Last ned foredraget her - Norsk senter for prosjektledelse

Comments

Transcription

Last ned foredraget her - Norsk senter for prosjektledelse
18.10.2012
HelseSør‐ØstRHF
Godeoglikeverdigehelsetjenestertilallesom
trengerdet,nårdetrengerdet,uavhengigavalder,
bosted,etniskbakgrunn,kjønnogøkonomi.
En praktisk tilnærming til gevinstrealisering
Prosjekt2012‐ 10.10.2012
KnutHellwege
SpesialrådgiverGevinstrealisering
TeknologiogeHelse
Innsatsområder
Dette er Helse Sør‐Øst
•
7sykehusområder‐ 10helseforetak
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AkershusuniversitetssykehusHF
OslouniversitetssykehusHF
SunnaassykehusHF
SykehusetiVestfoldHF
SykehusetiInnlandetHF
SykehusetTelemarkHF
SykehusetØstfoldHF
SørlandetsykehusHF
VestreVikenHF
SykehusapotekeneHF
•
HelseSør‐Øst RHFsørgerfor
spesialisthelsetjenestertil2,7millioner
menneskeriregionen
•
HelseSør‐Øst RHFeier10helseforetak
(=foretaksgruppen)
•
Detarbeidertilsammen70.000
medarbeidereihelseforetakene
•
Samletbudsjettforforetaksgruppener
omlag60milliarder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pasientbehandling
Forskning
Kunnskapsutviklingog
godpraksis
Organiseringog
utvikling
avfellestjenester
Mobiliseringav
medarbeidereogledere
Bærekraftigutvikling
gjennomgod
økonomistyring
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig
økonomi
1
18.10.2012
Resultatmål og effektmål
Avhengighet
Håndsopprekning…
Hvormangeavdereer,
ellerharvært,
prosjektdeltakereller
prosjektleder?
2
18.10.2012
Håndsopprekning 2
Tenkdegveldiggodtom:
Påettellerflereavde
prosjekteneduhardeltatt
i,‐ vet duat(alle)
gevinstmålene/effektmål
eroppnådd85%eller
bedre?
Årsaker ? (forarbeid‐gjennomføring‐etterarbeid) • Gevinstenekommunisert?
• Realistiskegevinster
(kategori/tid/volum)?
• Engodinteressent‐analyse som
blefulgtopp?
• Gevinstavtale?
• Planlagttiltak/aktiviteterift
endringsledelse?
• Styringpågevinstuttaks‐
risiko?
• Gapanalysemedfra”nå”
til”fremtidig”situasjonift
virksomhetogprosess‐
utvikling?
• Gjennomførtsystematiske
målinger?
3
18.10.2012
Faktagrunnlag
• (Kun)27%avgevinsteneoppgittikost/nytteanalysenoppnås
(J.Ward mflere2006:Basertpå60storeengelskeorganisasjoner,3årsforskning,medmer)
• Heletreavfireit‐prosjektersomsettesigangiNorgeoppnårikke
gevinstmåleneforprosjektet
(foretattavSynovate forkonsulentfirmaetDevoteam Davinci blantetutvalgpåomlag200beslutningstakereinvolvert
iit‐prosjekterioffentligogprivatsektori2010).
• ”Detvarkun5%somvarheltenigog25%somvarnoeenigiat
foretakethargodkompetansepågevinstrealisering”.
(Norsksenterforelektroniskpasientjournal(NSEP):EPJMonitor,Årsrapport2008,Oversiktoverutbredelseogbruk
avIKTihelsetjenesten)
• Halvpartenavomstillingersomiverksettesiarbeidslivet,mislykkespå
etellerannettidspunktiprosessforløpet
(Clegg &Walsh,2004;Kramer,Dougherty,&Pierce,2004)
”den store sammenhengen”
Ressurser
Prosjekt
”linjen” (IKT)
”linjen” (klinisk)
Tid
4
18.10.2012
HSØ’s gevinstrealiseringsparaply
HSØ’s tilnærming
1.
2.
3.
4.
Tydeliggjøringav
endringsbehovet
medforventede
gevinster
Vurderenå‐
situasjonoppmot
ønsketsituasjon
ogdefinere
nullinjeog
måleparametre
Gjennomføre
endringen
Måleograp‐
portereiforhold
tilbesluttede
gevinstermed
referansetilklar
nullinje
5
18.10.2012
PTO‐modellen
(arbeids-)
Prosesser
Teknologi
Organisasjon
6
18.10.2012
Hvis vi ikke vet hvor vi er, ‐hvordan vet vi da hvor vi skal gå ?
?
?
?
?
Her er en påstand:
Ingeninteressent,
‐ ingengevinst!
7
18.10.2012
Interessent‐tilnærming i TOGAF*
Interessent
• Etindivid,engruppeellerenorganisasjon(ellerdeleraven
organisasjon)medinteresseri,ogsomeropptattavutfallet
tiltaket/prosjektet.Ulikeinteressentermedulikerollervilvære
opptattavforskjelligeforhold
”Opptattav”
• Hvilkesentraleforholdsominteressenteneropptattav.Detkanf.eks
væreavgjørendeviktigtingsom:systemetsfunksjon,utvikling,
forvaltningellerdrift,herunderytelse,stabilitet,
informasjonssikkerhet,integrasjonermedmer
Synspunkt
• Synspunkterensamlingavbeslekteteforhold/tingsom
interessenteneropptattav.Etsynspunkterdetsomersettfraet
ståsted.
Ståsted
• Beskriverhvilketståstedvedkommendehar.Etsynspunkterdetdu
ser,etståstederderduserfra‐ utsiktspunktetellerperspektivsom
avgjørhvaduser
*TheOpen GroupArchitecture Framework (TOGAF)version 9
Rubiks kube sett fra 3 ”Viewpoints”
• F.eks Helsepersonell
(”ser”blå,rød,gul)
• F.eks IT‐personell
(”ser”oransje,hvitoggrønn)
• Balanseringavinteressentenes
ønsker ogbehov.
8
18.10.2012
Gapanalyse
9
18.10.2012
Tre kjernespørsmål:
• Hvaerdetviønskeråoppnå?
– Fastsettegevinstområderoggevinstmål
• Hvordanvetviatenendringerenforbedring?
– Hvakan vimålepå?Kvantitativtog
kvalitativt?
• Hvamåviigangsetteavtiltakforånåmålet?
– Hvaskalvislutte med?
– Hvaskalviendre/gjørebedre?
– Hvaskalvibegynne med?
Om endringsprosesser og potensielle ”negative” gevinster…
•
Hvordanfåmeddeansatteiendringsprosesser
(Albrecht,1985):
– Vimåpåvirkederesoppfatningavforandringen,få
demtilåseatdeternoeåhenteiden.
”Denbestemåtenåfåfolktilåakseptereen
forandringpå,eråsørgeforatforandringener
enforbedringogsåfordem, slikdeserden.”
– Dettekanbety åmodifisereforandringenellerå
gjørekompromisserigjennomføringsfasen.
– Detkanogsåinnebæreåutviklerealistiske
forventningertilderesreaksjon.
10
18.10.2012
Både økonomiske og ikke‐økonomiske gevinster, ‐ for å tilfredsstille alle interessentene
Forholdsomikkekanmålesdirekte,kanevt målesindirekte.
Kandetikke måles,skaldetikketasmedsomengevinst.
Om måleparametere og målinger…
• Selveprosessenmedåfinnemåleparameterneer
verdifullfordidenbidrartileierskapog
forpliktelserift tiltakogaktiviteter.
• Alleavskygninger:
– Fraestimater– viaadhoc‐målinger – til
kvalitetsikrede datauttrekk
– kartleggfordeler/ulemperdeforskjellige
metodene.Værtydeligpåvalgetog
konsekvenseneavdette.(tidsforbruk,
nøyaktighet,kostnadervedvalgetetc)
”Syre‐testen”:
Harvienellerfleremålingersomdekkerhver
enkeltavinteressentene,‐og ermålingen(e)
relevante fordisse?
11
18.10.2012
Nå‐situasjonen vil være forskjellig….
Felles nytt mål: Arbeidsprosesser: A – B – C
Endring: Klinikk 3
-F
Endring: Klinikk 1
–D
–E
+B
+C
Endring: Klinikk 2
–E
+C
Dagens: Klinikk 3
A–B–C-F
Dagens: Klinikk 2
A–B–E
Dagens: Klinikk 1
A–D–E
12
18.10.2012
Kommunikasjon: Hva må vi igangsette av tiltak for å nå målet?
1. Hvilkearbeidsoppgaver
skalvislutte med?
2. Hvilkearbeidsoppgaver
skalendres?
3. Hvilkearbeidsoppgaverer
nye?
Eierskap og forpliktelser med mer …
• Hvilkeforetningsprosesserblirpåvirket?
– Hvem”eier”disseprosessene,oghar
vedkommendeeierskapogikkeminsthar
den/deforpliktetsegtilendringen?
• Hvamåtilavaktiviteter/tiltakforatdisse
prosesseneskalkunneendres?
– Hvemutførerdisseaktivitetene,ognår?
– Hardeforpliktetsegtildette?
– Hvemkontrollererataktiviteteneerutført?
• Hvordanpåvirker vikultur,adferdog
holdningerifm endringen?
13
18.10.2012
”Gevinstbudsjett” og ”gevinstregnskap” både for alle økonomiske og ikke‐økonomiske gevinster
14
18.10.2012
Rapportering: når/hvor ? • Hvorofteskaldetrapporteres?
• Hvemskaldetrapporterestil?
• Hardedetrapporterestil,ansvarog
myndighettilåkorrigerekursen?
• Blirden”godehistorien”fortalt?
– Ogtilhvem?
• Feirerderedegodehistoriene?
– ogretterdere(dvs:gjøromigjeneller
korrigererkurs)iforholdtildetsomgikk
galt?
Noen ”øyeblikksbilder” fra vår metode/modell…
15
18.10.2012
Program og prosjektmetode –
Integrert gevinstrealisering
B1
B2
B3
B4
B6
B7
Gjennomføringsfase
B8
Behovs-/
idéfase
Foranalyse-/
konseptfase
Første identifisering
av gevinster
i prosjektforslaget
Oppdatere gevinster
i prosjektforslaget
Utarbeide
gevinstrealiseringsplan
Utarbeide
gevinstrealiseringsplan
Linjen måler
og følger opp
definerte gevinster
Etablere
gevinstavtaler
Utarbeide
risikoanalyse for
gevinstrealisering
Utarbeide
risikoanalyse for
gevinstrealisering
Følge opp
gevinstporteføljen
Rapportere på
gevinstrealiseringspotensial
Rapportere på
gevinstrealiseringspotensial
Prosjekteier
utarbeider sluttrapport
gevinstrealisering
Prioritere
bl.a. på bakgrunn av
gevinster
Planleggings-/
forprosjektfase
B5
Pilotfase
Ibruktakelsefase
Drifts / gevinstrealiseringsfase
Rollefordeling: HSØ Gevinstrealiseringskonsept 16
18.10.2012
To typer risiko…
Prosjektrisiko
Gevinstrisiko
17
18.10.2012
Eksempel på tiltak: Gevinstoppfølging ‐ Risikovurdering av gevinstuttak ‐”Hva kan hindre oss i å få tatt ut gevinstene?”
•
Eksempler:
–
Deterikketilstrekkeligeierskapog
forpliktelsertileffekteneift
linjeledelsen(RHF/HF)somskal
realiseregevinstene
–
Motstandiorganisasjonen avdesom
oppleverennegativendringavegen
arbeidssituasjon(blantannetnår
arbeidsoppgaverblirvesentligendret
ellervedavviklingavstillingernår
arbeidsoppgaveropphører)
–
Løsningensomprosjektetleverer
tilfredsstillerikkekravenetilordinær
driftilinjen(foreksempelsåstøtter
denikkedekliniskeprosessenesom
denskullestøtte)
–
Løsningenerikketekniskstabil,har
ikkegodnokytelse,ellertilfredsstiller
ikkeandrekravtilløsningen(f.eks
informasjonssikkerhet)
HSØ har utarbeidet 7 eLæringsmoduler i Gevinstrealisering
Interessentanalyse
Metodekunnskap:Prosesskartlegging
Gevinstavhengighetsmatrise
Systematikkogverktøyunderstøttelse
Goderådmedfagligforankring
Understøtterreell
problemløsning
18
18.10.2012
Anbefaling:
•
Absoluttminimum 3‐5%av
programmet/prosjektetstotale
timeantall,avsettestil
gevinstplanlegging:
– nedbryteprosjektetseffektmåltil
relevantegevinstområder.
–
identifiserekonkreteøkonomiske
ogkvalitetsmessigemålepunkt
innenforhvertgevinstområde,
herundermåltallforgevinster.
– fasilitere arbeidetmedåidentifisere
relevanteogrealistiskegevinster
– utarbeidegevinstplanerisamarbeid
medlinjen
Målrettet og systematisk gevinstrealisering
•
Interessentanalyse
•
Skapeendringsberedskap
iorganisasjonen
•
Prosessmodellering
(nå ogfremtidigsituasjon)
•
Realismeigevinstpotensialet
gjennomforpliktelserift
linjeorganisasjonen
•
Styringpåbådeprosjektrisiko
oggevinstrisiko
•
Systematiskoppfølging(målinger)
avfastlagtekrav
19
18.10.2012
Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
20

Similar documents