מצב נוסח תיקון 47 שאושר

Comments

Transcription

מצב נוסח תיקון 47 שאושר
‫סימוכין‪40429040 :‬‬
‫(מס' פנימי ‪)885850‬‬
‫נספח מס' מ‪/788-‬א'‬
‫הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ‪ ,)78‬התשע"ה–‪4107‬‬
‫הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ‪ ,)08‬התשע"ד–‪ ,9440‬נדונה‬
‫בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט' בתמוז התשע"ד (‪ 5‬ביולי ‪ ,)9440‬והועברה‬
‫לוועדת הכספים‪.‬‬
‫ביום י' בחשוון התשע"ה (‪ 3‬בנובמבר ‪ )9440‬החליטה הכנסת‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪(50‬ב) לתקנון הכנסת‪ ,‬לאשר את החלטת ועדת הכספים לפצל‬
‫את הצעת החוק לשבע הצעות חוק נפרדות כך שאחד החלקים מההצעה יכלול‬
‫את סעיפים ‪ 8 ,0‬ו‪ 49-‬בנושא מס בשיעור אפס על מתן שירותי בנייה במסגרת‬
‫תמ"א ‪.35‬‬
‫הצעת החוק הכוללת את הסעיפים האמורים מוגשת – בצירוף‬
‫הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום י"ב בחשוון‬
‫התשע"ה (‪ 8‬בנובמבר ‪.)9440‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫נספח מס' מ‪/788-‬א'‬
‫חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ‪ ,)78‬התשע"ה–‪4107‬‬
‫תיקון סעיף ‪34‬א‬
‫‪.4‬‬
‫תיקון סעיף ‪34‬ב‬
‫‪.9‬‬
‫תחולה‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫בחוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו–‪( 4258‬להלן – החוק העיקרי) ‪ ,‬בסעיף ‪34‬א(ב)‪,‬‬
‫במקום "יהיה אותו חלק" יבוא "יהיה המס על אותו חלק"‪ ,‬ובמקום "פטור‬
‫ממס" יבוא "בשיעור אפס"‪.‬‬
‫בסעיף ‪34‬ב(ב) לחוק העיקרי‪ ,‬במקום "מתן שירותי בנייה" יבוא "על מתן‬
‫שירותי בנייה"‪ ,‬במקום "סעיף ‪02‬לג" יבוא "סעיפים ‪02‬לג ו‪02-‬לג‪ ,"4‬ובמקום‬
‫"יהיה פטור ממס" יבוא "יהיה מס בשיעור אפס"‪.‬‬
‫הוראות סעיפים ‪34‬א ו‪34-‬ב לחוק העיקרי‪ ,‬כנוסחם בחוק זה‪ ,‬יחולו לגבי‬
‫מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב‬
‫במס לגביהם לפי פרק ו' לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או‬
‫לאחריו; לעניין זה‪" ,‬מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית" ו"מתן שירותי‬
‫בנייה" – כמשמעותם בסעיף ‪34‬א לחוק העיקרי‪.‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬ס"ח התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;932‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.537‬‬
‫‪-9-‬‬
‫נספח מס' מ‪/788-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' ‪ ,)78‬התשע"ה–‪4107‬‬
‫* הערה‪ :‬אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת‪ ,‬ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם‪.‬‬
‫הסתייגויות‬
‫לסעיפים ‪ 4‬ו‪9-‬‬
‫אין הסתייגויות‬
‫לאחרי סעיף ‪9‬‬
‫חברי הכנסת יעקב ליצמן‪ ,‬משה גפני‪ ,‬מאיר פרוש‪ ,‬אורי מקלב‪ ,‬מנחם אליעזר מוזס‪ ,‬ישראל אייכלר‬
‫ויעקב אשר (להלן – קבוצת יהדות התורה) מציעים‪:‬‬
‫אחרי הסעיף יבוא‪:‬‬
‫"הוספת סעיף ‪34‬ג ‪9‬א‪.‬‬
‫אחרי סעיף ‪34‬ב לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"מתן שירותי בנייה ‪34‬ג‪( .‬א)‬
‫להוספת מרחב מוגן‬
‫למונחים המופיעים בסעיף זה תהא‬
‫המשמעות הנודעת להם לפי חוק ההתגוננות‬
‫‪2‬‬
‫האזרחית‪ ,‬התשי"א–‪. 4284‬‬
‫(ב)‬
‫על מתן שירותי בנייה לשם הוספת מרחב‬
‫מוגן או מרחב מוגן דירתי במבנה שאין בו מרחב‬
‫מוגן ולא חלים לגבי המבנה סעיפים ‪34‬א ו‪34-‬ב –‬
‫יהיה מס בשיעור אפס‪"".‬‬
‫לסעיף ‪3‬‬
‫אין הסתייגויות‬
‫‪ 2‬ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪.55‬‬
‫‪-3-‬‬
‫לאחרי סעיף ‪3‬‬
‫קבוצת יהדות התורה מציעה‪:‬‬
‫אחרי הסעיף יבוא‪:‬‬
‫"הוראת מעבר‬
‫לעניין שינוי תנאי‬
‫הסכם או ביטולו‬
‫‪.0‬‬
‫יזם או נותן שירותי בנייה למכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או למתן‬
‫שירותי בנייה כאמור בסעיפים ‪34‬א או ‪34‬ב לחוק העיקרי‪ ,‬שהתקשר ערב יום‬
‫פרסומו של חוק זה ב הסכם למכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או למתן‬
‫שירותי בנייה כאמור בסעיפים ‪34‬א או ‪34‬ב‪ ,‬יודיע למי שעמו התקשר בהסכם‬
‫כי מי שעמו התקשר בהסכם רשאי לשנות את תנאי ההסכם או לבטל את‬
‫ההסכם‪ ,‬מהטעם של כדאיות העסקה הנובעת מחקיקת חוק זה‪".‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חברי הכנסת מוחמד ברכה‪ ,‬חנא סוייד‪ ,‬דב חנין‪ ,‬עפו אגבאריה‬
‫***************************************************************************************‬