Last ned søknadsskjema her

Comments

Transcription

Last ned søknadsskjema her
Søknad om støƩe fra
Wenche Foss` Minnefond 2015
Fortrolig når u ylt Retningslinjer for Wenche Foss` Minnefond 
Ledsagerstø en er ment for mennesker med en medfødt eller dlig ervervet funksjonshemming, psykisk eller fysisk (før 18 år) og som må ha ledsager for å kunne reise på ferie l Solgården 
Det kan søkes om lskudd l alle turer gjennom året. Det kan søkes en gang pr. kalenderår om lskudd. 
Søknaden sendes Solgården senest to måneder før avreise 
Søknader behandles fortløpende. Søker får svar om avslag eller innvilget søknad i løpet av to uker. Innvilget beløp trekkes fra på hovedfaktura 6 uker før avreise 
Det bevilges ikke stø e l personer med mer enn 2,5 G (grunnbeløp) på bankkonto eller i likvide midler 
Stø en gis l søkere bosa i Norge 
Ekstraordinær stø e l reiseutgi er kan gis l grupper, familier eller personer i særsituasjon som skal reise l Solgården. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon sendes l Solgårdens kontor. Fyll ut de e skjema og send det l: Solgården, Badstugata 1, 0179 OSLO Telefon 24 14 66 60 Telefaks 24 14 66 61. E‐postadresse: [email protected] Navn adas
Født Adresse asdasd
Telefon Sted Postnr. Solgårdens reservasjonsnr. Søker har bes lt tur i dsrommet: Har søker vært på Solgården dligere? Ja Nei Hvilket år? Har søker mer enn 2,5 G (grunnbeløp) i likvide midler eller i bankinnskudd? Ja
Diagnose. Legeerklæring kreves Hva brukes av tekniske hjelpemidler? Må/skal vedkommende ha med seg ledsagere på turen? Ja Nei Hvis ja, hvor mange?
OBS! En av følgende vedlegg må følge søknaden: (se kryss) Kopi av siste års ligning
eller bekre else fra ligningskontoret på inntekt, bankinnskudd og formue.
Dato Underskri Nei

Similar documents