1 - Lekeplasskontrollen

Comments

Transcription

1 - Lekeplasskontrollen
Tilstandsrapport 2015
Virksomhet
Adresse
Kontrolldato:
Inspektør:
Våre inspektører:
Vår ref:
Telefon:
Deres ref:
Avtalenr:
DEMO-RAPPORT
Postnr/Sted
(Avdeling: xx)
Side 1 av 6
xx.xx.xxxx
xx
HER (sertifikater)
xx
35 95 51 61
x
x
Tilstandsrapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen
Sammendrag:
Antall Aktivitets-Elementer (AE) totalt:
3
Konsekvens-gradering /anmerkninger
A = Fare for liv og helse
B = Fare for varige mén
C = Fare for mindre alvorlige skader
MRS = Mulige Risiko-Situasjoner *
Sum
1
4
3
Er det anført merknader for utemiljøet ?
JA
Hoved ettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag:
PL
LF
IK
MH
NS
Lov om kontroll med produkter og tjenester
Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften)
Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide i virksomheter (Intern-kontroll-forskriften)
Forskrift om Miljørettet Helsevern i barnehager og skoler 15.12.1995 med senere endringer
NS-EN 1176: 2008 (konstruksjon m.m.) og NS-EN 1177: 2008 (fallunderlag) *
* Inspektøren er KUN sertifisert for å identifisere og konsekvens-gradere iht NS – og skal IKKE oppfattes som risikograderinger.
* MRS anvises ift øvrig regelverk og identifiseres ut fra kunnskap, erfaring, og intern opplæring.
Rapporten har følgende inndelinger (klikk i lenkene):
1.
2.
3.
4.
Aktivitets-elementene (fra side 2)
Utemiljøet for øvrig (følg lenke HER)
IK-egenmelding 2015 (følg lenke HER)
Dokumentasjon: Årlig hovedettersyn er utført (følg lenke HER)
Med vennlig hilsen
LEKEPLASSKONTROLLEN
Jan Heyerdahl
faglig leder
[email protected]
Inspektørens signatur:
Eventuelle spørsmål til rapporten bes sendt på mail.
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241
Tilstandsrapport 2015
Side 2 av 6
Aktivitets-elementer (AE)
Nr 1
2 -seter huske
Produsent:
1
4
Nr
2
6
A B C
1. Bakkeklaring huskeseter - er Ikke tilstrekkelig i hvilestilling og gir klemfare
mellom sete og underlag. Minstekrav; dekkseter 40.
NB! Anføres kun som ETT avvik. Gjelder begge seter..
2. Kjetting/kobling utenfor åpningskravene/ ikke iht ISO 1834
Hektefare for finger i kjettingen der den ikke er tildekket.
NB! Anføres kun som ETT avvik. Systemfeil i alle kjettinger.
3. Manglende ettersyn, vedlikehold eller feil montering. Her: Festeskruer for
kjetting fester øverst er ikke skrudd tilstrekkelig til.
4. Manglende ettersyn, vedlikehold eller feil montering. Her: Huskesete er
skeivt montert - økt risiko for ujevn huskebane, kollisjoner, fall og skade.
5. Støtflatens partikkelsammensetning / dybde / manglende vedlikehold gjør at
kravene ikke tilfredsstilles. Her: forurenset av større partikler / pukk er
innblandet i massen. En del løse spiker etc som barn kan få i seg / skade seg
på. Løs nå, men vil mest sannsynlig pakke seg ganske raskt og være uegnet og
gi økt mulighet for skade v/fall.
Sum
Rutsjebane
3
5
AVVIK
Nr 2
Aktiv Lek A/S
MRS
Hjemmel
1
NS2-4.2
1
NS7-5.1, 14.2.13
1
1
1
2 3
Produsent:
Eget notat
NS7-5, 7-6.1
LF16
NS7-5, 7-6.1
LF16
NS1-4.2.8.5,
LF11
Til Forsiden
Umerket
Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen.
Til Forsiden
[email protected]
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241
Tilstandsrapport 2015
Nr 3
Nr
Klatrelek
Produsent:
2
3
4
5
6
A B C
1. Hektefare hals/hode i fleksible/bevegelige åpninger f.eks i tau, eller i
skjæringspunkter, v/ffh >60
Her: I klatrenettet - ikke strammet godt nok.
2. Hektefare for finger i åpning <0,8 og >2,5 v/ffh >100.
Her: Mellom utfresing i stolper og feste til stigen.
NB! Anføres kun som ETT avvik. Systemfeil i hele apparatet.
3. Detalj av samme som forrige.
4. Fallsonen / fritt bevegelsesrom har hindring.
Her: Avrundet kant er nærmere enn 225. Økt mulighet for skade ved fall.
5. Detalj av samme som forrige.
Sum
[email protected]
Søve utemiljø
1
AVVIK
1
MRS
Hjemmel
Eget notat
NS1-4.2.7.2,
LF6-8
1
NS1-4.2.7.6
1
NS1-4.2.8.4,
LF10
1 2
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Side 3 av 6
Til Forsiden
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241
Tilstandsrapport 2015
Utemiljøet forøvrig:
Side 4 av 6
Identifiserte MRS i virksomheten hjemles i LF og i IK
Mulige Risiko Situasjoner (MRS) viser forhold som ikke er beskrevet i detalj i regelverket, men som en mener kan
ligge innenfor regelverkets beskrivelser. Dvs å identifisere mulige faresituasjoner og forebygge uønskede hendelser
som kan gi uønskede konsekvenser. Alle anvisninger i rapporten bør virksomheten - iht myndighetskravene - skriftlig
risiko-vurdere i sin internkontroll, planlegge, prioritere og gjennomføre tiltak for mht å forebygge og begrense
helseskade. MRS påvises ut fra vår til enhver tid samlede kunnskap og erfaring i forhold til:
1) Kjente nesten ulykker.
2) Overførbar lik bruk = mulig lik risiko (f.eks. at ramper brukes likt som rutsjebane om vinteren)
3) At en kan ”se” at det er fare. (f.eks. mulige tilgjengelig klatrebar situasjon med fare for høyt fall)
NB! Situasjoner som i lekeapparater konsekvensgraderes med A, markeres slik: *
1
2
3
Til Forsiden
4
5
Eget notat
Beskrivelse
1. Grinda er dårlig sikret mht at barn kan få den opp og komme ut.
2. Åpninger under gjerdet større enn 10 der barn kan sette seg fast eller komme ut.
NB! Gjentagende
3. Vanndam /antagelig muligheter for vann ansamling (da vurdert i tørt vær), med mulighet for at barn
kan forulykke dersom dybden blir opp mot 5 eller mer.
NB! Gjentagende
Til Forsiden
[email protected]
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241
Tilstandsrapport 2015
IK-revisjon Egenmelding
Intern Kontroll 2015
Side 5 av 6
1. Besvares av virksomhetens leder/HMS-ansvarlig
2. Lagre dokumentet på din pc, og send det som vedlegg til:
[email protected]
3. Utfylt / returnert skjema legges inn i endelig rapport. Benytt
tabulator ved forflytning i skjemaet.
Virksomhetens navn
Adresse/ Poststed
Kontaktperson
Ja/ Nei
Tilbakemelding til oss gjør det lettere for oss å gi råd/veiledning ved behov
1
Har du veiledet dine ansatte i IK-arbeidet ? Bruk IK-veilederen !
Alle ansatte har rett og plikt til å involveres og delegeres oppgaver i dette arbeidet.
Ja
Nei
2
Benyttes kontroll-hjelpemidlene ved kontrollene ?
Viktig å ha fokus på de riktige forholdene. Kontrollhjelpemidlene viser hva man skal/bør
kontrollere/ha jevnlig tilsyn med, gir oversikt over hva en har under tilsyn til enhver tid, og gjør at
man unngår ”tilfeldige” tilsyn. Benyttes også som opplæringsmal for nyansatte.
Ja
Nei
3
Har dere organisert kontroll-hjelpemidlene i praktisk ute-mappe ?
Arkene kan evt. lamineres slik at de tåler ute-bruk.
Ja
Nei
4
Er disse plassert og fordelt hensiktsmessig i forhold til behov?
Vi anbefaler å ha kontrollhjelpemidlene, signaturliste og avviksmeldeskjema lett tilgjengelig for
praktisk bruk – gjerne i garderoben i hver avdeling. Se IK-veileder: organisering.
Ja
Nei
5
Er signaturlisten (3 a) utfylt iht. hensiktsmessig og valgt kontroll-hyppighet ?
IK-forskriften stiller strenge krav til dokumentasjon, og viktig at en dokumenterer det man gjør.
Ja
Nei
6
Hadde dere ved siste års-kontroll alvorlige avvik klassifisert som A-avvik ?
Ja
Nei
7
Er disse
lukket ? legges den inn i rapporten, slik at en selv kan følge
Vedforsøkt
innsendelse
Benytt skjema 3 b/c i IK-systemet for å dokumentere registrerte avvik og utførte tiltak.
Ja
Nei
Ja
Nei
For våre IK-kunder:
Skjema fylles ut av virksomheten (lenke sendes ved varsel om kontroll).
8
progresjon i eget IK-arbeide – år for år, samt at vi får mulighet for
Benyttes
avviksskjema/tiltaksplan
b/c)
rutinemessig (egne eller LPK’s) ?
oppfølgende
informasjon (3
ved
behov.
Viktig å ha gode rutiner på å melde fra om avvik, vurdere og iverksette tiltak, samt dokumentere.
9
Bruker dere risiko-vurderingsskjema (3 f) for å avdekke mulige risiko-situasjoner ?
Et hjelpemiddel for kartlegging av risiko, samt når man er usikker/uenig om eventuelle risiko-forhold.
En hjelp til å prioritere tiltak, og dokumentasjon for at dere har vurdert gitte forhold.
Ja
Nei
10
Er endringsloggen (3 d) ajourført i forhold til tiltak og endringer som er utført?
Endringsloggen skal dokumentere alt som skjer av tiltak/endringer på lekeområdet, og gir også god
oversikt mht hva som ble gjort, når og av hvem. En «dagbok» for ute-området.
Ja
Nei
11
Er bruk av skademelding (3 e) innarbeidet i virksomheten (egne eller LPK’s) ?
Ja
Nei
12
Opplever dere selv at IK-arbeidet fungerer bra, og at systemet fungerer hensiktsmessig?
Ja
Nei
Notater om arbeidet/tilbakemelding på IK-systemet (utfordringer, erfaringer osv):
[email protected]
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241
Tilstandsrapport 2015
Side 6 av 6
Virksomhet: xxx
Kontrolldato: xxx
Årlig hoved-ettersyn 2015
er utført av personlig sertifisert inspektør og iht samtlige
myndighetskrav for lekeplasser i Norge;





Felleseuropeiske standarder NS-EN 1176:2008 og NS-EN 1177:2008
Forskrift om sikkerhet ved lekeplass-utstyr
Internkontroll-forskriften
Lov om kontroll med produkter og tjenester
For barnehager gjelder også: Kontroll av barnehagers utemiljø mht å
identifisere mulige Risiko-Situasjoner
Med vennlig hilsen
Jan Heyerdahl
faglig leder
[email protected]
Gamlegata 34, 3810 Gvarv
Tlf: 3595 5161 / 9017 8241