Referat - Lambertseter skole

Comments

Transcription

Referat - Lambertseter skole
FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole
REFERAT
Sak:
Møtedato:
Sted:
Tilstede:
FAU Møte
14.05. kl 18-20
Personalrommet på Lambertseter skole
Skolens FAU representanter, Knut-Christian Hellesø-Knutsen(rektor), Anne Roland og
Anne Marie Billkvam
Nr.
Beskrivelse Sak
1.
Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte
Ingen kommentar
Ansvarlig
Kristin Eide
Informasjon:
 Minner om utsendte vedtekter og stiftelsesdokumenter – for
Lambertseter skoles FAU arbeid. Disse er nå gjeldene.
 Forslag til endringer må meldes og stemmes over.
2.
Rektor har ordet

Rektor
Eksamenstid for 10 trinn – det betyr at kantina er stengt i enkelte
dager / perioder
Det blir laget et eget rom for spesialundervisning, dette for og i
vareta at alle som har behov for spesialtimer ( ca 11.000 timer i
2014/2015 ) får dette.
Tilbakemelding ang innmeldt sak 1. trinn:
 Ønsker ikke å gå igjennom sak meldt fra 1 trinn i dybden, dette for
det blir håndtert av ledelsen på et annet nivå enn FAU møte.
Skolen kan ikke kommentere enkelt saker offentlig.
 Det er arrangert et eget møte 22. mai med 1 trinns foreldre
kontakter og skolen ledelsen. Der vil det bli gått igjennom og via
dialog se på mulige straks tiltak + langsiktige rutiner.
 1 trinn har en stor bekymring og har observert fysisk makt, kaste
på gangen og andre hendelser som er nevnt i notatet sendt til
ledelsen og FAU
 Samarbeid, dialog og tjenestevei vil bidra til en god samhandling.
Vi er her for å gjøre hverandre gode, dele og observere sammen.
 Ledelsen skal ta foreldrene på alvor og tar alle sakene som blir
meldt og tatt opp på alvor.
Noen kommentarer og oppsummering generelt fra rektor:
 De vet sitt ansvar
 De er nok personal på tur
 Det er reglement ved tur
 Det reglement ved brann og andre nød hendelser
 Det er /og skal alltid være med "nødskrin" på tur
 Vi har helsesøstertjeneste
 Skolen skal og ønsker å bli bedre på kommunikasjon (også AKS ) av
hms regler og annen viktig informasjon som foreldre trenger.
 Skolen skal ringe hjemme når elever er utsatt for uhell.
 De har sms varsling callsystem til ledere ved uønskede hendelser–
Side 1 av 3
Frist
Lambertseter FAU
Sammen for en trygg og god skole



dette er det trent på.
Vikarene og opplæring av disse er i varetatt
Kompetanse ved bruk av assistenter – ikke påkrevd i skolen, men
det vektlegges personlig egnethet og alltid referanser.
Alle skal levere og har levert politiattest
FAU minner om nivå og "tjenestevei" for melding av saker.
Mitt barn nivå, klassenivå, trinn nivå, skolenivå.
Hvis man er i tvil, søk hjelp og råd for å gå rett vei. Dette for å unngå
unødig kaos. Det skal alltid gis tilbakemelding uansett.
FAU kan bistå og være fora videre, hvis man føler man ikke blir hørt
eller tatt på alvor. FAU har en "rådsfunksjon" inn mot skolen.
17 mai:
 250 elever er påmeldte til å være med i barnetoget i byen
 Lambertseter går som nr 108 ( av 120 totalt ) i toget og det er
oppmøte 09-45 i skolegården, arrangement her starter 10.15
 4 trinn har arrangement på ettermiddagen
Stillinger:
 Utlyst 6 nye stillinger, fått over 100 søkere, ansatt 3 utenfra og 3
interne, det var 4 vikariater og 2 faste.
 Kabalen er snart klar – og det blir tatt neste uke med alle lærerne
her først – så kommer det ut til alle forelderen
3.
Rapport økonomi
Terje
Danielsen
10 konto er opprettet (1-10 trinn må byttes en gang i året
tilgang/avgang)
Utgifter 2013/2014
11.000,- foredragsholder
1000,- div møteadministrasjon
1400,- Nordstjerna
4.
5.
Status gruppenes arbeid - ny status på arbeidet, skal sendes inn på
forhånd
HMS – se egen sak i saksnr 6
Trafikk - ingen ny status
Omdømme – ingen ny status
VALG av nye FAU styremedlemmer og verv
Alle nåværende styrerepresentanter stiller sine roller til disposisjon.




4 nye skal velges (ref vedtekter)
For å gjøre et valg skal 50 % av FAU representantene være
tilstedte. Det er over 50 % deltagelse i dag 14.05.2014
Det avholdes valg av nytt styret.
Det leses opp fra vedtektene, de forskjellige rollenes ansvar
Side 2 av 3
Alle
Kristin E /
Alle
Lambertseter FAU
Sammen for en trygg og god skole
FAU leder: The Thanh nguyen, 3. trinn
FAU nestleder: Remi Padoin, 1. trinn
FAU sekretær: - velges neste møte
FAU kasserer: Terje Danielsen, 8. trinn
FAU styremedlem: Kristin Eide, 6. trinn
Vil du være FAU sin sekretær? meld deg eller still på møte neste og
siste møte for dette skoleåret 
6.
Innsendt sak fra 1 trinn, sendt ledelsen med kopi til FAU
Se eget vedlegg notat, samme notater sendt til skolens ledelse
v/undervisningsinspektør for 1. trinn og rektor i kopi.
Diskutert litt, oppsummert og se kommentar rundt dette sak nr 2.
7.
Eventuelt
NESTE MØTE blir tirsdag 3 juni kl 18.00 ( kort møte )
AGENDA:
 Valg av sekretær
 Siste oppdaterte info og status
Saker til eventuelt meldes til: [email protected]
Side 3 av 3
1
trinn/Remi
P