Headline Line 1 - Right Management

Comments

Transcription

Headline Line 1 - Right Management
Coachingsertifisering
Coachingsertifisering
Det stilles nye og økende krav til dagens ledere og organisasjonskonsulenter. Det er blant annet stor
endringstakt, resultatpress og fler og mer krevende stakeholders både i privat og offentlig sektor. Derfor er
endringsdyktighet, fokus på læring og utvikling samt sosial kompetanse stadig viktigere. Coaching er kanskje det
mest sentrale og nyttige verktøy i den sammenheng.
Right Managements coachingprogram er spesielt myntet på konsulenter og HR-medarbeidere som ønsker å
coache individer og team, samt ledere og fagpersoner som ønsker å bruke coaching, veiledning og fasilitering og
dermed arbeide mer effektivt med medarbeidere og team. Foruten individuell coacing vil vi fokusere på
tilgrensende tematikker som mindfullness, teamcoaching, reflekterende team og pressestøtte i konflikter.
Fagansvarlige
Hans Morten Skivik, Cand.polit. og gestaltterapeut GPO, er Principal Consultant hos Right
Management. Han er sertifisert Right Coach, og har 14 års erfaring innen coaching, organisasjonsog lederutvikling. Hans Morten har også skrevet fagboken ”Relasjonell ledelse, å lære lederskap i
praksis” (Gyldendal Akademiske, 2004).
Johan Bang Johansen, Doctor of Psychology (Organisational) jobber til daglig som konsulent hos
Right Management. Som coach har Johan mangeårig trening og erfaring fra flere coaching retninger
og metoder (CBT, LØFT, ACT og andre mindfulnessbaserte metodologier). Han har en eklektisk
tilnærming til utvikling av mennesker. Johan er sertifisert Right Coach og har fire års intensjonal
erfaring som leder og livstilscoach.
Sted og datoer for samlinger
Samling 1
26. - 27. september
Samling 2
30. - 31. oktober
Samling 3
27. - 28. november
Samling 4
22. - 23. januar
Tidspunkt for alle samlinger:
Dag 1 kl. 10.00- 17.00
Dag 2 kl. 09.00- 13.00
Kurslokaler sentralt i Oslo
Pris
Totalpris for samlinger, oppfølging og sertifisering kr. 48 500,-.
Programmet er fritatt for mva.
Programinnhold
Basert på Right Managements trettiårige globale erfaring med ledercoaching, lederutvikling og
organisasjonsendring, tilbyr vi et coachingprogram som leder til sertifisering som coach. Programmet har fokus
på coaching i organisasjoner, og har til hensikt å bidra til enkeltmenneskers-, teams- og organisasjoners vekst.
Vårt faglige ståsted er eklektisk, og inkluderer blant annet perspektiver og verktøy fra NLP, mindfullness, gestalt
og kognitiv psykologi. Fokus er på innøving av fundamentale coachingteknikker opp til viderekommende nivå, til
coaching av enkeltpersoner og grupper. Programmet har rask progresjon, og det forventes høy grad av
involvering fra den enkelte deltaker. Egenarbeid mellom samlingene omfatter gjennomføring av flere
coachingprosesser samt litteraturstudier. Pedagogisk vil programmet bli lagt opp med en veksling mellom
presentasjon av metoder og teknikker, demonstrasjoner og praktiske øvelser i par eller grupper med påfølgende
refleksjoner.
Mål for programmet:
Kunnskapsmål: Deltakerne skal ha fått en teoretisk forankring i, og kunnskap om, coaching som verktøy og dets
filosofiske grunnlag.
Ferdighetsmål: Praktisk ferdighet og evne til å vurdere og bruke metoder og
verktøy ut fra en bevisst kontekstuell vurdering.
Holdningsmål: Ha et bevisst etisk forhold til coahing som verktøy, rollen som coach,
bruk av coaching i lederrollen samt et avklart perspektiv på læring og utvikling.
Vår arbeidsform preges forøvrig av:

Vektlegging på å skape en uformell og trygg ramme for læring og personlig vekst

Presentasjoner og demonstrasjoner av coachingteknikker og -øvelser hentet fra ulike metodiske
retninger

Praktisk coaching med tilbakemelding og refleksjoner

Vektlegging på etiske vurderinger og konfidensialitet
Antall deltakere er begrenset. Som en sentral del av læringen vil det bli arbeidet prosessuelt med gruppen.
Evalueringen baseres på følgende kriterier:
 Gjennomfører alle samlinger og individuelle samtaler
 Utviser coachingkompetanse gjennom:
Coaching i samlingene
Coachingprosess med ekstern coachee
Coachingprosess med kursdeltakere (både som coach og som coachee)
Relativt gode evalueringer fra coachee og observatører (i samlingene)
Fullføring av et læringsdokument som viser utvikling og refleksjon som coach
 Utviser god etisk vurderingsevne ved coaching og i samlingene
 Innehar teoretisk innsikt
Gjennomfører obligatorisk lesing av tre bøker, bl.a. ”Coaching, hvem – hva – hvordan” (Susan
Gjerde), ”Relasjonell ledelse” (Hans Morten Skivik), samt valgfri bok fra litteraturliste.
Består praktisk eksamen

Skriver 2-3 siders læringsdokument

Gjennomfører sertifiseringssamtale
MER OM PROGRAMMET
Fire samlinger med følgende tema:

Om coaching og coachingrollen

Etikk

Coaching i en organisatorisk kontekst

Metoder og teknikker for coaching

Mindfullness

Prosessuell støtte i konflikter

Praktiske øvelser (coaching) med erfaringsutveksling og refleksjoner

Refleksjoner fra praktisk coaching gjennomført mellom samlingene
Læringsdokument
2-3 sider inneholdende bl.a.:

Coachingerfaring med ekstern og intern coachee. Evalueringer fra coachee og egenevalueringer

Refleksjoner omkring læring og egen utvikling som coach

Plan for videre bruk og utvikling av coachingkompetansen
Sertifisering som coach
Ved fullføring av Right Management sitt sertifiseringsprogram i coaching og bestått evaluering, vil deltaker få
tittelen Sertifisert coach av Right Management. I et sertifikat bekreftes det at deltakeren gjennom programmet
har tilegnet seg kompetanse og er blitt evaluert innen:

Kompetanse i coaching inkludert bruk av sentrale verktøy og teknikker

Teoretisk innsikt i coaching

Etiske vurderinger

Deltakeren har tilfredsstillende gjennomført to coachingprosesser med klient

Deltakeren har mottatt coaching av annen deltaker i programmet
For mer informasjon ta kontakt med fagansvarlig Hans Morten Skivik tlf: 419 09 779/e-post
[email protected] eller salgssjef Randi-Marte Barfod tlf: 99 55 31 87/
e-post [email protected]
2

Similar documents