Når gjelder EN 60 204 ?

Comments

Transcription

Når gjelder EN 60 204 ?
Når gjelder EN 60 204 ?
Stein Kristiansen
Direktiver
 Retter seg mot myndighetene i de
respektive land
 Disse forplikter seg til å innføre nasjonale
lover ( = forskrifter ) som avspeiler kravene i
direktivene.
Stein Kristiansen
Hvilke maskindirektiver gjelder i
dag?
Nye maskiner, CE merket (10‐)
‐ Forskrift av 20/5‐2009 nr 544 (direktiv 2006/42/EU)
Gamle maskiner, CE merket (95‐09)
‐ Direktiv 98/37/EU
Eldre maskiner (før ‐95)
‐ Direktiv 89/655/EEC
Stein Kristiansen
Definisjon av en maskin
 en sammensatt enhet som er bestykket med eller tilrettelagt for å utrustes med et drivsystem som ikke direkte drives av et menneske eller dyr og som består av innbyrdes forbundene deler eller komponenter, der minst en er bevegelig og sammensatt til et spesielt formål.

 en ansamling, som i første punkt, som kun mangler komponentene for tilkobling der det skal benyttes eller mangler tilkobling til en kraft eller bevegelse.

 en ansamling, som i første og andre punkt, som er ferdig for installasjon og som bare fungerer om den er montert på et transportmiddel eller i en bygning eller i et anlegg.

 sammensatte maskiner, som beskrevet i første andre og tredje punkt eller delvis fullførte maskiner til et felles formål, arrangert og styrt slik at de fungerer som en enhet.
Stein Kristiansen
A B og C standarder
 Den juridiske loven for frihandel for maskiner i Europa er maskindirektivet.
 Utledet fra det finnes A‐ standarder, grunnleggende begreper og prinsipper …, som eksempelvis EN 12100, EN 14121, EN 60204‐1
 Så kommer B1 og B2 standarder, som eksempelvis EN 13849‐1 og EN 1088, hhv mekaniske sikkerhetsavstander og nødstopp/ forrigling
 Til sist en del C standarder, ca 600, som er spesifikke for spesifikke maskiner.
Stein Kristiansen
Tavlenormen NEK-EN 439:2010
NEK 439:2010 (EN61439) gjelder for alle tavler enten de er utformet, fabrikkert og verifisert for en stykkproduksjon (ett enkelt eksemplar) eller er fullt ut standardisert for serieproduksjon, også for maskintavler.
Stein Kristiansen
Maskinsikkerhet
Maskiners elektriske utrustning
NEK EN 60204-1
NEK EN 60204‐1 omhandler elektrisk utrustning på maskiner, harmonisert i henhold til både maskindirektivet og lavspenningsdirektivet. Derfor er NEK EN 60204‐1 en svært sentral norm for alle som arbeider med elektriske installasjoner på maskiner, i industri og næringsbygg.
Lys og stikk kan være del av en maskin, som så i sin tur vil gå inn under EN 60204‐1.
Stein Kristiansen
Maskinsikkerhet
Maskiners elektriske utrustning
NEK EN 60204-1
Tilleggskravene for TAVLER og INSTALLASJON som utgjør en del av en maskin, er gitt i NEK EN 60204‐1
Stein Kristiansen
Maskinsikkerhet
Maskiners elektriske utrustning
NEK EN 60204-1
Spesifiserer en rekke generelle krav som kan være gyldige eller ikke gyldige for den elektriske utrustning på en bestemt maskin. En generell henvisning til normen uten en nærmere spesifisering er derfor ikke tilstrekkelig.
Stein Kristiansen
Produsenterklæring versus
Samsvarserklæring
Tavlebygger og elektromontør for maskina utsteder Produsenterklæring for sin del, på samme måte som for annet utstyr som inngår i maskina.
Maskinleverandør utsteder
Samsvarserklæring for den komplett maskina.
Stein Kristiansen
Styrekrets, Merking, Sikkerhet
Stein Kristiansen
Styrekrets
Stein Kristiansen
DC strømforsyninger
For at DC strømforsyning skal være godkjent for styrestrøm i henhold til EN60204 må den oppfylle kravene i EN61558‐2‐17.
Stein Kristiansen
MERKING
FARGEKODER ENLEDER KABEL ihht EN 60204
NEK EN 439:2010 / EN60204
AC og DC kraft
N – leder
=
=
Sort
Lys blå
AC styringer fas
AC styring A2
=
=
Rød
Lys blå
AC styringer div 12 – 50VAC
=
Violett
Jord beskyttelse
=
Gul/grønn
Tele/data signal referanse ( SRP )
=
Gul/rød
Signal/instrument jord ( SRE )
=
Gul/rød
DC+
=
Hvit
0V DC og egensikkert
=
Mørk blå
Analoge- og kommunikasjonssignaler
=
Grå
Eksterne signaler
=
Orange
Hentet fra EN 13849‐1
Anvendelse av EN ISO 13849‐1, Risikoparametere
S (severity) Skadens alvorlighet
 S1 Lett (normalt reversibel) skade
 S2 Alvorlig (normalt irreversibel) skade, inklusive dødsfall
F (frequency) Hyppighet og/eller eksponeringstid ved farestedet
 F1 Sjeldent til mindre ofte og/eller hvis eksponeringstiden er kort
 F2 Ofte til kontinuerlig og/eller hvis eksponeringstiden er lang
P (possibility) Mulighet for å unngå eller begrense skaden:
 P1 Mulig under visse forhold
 P2 Nesten umulig
Stein Kristiansen
Risikograf
Stein Kristiansen
Sammenheng kategori og PL
Stein Kristiansen
Praktisk for tavle og installasjon
Stein Kristiansen
Utfordringer
Støykilde
Støykilde
Energiledning
Magnetisk felt
Elektronikk‐
Utstyr
Følsomt for
støy
Indusert støy
Signalledning
Stein Kristiansen
Løsninger
Skille mellom PLS og kraftkomponenter
PLS
K
Rett anslutning av skjerm og god utjamningsjording
Stein Kristiansen
Eksempel på dårlig disposisjon
i skap
Stein Kristiansen
Eksempel på god disposisjon i
skap
Stein Kristiansen
Eksempel på tavle arrangement
Stein Kristiansen
Eksempel på installasjon,
separate broer
Stein Kristiansen
Eksempel på installasjon,
utjamningsjording
Stein Kristiansen
Takk for oppmerksomheten !
Stein Kristiansen

Similar documents