Makrobildet Åpen - Stavanger Asset Management

Comments

Transcription

Makrobildet Åpen - Stavanger Asset Management
nyhe tsb r ev 0 1
0 5.1 0. 20 12
Kompetansen er sveitsisk,
verdensøkonomien ligger til grunn og byen er Stavanger.
Stavanger Asset Management ble etablert i 2009 med målsetningen
å forene forvaltningsekspertise med en dynamisk og lovende region.
I dag er teamet forsterket med lokal erfaring
og et spennende samspill har begynt.
t ekst:
sa m / w er ksemd
Å forvalte verdier involverer også en kjennskap til – og forståelse av –
verdier som ikke kan telles eller børsnoteres. Hvert nyhetsbrev vil –
gjennom det kommende året – beskrive de Stavangerske assets,
slik Stavanger Asset Management ser dem.
Stavanger asset nr 01
Åpen
MAKROBILDET
UNDERVEKT
overvekt
nøytral
endring
kontant
aksjer
Globale
aktiva
klasser
obligasjon
metall
olje
norge
Geografiske
aktiva
klasser
us
europa
asia
nye markeder
Figur 01. oversikt over makrobildet
høyre kolonne angir endring med piler: opp, ned eller uendret
Når vi går inn i fjerde kvartal er verdensøkonomien fremdeles
svak, og det er fortsatt behov for pengepolitisk støtte. Både amerikanske Federal Reserve og europeiske ECB sine støttepakker vil
hjelpe til med å stabilisere det finansielle systemet. Videre vil det
være behov for tiltak fra den kinesiske sentralbanken for å gjenskape vekst i verdensøkonomien.
Aktiva allokering
Vi øker eksponeringen mot europeiske obligasjoner og finansaksjer. For den globale porteføljen øker vi også eksponeringen mot
sveitsiske aksjer basert på valutakursnivå samt økende utbytte
yield. Vi mener også at det er på tide å ta noe profitt i “safe haven”
obligasjoner og øke tilsvarende eksponering mot høyrenteobligasjoner i Europa og Norge. Vi beholder vår overeksponering i fysisk
gull pga stimulert likviditet de kommende månedene. Kontantbeholdningen reduseres til fordel for økt eksponering i høyrente
obligasjoner samt ny posisjon i Kina
bilde: De vide horisontene som omgir stavanger
Det er noen år siden nå, at de første amerikanerne ble invitert til
byen for å vurdere potensialet i oppdagelser i Nordsjøen. Enda
flere år er gått siden misjonærer gjorde frelse til en eksportartikkel.
Fisken, sprellende fersk rett fra havet eller anføttes i emballasjen
som kom til å gi Stavangerbuen sitt kallenavn, har alltid representert en forbindelse til den store verden.
Fisk, frelse, olje. Og folk. I løpet av de siste tiår har oljeindustrien
gjort Stavanger til en internasjonal by. I dag har 18% av innbyggerne bakgrunn fra andre land enn Norge, mens nærmere 10%
av de som bor her har utenlandsk opprinnelse. Et annet tall er 171
ulike nasjonaliteter som setter sitt preg på på byens kulturelle,
daglige og kommersielle liv. I 2008, da Stavanger feiret sitt år
som europeisk kulturhovedstad, var det med undertittelen åpen
havn, Open port.
Hva vil det si å være en åpen by? Ved siden av å være den
regionen i Norge som er sterkest integrert i verdensøkonomien
gjennom eksportnæringer, kan det hevdes at den raske endringene
byen har gått og går igjennom, tvinger frem en fleksibilitet og mottagelighet overfor det nye, en åpenhet verd å kultivere som
et Stavanger asset.
AKSJER
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
indeks
I DAG
OSEBX
450,00
S&P 500
1445,75
Euro stoxx
2492,61
Hang Seng
20888,28
Nikkei 225
8746,87
18
20
22
24
Selv om aksjemarkedet har steget bra siden i sommer (OSEBX
ca 20%), er prisingen fremdeles relativt lav. Vi er foreløpig noe
tilbakeholdne til å gå tyngre inn i aksjemarkedet. Dette skyldes
både den sterke bevegelsen de siste 3 måneder, men også fortsatt
makromessig usikkerhet, historisk volatile måneder (september
og oktober), samt et forestående valg i USA. I tillegg er det godt
mulig at 3. kvartals inntjenings-estimater er noe optimistiske, noe
som i såfall vil medføre nedjusteringer. MEN, generelt er børsen
priset i den lave enden av pris/bok – båndet, noe som historisk
har medført god avkastning i aksjemarkedet i den kommende perioden. Vi fokuserer på utbytteorienterte aksjer da utbytte-yield er
på historisk høye nivåer.
26
MÅNEDLIG ENDRING I PROSENT
year to date i prosent
Figur 02. oversikt over AKSJER
RENTEBÆRENDE
Mens markedsrentene har falt nærmest kontinuerlig siden finanskrisen, har kreditt-spreaden (dvs marginen som bedrifter må
betale) steget til historisk meget attraktive nivåer.
0
2Y
4Y
6Y
8Y
10Y
nok
1,59
1,42
1,58
1,83
2,14
usd
0,23
0,47
0,84
1,345
1,64
eur
0,02
0,27
0,65
1,05
1,44
Som følge av den verste frykten for total kollaps av det finansielle
systemet avtar, kommer kreditt-spreaden noe ned. MEN, den har
ikke kommet ned like mye som en skulle tro basert på avtagende
risiko, og grunnen er mye strengere kapitalkrav for bankene – og
derav mindre nye utlån. Bedriftene må da gå i obligasjonsmarkedet for å finansiere ekspansjonsplanene sine, noe som holder
marginene oppe. Dette gir hovedsakelig utslag i økt tilbud,
likvidtet og utvalg av høyrenteobligasjoner, og tilhørende yield
til investor er meget attraktive, både absolutt samt i et historisk
perspektiv. Så langt i år er det blitt utstedt nye høyrenteobligasjoner for 36,2 mrd NOK, noe som allerede er over ”normale”
nivåer for året som helhet.
Figur 02. oversikt over rentebærende
TEMA
Månedens tema for oss er å ta opp eksponering på det kinesiske
markedet. Bakgrunnen er en tro på en snuopperasjon for den
kinesiske økonomien i fjerde kvartal, hovedsakelig drevet av at
sentralbanken sannsynligvis vil fortsette med å øke likviditeten
i markedet.
30 000
20 000
10 000
1/10/7
25/9/08
Figur 03. hang seng indeksen
20/9/09
15/09/10
10/9/11
4/9/12
ko n ta k t o s s i dag
s tava n g e r a s s e t m a n ag e m e n t a s
Ø v r e H o l m e gat e 1 8 , 4 0 0 6 S tava n g e r
t e l e f o n + 47 4 0 6 9 5 1 0 0
e m m a n u e l va l lot to
+ 47 9 1 0 0 2 4 0 1
e m m a n u e l .va l lot to @ s tava n g e r a m .co m
even krohn-pettersen
+ 47 9 4 1 4 6 559
e v e n . k r o h n - p e t t e r s e n @ s tava n g e r a m . n o

Similar documents