Menighetsblad juni - september 2013

Comments

Transcription

Menighetsblad juni - september 2013
1
Meløy Søndre menighet
Juni - September 2013
Den kvite symra Ho står, den kvite symra, Ho står i kvite klede den fyrste blom i år, så fager som ei brud. der like inn på snøen Sjå henne vel i auga, i sine tronge kår. då har du skoda Gud. Ein bod frå himmerike, Min Gud, du ser ein fa g liten svein mi hjarta som helsar frå Gud Fader: og all min vesaldom ‐ Du er min perlestein. kled sjeli i din nåde så kvit som denne blom. Anders Hovden 2
For solglans over land og hav
For solglans over land og hav vi takker deg vår Far! For du en som du engen gav, Vi takker deg vår Far! For alle blomsters glød og prakt , for skogen i dens grønne drakt og fuglens sang i morgenvakt, vi takker deg vår Far! For trær som frukt og skygge gir, vi takker deg vår Far! For alt du skapte, alt vi ser, vi takker deg vår Far! For daglig omsorg som vi får, for Faderhender som oss når, for hjelp og verge hvor vi går, vi takker deg vår Far! For Jesus som l jord kom ned, vi takker deg vår Far! For Jesu rike kjærlighet vi takker deg vår Far! For Ham, vår Frelser og vår Venn, som for oss alle gav seg hen og kommer l oss snart igjen, vi takker deg vår Far! Ukjent engelsk forfa er 1908. Oskar Lövgren 1960. Anne M. Brodal 1979. Anbefalt lesning - Mar n Cave og Egil E. Ellingsen: Jesus som forbilde - for mennesker og menighet
Ved en innskytelse kjøpte jeg denne boka, og begynte å lese. Boka u ordrer l handling og e erfølgelse. Li fra forordet: ”Det handler om Jesus – og Hans e erfølgere. Jesus var som en magnet på mennesker i sin sam d. Han hadde en ltrekningskra som var spesiell. Hva var det med denne mannens liv som åpnet dører inn i menneskers liv, forandret deres frem d og ga dem mot på krevende og strevsomme livsu ordringer? Som kirke kan vi stå i fare for å gjøre svaret på spørsmålet mer komplisert enn det trenger å være. I denne boken foreslår vi tre enkle kjennetegn på Jesu liv som et utgangspunkt: Godheten, Ordet og Miraklene. Og vi tar l orde for at det ne opp er det samme som skulle kjennetegne dagens kirke. Vi tror at evangeliets store mulighet i Norge i dag ligger i vanlige menneskers liv som e erfølgere av Jesus. At disipler av Jesus åpner si liv med Ham for noen rundt seg, og slik lar dem få møte en Gud som er god og vil dem godt. Sagt med et annet ord: disippelskap.”
Boka anbefales på det varmeste. Jeg tror den vil fungere godt for bruk i grupper. Per‐Arne 3
Vær ikke redd, det er meg!
Å bli redd. Å kjenne på angst og redsel, er ikke ukjent for oss mennesker. Helt fra vi var små barn, har vi lært at ng kan være uhyggelig og smertefullt. At ng kan såre oss. Har vi erfart smerte, betyr det o e at det er noe vi senere holder oss borte fra, noe vi ikke vil oppleve igjen. Dessuten lærer vi fort at en del ng er farlig. Vi holder oss borte. Og redselen er som en forsvarsfølelse. Redsel fungerer som en bremsekloss, slik at vi ikke skal ska‐
de oss eller såre oss. Å bli redd, er derfor noe posi vt. Det skal hjelpe oss å styre unna situasjoner som kan være farlig. Men, redsel og angst kan også være svært vondt! Det skjer også at redselen slår ut i våre følelser, men vi erfarer at vi ikke selv kan styre unna faren. Vi blir syk, og kan ikke gjøre noe fra eller l. ‐ Vi opplever kriser i livet, og kan ikke styre unna. ‐ Vi opplever at andre mennesker sårer oss, og vi kommer ikke unna. Da er redsel og angst en svært ubehagelig opplevelse. Ja, for noen kan det være en lidelse som bærer med seg kronisk smerte. Angsten og redselen er som en svart tunell. Og vi kommer oss ikke unna. Vi er fanget i et mørke. I en slik situasjon, er det en del avgjørende ng for oss mennesker som kan hjelpe. Er vi alene i angsten, eller har vi noen sammen med oss? Er det noen som vi stoler på, noen vi vet er glad i oss, som er nær? Barnet roper på mamma eller pappa. Hvem roper du på? ‐ Ektefelle, familie, venner? Jeg har mange gode venner og en trygg og god kone. Men, jeg har noe mer! ‐ Jeg har JESUS. Det er mange som har erfart tryggheten i troen, når Jesus sier; ”Se, JEG er med dere alle dager!” I Bibelen står det hele 365 ganger om det på ikke bekymre seg, det å ikke være redd. E vers for hver dag i året! Hør; Jes. 41,10: ”Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min re erds høyre hånd”. Finn fram i din Bibel ‐ og les: 1. Mos. 21,17; 5. Mos. 31,8; Jos. 1,9 ; 1. Krøn. 22,13; 1. Krøn. 28,20; Jes. 41,13 Og mange flere lø er finner du i Bibelen. De hjelper oss l å lø e blikket når mørket faller. Troen gir oss trygghet for at Guds lø er er sanne – og vi se er vår lit l Ham. Prøv! Det virker! Bjørn Roger 4
Med håp om et gjensyn…..
Tiden er kommet for oppbrudd fra Meløy. Som sikkert nå de fleste vet, skal jeg slu e som pastor i Meløy Søndre. Bakgrunnen for de e, er en konkret opplevelse av at Gud kaller oss videre l nye oppgaver i si rike. Nærmere bestemt Namsos Frikirke, der jeg innse es i tjeneste 01.september. Det er med blandede følelser jeg nå skriver de e. Takknemligheten for alle de 15 årene her i Meløy er stor. De nære relasjonene l menigheten og menneskene i bygda er bli sterke. Og naboene våre har vært de beste! Å forlate de e kjennes vemodig og trist. Men, sam dig er det med glede, spenning og forventning vi går inn i et ny kall som forstanderpar. Vi vet at Gud som leder, all d leder oss l nye velsignelser. Vi se er vår lit l Herren! Fly ng vil skje i midten av juli. Innen den d, merker vi allerede at det nærmer seg d for å begynne å si adjø. Vi rekker sikkert ikke å si de e personlig l alle vi har ha med å gjøre i disse 15 årene, men jeg vil beny e anledningen her l å si; Takk for alt dere har gi oss! Takk for den llit dere har gi meg, der jeg har bli sluppet inn i familier og enkeltmenneskers indre liv. I gleder og sorger. Takk l bygda og kommunen som vi har opplevd raus og omsorgsfull. Og takk l alle dere som vi har stå nær i alle disse år i menigheten. Søsken i troen på Jesus. Det trygge og vennlige fellesskapet en god menighet består av! Videre vil jeg takke alle dere som jeg ikke har mø , men som har sendt meg hilsener og lbakemeldinger som gav oppmuntring og fornyet mot i tro og tjeneste. Takk alle sammen! Så reiser vi som familie – med håp om et gjensyn. Vi håper å kunne treffes på felles stevner, i ferier og andre sammenkomster. Det er ikke mer enn 8 mers reise fra Meløy l Namsos…. Men, framfor alt, har vi et håp om et gjensyn en gang. Det er vel det som gir oss alle fram dshåp. Håpet om et gjensyn. For, ved troen på Jesus, er vi frelst. Da har vi foran oss en åpen himmel. En ny himmel og en ny jord. Der skal det en gang bli et herlig – gjensyn. Jeg tror de e og lever i det håpet. Mi inderlige ønske e er 15 år i Meløy, er at det er mange som har se de e levende håpet og har våget å slippe troen inn i si hjerte. Det gir i så fall grunn l enda større glede en gang. Vi møtes! Til slu . Det planlegges avskjeds‐”fest” på e ermiddagen, søndag den 30.juni i Osa Frikirke. Det hadde vært veldig hyggelig i den anledning å få møte dere alle – og ta dere i hånden – og takke dere skikkelig! På gjensyn! Bjørn R. 5
Nytt orgel i Åg frikirke
Glad kirkediakon, Aud Angell og en fornøyd organist, Henry Gilberg. Nå kan kirkerommet på Åg fylles med opplø ende toner fra et ny orgel. Som resultat av stor giverglede blant bygdefolket og menighets‐
flokken på Åg kunne ny orgel tas i bruk under gudstjenesten i Åg frikirke 17. mars. Tekst og foto: Anfinn Myrvang ‐Givergleden i bygda har vært stor, og vi er veldig takknemlige for at vi i dag kan innvie et ny og tjenlig instrument i kirkehuset, sier Aud Angell som har stå i spissen for orgelkjøpet. Det tre år gamle orgelet av merket Viscount er elektronisk og ble kjøpt fra en privat‐
person i Bodø. Inklusive eksterne høy alere kom instrumentet på rundt 45 000 kr. Ny ville de e instrumentet kommet på det dobbelte. Orgelet ble første gang ta i bruk under gudstjenesten og årsmøtet søndag 17. mars. Organist for anledningen var Henry Gilberg. Nyorgelet har to manualer, fullt pedalse og godt med registreringsmuligheter. Et skikkelig instrument beriker gudstjenesten. Og for oss som fikk høre tonene fra instrumentet den 17. mars, lød det både klangfullt og vakkert. ‐En stor takk l alle i bygda som har bidra l å muliggjøre orgelkjøpet, sier en fornøyd og glad Aud Angell. Og vi gratulerer Åg frikirke med det nye instrumentet. Godt jobba! 6
Takknemlighet - med vemod
Det er en takknemlig menighet som nå snart skal si farvel l familien S en. Takknemlighet for at Linda, Bjørn og gu ene deres gjennom 15 år har stå last og brast med kirken og bygda. Nå er det andre som skal bli velsigna gjennom dem. Tekst og foto: Anfinn Myrvang ÅND OG HÅND: For Linda og Bjørn er åndens og håndens gjerning en lykkelig kombinasjon. Det fikk vi erfare l fulle da Osa frikirke ble pusset opp. Det er all d leit når gode venner drar. Vi ser sle ikke frem l det tomrommet som pastorfamilien kommer l å e erlate seg, når de i løpet av sommeren fly er fra Engavågen og menigheten. For et tomrom blir det. Både bygda og menigheten så med forventning og spenning frem l at den unge og for de fleste ukjente familien skulle innta pastorboligen i 1998. Noen var muligens både skep sk og avventende. Menigheten hadde dligere ha markante leder‐
personligheter, og nå skulle en ung og uerfaren pastor fylle skoene e er dem. Å skulle ”pastorere” e er Engebretsen – eller Lund Andersen for den saks skyld ‐ må e bli som det berømmelige hoppet e er Wirkola. Men hva opplevde vi som menighet og bygder? Jo, en familie som med ungdom‐
melig glød og iver gikk løs på pastorlivet med krum hals, som med nærhet og varme omfavnet bygdene og lot alle som ønsket og hadde behov for det slippe inn i deres 7
liv. Utadvendt, blid, imøtekommende, omsorgsfull og inkluderende – slik ble ung som gammel mø . Det gikk ikke lang d før bygda slu et å snakke om pastor S en ‐ nei, det var Linda og Bjørn det var snakk om. For selv om deres liv og virke dreide seg rundt hoved‐
saken, menigheten, så hadde de alle dører mot bygda på vidt gap. Hvem fant du i bedet utenfor Coop eller med riva i grø ekanten en vårdag? Linda! Hvem s lte på dugnad for bygda med kjeledress og motorsag? Bjørn! Hvem tok prak sk ansvar da kirkehuset på Osa skulle pusses opp? Linda og Bjørn! Å kunne øse av to kar sam ‐
dig har vært en naturlig del av Linda og Bjørns hverdag. Veien fra prekestol og sjele‐
sorg l kjeledress og spade har vært kort. De har evnet å sørge med de gråtende og glede seg med de lykkelige uten å miste fokus på si egentlige kall. Når bygd og menighet snart skal ta avskjed med familien, er det både med tristhet og glede. Tristhet for at de forlater oss, glede over hva de har vært for oss. Vi skal prøve og ikke sture, men heller glede oss over at Namsos menighet nå får Bjørn og Linda, Benjamin og David i sin midte. Takk for trofast omsorg og engasjement, for klapp på skulderen l en sliten vandrer, for prat over kaffekoppen og for ekte kjærlighet l menighet og bygd. Vi har se at det treet som ble plantet hos oss for 15 år siden har få dype rø er og en vakker krone. Det vil stå mange åpne dører i bygd og nabolag når dere kommer på besøk … Fra takknemlige ungdomsforeldre. Linda S en = dugnad. Hun hjelper l der det trengs. Har en smi ende og glad kristentro og møter folk der de er. Linda har i mange år stå sentralt for å holde søndagsskolen på Osa i gang, og har vært en pådriver for barnearbeid med leirer etc. Pastorparet brenner begge for å se ungdom bli kjent med Jesus og vokse i Ham, og har ha ei ungdomsgruppe hjemme hos seg annenhver uke. De e er ekte disippelskap med levd liv og høy pizza faktor. Vi foreldre vil få si tusen takk for alt som er bli investert i barna våre! Vi markerer avskjed
med familien Stien
i Osa Frikirke
søndag 30. juni kl. 17.00.
Alle velkommen!
8
Konfirmantene på skitur
Deltakerne samlet utenfor hovedhuset. I forrige nummer fikk dere et innblikk i turen vår l Selvær 01‐03.februar. Denne gangen vil vi vise dere noen bilder fra turen vår l Hemavan, 28.februar l 3.mars. 13 konfirmanter fra Meløy Søndre, Rødøy, Nesna og Lovund/Træna fikk oppleve gode dager sammen. Ledere for turen var pastorene Hans Arne Guldbrandsen (Lovund/Træna) og Bjørn R. S en. Med oss hadde vi også skiinstruktør og kvinnelig medleder fra Meløy Søndre/
Rocks ǹ Rivers – Anneke Leune. Med li ekstra innbetaling av egenandel for turen fra konfir‐
mantene, fikk vi anledning l å leie oss inn på SMU Fjällgården i Hemavan. De e er et kristent leirsted med lnærmet hotellstandard Skiinstruksjon som ligger te inn l skibak‐
ken. Soverom med 6 køyer, eget dusj/toale , ferdige mål d 4 ganger for dag, eget kapell i 2.etasje m.m. Alle var stoorfornøyd! For uten d i skibakken med grundig opplæring (skikurs) og mer med snø, sol og 9
Bakkene ser innbydende ut, ‐ ikke sant! moro, hadde vi fine kveldssamlinger med sang og musikk, leker og konkurranser og andakt. Siste kveld ble det lat l re e for forbønn, og flere beny et anledningen l å slippe Jesus l i deres liv. Her var smil og tårer, la er og e er‐
tanke, side om side. Slik en konfirmantleir skal være. Takk l UiO Nordland som leide oss bil slik at vi fikk alle med oss trygt fram og lbake. Takk l menigheten som bidrar med midler slik at En av deltakerne i det fine været. turer som de e lar seg gjennomføre! Bjørn R.
10
Hva gjør vi med barneog ungdomsarbeidet?
Mesteren ba oss å gjøre disipler. Er vi en menighet som reproduserer oss – at det vokser e er oss? Det er mange som har ta med seg den kristne arven herfra når de fly et ut fra Meløy. Men i dag, hvor stor del av menigheten vår er med som en direkte frukt av lokalt arbeid blant barn og unge? Hvor stor del av menigheten er lfly ede? Spørsmålene er selvransakende, men ikke ment l fordømmelse. Vi har en lønnet pastor som hovedsakelig møter voksne. Skal vi ha en lønnet barne‐ eller ungdomsarbeider? Det er en tendens at flere som vokser opp i kristent miljø faller fra når de blir 17‐18 år. Det u ordrer, for vi har ingen garan for at det ikke skal skje hos oss. Likevel kan vi kanskje gjøre noe. Vi trenger å være sårbare, og åpne hjertet slik at vi kan føle barn og unges smerte. Vi må komme inn i deres liv. Vi må være lstede der de er. Da er det Guds hjerte som leder og drives oss i tjenesten. Da kan vi også stole på Gud, at når vi gjør oss lgjengelige så gir Han et vi trenger Jeg har ne opp besøkt Hånes frikirke sørpå, der mor og to søsken er ak ve. Helt fra starten for 15 år siden har de ha et klart mål om at barn og unge skal være i fokus. Fram l i høst har de mø es i en gymsal, og har nå få et flo kirkelokale som en moderne konferanse sal. Fak sk er de li obs på at det nye kirkelokalet ikke skal ta oppmerksomheten bort fra det som er menighetens kjerneverdi; Ne opp å nå ut l nye mennesker – og at hver enkelt får møte Gud. Vi skal selvfølgelig være forsik g med å sammenligne oss, da de alt fra starten hadde en del barnefamilier. Likevel: De satser fortsa veldig bevisst på barne‐ og ungdomsarbeid som noe av det vik gste de gjør, og det fungerer i praksis. En frukt av denne satsingen er at menigheten vokser og at ungdommene trives på gudstjenestene. Den har en musikkform som både er li fremmed og i høyeste laget for min mor på 73 år, men hun tåler det. Ungdomspastoren medgikk at ja, de eldre må e nok gi avkall på noe, men det var likevel verre om de unge ikke kom. Det er søndagsskole for de minste, med de større barna som ledere. De må få bruke seg selv. En sentral del av menighetslivet er cellegrupper og fra års alderen møtes grupper i hjemmene hver 14. dag sammen med to voksne. De snakker re på sak om ng de er oppta av, enten det er e kk eller å leve i hverdagen. Den andre uka har de felles ak viteter i kirka med ledere på dugnad. Her er det andre voksne som s ller med mat. Han forteller videre at det er en myte at 10‐20 åringer ikke vil være sammen med voksne. Det fordrer heller at en har ledere med masse tålmodighet, som vil drive barne‐ og ungdomsarbeid over d. FRIBU og UiO hadde nylig et samarbeidsprosjekt med å arrangere juniorleiren på Nordtun skola. Det var mange 10‐12 åringer fra bygda som fikk høre evangeliet og fikk møte et kristent felleskap. Så er det smertefulle, at hverken UiO eller menigheten vår har noe lbud l dem ellers i året. Søndagsskolen appellerer i hovedsak l de som er noe yngre, så hva gjør vi? Frans av Assisi ba slik; Tilgi oss at vi er så oppta av å bli forstå , i stedet for å forstå. Er vi villig l å møte barn og ungdom i deres musikk og omgangsform? Er vi villige l å betale prisen – med å bruke d? Med å bruke penger? Det er ikke snakk om en og annen spesiell leder som skal gjøre alt. Vi skal ikke gå i menigheten, men være menighet. Jostein Ek 11
Lederrekruttering
E er endt SLUSH kurs, fikk Agnete Øvreås, Ingeborg Steine, Jan Magne Ek og Isak Høgås Vangen utdelt diplom og bevis på at de er utdannet hjelpeledere i Søndagsskolen. Vi er takknemlig for at unge ledere finner sin plass i byggingen av Guds rike i vår menighet. Bjørn R. SoulChildrenmiddag
Mandag 29. april var det dekket opp l middag i kjelleren på frikirka på Halsa. Foreldrene l Soul‐
Children s lte opp og laget middag og solgte l inntekt for koret. I mai 2012 var koret i Oslo på Soul Children fes valen, og de e gav mersmak. Så nå samles det inn penger l ny tur! I llegg l midda‐
gen ble det solgt lodd, vist bilder fra orårets tur, og sang av SoulChildren . Til høsten blir det på ny mulighet l å kjøpe seg middag! Følg med på opp‐
slag og i avisen! Koret fikk inn 10700,‐ på arrangementet! Takk l alle som er med å stø er koret! Tekst: S g Einar Mork Foto: Kenneth Didriksen 12
Vårbasar på Halsa
fant sted 6. april 2013. Bilder fra vårbasaren på Halsa VEDLIKEHOLD
RESTAURERING INNE/UTE
ROLF OLSEN SNEKKER OG
VAKTMESTERTJENESTER
Jektvikveien 85,
8170 ENGAVÅGEN
TLF. 97 78 85 82
75 75 16 25
13
Basaren startet opp kl 11.00. Utover dagen var det et jevnt sig av mennesker som var innom. Der kunne de kjøpe kaffe, kaker, nydelig sni er, lynlodd der man kunne vinne fruktkurv, årer og lodd på hovedlo eriet. Kl 13.00 var det flo sang ved Ragnhild Angell. Kl 13.30 var det salg av nydelig hjemmelaget fiskesuppe. Tradisjonen med gevinster l årer er lang både i og utenfor frikirken. Folk er utrolig posi v l å ta med seg gevinster. Det er alt fra hjemme‐strikkede lester l matvarer. Gevinster l hovedlo eriet ble gi av både private givere og bedri er. Det var mange og flo e premier. Til Lynlo eriet, s lte matbu kkene i Meløy med frukt som vi sa e sammen l flo e fruktkurver. Kl 17.00 var det samling oppe i kirkesalen. I år holdt Sokneprest Leif Larssen andakten, mens Mini Soul og Soul Children deltok med sang. E er samlingen blir vinnerne av hovedlo eriet kunngjort. Det kom i år inn ca 70 000. Veldig bra innsats av alle! Pengene som vi samler inn går l misjon og arbeidet på frikirken Halsa. Tekst: Mona Mork ‐ Foto: Yngve Gullbjørnsen 14
DUK – helg i Namsos
Koret synger i Namsos frikirke Helgen 19.‐21.april, leide vi igjen bil av UiO Nordland og fylte den opp med 6 ungdommer fra Meløy Søndre og en fra Rødøy, for å delta på DUK ‐ Frikirkens Distriktsungdomskor i Namsos. Solvår Steine, Benjamin S en, Elida Monsen, Elise Mork, Vanja Bakke og Miriam Halsos fra Enga/Halsa, samt Ragnhild Monsen Fra Gjerøya, fikk oppleve en flo helg sammen med rundt 50 ungdommer fra Alta i nord l Trondheim i sør samlet i Namsos. I llegg l kor‐øvelser, mediagruppe, lyd/
teknikk og bandkurs, ble det rom for lek og gøy, Gospelnight og gudstjeneste søndag med ca. 170 mennesker lstede. Ikke alle fikk plass å si e, så noen stod ute i gangen under gudstjenesten. Bjørn R. S en var sjåfør og reiseleder. De som var med på turen fra Meløy og Rødøy Bjørn R 15
Salmekveld i Åg frikirke
”Solsikkene” synger Søndag 14. april var det salmekveld i Åg frikirke. En stor forsamling deltok i allsang – godt akkompagnert av Henry Gilberg på orgel og piano. I llegg sang «Solsikkene» tre sanger. Jentene bruker play‐back via mobil med høytalere – og gledet oss med flo sang! Aud Angell Velkommen
Sentrum 2, 8150 Ørnes
Telefon 75 72 08 00
Telefax 75 72 05 01
Mobil 99 27 50 63
Åpningstider:
Mandag - fredag kl 09.00 - 16.30
Lørdag kl 09.00 - 14.00
til vårt flotte anlegg
ved Holandsfjorden,
15 km fra Svartisen.
Store og små hytter.
Rom. Kiosk. Båtutleie.
Populær lekeplass. Natursti
http://www.furoycamp.no
e-post: [email protected]
16
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE
02.06 2.s.i treenighets den 09.06 3.s.i treenighets den Osa Frikirke Åg Frikirke 4.s.i treenighets den Halsa Frikirke Osa Frikirke 5.s.i treenighets den Osa Frikirke 6.s.i treenighets den Osa Frikirke 7.s.i treenighets den Åg Frikirke 8.s.i treenighets den Osa Frikirke 9.s.i treenighets den 10.s.i treenighets den 11.s.i treenighets den Signehågen Halsa 12.s.i treenighets den Osa Frikirke 13.s.i treenighets den Halsa frikirke Vingårdssøndagen Osa frikirke 15.s.i treenighets den Åg Frikirke 16.s.i treenighets den Halsa Frikirke 17.s.i treenighets den Osa Frikirke 18.s.i treenighets den Halsa Frikirke 19.s.i treenighets den Åg Frikirke 11.00 17.00 11.00 16.00 11.00 17.00 11.00 11.00 12.00 11.00 19.00 11.00 17.00 11.00 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 Joh. 3,1‐13. ‐ Ingen gudstjeneste Mark 10,13‐16 Gudstjeneste. Na verd. Bjørn R. S en Gudstjeneste. Na verd. Bjørn R. S en Ma 9,35‐38 Gudstjeneste. Na verd. 50‐års konfirmantjubileum. Bjørn R. S en Ma 18,12‐18 Konfirmasjonsgudstjeneste. Bjørn R. S en Mark 3,13‐19 Avskjedsfest for familien S en Mark 5,25‐34 Frilu sgudstjeneste. Bjørn R. S en Mark 12,28‐34 Gudstjeneste. Bjørn R. S en Luk 6,36‐42 ‐ Ingen gudstjeneste Mark 11,25‐26. ‐ Ingen gudstjeneste Joh. 8,31‐36 Frilu sgudstjeneste. Joh 4,27‐30.39‐43 Frilu sgudstjeneste Sjybakkan park. Joh 15,13‐17 Gudstjeneste. Na verd. Ma 19,27‐30 Gudstjeneste. Na verd. Joh 15,9‐12 Samlingsfest Ma 11, 16‐19 Gudstjeneste. Na verd. Mark 5,35‐43 Fam.gudstjeneste. Barnas kirkebok. Høs akkefest 11.00 Mark 1,40‐45 Gudstjeneste. Na verd. Luk. 9,57‐62 11.00 Gudstjeneste. Na verd Det kan bli endringer i de e oppse et. Se oppslag / Annonse. Samlingsfest i Åg frikirke Søndag 1. september kl. 17.00 Alle velkommen! 17
Slekters gang
Ved døpefonten 24.. Februar i Osa Frikirke Madelen Nicoline Arntsen Dahl Foreldre: Gøril Anita Nygård Arntsen og Ole Joacim Dahl Bosa på Enga. Skriv disse barna inn på di bønnekort! Fullført løp Oddmund Olai Åsjord, Jakob Johan Dalheim, Einar Johan Engen, f. 18.08.27, d. 07.02.13, gravlagt Osa kirkegård f. 06.03.23, d. 08.03.13, gravlagt Osa kirkegård f. 15.07.26, d. 22.04.13, gravlagt Osa kirkegård Vi lyser fred over deres minne! Vi gratulerer! Nilsine Bang, Ågskardet Gunnhild Rendahl, Ørnes Cato Kildal, Kjeldal Liv Grønås, Ørnes Knut Berg Johnsen, Bjærangen Asbjørn Nordgård, Osa Hanna Grønås, Vall Torunn Tømmerberg, Halsa Astrid Åsjord, Oldra Trygve Johansen, Vall Arnhild Torrissen, Bodø Anne‐Marie Jakobsen, Halsa Magda Starheim, Bjerkvik Grete Johansen, Bodø Elsa Indahl, Fagerstrand Sverre M. Enga, Enga Ester Belsvik, Florø Gunvald Hammer, Bodø Gunnar Enga, Heggedal Arne Angell, Vall fyller 75 år fyller 75 år fyller 80 år fyller 85 år fyller 80 år fyller 91 år fyller 93 år fyller 75 år fyller 75 år fyller 97 år fyller 80 år fyller 75 år fyller 90 år fyller 70 år fyller 70 år fyller 70 år fyller 70 år fyller 80 år fyller 70 år fyller 92 år 1. juni 2. juni 10. juni 10. juni 17. juni 20. juni 25. juni 2. juli 22. juli 30. juli 7. august 8. august 11. august 14. august 24. august 30. august 11. september 19. september 27. september 27. september
Møte med Åpne Dører
Informasjonsleder S g Magne Heitmann i organisasjonen Åpne Dører besøker oss med møte i Halsa Frikirke torsdag 19. september kl. 19.30. Se mer om Åpne Dører på deres ne sted h p://www.opendoors.no/ 18
BYGG RIMELIG
PASTOR (fram l 19.juli) Bjørn Roger S en, 8170 Engavågen Pastor priv. tlf. 75 75 14 30 Kontor d: onsd. og torsd. kl. 9 – 13 tlf. 75 75 15 11 fax. 75 75 47 70 E er 19. juli: Henv. en av eldste. KVALITETSVARER
TIL RIMELIGE PRISER
E‐postadresse: [email protected] Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen ELDSTE Helge Halsos, Per‐Arne Engamo, tlf. 41 42 48 23 tlf. 99 27 86 82 LEDERE HUSSTYRENE: Halsa: Svein O. Nymo, 95 28 87 18 Osa: Turid Myrvang, 95 04 32 26 Åg: Marie Olga Aag, 95 25 87 08 Økonomidiakon: John P. Halsos, 91 84 63 85 Kasserer: Hans Bra øy, 48 15 04 52 Tømmer-, snekker-,
betong– og flisarbeider.
www.solhaugbygg.no
For givertjenesten: MENIGHETENS BANKKONTO Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN Her kjøper du dine byggevarer.
8220.02.86851 Tlf 75720450 - Fax 75720470
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ MENIGHETSBLADET 8178 HALSA
Redaksjonskomite : Bjørn Roger S en og Per‐Arne Engamo E‐post: [email protected] frikirken.no Kon ngent: Frivillig. Men vi trenger din gave. Giro: 8220.02.86851 ‐ merk: Menighetsbladet Menighetsweb Redaksjon: Per‐Arne Engamo og S g Einar Mork www.meloysondre.frikirken.no Meløy Elektro
75 72 02 00 - 97 08
Postboks 253, 8151 Ørnes
[email protected]
ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER
19
Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering
- Bensinstasjon
Engavågen
Åpn.tider:
09 - 20 (18)
E-post: [email protected]
Tlf. 75 72 10 00 - Fax. 75 72 07 30
Halsa
Handel
8178 HALSA
Tlf. 7575 06 29 - Fax. 75 75 07 30
Tlf 75751701
Nordtun
HelseRehab
Adr. 8170 Engavågen
Tlf: 75 72 13 00 Fax 75 72 13 16
. . . . .
Ligger ved Engavågen Meløy Kommune
45 enkeltrom, 4 dobbeltrom
Alle med telefon, TV, dusj, WC
Tlf. 75720250 Fax 75720251
GRAVMONUMENTER
Ørnes Begravelsesbyrå
Tlf. 97 02 07 31
8150 ØRNES
All assistanse ved begravelser
Blomster/ Transport/ Salmetrykk
Salg av gravstener/lykter/
ornamenter/
Oppussing av gravstener/gravering
Salg av monumenter.
Behjelpelig med oppussing,
fornying og vedlikehold av
monumenter og gravrammer.
Gratis oppsetting av
monumenter.
Kolbjørn Angell
8170 ENGAVÅGEN
Tlf. 75 75 17 81
20
Evt. retur:
Frikirken Meløy søndre
Osa 10
8170 Engavågen
Hvor er dette?
Bildet bakpå forrige blad var fra Stordalstinden.
(Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.)
Det er forskjell på Loviskhet og Lydighet Loviskhet handler om at hvis jeg gjør de re e ngene, blir Gud fornøyd med meg. Lydighet har si utgangspunkt i vår relasjon l Gud, hvor vi velger å u rykke vår tro på Hans Ord, uavhengig av vår egen dagsform. Fra boka ”Jesus som forbilde ‐ for mennesker og menighet” 

Similar documents