ק לנרשמים בטופס רישום מקוון יש להוריד את טופס ההו

Comments

Transcription

ק לנרשמים בטופס רישום מקוון יש להוריד את טופס ההו
‫שם הילד ________‬
‫שם הגן _____________‬
‫הוראה לחיוב חשבון‬
‫קוד מסלקה‬
‫מספר חשבון הבנק‬
‫סניף‬
‫לכבוד‬
‫בנק‪__________________ :‬‬
‫סניף‪_________________ :‬‬
‫כתובת הסניף‪_________________ :‬‬
‫בנק‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של‬
‫הלקוח בחברה‬
‫קוד מוסד‬
‫‪5 7 9 9 2‬‬
‫‪ .1‬אני ‪ /‬אנו הח"מ ___________________________ ______________________________‬
‫מספר זהות ‪ /‬ח‪.‬פ‪....................‬‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון‬
‫‪.......... ..........................‬‬
‫כתובת‬
‫_________________________________________________________________‪.‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.‬רחוב‬
‫מספר‬
‫עיר‬
‫‪..........................‬‬
‫מיקוד‪...................‬‬
‫נותן‪/‬נים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני‪/‬נו הנ"ל שבסניפכם בגין שכ"ל צהרון בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי‬
‫ע"י עמותת אביב התורה‪.‬‬
‫‪.......................................................................................................................‬‬
‫‪...............................................‬‬
‫ידוע‪..‬לי‪/‬לנו‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני‪/‬מאיתנו בכתב לבנק ולצהרוני אביב שיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן הוראה זו בבנק‪ ,‬וכן ניתנת‬
‫לביטול ע"י הוראת כל דין‪.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי‪ /‬ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי‪/‬נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני‬
‫מועד‪..‬החיוב‪..........................................................................................................‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי‪/‬נו להסדיר עם המוטב‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון‪ ,‬וכי לא תישלח לי‪/‬לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו‪.‬‬
‫הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה‪ ,‬כל עוד מצב החשבון מאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע‪.‬‬
‫הבנק רשאי להוציאני‪ /‬ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬לנו ע"כ מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫נא לאשר לצהרוני אביב בספח המחובר לזה‪ ,‬קבלת הוראה זו ממני‪/‬מאתנו‪.‬‬
‫פרטי ההרשאה – סכום החיוב ומועדו יקבעו ע"י אביב התורה ע" פ העקרונות לקביעתם בהתאם להוראות המשלם מזמן לזמן לצהרוני אביב‪.‬‬
‫תאריך ____________________‬
‫חתימת בעל‪/‬י החשבון _____________________‬
‫אישור הבנק‬
‫מספר חשבון הבנק‬
‫קוד מסלקה‬
‫בנק‬
‫סניף‬
‫לכבוד‬
‫צהרוני אביב‬
‫רחוב פאת השולחן ‪ ,9‬תל אביב‬
‫טלפון ‪ ,33-6391595 :‬פקס ‪33-6963721‬‬
‫קוד מוסד‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של הלקוח בחברה‬
‫‪5 7 9 9 2‬‬
‫קבלנו הוראות מ ______________________________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו‬
‫לנו מידי פעם בפעם ואשר מספר חשבונכם בבנק יהיה נקוב בהם‪ ,‬והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל‬
‫עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪ .‬כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל‪/‬י החשבון או כל‬
‫עוד לא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבון מן ההסדר‪ .‬אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם‪.‬‬
‫תאריך __________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק ____________ סניף______________‬
‫חתימה וחותמת הסניף‬

Similar documents