‬בָעֵּ ת הַּ הִ יא כַּעֲ שֶ ֶר ת אֲ לָפִים ִ‬
‫איש חָ י ִל"?‬
‫ִ‬
‫כנען ע"י ברק בן אבינעם‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫פלשתים ע"י שמגר בן ענת‪.‬‬
‫עמון ע"י יפתח הגלעדי‪.‬‬
‫מואב ע"י אהוד בן גרא‪.‬‬
‫מי היתה יעל?‬
‫נביאה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫אחת מהשופטים‪.‬‬
‫אשת חבר הקיני‪.‬‬
‫אשת סיסרא‪.‬‬
‫כמה שנים שקטה הארץ בימי אהוד בן גרא?‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪40‬‬
‫‪55‬‬
‫‪80‬‬
‫כיצד היכה שַּ מְ גַּר בֶן עֲ נ ָת בפלשתים?‬
‫ח י חֲמֹור‪.‬‬
‫בל ְ ִ‬
‫ִ‬
‫‪27‬‬
‫מאְרָּ ב‪.‬‬
‫עשה להם ַ‬
‫בחרב פִיפִּיֹות‪.‬‬
‫קר‪.‬‬
‫ב ָּ‬
‫ה ָּ‬
‫מד ַ‬
‫מל ְ ַ‬
‫ב ַ‬
‫ְ‬
‫פרק ד‬
‫מי היה יָבִין?‬
‫מלך חצור‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫מלך כנען‪.‬‬
‫מלך עמון‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי היה סִ יסְ ָרא?‬
‫מלך כנען‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שר צבא של יבין‪.‬‬
‫מלך אדום‪.‬‬
‫מלך מואב‪.‬‬
‫איזה כלי נשק מיוחד היה ליבין מלך כנען?‬
‫טילים ארוכי טווח‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫טנקים‪.‬‬
‫פרשים‪.‬‬
‫כידונים‪.‬‬
‫בֹורה?‬
‫ָ‬
‫מה היתה דְ‬
‫יועצת של ברק בן אבינעם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫נביאה‪.‬‬
‫אחת מהשופטים ששפטו את ישראל‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מאיזה שבט היה ברק בן אבינעם?‬
‫נפתלי‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫זבולון‪.‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫מה היה התנאי של ברק בן אבינעם לצאת למלחמה בכנעני?‬
‫ביקש מה' אות שהוא ינצח‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫שדבורה הנביאה תצטרף אליו‪.‬‬
‫לקחת איתו לפחות ‪ 10,000‬חיילים מבני נפתלי וזבולון‪.‬‬
‫לשמוע ישירות מה' שהוא צריך לצאת למלחמה‪.‬‬
‫כיצד הגיבה דבורה לבקשת ברק בן אבינעם?‬
‫א ל‪.‬‬
‫ת אֶּת י ִשְ רָּ ֵ‬
‫ע ָּ‬
‫ל ְֵך בְכֹחֲָך ז ֶּה ו ְהֹושַ ְ‬
‫‪34‬‬
‫אם אני באה איתך‪ ,‬סיסרא יפול ביד אשה ולא בידך!‬
‫לא אוכל לצאת איתך למלחמה‪ ,‬כיון שאני אשה‪.‬‬
‫אינך מאמין בה' שבכוחו להושיע את ישראל?!‬
‫אלו שבטים באו להלחם בכנעני עם ברק בן אבינעם?‬
‫דן ואשר‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫גד ונפתלי‪.‬‬
‫מנשה ואפרים‪.‬‬
‫נפתלי וזבולון‪.‬‬
‫מה ביקש סיסרא מיעל?‬
‫לאכול‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫לשתות‪.‬‬
‫לנוח מעט‪.‬‬
‫להסתתר באוהל שלה ולהודיע ליבין שיבוא להצילו‪.‬‬
‫איש ו ְָאמַּ ְרתְ ָאי ִן"?‬
‫אם אִיש י ָבֹוא ּושְ אֵּ לְֵּך ו ְָאמַּ ר הֲ י ֵּש פֹה ִ‬
‫מי אמר‪ִ " :‬‬
‫יפתח הגלעדי‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫סיסרא‪.‬‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫כיצד הרגה יעל את סיסרא?‬
‫בחרב‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫נתנה לו לשתות רעל‪.‬‬
‫תקעה יתד בראשו‪.‬‬
‫הסגירה אותו לידי ברק בן אבינעם‪.‬‬
‫איש אֲ שֶ ר אַּ תָ ה מְ בַּקֵּ ש"?‬
‫ְַאראֶ ך ָ אֶ ת הָ ִ‬
‫מי אמר למי‪" :‬לְֵּך ו ְ‬
‫אחד מעבדי עגלון מלך מואב לאהוד בן גרא‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫יעל לברק‪.‬‬
‫בעלי שכם לאבימלך‪.‬‬
‫בת יפתח לאביה‪.‬‬
‫פרק ה‬
‫אלו שופטים מזכירה דבורה בשירה שלה?‬
‫אהוד בן גרא ושמגר בן ענת‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫שמגר בן ענת וברק בן אבינעם‪.‬‬
‫עתניאל בן קנז ויפתח הגלעדי‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫אלו שבטים מזכירה דבורה בשירה שלה?‬
‫אפרים ובנימין‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫זבולון ויששכר‪.‬‬
‫ראובן‪ ,‬דן ונפתלי‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬בַּאֲ שֶ ר כ ַָּר ע שָ ם נָפַּל שָ דּוד"?‬
‫שמשון‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫סיסרא‪.‬‬
‫עגלון‪.‬‬
‫סיחון‪.‬‬
‫מדוע בכתה אם סיסרא?‬
‫היא שמעה שבנה מת במלחמה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫חמָּתַי ִם‪ ,‬והוא לא הביא‪.‬‬
‫חם רַ ֲ‬
‫היא ביקשה מבנה שיביא לה ‪ -‬שָּ ל ָּל ַר ַ‬
‫היא פחדה שבנה ייצא למלחמה‪.‬‬
‫כי סיסרא התמהמה לחזור מהמלחמה‪.‬‬
‫כמה שנים שקטה הארץ בימי דבורה הנביאה וברק בן אבינעם?‬
‫‪40‬‬
‫‪47‬‬
‫‪22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪80‬‬
‫פרק ו‬
‫מה עשו מדין לישראל?‬
‫נתנו אותם למס עובד‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫נלחמו בהם‪.‬‬
‫השחיתו את יבול הארץ‪.‬‬
‫גזלו את אדמתם‪.‬‬
‫במי בחר ה' להציל את ישראל מיד מדין?‬
‫בקר בן אבינעם‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫שבט יהודה‪.‬‬
‫גדעון בן יואש‪.‬‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬אֲ שֶ ר אֹמַּ ר אֵּ לֶיָך ז ֶה יֵּלְֵּך אִתָ ְך הּוא יֵּלְֵּך אִתָ ְך"?‬
‫ה' לגדעון‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫דבורה לברק‪.‬‬
‫ה' ליפתח‪.‬‬
‫כלב לעתניאל בן קנז‪.‬‬
‫מה עשה גדעון כשבא אליו מלאך ה'?‬
‫חבט חיטים בגורן‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫קצר את תבואת אביו יואש‪.‬‬
‫דש חיטים בגת‪.‬‬
‫רעה את צאן אביו‪.‬‬
‫כיצד ציוה ה' על גדעון לבחור מי ישתתף במלחמה במדין?‬
‫כל הקודם זוכה‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫הירא ורך הלבב‪.‬‬
‫רק מי שכורע על ברכיו כדי לשתות‪.‬‬
‫רק מי שישתה מים בלשונו כמו שעושה כלב‪.‬‬
‫מי אמר למי "ה' עִמְ ָך גִבֹור הֶ חָ י ִל"?‬
‫מלאך ה' ליפתח הגלעדי‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫יואש לגדעון בנו‪.‬‬
‫מלאך ה' לירובעל‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫עם כמה לוחמים יצא גדעון להלחם במדין לבסוף?‬
‫‪300‬‬
‫‪64‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪600‬‬
‫השלם‪" :‬לְֵּך בְכֹחֲ ָך ז ֶה _______"!‬
‫וצא הלחם בעמלק‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫והושעת את ישראל‪.‬‬
‫ח ת‪.‬‬
‫ת ָּ‬
‫אל תרא ואל ֵ‬
‫ואתה תמלוך על ישראל‪.‬‬
‫כיצד ידע גדעון שהוא עתיד לנצח במלחמה עם מדין?‬
‫בנבואה מאת ה'‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫הוא היה בטוח בכוחו ובכוח חייליו‪.‬‬
‫הוא שמע אנשים במחנה מדין שחלמו על כך שגדעון עתיד לנצח‪.‬‬
‫החיילים שהוא בחר היו קלעים מצויינים‪.‬‬
‫מאיזה שבט היה גדעון?‬
‫בנימין‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫גד‪.‬‬
‫" ו ַּי ְהִ י כִשְ מֹעַּ גִדְ עֹון אֶ ת מִ סְ פַּר הַּ חֲ לֹום ו ְאֶ ת שִ בְרֹו" ‪ -‬מהו 'שִ בְרֹו'?‬
‫קלקולו‬
‫‪66‬‬
‫חידתו‬
‫פתרונו‬
‫מחשבתו‬
‫מה ביקש גדעון ממלאך ה'?‬
‫שדבורה הנביאה תבוא איתו למלחמה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫אות שהוא בא בשליחות ה'‪.‬‬
‫להצילו מיד יושבי העיר עפרה שרצו להורגו‪.‬‬
‫שְ ל ַח נ ָּא בְי ַד תִשְ ל ָּח ‪ -‬למצוא מישהו אחר שילחם במדין‪.‬‬
‫איזו תחבולה עשה גדעון כדי להפחיד את מדין?‬
‫שבר כדים‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫תקף את מחנה מדין מ ‪ 4 -‬כיוונים‪.‬‬
‫תקע בשופרות‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פנ ִים"?‬
‫פנ ִים אֶ ל ָ‬
‫מי אמר‪" :‬עַּ ל כֵּן ָראִ יתִ י מַּ לְאַּ ְך ה' ָ‬
‫משה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫מנוח‪.‬‬
‫באר‪" :‬ו ַּי ָבֹא גִדְ עֹון‪ ...‬רֹאש הָ אַּ שְ מ ֹ ֶר ת הַּ תִ יכֹונ ָה"!‬
‫גדעון יצא למלחמה בראש המחנה‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫גדעון תקף את מחנה מדין באמצע הלילה‪.‬‬
‫השומר ראש של גדעון יצא למלחמה לפניו‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה עשה גדעון לבַּעַּ ל?‬
‫טחן אותו עַד אֲשֶּ ר דָּ ק‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ניתץ את מזבח הבעל‪.‬‬
‫הקריב לפניו פר לעולה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד נקראו שרי מדין שהמית גדעון?‬
‫מנ ָּע‪.‬‬
‫צל ְ ֻ‬
‫זֶּבַח ו ְ ַ‬
‫‪69‬‬
‫גַעַל ּוזְבֻל‪.‬‬
‫ע ֹ ֵרב ּוזְאֵב‪.‬‬
‫שִ מְשֹון ו ְיֹובַב‪.‬‬
‫אם אַּ תֶ ם תֹושִ יעּון אֹותֹו"?‬
‫מי אמר‪" :‬הַּ אַּ תֶ ם תְ ִריבּון לַּבַּעַּ ל ִ‬
‫גדעון‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫יואש‪.‬‬
‫יפתח‪.‬‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫פרק ח‬
‫מי נקרא י ְֻּרבַּעַּ ל?‬
‫גדעון בן יואש‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫ברק בן אבינעם‪.‬‬
‫אבימלך בן גדעון‪.‬‬
‫איזה אות מבקש גדעון מה' לפני המלחמה במדין?‬
‫אש תצא מן השמים ותאכל את הפר שהקריב לעולה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫שירד טל בלילה רק על הגזה שהוא הניח‪.‬‬
‫שירד טל בלילה ורק על הגזה שהוא הניח לא ירד‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פרק ז‬
‫מה אמרו שבט אפרים לגדעון לאחר הנצחון על מדין?‬
‫כל הכבוד!‬
‫‪70‬‬
‫אם היית מבקש מאתנו להצטרף אליך למלחמה‪ ,‬לא היינו באים!‬
‫תודה על שהצלת אותנו מיד המדי ָּנים‪.‬‬
‫למה לא קראת לנו להצטרף למלחמה?!‬
‫בצִיר אֲ בִיעֶ ז ֶר"?‬
‫מי אמר‪" :‬הֲ לֹוא טֹוב עֹלְלֹות אֶ פ ְַּרי ִם מִ ְ‬
‫יותם לבעלי שכם‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫גדעון לבני אפרים‪.‬‬
‫יפתח לבני אפרים‪.‬‬
‫זבול לגעל‪.‬‬
‫מה ביקש גדעון מאנשי סוכות ופנואל?‬
‫לחם לחיילים שלו‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫להצטרף למלחמה במדין‪.‬‬
‫לאפשר לחיילים שלו לעבור בעירם‪.‬‬
‫מאנשי סוכות ‪ -‬לחם לאכול‪ ,‬מאנשי פנואל ‪ -‬מים לשתות‪.‬‬
‫מדוע ציוה ה' את גדעון להלחם במדין עם מעט אנשים?‬
‫שלא יאמרו ישראל שהם ניצחו בזכות כוחם‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫כי אם הם היו רבים‪ ,‬המדי ָּנים היו מגלים את מי שהיה במארב‪.‬‬
‫כי רוב העם לא האמין בכוחו של ה' להושיע את ישראל‪.‬‬
‫כי רוב העם פחד להשתתף במלחמה‪.‬‬
‫צלְמֻּ נ ָע?‬
‫מי היו זֶבַּח ו ְ ַּ‬
‫שרי מדין‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫מלכי מדין‪.‬‬
‫מבעלי שכם שעזרו לאבימלך להרוג את אחיו‪.‬‬
‫מנ ָּע רצה למרוד באבימלך‪ ,‬וזֶּבַח שכנע אותו שלא כדאי‪.‬‬
‫צל ְ ֻ‬
‫ַ‬
‫כמה רצו להלחם עם גדעון לאחר שהוא שחרר את כל מי שפחד?‬
‫‪22,000‬‬
‫‪61‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪32,000‬‬
‫‪300‬‬
‫מה השיבו אנשי סוכות ואנשי פנואל לגדעון?‬
‫ממֶּנּו‪.‬‬
‫לא נוכל לבוא איתך להלחם במדין‪ ,‬כִי חָּז ָּק הּוא ִ‬
‫‪74‬‬
‫האם כבר תפסת את מלכי מדין‪ ,‬שאתה מבקש מאיתנו לחם לחייליך?!‬
‫אין לנו מספיק אוכל בשביל עצמנו‪ ,‬אז איך ניתן גם לחיילים שלך?‬
‫על ֵינּו?‬
‫מִי שָּ מְָך לְאִיש שַ ר ו ְשֹפֵט ָּ‬
‫כיצד העניש גדעון את אנשי סוכות ופנואל?‬
‫דש את בשרם בקוצים וברקנים‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫הרגם לפי חרב‪.‬‬
‫שרף את הערים באש‪.‬‬
‫אנשי סוכות ‪ -‬תשובה א'‪ ,‬אנשי פנואל ‪ -‬תשובה ב'‪.‬‬
‫למה דימה יותם את אבימלך?‬
‫לעץ ברוש שהוא גבוה במיוחד‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫לעץ אטד שהוא יבש במיוחד‪.‬‬
‫לארזי הלבנון‪.‬‬
‫לרימןן‪ ,‬כיון שהוא היה מלא מצוות כרימון‪.‬‬
‫צלְמֻּ נ ָע מגדעון?‬
‫מה ביקשו זֶבַּח ו ְ ַּ‬
‫לשחרר אותם לחופשי‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫להרוג אותם בעצמו‪.‬‬
‫תר בכורו להרוג אותם‪.‬‬
‫לצוות על י ֶּ ֶּ‬
‫לצוות על י ֶּתֶּ ר בכורו שלא יפגע בהם‪.‬‬
‫מה טען יותם כנגד אנשי שכם?‬
‫ת ם!‬
‫א ֶּ‬
‫רוצחים ַ‬
‫‪89‬‬
‫אתם כפויי טובה‪.‬‬
‫למה המלכתם את אבימלך ולא אותי?!‬
‫מי שגרם למֹות האחים שלי ‪ -‬דמו בראשו!‬
‫מה השיב גדעון לבקשת ישראל למשול עליהם לאחר הנצחון על‬
‫מדין?‬
‫תג ְָּרשּונ ִי‪.‬‬
‫תי ו ַ ְ‬
‫תם אֹו ִ‬
‫תם שְ נ ֵא ֶּ‬
‫א ֶּ‬
‫הלא ַ‬
‫‪77‬‬
‫אני מוכן‪ ,‬בתנאי שבני ימלוך עליכם אחרי‪.‬‬
‫ה' הוא המלך‪.‬‬
‫אני מוכן בתנאי שתשמרו על הבנים שלי שלא יהרגו אותם‪.‬‬
‫כמה שנים מלך אבימלך על ישראל?‬
‫חודש‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ 40‬שנה‪.‬‬
‫מה עשה גדעון בזהב שאסף מבני ישראל?‬
‫אפוד‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פסל‪.‬‬
‫נחש נחושת‪.‬‬
‫ציפוי למזבח שבנה לה'‪.‬‬
‫כמה שנים שקטה הארץ בימי גדעון בן יואש?‬
‫‪22‬‬
‫‪79‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪80‬‬
‫כמה בנים היו לגדעון?‬
‫‪7‬‬
‫‪80‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫מי היה אבימלך?‬
‫אחיו של גדעון‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫אבימלך הוא ירובעל‪.‬‬
‫בן פלגשו של גדעון‪.‬‬
‫בן דודו של חמור בן שכם‪.‬‬
‫פרק ט‬
‫מה עשה אבימלך כדי למלוך?‬
‫שרף את מגדל עוז שבפנואל‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫הרג את כל אחיו‪.‬‬
‫גרש את כל אחיו מהעיר שכם‪.‬‬
‫הסכים להלחם במדין כדי שימליכו אותו למלך‪.‬‬
‫מי נשאר מאחי אבימלך?‬
‫יֹותָּ ם‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ח מֹור‪.‬‬
‫ֲ‬
‫שְ כֶּם‪.‬‬
‫בעַל‪.‬‬
‫י ְרֻ ַ‬
‫כיצד הגיב יותם כששמע שהמליכו את אבימלך למלך?‬
‫איחל לו בהצלחה‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫שכר שכירי חרב שיהרגו את אבימלך‪.‬‬
‫סיפר משל‪.‬‬
‫ברח לעיר יבוס‪.‬‬
‫אלו עצים מזכיר יותם במשל שלו?‬
‫רימון וזית‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תאנה ואלון‪.‬‬
‫ברוש וגפן‪.‬‬
‫אטד וזית‪.‬‬
‫כבְדּו אֱֹלהִ ים ו ַּאֲ נ ָשִ ים"?‬
‫על מה נאמר "בִי י ְ ַּ‬
‫תמר‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫יין‪.‬‬
‫תאנה‪.‬‬
‫זית‪.‬‬
‫על מה נאמר "הַּ מְ שַּ מֵּ חַּ אֱֹלהִ ים ו ַּאֲ נ ָשִ ים"?‬
‫רימון‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫שמן זית‪.‬‬
‫יין‪.‬‬
‫דבש‪.‬‬
‫מי המריד את בעלי שכם כנגד אבימלך?‬
‫גַעַל‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תם‪.‬‬
‫יֹו ָּ‬
‫זְבֻל‪.‬‬
‫בעלי שכם עצמם‪.‬‬
‫מי גילה לאבימלך שאנשי שכם מרדו בו?‬
‫גַעַל‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫הוא הרגיש שהתנהגותם איתו אֵינ ֶּנּו כִתְ מֹול שִ ל ְשֹום‪.‬‬
‫זְבֻל‪.‬‬
‫מנ ָּע‪.‬‬
‫צל ְ ֻ‬
‫זֶּבַח ו ְ ַ‬
‫מי אמר למי‪" :‬אֵּ ת צֵּל הֶ הָ ִרים אַּ תָ ה רֹאֶ ה כָאֲ נ ָשִ ים"?‬
‫יותם לאבימלך‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫גַעַל ל ִזְבֻל‪.‬‬
‫אבימלך ליותם‪.‬‬
‫זְבֻל לְגַעַל‪.‬‬
‫מה עשה אבימלך לעיר שכם לאחר שמרדו בו?‬
‫העלה אותה באש‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫עזב אותה ולא חזר אליה עוד‪.‬‬
‫הרג את כל יושביה ונתץ את העיר‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד נלחם אבימלך באנשים שהתבצרו במגדל שכם?‬
‫בעָּה רָּ אשִ ים‪.‬‬
‫ארב למגדל מְַארְ ָּ‬
‫‪95‬‬
‫העלה אותו באש‪.‬‬
‫הפיל את המגדל על כל יושביו‪.‬‬
‫האנשים שהיו במגדל הסגירו אותו בידי אבימלך‪.‬‬
‫כמה אנשים הרג אבימלך במגדל שכם?‬
‫‪ 500‬איש ואשה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫היכן נהרג אבימלך?‬
‫מגְדַ ל עֹז‪.‬‬
‫ִ‬
‫‪97‬‬
‫מגְדַ ל עֵדֶּ ר‪.‬‬
‫ִ‬
‫מגְדַ ל שְ כֶּם‪.‬‬
‫ִ‬
‫מגְדַ ל פְנּואֵל‪.‬‬
‫ִ‬
‫כיצד נהרג אבימלך?‬
‫אשה שהיתה במגדל זרקה עליו אבן כבדה‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫נערו דקר אותו‪.‬‬
‫נשרף באש שהוא שרף את מגדל שכם‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫פרק י‬
‫למי היו 'שְ ֹלשִ ים עֲ י ִָרים'?‬
‫הגִלְעָּדִ י‪.‬‬
‫יָּאִיר ַ‬
‫‪99‬‬
‫תֹול ָּע בֶּן פּוָאה‪.‬‬
‫מלך בני עמון‪.‬‬
‫בצָּן‪.‬‬
‫א ְ‬
‫ִ‬
‫פרק יא‬
‫מי היה יפתח?‬
‫בן אשה זונה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫בנו של גלעד‪.‬‬
‫אחי אבימלך‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫לאן ברח יפתח ומדוע?‬
‫להר הגלעד‪ ,‬כי הוא פחד שאחיו יהרגו אותו‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫לארץ טוב‪ ,‬כי אחיו גרשו אותו‪.‬‬
‫לארץ טוב‪ ,‬כדי שאחיו ימנו אותו לקצין‪.‬‬
‫לארץ טוב‪ ,‬כי אמו היתה פלגש אביו‪.‬‬
‫מי נלוה ליפתח?‬
‫בתו‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫אשתו וילדיו‪.‬‬
‫אנשים ריקים‪.‬‬
‫אנשי בני בליעל‪.‬‬
‫במי נלחם יפתח?‬
‫עמון‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫מואב‪.‬‬
‫אדום‪.‬‬
‫מדין‪.‬‬
‫מה ביקשו בני ישראל מיפתח?‬
‫שיחזור לגור איתם‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫שיגרש את האנשים הריקים שנלוו אליו‪.‬‬
‫שינהיג אותם במלחמה בבני עמון‪.‬‬
‫שינחל יחד עם אחיו בנחלת אביהם‪.‬‬
‫מה השיב יפתח לזקני גלעד בתחילה?‬
‫הרי אתם שונאים אותי!‬
‫‪105‬‬
‫אסכים להיום לכם לראש ולקצין רק אם תתנו לי חלק בנחלת אבינו‪.‬‬
‫לא רוצה!‬
‫נדר נדר שהוא לא יעזור ליושבי גלעד במלחמה בבני עמון‪.‬‬
‫צפָה?‬
‫מה עשה יפתח בַּמִ ְ‬
‫התפלל‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫קיבץ את כל העם לקראת המלחמה‪.‬‬
‫ביקש אות מה' שהוא ינצח את בני עמון‪.‬‬
‫נדר נדר לה'‪.‬‬
‫בשביל מה שלח יפתח מלאכים למלך בני עמון?‬
‫לרגל את הארץ‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫לכרות עמם ברית‪.‬‬
‫לראות אם יש לבני עמון רכב ברזל‪.‬‬
‫לנסות למנוע את המלחמה בדרכי שלום‪.‬‬
‫מה טען מלך בני עמון כנגד ישראל?‬
‫ישראל עברו בלי רשות בארץ בני עמון כשיצאו ממצרים‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫ישראל בעלותם ממצרים עזרו לסיחון מלך האמורי לכבוש את עמון‪.‬‬
‫אם לא תשיבו לנו מֵַארְ נֹון וְעַד הַּי ַבֹק תוך ‪ 30‬יום‪ ,‬נצא למלחמה נגדכם‪.‬‬
‫ישראל בצאתם ממצרים כבשו חלק מארץ בני עמון‪.‬‬
‫מה השיב יפתח לטענתו של מלך עמון?‬
‫לא לקחנו מכם אלא מסיחון מלך האמורי‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫לא לקחנו מכם אלא מאדום‪.‬‬
‫לא לקחנו מכם אלא ממואב‪.‬‬
‫תן אֶּת הָָּארֶּ ץ הַזֹאת"‪.‬‬
‫א ֵ‬
‫ה' אמר לאברהם אבינו‪" :‬ל ְז ַרְ עֲָך ֶּ‬
‫ִירש"?‬
‫פנ ֵּינּו אֹותֹו נ ָ‬
‫הֹוריש ה' אֱֹלהֵּ ינּו מִ ָ‬
‫ִ‬
‫מי אמר למי‪..." :‬ו ְאֵּ ת כָל אֲ שֶ ר‬
‫יפתח למלך בני עמון‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫אהוד בן גרא לעגלון‪.‬‬
‫ירובעל למלך מדין‪.‬‬
‫זקני גלעד ליפתח‪.‬‬
‫כמה שנים עברו מכיבוש ישראל את העיר חֶ שְ בֹון עד תקופת‬
‫יפתח?‬
‫כ ‪ 1,000 -‬שנה‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ 200‬שנה‪.‬‬
‫‪ 500‬שנה‪.‬‬
‫‪ 300‬שנה‪.‬‬
‫מה עשה יפתח לפני צאתו למלחמה בבני עמון?‬
‫בדק אם חייליו אמיצים‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫שאל באורים ותומים אם להלחם בבני עמון‪.‬‬
‫נדר נדר לה'‪.‬‬
‫עשה מארב למחנה בני עמון‪.‬‬
‫מה נדר יפתח אם הוא ינצח במלחמה?‬
‫להקריב פר ואיל בשיֹלה‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫לתת ככר כסף למשכן‪.‬‬
‫להעלות לה' את הראשון שייצא מביתו‪.‬‬
‫להלחם גם במדין ולהושיע את ישראל‪.‬‬
‫מי אמר למי "הַּ כ ְֵּרעַּ הִ כ ְַּרעְ תִ נ ִי ו ְאַּ תְ הָ י ִית בְעֹכ ְָרי"?‬
‫כלב לעכסה‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫סיסרא ליעל‪.‬‬
‫שמשון לדלילה‪.‬‬
‫יפתח לבתו‪.‬‬
‫כיצד הגיב יפתח כשראה את בתו באה לקראתו לאחר שניצח את‬
‫בני עמון?‬
‫קרע את בגדיו‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫בכה‪.‬‬
‫התפלל‪.‬‬
‫ביקש שיתירו לו את הנדר‪.‬‬
‫פרק יב‬
‫מה טענו אנשי אפרים כנגד יפתח?‬
‫למה לא קראת לנו להשתתף במלחמה בבני עמון?!‬
‫‪116‬‬
‫מי שמך להיות ראש וקצין עלינו?‬
‫ח ם ?!‬
‫באֲָך ל ָּ ֶּ‬
‫צ ָּ‬
‫תן ל ִ ְ‬
‫מנ ָּע עַתָּ ה בְי ָּדֶּ ָך כִי נ ִ ֵ‬
‫צל ְ ֻ‬
‫הכַף זֶּבַח ו ְ ַ‬
‫ֲ‬
‫מדוע לקחת את המלוכה מיד אבימלך?‬
‫כיצד הגיב יפתח לטענות אנשי אפרים?‬
‫אנשי גלעד בחרו בי לראש ולקצין!‬
‫‪117‬‬
‫אני לא חטאתי לכם ואתם עושים איתי רעה להלחם בי‪.‬‬
‫ישפוט ה' השופט היום ביני וביניכם‪.‬‬
‫קראתי לכם למלחמה ולא באתם!‬
‫מי היה אומר סִ בֹלֶת במקום שִ בֹלֶת?‬
‫גדעון‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫יפתח‪.‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫בני אפרים‪.‬‬
‫כמה מאנשי אפרים מתו במלחמה עם יפתח?‬
‫‪480‬‬
‫‪119‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫כמה שנים שפט יפתח את ישראל?‬
‫‪42‬‬
‫‪120‬‬
‫‪40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק יג‬
‫מי היו ההורים של שמשון?‬
‫מנוח‪ ,‬שם אמו לא מוזכר בכתוב‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫מנ ָּה‪.‬‬
‫ת ְ‬
‫מנוח ו ְ ִ‬
‫מיכה ודלילה‪.‬‬
‫שמותיהם אינם מופיעים בכתוב‪.‬‬
‫מאיזה שבט היה שמשון?‬
‫אפרים‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫דן‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫נפתלי‪.‬‬
‫"ו ַּי ֶעְ תַּ ר מָ נֹוחַּ אֶ ל ה'" ‪ -‬באר!‬
‫מנוח פחד מה'‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫מנוח התפלל לה'‪.‬‬
‫ה' שמע לתפילתו של מנוח‪.‬‬
‫מנוח לא האמין שהוא יזכה לבן‪.‬‬
‫מה ציוה מלאך ה' את ההורים של שמשון?‬
‫לא לשתות כל דבר שיוצא מן הגפן‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫לא לאכול שום דבר טמא‪.‬‬
‫בנכם יהיה נזיר מבטן ומלידה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה ביקשו הורי שמשון ממלאך ה'?‬
‫להתיר להם לשתות יין רק בקידוש של שבת‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫לכבד אותו בארוחה נכבדה‪.‬‬
‫אות שבאמת יולד להם בן‪.‬‬
‫לחזור אליהם אחרי שבנם יולד כדי לברך אותו‪.‬‬
‫כיצד ידעו הורי שמשון שהאיש שנגלה אליהם הוא מלאך ה'?‬
‫הוא אמר להם והם האמינו‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫הוא נתן להם סימן‪.‬‬
‫הוא עלה לשמים עם האש שעל המזבח‪.‬‬
‫הוא ברך אותם בשם ה'‪.‬‬
‫ממה חשש מנוח לאחר שמלאך ה' עלה השמימה?‬
‫שהוא ואשתו ימותו‪ ,‬כי הם ראו מלאך אלקים‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫שבסוף לא יולד להם בן כמו שהמלאך הבטיח‪.‬‬
‫שהוא ימות כי הוא שאל את המלאך מה שמו‪.‬‬
‫שהבן שיולד ימות בידי הפלשתים‪.‬‬
‫כיצד הגיבה אשת מנוח לחשש של בעלה?‬
‫אם ה' היה רוצה במותם‪ ,‬הוא לא היה מבטיח להם בן‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫המלאך הבטיח שיולד לנו בן תוך שנה‪ ,‬נחכה ונראה!‬
‫אם ה' היה רוצה במותם‪ ,‬הוא לא היה מקבל מהם את המנחה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה עשה שמשון לאחר שאנשי פלשתים פתרו את החידה?‬
‫נתן להם חליפות וסדינים כפי שהבטיח‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫הרג ‪ 30‬פלשתים ואת הבגדים שלהם נתן למי שפתר‪.‬‬
‫הרג את פותרי החידה משום שהם פתרו אותה לא ביושר‪.‬‬
‫סרב לתת להם מה שהוא הבטיח כיון שהם רימו אותו‪.‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬ו ַּיִגְדַּ ל הַּ נ ַּעַּ ר ו ַּיְב ְָרכֵּהּו ה'"?‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫שמשון‪.‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫פרק טו‬
‫מי היו צ ְָרעָ ה ו ְאֶ שְ תָ א ֹל?‬
‫סַ רְ נ ֵי פלשתים‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫ערי פלשתים‪.‬‬
‫מלכי מדין‪.‬‬
‫ערים יהודיות בדרום הארץ‪.‬‬
‫פרק יד‬
‫כיצד נקם שמשון בפלשתים על שגזלו את אשתו הראשונה?‬
‫עקר את דלתות העיר שלהם‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫שרף את שדותיהם על ידי לפידים ושועלים‪.‬‬
‫היכה בהם ‪ 1,000‬איש‪.‬‬
‫לקח את אשתו בכוח ועלה אל בית אביו‪.‬‬
‫כיצד הגיבו פלשתים לשריפת השדות שלהם על ידי שמשון?‬
‫שרפו את השדה שלו ושל אביו כנקמה‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫עלו למלחמה על שבט דן‪.‬‬
‫שרפו את אשתו ואת אביה הפלשתים‪.‬‬
‫הם לא יכלו לעשות כלום כי הוא היה חזק מהם‪.‬‬
‫אלו נשים הכיר שמשון?‬
‫מנ ָּה‪.‬‬
‫ת ְ‬
‫מ ִ‬
‫אשה ִ‬
‫‪131‬‬
‫עז ָּה‪.‬‬
‫מ ַ‬
‫אשה ְ‬
‫ח ל שֹרֵ ק‪.‬‬
‫מנ ַ ַ‬
‫אשה ִ‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה עשה שמשון בתגובה לכך שפלשתים הרגו את אשתו התִ מנית?‬
‫היכה פלשתים בלחי חמור‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫שרף את שדותיהם פעם נוספת‪.‬‬
‫היכה אותם שוק על ירך מכה גדולה‪.‬‬
‫הרג מהם ‪ 30‬איש‪.‬‬
‫כיצד הגיבו הוריו של שמשון לבקשתו לשאת אשה פלשתית?‬
‫היא לא מספיק יפה בשבילך!‬
‫‪132‬‬
‫מה פתאום אשה פלשתית‪ ,‬הם אויבים שלנו!‬
‫לא יכולת למצוא אשה ישראלית?!‬
‫דע לך‪ :‬עבירה גוררת עבירה!‬
‫מה ביקשו פלשתים מאנשי יהודה?‬
‫להסגיר בידם את שמשון‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫להרוג את שמשון‪ ,‬או שהם יהרגו אותו בעצמם‪.‬‬
‫לאסור את שמשון שלא יגיע יותר לערי פלשתים‪.‬‬
‫להרוג את שמשון‪ ,‬ולהביא להם את ראשו‪.‬‬
‫באיזה הקשר נאמר‪" :‬כִי מֵּ ה' הִ יא כִי תֹאֲ נ ָה הּוא מְ בַּקֵּ ש"?‬
‫שמשון מבקש מהוריו לשאת אשה פלשתית‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫אבימלך הורג את כל אחיו‪.‬‬
‫בעלי שכם מורדים באבימלך‪.‬‬
‫שמשון פוגש באריה והורג אותו ויוצא ממנו דבש‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כַּאֲ שֶ ר עָ שּו ל ִי כֵּן עָ שִ יתִ י לָהֶ ם"?‬
‫שמשון לדלילה‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫אבימלך לבעלי שכם‪.‬‬
‫שמשון לבני שבט יהודה‪.‬‬
‫שמשון לאביו‪.‬‬
‫היכן פגש שמשון את האריה?‬
‫מנ ָּה‪.‬‬
‫ת ְ‬
‫בדרך ל ְ ִ‬
‫‪134‬‬
‫בדרך לעזה‪.‬‬
‫כשחזר מבית אשתו הראשונה‪.‬‬
‫הוא ברח מיד פלשתים לאחר שגילחו את ראשו ופגש באריה‪.‬‬
‫האם הסכים שמשון שאנשי יהודה יסגירו אותו לידי פלשתים?‬
‫לא‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫כן‪.‬‬
‫בתנאי שלא יקשרו את ידיו‪.‬‬
‫בתנאי שהם לא יפגעו בו‪.‬‬
‫כמה זמן נתן שמשון לפלשתים לפתור את החידה שלו?‬
‫יום‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫יומיים‪.‬‬
‫שבוע‪.‬‬
‫שבועיים‪.‬‬
‫כיצד היכה שמשון בפלשתים לאחר שאנשי יהודה הסגירו אותו?‬
‫היכה ‪ 1000‬פלשתים עם לחי של חמור‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫קשר ‪ 300‬שועלים ושרף את השדות של הפלשתים‪.‬‬
‫היכה בהם ‪ 30‬איש וברח‪.‬‬
‫עקר את דלתות שערי העיר שלהם‪.‬‬
‫מה הבטיח שמשון לפלשתים אם יפתרו את החידה?‬
‫‪ 30‬סדינים ו ‪ 30 -‬חליפות‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ 5‬חליפות שמלות‪.‬‬
‫‪ 10‬זוגות מכנסיים ו ‪ 10 -‬דינרי זהב‪.‬‬
‫דינר זהב לכל אחד מה'שְ ֹלשִ ים מֵרֵ עִים' שהיו איתו‪.‬‬
‫כיצד השיג שמשון מים לשתיה כשצמא מאוד?‬
‫ה' הראה לו ברוח הקודש מעין מים קרוב‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫שמשון התפלל לה' ויצאו לו מים מהמכתש אשר בלחי‪.‬‬
‫בדרכו לביתו הוא מצא נחל ושתה ממנו מים‪.‬‬
‫הרג ‪ 30‬חיילים פלשתים ולקח את המים שהיו להם‪.‬‬
‫"ּומֵּ עַּ ז יָצָא מָ תֹוק" ‪ -‬מה הנמשל?‬
‫דבורה עוקצת אבל גם מייצרת דבש‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫דבש שהוא מתוק יצא מאריה שהוא עַז‪.‬‬
‫כל ההתחלות קשות אבל אחר כך קל יותר‪.‬‬
‫לא מדובשך ולא מעוקצך‪.‬‬
‫פרק טז‬
‫כיצד ידעו הפלשתים את הפתרון לחידה של שמשון?‬
‫חשבו הרבה ורק ביום השביעי מצאו את הפתרון‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫שמשון גילה להם בסוף‪.‬‬
‫איימו על אשתו שהם יהרגו אותה ואת כל משפחתה‪.‬‬
‫במקרה הם ראו בדרך את האריה ואת הדבש‪ ,‬והבינו‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ַּ " :‬רק שְ נ ֵּאתַּ נ ִי ו ְֹלא אֲ הַּ בְתָ נ ִי"?‬
‫עכסה לכלב‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫דלילה לשמשון‪.‬‬
‫בת יפתח לאביה‪.‬‬
‫אשת שמשון הראשונה לשמשון‪.‬‬
‫גלָתִ י ֹלא מְ צָאתֶ ם חִ ידָ תִ י"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬לּולֵּא חֲ ַּרשְ תֶ ם בְעֶ ְ‬
‫שמשון למשפחה של אשתו הפלשתית‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫דלילה לשמשון‪.‬‬
‫שמשון לדלילה‪.‬‬
‫מנ ָּה‪.‬‬
‫ת ְ‬
‫שמשון לאנשי העיר ִ‬
‫אלו דלתות עקר שמשון ממקומם?‬
‫דלתות שערי העיר עזה‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫דלתות ביתו‪.‬‬
‫דלתות הבית של דלילה‪.‬‬
‫דלתות שערי העיר תמנה‪.‬‬
‫פלִשְ תִ ים מדלילה?‬
‫מה ביקשו סַּ ְרנ ֵּי ְ‬
‫להשקות את שמשון יין‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫לגזוז את שערו‪.‬‬
‫לעוור את עיניו‪.‬‬
‫לגלות מה סוד הכֹח שלו‪.‬‬
‫פלִשְ תִ ים לאשתו של שמשון?‬
‫מה הבטיחו סַּ ְרנ ֵּי ְ‬
‫‪ 1,100‬כסף‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫אם לא תגלי לנו איך שמשון כזה חזק‪ ,‬נשרוף אותך ואת בית אביך‪.‬‬
‫‪ 30‬חליפות שמלות ו ‪ 30 -‬סדינים‪.‬‬
‫‪ 1,100‬כסף כל אחד‪.‬‬
‫כמה פעמים ביקשה דלילה משמשון שיגלה לה את סוד כֹחו?‬
‫‪1‬‬
‫‪153‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫על מי נאמר "ו ַּתִ קְ צַּר נַּפְשֹו לָמּות"?‬
‫גדעון‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫שמשון‪.‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫יפתח‪.‬‬
‫מאיזו משפחה היה הנער הלוי?‬
‫לוי‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מדוע לבסוף גילה שמשון לדלילה במה כֹחו גדול?‬
‫כי הוא אהב אותה מאוד‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫כי היא הציקה לו כל הזמן‪.‬‬
‫כי לא היה לו נעים מאביה‪.‬‬
‫הוא היה בטוח שהיא לא תגלה לאף אחד‪.‬‬
‫מה הבטיח מיכה לנער הלוי בתמורה לעבודתו?‬
‫משכורת‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫מזון‪.‬‬
‫בגדים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כיצד ידעה דלילה ששמשון גילה לה באמת במה כֹחו גדול?‬
‫ניכרים דברי אמת!‬
‫‪156‬‬
‫הוא הבטיח לה שהוא אומר רק את האמת‪.‬‬
‫על ָּיו‪.‬‬
‫מ ָּ‬
‫ח ל לְעַנֹותֹו וַּי ָּסַ ר כֹחֹו ֵ‬
‫ת ֶּ‬
‫ו ַ ָּ‬
‫היא ניחשה‪.‬‬
‫פרק יח‬
‫כיצד סר כֹחו של שמשון?‬
‫הוא היה נזיר‪ ,‬וכיון שהוא שתה יין סר ממנו כוחו‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫הפלשתים אסרו אותו וציוו עליו לטחון בבית האסורים‪.‬‬
‫לאחר שהוא סחב את דלתות העיר‪ ,‬נתפס לו הגב והוא לא יכל לזוז‪.‬‬
‫דלילה גילחה את שער ראשו‪.‬‬
‫מה עשו סרני פלשתים לאחר שסר כֹחו של שמשון?‬
‫עיוורו את עיניו‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫אסרו אותו‪.‬‬
‫ציוו עליו לטחון בבית האסורים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ח " ‪ -‬מתי?‬
‫נאמר על שמשון‪" :‬ו ַּי ָחֶ ל שְ עַּ ר רֹאשֹו לְצַּמֵּ ַּ‬
‫כשנולד‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫כשמלאך ה' עלה בלהבות‪.‬‬
‫לאחר שאשתו הראשונה גילחה את שערות ראשו‪.‬‬
‫לאחר שאסרו אותו בבית האסורים‪.‬‬
‫מדוע נאספו פלשתים לבית דגון אלוהיהם?‬
‫להודות לו על שמסר את שמשון בידיהם‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫להתפלל אליו שימסור את שמשון אויבם בידיהם‪.‬‬
‫זה היה יום חג שלהם‪.‬‬
‫כדי ששמשון יבוא לשם וכך הם יתפסו אותו סוף סוף‪.‬‬
‫לשם מה הביאו את שמשון מבית האסורים לבית דגון?‬
‫שכולם יוכלו לצפות בו ולצחוק עליו‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫כדי שיוכל להנקם בפלשתים‪.‬‬
‫כי רצו לראות אותו‪.‬‬
‫בכלל לא הביאו אותו לבית דגון‪ ,‬הוא בא לבד‪.‬‬
‫כיצד נקם שמשון בפלשתים לאחר שניקרו את עיניו?‬
‫ניקר את עיניהם בחזרה‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫הרג בהם ‪ 1,000‬איש‪.‬‬
‫הפיל את בית דגון על כל הפלשתים שהיו שם‪.‬‬
‫הרג את דלילה ושרף את ביתה ואת בית אביה‪.‬‬
‫כמה פלשתים הרג שמשון במותו?‬
‫‪100‬‬
‫‪163‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫מי אמר‪" :‬זָכ ְֵּרנ ִי נ ָא ו ְחַּ ז ְקֵּ נ ִי נ ָא אַּ ְך הַּ פַּעַּ ם"?‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫יפתח הגלעדי‪.‬‬
‫יוסף הצדיק‪.‬‬
‫שמשון הגיבור‪.‬‬
‫כמה שנים שפט שמשון את ישראל?‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ 20‬שנה‪.‬‬
‫‪ 40‬שנה‪.‬‬
‫פרק יז‬
‫מאיזה שבט היה מיכה?‬
‫אפרים‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫כמה מרגלים משבט דן נשלחו לרגל את הארץ?‬
‫‪5‬‬
‫‪169‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫מה שאלו בני דן את הנער הלוי?‬
‫האם הם יצליחו בשליחותם?‬
‫‪170‬‬
‫האם הוא רוצה לבוא איתם?‬
‫מנין לך האפוד שאתה לובש?‬
‫איפה כדאי לנו לחפש נחלה לשבט שלנו?‬
‫איזו עיר בחרו בני דן לנחלה נוספת?‬
‫צידון‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫כפיר‪.‬‬
‫צור‪.‬‬
‫ליש‪.‬‬
‫ָארץ ו ְהִ נ ֵּה טֹובָה מְ אֹד"?‬
‫אינּו אֶ ת הָ ֶ‬
‫מי אמר למי‪ָ " :‬ר ִ‬
‫המרגלים משבט דן למיכה‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫המרגלים לאנשי צרעה ואשתאול‪.‬‬
‫אנשי צרעה ואשתאול למרגלים‪.‬‬
‫המרגלים משבט בנימין לבני שבט אפרים‪.‬‬
‫כמה חיילים יצאו מבני דן לכיבוש נחלתם החדשה?‬
‫‪3,000‬‬
‫‪173‬‬
‫‪36‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪600‬‬
‫מה לקחו בני דן מבית מיכה?‬
‫את הנער הלוי ששימש ככהן בבית מיכה‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫את האפוד‪ ,‬התרפים והמסכה‪.‬‬
‫את כל כספו‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬הַּ חֲ ֵּרש שִ ים י ָדְ ָך עַּ ל פִיָך"?‬
‫בני דן למיכה‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫הנער הלוי למיכה‪.‬‬
‫בני דן לנער הלוי‪.‬‬
‫מיכה לנער הלוי ששימש ככהן בביתו‪.‬‬
‫כיצד שכנעו בני דן את הנער הלוי להיות להם לאב ולכהן?‬
‫איימו עליו שהם יהרגו אותו אם הוא לא יבוא איתם‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫אמרו לו‪ :‬מה עדיף לך‪ ,‬להיות כהן לבית אחד או לשבט שלם?!‬
‫הבטיחו לו שכר גבוה יותר‪.‬‬
‫הבטיחו לו בית בנחלתם החדשה‪.‬‬
‫מי היו 'אֲ נ ָשִ ים מָ ֵּרי נֶפֶש'?‬
‫אנשים בני בליעל שהלכו עם יפתח‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫אנשי שכם שתמכו באבימלך‪.‬‬
‫בני דן אמרו על עצמם שהם אנשים מרי נפש‪.‬‬
‫הפלשתים שלא ידעו לפתור את החידה של שמשון‪.‬‬
‫מה עשו בני דן לעיר ליש?‬
‫הרגו את כל יושביה ושרפו את העיר באש‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫גרשו את יושבי העיר מבתיהם‪.‬‬
‫הרגו את הזכרים ולקחו לעצמם את הנשים והטף‪.‬‬
‫הרגו את כולם‪ ,‬והתיישבו בבתים שלהם‪.‬‬
‫פרק יט‬
‫כמה ימים היה איש הלוי בבית אבי פלגשו?‬
‫יום אחד‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫יומיים‪.‬‬
‫שלשה ימים‪.‬‬
‫נשאר עד היום החמישי‪.‬‬
‫היכן לא רצו לישון איש הלוי ופלגשו?‬
‫בעיר היבוסי‪ ,‬כי היא היתה עיר נכרית‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫בגבעת בנימין‪ ,‬כי האיש פחד שיפגעו בפלגשו‪.‬‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫בשילה‪.‬‬
‫גבְעָ ה"!‬
‫באר‪" :‬ו ַּתָ בֹא לָהֶ ם הַּ שֶ מֶ ש אֵּ צֶל הַּ ִ‬
‫בדיוק השמש זרחה כשהם הגיעו לגבעה‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫מלֶּכֶּת מעל הגבעה‪.‬‬
‫שמש בגבעה דֹום ‪ -‬השמש עמדה ִ‬
‫השמש שקעה מעל לגבעה‪.‬‬
‫הם הגיעו לגבעה ובדיוק שקעה השמש‪.‬‬
‫מי הזמין את איש הלוי ואת פלגשו ללון בביתו?‬
‫איש מהר אפרים שגר בגבעת בנימין‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫איש זקן משבט בנימין‪.‬‬
‫אבי הפלגש‪.‬‬
‫לא מפורש בכתוב‪.‬‬
‫מי רצה לפגוע באיש הלוי ובפלגשו?‬
‫אנשי הר אפרים‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫אנשי בנימין‪.‬‬
‫אנשי שבט דן שחטפו את הנער הלוי מבית מיכה‪.‬‬
‫משפחתו של האיש הזקן שהכניס אותם לביתו‪.‬‬
‫מה עשה איש הלוי לפלגשו?‬
‫לקח אותה לביתו והיא לא יצאה יותר מהבית לעולם‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫החזיר אותה לאביה‪.‬‬
‫חתך את הגופה שלה ל ‪ 12 -‬חלקים ושלח לכל שבטי ישראל‪.‬‬
‫קבר אותה בתמנת סרח‪.‬‬
‫על מה נאמר‪ֹ" :‬לא נ ִהְ י ְתָ ה ו ְֹלא נ ְִראֲ תָ ה כָז ֹאת"?‬
‫מעשה פלגש בגבעה‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫פסל מיכה‪.‬‬
‫שמשון נשא אשה פלשתית‪.‬‬
‫מלחמת אחים עם שבט בנימין‪.‬‬
‫פרק כ‬
‫כיצד הגיבו בני ישראל כששמעו על מקרה 'פלגש בגבעה'?‬
‫התקבצו לצאת למלחמה על בנימין‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫הקימו ועדת חקירה לברר מה בדיוק קרה‪.‬‬
‫עשו הצבעה לבחור מי מהשבטים ייצא להלחם בבנימין‪.‬‬
‫החרימו את שבט בנימין‪.‬‬
‫כמה מבני ישראל יצאו להלחם בשבט בנימין?‬
‫‪20,000‬‬
‫‪187‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫מה ביקשו בני ישראל משבט בנימין לפני שנלחמו נגדם?‬
‫שיסגירו לידיהם את האנשים שגרמו למותה של הפלגש‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫שיסבירו למה הם עשו מה שעשו‪.‬‬
‫אמרו להם שאם הם לא יחזרו בתשובה הם ילחמו בהם‪.‬‬
‫לא לשאת יותר נשים משאר שבטי ישראל‪.‬‬
‫כמה נלחמו משבט בנימין בישראל?‬
‫‪26,000‬‬
‫‪189‬‬
‫‪26,700‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪42,300‬‬
‫איזו תכונה היתה לחיילי שבט בנימין?‬
‫אמיצים‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫אכזרים‪.‬‬
‫זריזים‪.‬‬
‫צלפים‪.‬‬
‫מה שאלו ישראל מה' לפני שיצאו להלחם בבנימין?‬
‫האם להלחם בבנימין?‬
‫‪191‬‬
‫האם ננצח במלחמה?‬
‫מי השבט שיעלה ראשון למלחמה?‬
‫כמה ימים תארך המלחמה?‬
‫מה היתה תוצאת המלחמה של ישראל בבנימין ביום הראשון?‬
‫ישראל הרגו מבני בנימין ‪ 2,000‬איש‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫בנימין הרגו מבני ישראל ‪ 22,000‬איש‪.‬‬
‫בנימין הרגו מבני ישראל ‪ 18,000‬איש‪.‬‬
‫תיקו‪.‬‬
‫מה היתה תוצאת המלחמה של ישראל בבנימין ביום השני‬
‫למלחמה?‬
‫ישראל הרגו מבני בנימין ‪ 3,600‬איש‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫בנימין הרגו מבני ישראל ‪ 12,000‬איש‪.‬‬
‫בנימין הרגו מבני ישראל ‪ 18,000‬איש‪.‬‬
‫תיקו‪.‬‬
‫מי שימש ככהן גדול בזמן מלחמת ישראל עם שבט בנימין?‬
‫פנחס‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫אלעזר הכהן‪.‬‬
‫איתמר‪.‬‬
‫אביתר‪.‬‬
‫כמה ימים ארכה מלחמת ישראל בשבט בנימין?‬
‫יום‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫יומיים‪.‬‬
‫שלשה ימים‪.‬‬
‫שבועיים‪.‬‬
‫מה עשו בני ישראל כדי לנצח את שבט בנימין?‬
‫הכינו להם מארב‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫השתמשו ברכב ברזל (=טנקים)‪.‬‬
‫עשו עצמם כאילו הם נסוגים‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כמה הרגו ישראל משבט בנימין ביום השלישי למלחמה בסה"כ?‬
‫‪5,000‬‬
‫‪197‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫פרק כא‬
‫מה נשבעו ישראל לאחר מעשה 'פלגש בגבעה'?‬
‫לא להלחם יותר זה בזה‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫לא לתת את בנותיהם לנשים לבני בנימין‪.‬‬
‫בני בנימין לא יעלו יותר לרגל לירושלים עם כלל ישראל‪.‬‬
‫לא להכרית יותר שבט מישראל‪.‬‬
‫מי לא השתתף במלחמת ישראל בשבט בנימין?‬
‫אנשי יבש גלעד‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫שבט הלוי‪.‬‬
‫אנשי שכם‪.‬‬
‫אנשי סוכות‪.‬‬
‫איזה פתרון מצאו בני ישראל כדי ששבט בנימין לא יעלם?‬
‫נתנו את נערות יושבי יבש גלעד לבני בנימין‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫לקחו את בנות שבט בנימין לנשים וילדו להם ילדים‪.‬‬
‫התירו את הנדר והשבועה שנשבעו‪.‬‬
‫חטפו את בנות שבט בנימין ונשאו אותם לנשים‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪20‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪25‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪40‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪45‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪50‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪55‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪60‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪65‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪70‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪75‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪80‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪85‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪100‬‬
‫‪105‬‬
‫‪110‬‬
‫‪115‬‬
‫‪120‬‬
‫‪125‬‬
‫‪130‬‬
‫‪135‬‬
‫‪140‬‬
‫‪145‬‬
‫‪150‬‬
‫‪155‬‬
‫‪160‬‬
‫‪165‬‬
‫‪170‬‬
‫‪175‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪180‬‬
‫‪185‬‬
‫‪190‬‬
‫‪195‬‬
‫‪200‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬