Møtereferat 22.10.14

Comments

Transcription

Møtereferat 22.10.14
REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE SRS
RINGERIKE
Tid: 22.10.2014
Sted: Rom 217
Møteleder: Runa Aas-Eng
Referent: Sondre Strømsheim
Tilstede fra styret:
Leder Runa Aas-Eng
Nestleder Ali Ahmad
Faglig ansvarlig Håkon Leth
Velferdsansvarlig Daniel Majed
Markedsføringsansvarlig Mai-Linn Holdt
Internasjonalt ansvarlig Simen Engebretsen
Informasjon og kommunikasjonsansvarlig Sondre Strømsheim
Tilstede:
Hamodi Ali
Trine Ekren
Cecilie Olafsen (vara)
Kathrine Finnerud
Daniel Aas Bredesen
Jeanine Borge
Håkon Stensheim
Paal-Hedvin Eknes
Lasse Wexal
Marie Helseth Qwam
Maria Blad Måøy
Ali Amini
Gro Sørgaard Gartland
Christine Hovland
1
Fraværede:
Christoffer Berg
Tommy Berglind
Samaria Iqbal
Desiree Kittelsen
Ingebjørg Halvorsen
Lise-Lotte Winbladh
Silje Trovum
Solrun Høye Johansen
Erik Nettli
Saksliste:
Sak 01a/2014 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat fra forrige møte blir godkjent.
Sak 01b/2014 Orienteringer
 Nytt fra Studentparlamentet
Nestleder forteller hvordan FOKUS-uka om fysisk helse har gått.
 Nytt fra andre Studentråd
 Nytt fra Studentsamfunnet
Celebro opplever en liten nedgang i antall besøkende den siste tiden, men satser på at
dette skal ta seg opp igjen nå som Halloween nærmer seg.
 Nytt fra komiteene
Velferdsansvarlig og observatør forteller om neste FOKUS-uke om psykisk helse.
 Nytt fra Studentsamskipnadene
Leder forteller om den kommende fusjonen mellom Siv og Sibu. Det er utlyst 5 verv
for det nye styret. Her må tillitsvalgte informere klassen sin om vervene. Det kommer
nærmere info om vervene og søknadsprosessen senere.
 Nytt fra HBV
Sak: 24/2014 – Verneombud
Det skal velges et verneombud blant de tillitsvalgte. Dette går på sikkerhet og miljø og må
velges FØR NESTE ONSDAG. Verneombudet vil gå rundt på skolen sammen med folk fra
ledelsen og kontrollere at alt er i orden. Dette kommer til å skje en gang i semesteret og
for innværende semester vil runden finne sted om et par uker. Stine fra jus er interessert.
Skal vi kontakte henne?
Sak: 25/2014 – Programråd
Dette programrådet gjelder alle studieretninger på HBV og omhandler kvalitetssystemet
(se egen sak). Vi trenger to representanter fra hver studieretning, men dette går på tvers
av de forskjellige linjene. Foreløpig er det kun behov for juslinjene, da alt ikke enda er
klargjort for de øvrige studieretningene. Det er snakk om en periode på 2 år. AU ønsker
at kun tillitsvalgte kan sitte i vervene, men foreløpig er det ingen som har søkt og vi
diskuterer en stund om også studenter utenfor studentrådsstyret skal få muligheten til å
søke. Etter hvert bestemmer vi oss for å stemme. Følgende blir lagt til grunn:
2
1) Kun tillitsvalgte kan stille til valg
2) Alle på hver studieretning kan stille til valg
Forslag 2 blir vedtatt med 13 stemmer for.
Saksgangen videre blir derfor at tillitsvalgte må sørge for å spre ordet SNAREST til resten
av klassen sin gjennom alle mulige plattformer. Fristen for å søke er 24/10, klokken
23.59. Etter hvert må vi også stemme over hvordan søknadene skal behandles. Følgende
blir lagt til grunn:
1) Studentrådsstyret for tillit av studentrådet til å stemme over hvem som blir valgt inn i
programrådet
2)Avholde ekstraordinært møte mandag 27/10.
Forslag 1 blir vedtatt med 20 stemmer for.
Sak:15/2014 – Julebord
Alle må huske å si fra om de kommer/kommer ikke. Nærmere info ligger på
facebooksiden.
Sak: 26/2014 – Røykeloven
Skolens inngang er ikke røykfri og dette er i strid med Røykelovens § 25. Vi må finne en
løsning for de som røyker. Det har kommet forslag om at det skal bygges et «røykeskur»
på gjesteparkeringsplassen, men internasjonalt ansvarlig er ikke helt fornøyd med
navnet. Flere åpner for at man må gå i dialog med de som røyker og dette virker som et
godt forslag for forsamlingen. Når det gjelder røyking når man har eksamen, kommer
eksamenskontoret tilbake med hva som vil skje der. Askebeger som står rundt skolen vil
etter hvert bli fjernet, men dette er bare et midlertidig tiltak.
Sak: 27/2014 – Facebook
Folk må melde seg inn i facebook-gruppen vår.
Sak: 28/2014 – Forelesere på økonomi
Det har kommet ny foreleser i markedsføring og det stilles spørsmålstegn ved denne
persons faglige og pedagogiske kompetanse. Elever som følger undervisningen er klare
på at undervisningen bærer preg av «videregående-nivå». Det har vært en markant
nedgang i antall studenter som møter på forelesning. Som et resultat, blir evalueringen
av foreleser nokså ubrukelig. Investering og finansiering har samme problemet. Er det
mulig å gjøre dette elektronisk? Det kommer også frem at lærere ikke er informert om
det nye evalueringssystemet og dette vil bli tatt opp på frokostmøtet med ledelsen
førstkommende tirsdag.
Sak 18/2014 – Studiebarometer
Alle 2. og 5. klassinger må huske å ta testen online! Dere skal ha fått mail med en link
som dere må følge. Husk å si fra til resten av klassen.
Sak: 29/2014 – Elektronisk innlevering
3
Tillitsvalgt fra Bedøk foreslår å gjøre innleveringer og hjemmeeksamener mer
elektronisk, da mange masterstudenter også har andre viktige prioriteringer. Saken vil bli
tatt opp på neste frokostmøte.
Sak: 30/2014 – Kildekurs
1. året juss og økonomi vil ha eget kildekurs. Dette vil bli tatt opp på frokostmøtet
Sak: 31/2014 – Evaluering om evalueringen
Har vært få studenter tilstede, lærer har ikke blitt tilstrekkelig informert. De som enda
ikke har gjennomført evalueringen må gjøre dette så fort som mulig. Vi tar opp saken på
frokostmøtet.
4

Similar documents