agenda - Bjørnsletta

Comments

Transcription

agenda - Bjørnsletta
REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ BJØRNSLETTA SKOLE DEN 12.MARS 2015
Til stede:
Kl
Navn
Tilstede Navn (vara)
Tilstede
1
Ilner, Kristian
X
Herbern, Petronelle
Karoline Gaarder
2
Ruth Dokken
X
Vibeke Holtan Solberg
3
Graadahl, Anne
X
8A
Nalbant, Linda Larsen
X
8B
Seierstad, Larsen Anita
8C
Høiby, Cecilia Lundegaard
X
Solem, Kjersti
8D
Rise, Øyvind Christian
X
Neumann, Helena
9A
Bettmo, Mathilde Balle
X
9B
Kristoffersen, Kai
X
9C
Ramstad, Sissel Lyngvær
10A
Holst, Agnes
10B
Omdahl, Svein-Tore
Kvisgaard, Halvard Peter
Myrann, Julie
X
Nygaard, Kjersti Buun
Norrud, Åse Ulltveit-Moe
X
X
X
Dotset, Mona
Tvedt, Ragnhild
I tillegg var ass. Rektor Frode Thorstad tilstede.
Referent: Anne Graadahl
________________________________________________________
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Velkommen og valg av referent
Vedtekter for FAU
17. mai komiteen
Trafikk-komiteen
Kontinuitet i lærerstaben
v/ Agnes C Holst
v/ Mathilde Bettmo
v/ Anne Graadahl
v/ Frode Thorstad
v/ Kristian Ilner
Klasseturer
Sommer og juleavslutninger
Skolens kvarter
Eventuelt
6.
7.
8.
9.
v/ Julie Myrann
v/ Julie Myrann
v/ Frode Thorstad
v/ Agnes C. Holst
__________________________________________________________________________________
1. Velkommen og valg av referent
-
Agnes ønsket velkommen og Anne ble valg til referent.
Det ble informert om at neste møte er 16. april.
2. Vedtekter for FAU
-
-
Matilde Bettmo viste til at vedtektene for Lysejordet skole ikke er ferdig, og vi hadde
tenkt å bruke de som mønster for vedtekter for FAU Bjørnsletta. Vi må ha vedtekter
før vi kan få bankkonto og bli registrert i Brønnøysundregistrene. I mellomtiden må
noen ta vare på FAUs penger; kr 10 000.
Kai påtok seg både å lage et utkast til vedtekter og også passe på pengene fra FAUkassen før de kan settes på konto. Det kan være aktuelt å bruke noe av disse pengene
til å dekke oppstart av 17. mai tradisjon ved skolen. FAU bad Kai kontakte Anna
Grimnes og be henne overføre midlene til Kai for oppbevaring på bankkonto.
3. 17. mai
-
Etter gjennomgang av opplegg for 17. mai i klassene er det kommet innspill på at vi
bør ha en holdning på hvem som kan gå i toget i byen.
-
Skolens holdning er at dette er et tog for skolens elever, og søsken kan derfor ikke
være med i toget. Det blir en lærer pr klasse, hvis lærer vil gå, og foreldrekontaktene.
-
Det blir busser som går fra skolen ned til byen, med organisert avgang herfra og med
skolens regler.
-
17. mai komiteen har behov for å anskaffe både utstyr og varer til arrangementet.
Skolen bistår med dette.
-
Det skal være togledermøte 21. april, og rektor vil ha møte med 17. mai komiteen
etter det.
4. Trafikkomiteen
Det kom informasjon om at nylig ble en 11-åring skadet i den nedlagte
fotgjengerovergangen. Oppfordrer til forsiktighet.
Det har vært tilfeller der melkebilen har kjørt helt inn og barn har lekt ved bilen.
Rektor informerer om at varelevering skal skje til ett fast sted. Det skal være
sikringsperson med bilen, og skolen vil gjerne ha beskjed hvis noen ser at barn leker
ved bilen, og sikringspersonen ikke er med. Da kan det tas opp med Tine.
Bommen: Fjernkontrollen virker ikke fra kontoret. Skolen har purret flere ganger, men
det går sent med opprettingen etter at prosjektperioden er over og skolen er i drift.
Skolen har nå fått egen kontaktperson som skal følge opp bygget.
Det skal ikke kjøres inn i skolegården i skoletiden, mellom kl 8-17.
Det er skrevet et brev med trafikkinformasjon fra skolen, trafikkomiteen og FAU.
Lærerne vil distribuere brevet med post i ransel og på epost. Informasjon i brevet skal
trygge trafikksituasjonen. Lærerne vil snakke med eleven om dette. Dersom flest
mulig elever går til skolen slipper man foredretrafikken rundt skolen, noe som vil
gjøre skoleveien tryggere.
5. Kontinuitet i lærerstaben
Det kom innspill fra første klasse om populær kontaktlærer på trinnet. Foreldrene
ønsker at denne læreren fortsetter med klassen også neste år. Hovedbegrunnelsen for
denne anmodningen er hensynet til trygghet og kontinuitet for elevene og for
kontaktlæreren selv som ønsker å jobbe videre med klassen. Ingen av barna kjente
hverandre fra før. Kontaktlærer har investert mye for å skape et godt læringsmiljø for
barna. Det har vært utfordrende på en helt ny skole.
Skolen må se på det totale behovet. Skolen tar ønsket til etterretning, og det er en
hyggelig tilbakemelding. Skolen kan ikke garantere men må finne den beste totale
løsningen for skolen. Det er lyst ut lærerstillinger til barnetrinnet. Avklaringene rundt
lærerne må derfor vente til dette er klart, men skolen vil gi ut informasjon i god tid når
det er klart hvilke klasser de ulike lærerne skal ha.
Det blir 3 nye førsteklasser til høsten, men det er usikkert hvor mange elever det blir
totalt. Det er flere hensyn å ta når det gjelder klassesammensetningen, men det skal
være noen klassekamerater i nærområdet til hver elev.
6. Klasseturer
Det var spørsmål fra 8. klasse til diskusjon. Det gjaldt om elevene skal dra på samme
turer, 5 eller 8 dager. Drar de på samme vil de f.eks. få felles opplevelser å snakke om
i ettertid.
Det ble i tillegg stilt spørsmål ved hvor mange foreldre som skal dekkes av
innsamlingen. En klasse har blitt enig om at de dekker 2 jenteforeldre og 2
gutteforeldre og læreren. Dette fremstår som en god ide for andre også.
Når det gjelder leirskole for barnetrinnet ønsker skolen at leirskolen legges på et fast
sted. Rektor vil sjekke om det er gjort noe så langt i forhold til påmelding. I tillegg ble
det åpnet for at FAU kan komme med innspill til gjennomføringen av leirskolen,
herunder hvilket klassetrinn som er aktuelt.
Når det gjelder skidag ble det ikke noe av i år (så langt) for barnetrinnet, men neste år
vil det også bli skidag for barnetrinnet.
Det ble stilt spørsmål om sommerskolen 2015, og rektor fortalte litt om det praktiske
opplegget. Fristen for påmelding er 17. mars 2015.
7. Sommeravslutning og juleavslutning
Det kom innspill fra 8. klasse, ved at det er ønskelig med et felles arrangement for
trinnet. Inntektene fra kakesalg fordeles og øremerkes Polen. Skolen syns det ville
vært fint med felles arrangement for trinnene. Dato bør avtales med lærerne raskt pga.
mange vil låne lokaler på skolen og datoene blir opptatt utover.
Når det gjelder klassevis eller trinnvis fellesarrangement på ettermiddagen kan f. eks
foreldrekontaktene ta initiativ og avtale med lærerne. Skolen får mange henvendelser
om lån av lokalene og ønsker derfor datoer for klasse- og trinnarrangement.
8. Skolens kvarter
Frode informerte om at driftsstyret hadde møte mandag 9. mars og det ble valgt ny
leder. Det er Anne Graadahl, som også er representert i FAU. På driftsstyremøtet ble
det tatt opp saker vedr økonomi og lærerstillinger. Skolen har for tiden en uoversiktlig
økonomisk situasjon og det kan være nødvendig med grep for å bedre dette til høsten.
Når det gjelder varsling mellom skole og hjem gjøres det nå forsøk med skole-sms.
Det kan sendes sms til enkeltforeldre og elever eller grupper. Foreldre kan også sende
til denne til læreren. Dette kan bli en måte å følge opp fravær fra skolen på. Løsningen
vurderes både for barne- og ungdomstrinnet.
Skolen kommer tilbake til hvordan dette blir. Det vurderes ut fra testingen.
Det er ikke konkludert med hvilken policy skolen skal ha for varsling.
Frode tok videre opp baksnakking. Det er veldig viktig at foreldre er rollemodeller og
ikke snakker nedsettende om andre foreldre og andre i klassene. Man må være positive
rollemodeller for barna.
9. Eventuelt
Det kommer en del invitasjoner til FAU. Agnes har deltatt på noen av disse, f.eks var
intro til FAU-arbeid nyttig.
Det er nå sendt invitasjon til Salto, som ønsker å knytte til seg FAU-er. Dette gjelder
tettere oppfølging mellom foreldre og etater.
Det er uklarheter rundt ravningen, når Bjørnsletta skal ha sine vakter. Agnes sender all
informasjon hun har til Øyvind.