Menighetsblad 3 - 13.indd

Comments

Transcription

Menighetsblad 3 - 13.indd
Meldal
Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal
B
menighetsblad
Foto: Lena Løvnes
3 - 2013 62. årgang
Avskjed med Thor s. 4 / Konfirmantene s. 6-7
Meldal menighetsblad
2
Flerkult�rell
kvinnesamling
Kirkestua, Løkken kirke
onsdag 15. mai kl 18.00
Kaffe og kaker.
Alle hjertelig velkommen!
fra Kirkevergen
Våren nærmer seg igjen, og med den stell
på kirkegården.
Noen av dere vil oppleve at vi har satt ned
en ”sticker” som har teksten som vist til
høyre. Vi håper dere tar kontakt slik at vi får
navn og adresse på den ansvarlige for de
gravstedene vi mangler oversikt over.
Skriv på telefonnummeret, og legg ”stickeren”
igjen på trappa på bua til kirketjeneren.
Vi har behov for mye hjelp til dugnadene:
13. mai i Meldal og 15. mai på Løkken, fra
kl.16:00.
ANSVARLIG
FOR
GRAVSTED
Mangler registrert
ansvarlig for dette
gravstedet.
Vennligst ta kontakt
med kirkevergen
Tlf 72 49 51 64.
Gravminnet vil bli fjernet
hvis dette ikke ordnes.
Årets sommertur går til Oppdal!
Onsdag 12. juni kl. 10.30 starter vi årets sommertur med å kjøre til
Nerskogen kirke hvor vi får litt kaffe og får lov å se kirka, evt. med omvisning.
Deretter kjører vi mot IMI Stølen hvor det blir middag og kaffe. Fellessang
blir det også. Vi kjører med privatbiler.
Turen samt middag vil komme på ca. 300 kr.
Påmelding til Meldal Kirkekontor tlf. 72 49 51 66 innen onsdag 5. juni.
Hilsen Meldal og Løkken diakoniutvalg
Meldal menighetsblad:
Red.utvalg: Thor Aas, Laila O. Syrstad, Johan Syrstad.
Redaktør, ekspeditør og kasserer: Johan Syrstad, 7336 Meldal tlf. 72 49 73 14. Kontonr.: 4260.50.27940
Trykk: Orkla Grafiske AS, 7300 Orkanger
Meldal kirkekontor:
Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Telefon: 72 49 51 65
Telefax: 72 49 85 86
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.meldal-kirkekontor.no
Kirkeverge: 72 49 51 64
Kontorsekretær: 72 49 51 65
Diakon: 72 49 51 66
Sokneprest: 72 49 51 67
Meldal prestegjeld:
Sokneprest: Prost Birger Foseide 995 18 155
Diakon: Magne Krogsgaard 995 73 489
Klokker Meldal: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Meldal: Gretha Loe 971 92 925
Kirketjener Meldal: Idar Garberg 917 71 962
Renholder Meldal: Monica R. Hellem 959 62 706
Klokker Løkken: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen 452 96 266
Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm 948 91 671
3
Meldal menighetsblad
Andakt
Fremtidsplaner
Konfirmantene anno 2013 lever i nuet og søker
å få mest mulig ut av livet akkurat nå. De vil ikke
gå glipp av noe og er storforbrukere av internett,
facebook, twitter, instagram osv. for å få med alt
som skjer med venner, familie og idoler. I tillegg
er de med på fritidsaktiviteter og da blir det en
hektisk hverdag hvor de må bruke energi på ikke
å bli hektet av. Konfirmantene har kanskje en idé
om hva de vil jobbe med senere i livet, men det
er oftest ikke det som har fokus akkurat nå.
Vi har alle planer for fremtiden, og alt etter alder
har vi erfaringer med det å ha planer. Noen
har blitt mer skuffet enn andre. Vi har planer
om sommerferie, tur i teateret, familiebesøk,
oppussing og mye mer. Men vi har ingen garanti
for at det egentlig kommer til å skje. Vår verden
kan plutselig bli snudd på hodet – til det verre eller
til det bedre. Vi har ikke makten til å kontrollere alt.
I Bibelen forteller profeten Jeremia om Guds ord:
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier
Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg
vil gi dere fremtid og håp.»
Jeg er overbevist
om at Gud har
planer med konfirmantene, for så
ressurssterke og
greie konfirmanter
som vi har i Meldal
og Løkken, blir
det noe godt ut
a v. H e l d i g v i s
har Gud også
fremtidsplaner
for oss andre –
og det er uansett
alder. Om vi er
unge eller gamle
har Gud en fremtid for oss, en fremtid som ikke
tar slutt.
diakon Magne Krogsgaard
Min Salme
Salme 360
En stor og mektig gave
har Gud meg en gang sendt,
En stor og mektig gave
har Gud meg en gang sendt:
Han gav meg himmelriket
i dåpens sakrament,
han gav meg himmelriket
i dåpens sakrament.
2 ¦: Hans dør står alltid åpen,
han ber meg stige inn :¦
¦: til sang og bønn og glede.
Han kaller meg for sin. :¦
3 ¦: På veien gjennom livet
går jeg meg ofte vill, :¦
¦: men dåpen vil fortelle:
jeg hører Jesus til. :¦
4 ¦: Han sier: Kom tilbake.
Han står med åpen favn. :¦
¦: Så er jeg trygg ved troen
i Jesu Kristi navn. :¦
TAKK!
En kjempestor takk til alle som har bidratt på
forskjellige måter til å g�øre avskjedstiden til et
uforglemmelig minne for oss! Dere har virkelig
gledet oss! Takk for alle gaver, ikke minst den
store gaven til gode for�ål i forbindelse med
konser�en!
Anlaug og Thor
4
Meldal menighetsblad
Avskjed med sokneprest Thor Aas
Avskjedsgudstjeneste i Løkken kirke
Søndag 14. april holdt Thor Aas sin siste gudstjeneste
i kirka på Løkken. Prost Birger Foseide var også til
stede her. Under gudstjenesten ga lederen i Løkken
menighetsråd, Grete Hoel Sørum, uttrykk for stor takk
til Thor Aas med velfortjente blomster etter over 35
års tjeneste i menighetene her i kommunen.
Thor ga uttrykk for sin store takk for sine mange møter
med menigheten her i kirka.
Etter gudstjenesten var det servering og samvær i
Kirkestua i sokkelen der menigheten fikk anledning
til å ta avskjed med Anlaug og Thor nå når de slutter
i prestetjenesten – men heldigvis fortsatt blir boende
i bygda. Beboerne på Løkken fikk også anledning
til å ta avskjed med en avholdt sokneprest under
gudstjenesten 7. april på Løvbytunet, der de har hatt
mange gudstjenester og andre samvær.
Under gudstjenesten, der det også var dåp av to barn,
mintes soknepresten tilbake - han har døpt over to
tusen barn i kirkene her, og det er av de beste minner.
Han har også hatt omtrent like mange begravelser. Av
de tyngre oppgaver tenker han tilbake på vanskelige
dødsbud, men de gode minnene er sterkere.
Lederen i Kirkelig Fellesråd, Kjetil Gunnes bar fram
menighetenes takk og helsing til prestefolket, Anlaug
og Thor Aas, og overrakte blomster.
Det var offer til menighetsarbeidet og korsang til slutt.
Avskjedsmiddag med prestefamilien
Etter avskjedsgudstjensten 21. april inviterte Meldal
kommune alle som var i kirka til middag og et hyggelig
samvær i Meldal Samfunnshus etterpå.
På vegne av vertskapet ønsket fungerende rådmann
Roy Fritzon de mange frammøtte velkommen til et
veldekket bord. Varaordfører Helge Ringli hadde
helsing og blomster til soknepresten med stor takk for
den mangeårige tjeneste i kommunen vår.
Kirkeverge Noralf Ljøkjel hadde hilsen fra staben til
Thor med takk for hyggelig kollegialt samarbeid. Han
overrakte en gave i form av skulptur fra Nidarosdomen.
Thor Aas takket staben - de ansatte i forskjellige
oppgaver i kirka - for godt samarbeid. Han mintes også
de som har tjent i oppgaven tidligere, og overrakte
blomster til den enkelte.
Avskjedskonsert i Meldal kirke 17. april
Anlaug og Thor Aas ønsket seg en konsert i kirka som
avskjedshilsen fra menighetene her – og det ble det!
Kommunens beste krefter stilte opp – og publikum
kom slik at meldalskirka var helt full.
Are Hembre, nå bosatt på Stjørdal, stilte også opp på
konserten med nydelig sang.
Anlaug og Thor takket aktørene for all støtte under
denne konserten og ved så mange anledninger
tidligere, og delte ut blomster til alle som deltok denne
kvelden.
Det var gratis inngang, men en gave ved utgangen ble
etter ønske fra presteparet delt mellom menighetene
på Løkken og i Meldal samt vår vennskapsmenighet
Sakussaare i Estland.
Avskjedsgudstjeneste Meldal kirke
I avskjedsgudstjenesten for Thor Aas som nå
slutter sin vel 35-årige tjeneste som sokneprest her,
deltok også prost Birger Foseide og diakon Magne
Krogsgaard.
Etter en kort pause med solid middag, gryterett og
kaffe med gode kaker, ble det tid for flere hilsener fra
forskjellige lag- og foreninger og ikke minst venner.
Tilslutt var det et program ved familien Kristiansen
s o m f i k k s t e m n i n g e n o p p f l e r e g r a d e r, e t
sangprogram og framsyning på scenen med utilslørte
kjærlighetserklæringer til dem som nå går over i
pensjonisttida.
Meldal menighetsblad
5
Velkommen til kirka!
Onsdag 8. mai:
Løkken kirke kl. 19.00:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
konfirmantprest Ralf Rückert og diakon Magne
Krogsgaard. Offer til Sakussaare, Estland.
26. mai – Treenighetssøndag
Tekst: Luk. 24,45-48
Ingen gudstjeneste
9. mai – Kristi Himmelfartsdag
Tekst: Joh. 17,1-5
Ingen gudstjeneste
Lørdag 1. juni
Meldal kirke kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ralf
Rückert.
Offer til ungdomsarbeidet i menigheten.
12. mai – Søndag før pinse
Tekst: Joh. 16,12-15
Meldal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikarprest
Sigrid Lauglo. Offer til Mjuklia.
2. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Tekst: Joh. 3,1-13
Løkken kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest
Elfrid Marie Hollevik Bakken.
17. mai – Grunnlovsdag
Tekst: Luk. 17,11-19
Meldal kirke kl.11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest Sigrid Lauglo.
Offer til Redd Barna.
9. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Tekst: Mark: 10,13-16
Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest
Åse Rugland. Offer til menighetsarbeidet.
* Markering av at det er 25 år siden kirka ble vigslet.
Nærmere informasjon kommer senere.
Idrettsbygget Løkken kl 11:15.
Ord for dagen ved vikarprest Sigrid Lauglo ca kl 13.00.
19. mai – Pinsedag
Tekst: Joh. 14,23-29
Løkken kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ralf
Rückert. Offer til ungdomsarbeidet i menigheten.
Meldal kirke kl. 19.00:
Høytidsgudtjeneste ved vikarprest Sigrid Lauglo.
Offer til Normisjon.
Onsdag 22. mai
Meldal kirke kl. 19.00:
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
konfirmantprest Ralf Rückert og diakon Magne
Krogsgaard. Offer til Sakussaare, Estland.
16. juni - 4. søndag i treenighetstiden
Tekst: Matt. 9,35-38
Laksøyan Grendehus kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikar/ny sokneprest.
Offer til KFUK/KFUM-speiderne i Meldal.
23. juni - 5. søndag i treenighetstiden
Tekst: Matt: 18,12-18
Nyplassen i Seterdalen kl 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved vikar/ny sokneprest.
Fellesarrangement av menighetene i Melhus og
Meldal samt historielaga fra begge dalføre.
Etter kort pause med mulighet for noe mat og kaffe
blir det et program ved historielaga.
Livets gang
Døpte:
14.04. Anders Sørum Tallerås
21.04. Sverre Lilleås Stene
21.04. Emmanuela Garcia Pettersen
28.04. Julie Emberland (døpt i Malvik kirke)
Døde:
16.03. Hjalmar Romundstad, f. 1913
16.03. Anders O. Grut, f. 1927
24.03. Liv Randi Lornstad, f. 1948
14.04. John J. Brønstad, f. 1921
20.04. Svein Olav Reberg, f. 1943
6
Meldal menighetsblad
Konfirmantweekend på IMI-Stølen
Fra One Direction
til Flo Rida
begynt hver samling med å spise litt.
I tillegg til flotte lysmesser, fasteaksjon
og temakveld med lensmannen har
konfirmantene vært på konfirmantweekend
på IMI Stølen på Oppdal. Bildene på
disse sider er fra dette. Det ble en
aldeles artig helg med masse tull og
tøys, tema om treenigheten, sang,
korssamling, verksteder, mini-OL og
en helt spesiell samhandlingsløype
som utfordret konfirmantenes
samarbeidsevner. Lederne på denne
leir var seniorkonfirmanter Thea Lium
Hellesvik og Julie Steen, organist
Gretha Loe, menighetspedagog Kim
Nå er konfirmantundervisningen
snart ved veis ende og det har
vært et innholdsrikt år, hvor vi i
undervisningsteamet har fått lov å
bli kjent med konfirmantene, og hvor
konfirmantene har hørt om Gud,
Jesus, Den Hellige Ånd, Bibelen,
tro og tvil, kjærlighet og forelskelse,
identitet og selvfølelse og mye mer.
Konfirmantene har blitt stilt overfor
spørsmål og de har skullet ta stilling
ut fra et fordomsfritt opplegg. Vi har
Terese Furuhaug, diakon Magne
Krogsgaard og konfirmantprest
Ralf Rückert.
Konfirmantene er en herlig gjeng
med ungdommer, som prøver å
balansere mellom å være seg
selv, være en del av et fellesskap
og være i påvirkning av internett
og tv, hvor skjønnhetsidealene er
uoppnåelige og fasadebelagte.
Vi som er rundt tenåringer har en
viktig oppgave i å fortelle at de
er verdifulle som de er og at det
er bedre å være seg selv enn å
være en annen. Og uansett om
Meldal menighetsblad
7
de liker One Direction, Bieber,
Coldplay, Flo Rida, PSY eller
Daft Punk, og uansett om de
liker å spille pc, kjøre bilcross,
være på facebook, spille fotball
eller bare sove, da er det en Far
i Himmelen som bryr seg om
dem, for også de er hans barn.
Vi håper alle konfirmanter får
en fin konfirmasjon og vi ønsker
alle Guds velsignelse over
deres fremtid.
På vegne av undervisningsteamet, diakon Magne Krogsgaard
Konfirmanter 2013
Løkken kirke søndag 19. mai kl 13.00
Hanne Drugli
Line Hoel Fossmo
Stine Hegle
Silje Løseth
Tonje Jonli Nicolaisen
Malin Nilsen Sand
Nora Amanda Solstad
Benedicte Aasen
Hanne Oline Åsløkk
Vemund Berge
Emil Halsetbakk Drugli
Hans Magnus Krogstad Gresseth
Stian Hansen Tallerås
Meldal kirke lørdag 1. juni kl 11.00
Mari Størvold Bjørnås
Yvonne Anita Halvorsen
Janne Marie Langseth
Kristin Lyngen
Lone Gunnes Rokkones
Hanna Muan Skagemo
Linda Andersen Stenvik
John Inge Bjørkøy
Kristoffer Granheim
Tormod Homstad
Ola Jerpstad
Erik Jenssen Langseth
Erik Lilleås
Joakim Lystad Meås
Sondre Mogset
Petter Brevik Sommervold
Theodor Syrstadeng
Jo Erik Aa
Ylva Reneè Grøset konfirmeres i Nidarosdomen 12. mai
Meldal menighetsblad
8
Takkeannonser
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, vakre
blomster og pengegaven til Diabetesforbundet
ved vår kjære Gunnar Lilletiset’s bortgang.
Gudrun
Wenche, Gina, Anne, Marit Oline
Tusen takk til Meldal menighet for blomsten jeg
fikk på dagen min.
Olav Syrstadeng
Takk til Meldal menighetsråd og andre for
oppmerksomhet på dagen min.
Audny Steien
Takk for oppmerksomheten på dagen min, og
takk til Meldal menighet for boka.
Else Marie Ersvik
Takk for all oppmerksomhet på 90 årsdagen.
Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Oline Grut
Hjertelig takk for all deltakelse i forbindelse
med Anders Gruts bortgang og begravelse.
Oline
Arnt og Gerd
Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på
dagen min.
Gerd Bjørnås
Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på
dagen min.
John Anders Moe
Takk for all oppmerksomhet på dagen min. En
spesiell takk til Meldal menighet for boka jeg
fikk.
Magne Rise
En varm takk for all vennlig deltakelse, blomster
og hilsener ved vår kjære Britt-Lise Bustads
bortgang. Vi takker også for pengegaver gitt til
Kirkens bymisjon i Trondheim.
Helge, Gunvor, Wenche, Gerd, Ann-Lisbeth og
Eivind med familier
Takk for vennlig deltagelse, blomster og
pengegave til barna ved Leif Ivar Engen sin
bortgang og begravelse.
Vera, Elida og Jonas
Kirsten og Lars
Håvard
DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst og bilder fra ulike arrangementer. Alle bidrag
mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre ved at vi på denne måten får med oss mer av
det som skjer i hele menigheten. Send helst på e-post og legg ved bilder som egne filer. Du kan
også henvende deg til en av oss i redaksjonen, eller kirkekontoret.
Neste nummer av Meldal menighetsblad kommer ca 26. juni.
Frist for å levere stoff er 10. juni.
E-post: [email protected]
Besøk oss på: www.meldal-kirkekontor.no
VÅRFEST
Det blir vårfest i Grøtte bedehus fredag 7. juni kl.19.00. Vårfest i Meldal har
en lang tradisjon og starta i Lo bedehus. I år får vi besøk av Janne Gjønnes
Kambestad som er Acta-leder i regionen. Janne er opprinnelig fra Orkdal og er
ei inspirerende dame å høre på. Acta jobber blant annet med leirarbeid og Soul
Children-kor, og er Normisjon sitt barne-og ungdomsarbeid.
Vi håper hele familien har lyst til å komme på vårfest!
Arrangører er NMS og Normisjon i Meldal