Brukerdokumentasjon Ad Opus

Comments

Transcription

Brukerdokumentasjon Ad Opus
Brukerdokumentasjon
Ad Opus
i
Ad Opus
Innhold
Generelt......................................................................................... 4 Systemkrav ................................................................................. 4 Skriver ........................................................................................ 4 Adgangsstyring i Ad Opus .............................................................. 4 Logging i Ad Opus......................................................................... 4 Oppstart ........................................................................................ 5 Startside ..................................................................................... 5 Statusbilde .................................................................................. 6 Grunndata ...................................................................................... 7 Registrering av ny deltaker ............................................................ 9 Bestilling ....................................................................................... 10 Ønsket arbeidsområde ................................................................. 11 Kontakter i bestillingsbildet ........................................................... 11 Legge til kontakt ....................................................................... 11 Se alle kontakter ...................................................................... 12 Kontaktregistrering ......................................................................... 12 Ny kontakt.................................................................................. 13 Forklaring til underfaner ............................................................... 14 Kontakt ................................................................................... 14 Søknader ................................................................................. 14 Arbeidsgiver info ....................................................................... 14 Arbeidsgiver ønsker .................................................................. 14 Stillinger/utplasseringer ............................................................. 14 Doc. ........................................................................................ 15 Utskriftsdialog................................................................................ 15 Opprette dokument ...................................................................... 15 Oppstart ....................................................................................... 16 Gul lapp ................................................................................ 17 2
Ad Opus
Opphold ........................................................................................ 18 Oppgaver og gjøremål .................................................................. 19 Stilling/Utplassering ..................................................................... 20 Alle notater ................................................................................. 21 Sivil- og trygdestatus ................................................................... 22 Arbeid og utdanning ..................................................................... 23 Avreise .........................................................................................24 Sluttrapport: ............................................................................... 24 Zoomboks ............................................................................. 25 Statistikkdata.............................................................................. 26 Postjournal .................................................................................... 27 Aktivitetsplanlegger ........................................................................ 28 Detaljoversikt ............................................................................. 29 Ny avtale.................................................................................... 29 Fravær.......................................................................................... 31 Tester ........................................................................................... 31 Rapporter ...................................................................................... 32 Rapportmal Editor........................................................................ 32 3
Ad Opus
Generelt
Ad Opus er programvare for bruk i attførings- og vekstbedrifter. Programmet er
et dokumentasjons- og planleggingsverktøy som dekker lover og krav i forhold til
Norm for informasjonssikkerhet, bygger opp under Equass-krav og dokumenterer
indikatorer forbundet med deltaker og kvalitet.
Systemkrav
Ad Opus kjører på Microsoft SQL 2008. Serveren bør minimum ha 4GB RAM og
10 GB ledig harddiskplass. På arbeidsstasjonene er minimum systemkrav Intel
Core 2 Quad eller lignende prosessor og 2 GB RAM. Som operativsystem må
minimum Windows XP Pro kjøres på arbeidsstasjonene. Microsoft .NET
Framework 4.0 minimum på arbeidsstasjoner og server.
Skjermoppløsningen bør være minimum 1284x1028.
Skriver
Det må være angitt en standardprinter for Windows/nettverket for at utskrifter
fra Ad Opus skal kunne skrives ut. Det anbefales å bruke en fargelaserskriver.
LittomtilpasningsmuligheteneiAdOpus
Ad Opus er bygget opp med en teksttabell i bakkant som gjør det enkelt å
tilpasse store deler av menyen og nedtrekklister slik kunden ønsker det. Disse
kan redigeres av en bruker med administratortilgang til Ad Opus. Noen valg i
listene bør ikke endres med tanke på Attføringsstatistikken, men i
utgangspunktet kan alt tilpasses den enkelte kunde.
Navn på menyvalg i toppmenyen kan også endres, samt navnene som
skjermbildene har i disse menyene.
Adgangsstyring, tilgang til skjermbilder og rapporter samt
maltekster/ferdigtekster er alle mulig å endre av en administrator.
AdgangsstyringiAdOpus
I Ad Opus settes det opp adgangskontroll slik at brukere av systemet kun får
tilgang til de deltakere de har ansvar for. Det kan settes opp team/grupper som
har tilgang til de forskjellige tiltakene, eller settes på andre vilkår som
bestemmer hva og hvem en bruker får tilgang til.
Dette settes opp i løpet av prosjektet og kan evt. endres underveis. Endringer
kan gjøres av en bruker med administratorrettigheter.
LoggingiAdOpus
I Ad Opus logges alle endringer som skjer i systemet. Alle felter i programmet
har en logg i databasen, og mesteparten av feltene har også en visuell logg
fremme i systemet som kan hentes frem ved å markere feltet man ønsker å se
4
Ad Opus
historikken på, og deretter klikke Ctrl+L.
Det kan også hentes ut logger for administratorer som viser alle lese- og/eller
skrivekall som er gjort i systemet, hvem det er gjort av, når dette er gjort og fra
hvilken maskin.
Oppstart
Ad Opus startes ved å dobbeltklikke på ikonet på Skrivebordet eller ved å gå inn
i «Startmenyen» og under «Programmer» finne «Ad Opus».
Ved første gangs innlogging brukes utdelt brukernavn. La passordfeltet være
tomt og klikk deretter OK. I vinduet som kommer opp legges ønsket passord inn
av hver enkelt bruker.
Når du har trykket OK og kommet inn i første bilde vil du se statusbildet og
tilgjengelige faner. Det er også muligheter for å ha et startsidebilde tilgjengelig.
Startside
Som standard vil ikke dette bildet vises. Dersom det er ønskelig å ha dette bildet
tilgjengelig, kan dette bildet konfigureres i Ad Opus. Ta kontakt med superbruker
eller Avans AS for konfigurasjon.
Dette skjermbildet er startbildet i Ad Opus og viser til en hver tid status for
tiltakene. Øverst ligger hvert tiltak med informasjon om status, og nederst vises
selve belegget pr tiltak grafisk. Informasjonen vedrørende hvem som er på
venteliste, hvem som starter og slutter kan brukeren finne i Statusbildet til
venstre i skjermen (Se neste side).
5
Ad Opus
Statusbilde
Statusbildet ligger til venstre i hovedbildet i Ad
Opus og er et verktøy for å sortere og velge
deltakere som er registrert i Ad Opus. Dersom du
ikke finner det der, kan du få det frem igjen ved å
gå på FilStatusbilde. Sorteringen gjøres på
bakgrunn av statuser som settes i Ad Opus. Når
sorteringen er gjort, kan man bytte mellom
deltakere ved å klikke på navnene deres.
Valgene Før, Under og Etter øverst i Statusbildet
angir om deltakeren ikke har kommet (venteliste),
er startet i tiltaket pr dags dato, eller har avsluttet
tiltaket sitt.
Valgene øverst vil bestemme hvilke
sorteringsmuligheter som dukker opp i feltet under.
Ved å klikke på ett av disse tidsvalgene, vil
deltakerne bli sortert ytterligere.
Når en deltaker er valgt vil denne deltakeren
være den gjeldende deltakeren for alle åpne
skjermbilder.
For å bytte deltaker klikkes et nytt navn i
Statusbildet, og i det man klikker seg inn igjen i
skjermbildet vil dette endres til den sist valgte deltakeren. Dette gjøres for å
unngå at det føres feil informasjon om deltakerne.
Man kan også benytte fanen Søk for å søke etter navn eller fødselsdato på en
deltaker for å finne denne eller sjekke om deltakeren har vært registrert i Ad
Opus tidligere. For å gjøre søk ved hjelp av fødselsdato må formatet være
ddmmåå; 010579.
Merk at hver bruker av Ad Opus kun vil få opp de
deltakerne som de er gitt tilgang til.
6
Ad Opus
Man kan også benytte fanen Søk for å søke
etter navn eller fødselsdato på en deltaker
for å finne denne eller sjekke om
deltakeren har vært registrert i Ad Opus
tidligere. For å gjøre søk ved hjelp av
fødselsdato må formatet være ddmmåå;
010579.
Om man kjenner løpenummeret(tiltakets
identifikasjonsnummer) til det
tiltaket deltaker er på, kan man søke dette
opp ved å trykke
Hent deltaker i hovedfanen og der velge
Hent løpenummer.
Tallet bak deltakerne definerer antall tiltak deltakeren er registrert med.
7
Ad Opus
Grunndata
Grunndatabildet ser slik ut:
I dette bildet kan bruker registrere og lese kontaktinformasjon om deltakeren, se
tiltakshistorikken og legge inn pårørende.
Åpnes bildet uten at det er valgt deltaker i forkant er datafeltene tomme og det
er bare å begynne å registrere data. Om man står i bildet og har valgt deltaker
fra før, klikker man Ny for å registrere en ny deltaker.
8
Ad Opus
Registreringavnydeltaker
ID-feltet står tomt, dette vil komme automatisk når deltakerinfo er registrert, og
du har trykket lagre.
Registreringen av deltaker må inneholde personnummer.
 Kjønn blir valgt automatisk fra personnummeret og om man ikke har
fullstendig personnummer kan man bruke 11111 for å indikere mann og
22222 for å indikere kvinne.
Pårørende registreres i dette bildet.
Til høyre i bildet ligger en oversikt over hovedkontaktene til deltakeren. Dette er
kun en visning, registering av disse gjøres under bestilling. For å få en fullstendig
oversikt på kontaktregister som er knyttet til deltakeren under dette tiltaket, kan
en klikke på knappen «se alle kontakter».
Fra dette bildet kan du opprette en ny bestilling. Dette skjer ved å trykke på
Lag ny bestilling. Når du har klikket på denne knappen, vil systemet generere et
løpenummer som identifiserer tiltaket. Videre blir du tatt med inn i
bestillingsbildet for videre registrering.
9
Ad Opus
Bestilling
Bestillingsbildet ser slik ut:
I dette bildet settes statuser og informasjon vedrørende bestillingen som er
mottatt.
Det er egne felt for
 bestillingstekst fra NAV
 eventuell avslagsårsak
 informasjon om deltaker ikke møter som planlagt
10
Ad Opus
Ønsketarbeidsområde
Under Ønsket arbeidsområde kan det
registreres en eller flere områder som
deltaker har ønske om å arbeide med
i tiltaket. Det kan også settes på
prioritet på de forskjellige områdene.
Ønsket arbeidsområde brukes igjen
senere når det opprettes stillinger.
Ad Opus vil da se etter bedrifter
automatisk ut ifra hva deltakeren har
satt som ønske. Forutsetningen for å
få «treff» er at det er fylt ut
arbeidsområde på den registrerte
virksomheten i kontaktregisteret.
I bestillingsbildet kan det registreres kontakter som skal knyttes til deltakeren.
Det som legges inn her er det som vil også vises i bildet «Grunndata».
Disse kontaktene dukker også opp som mulige adressater på utskrifter som
gjøres fra systemet.
Ved å klikke på «Opprett Dokument» kan man lage og skrive ut dokumenter.
Dette kan leses mer om på side 14.
Kontakteribestillingsbildet
Legge til kontakt
For å knytte en kontakt til en deltaker klikkes knappen «Se alle kontakter».
Øverst til venstre i det nye bildet klikkes knappen «Legg til kontakt». Da kommer
følgende bilde:
Søk så etter ønsket kontakt i
søkefeltet helt øverst i bildet
og klikk på kikkertsymbolet
for å starte søket. Når ønsket
kontakt er funnet, merkes
denne linjen og deretter
klikkes OK.
Om ikke kontakten finnes i
systemet må denne legges til i
kontaktregisteret, se neste
side.
11
Ad Opus
Se alle kontakter
Når en kontakt er søkt frem og lagt til i forrige bilde, dukker disse opp i denne
oversikten. Her velger man hvilken type kontakt dette er fra nedtrekklisten i
tabellen. Bruker kan også registrere hvilken av disse kontaktene som er bestiller
ved å hake av i Bestiller-kolonnen.
Som tidligere nevnt vil noen av disse kontaktene vises i bildet -Grunndata-.
Hvilke og hvor kontaktene vises avhenger av hvilken type kontakt dette er.
Foreløpig er det satt som standard at navn på kontaktene NAV-kontor, NAV
kontaktperson, Ekstern kontakt skal vises helt ytterst når bildene -Grunndata- og
-Bestilling- startes opp.
Kontaktregistrering
Ved å velge Kontakt under Admin-menyen kan alle kontakter(eksterne
bedrifter, saksbehandlere, NAV-kontor, etc.) som er registrert
12
Ad Opus
administreres, og man kan legge inn nye kontakter. Det er viktig at
kontaktregisteret holdes oppdatert, da dette registeret blir brukt til å
knytte kontakt mot deltaker under bestilling. I tillegg vil data fra dette
registeret benyttes ved brev, utskrifter, o.l.
Dersom man kjenner navn på det man søker etter, kan det skrives i
søkefeltet for deretter å trykke på kikkertsymbolet. Resultatene fra søket
vil vises i kolonnen til venstre i bildet. Dersom man ikke kjenner navnet,
kan man trykke på kikkertsymbolet og få opp fullstendig liste til venstre.
Når man velger en kontakt er det mulig å endre registrerte data, for
eksempel adresse eller telefonnummer til kontakten. Lagring av endringer
gjøres her.
Nykontakt
Klikk på det grønne plussikonet. Legg inn kontaktinfo øverst i bildet, og
klikk deretter lagre. Da vil denne kontakten være tilgjengelig neste gang
man søker, og man kan videre fylle ut informasjon i underfanene. Sjekk at
bedriften du registrerer/gjør endringer på er uthevet med gult.
13
Ad Opus
Forklaringtilunderfaner
Kontakt
Det kan knyttes en eller flere kontaktpersoner til en hovedkontakt. Dette
gjøres i fanen «Kontakter». Denne kontakten kan enten være en person
som allerede er lagt inn i registeret, eller en ny person.
Ved å klikke «Legg til ny kontakt» opprettes det en ny kontaktperson i
registeret som blir knyttet til hovedkontakten etter at informasjonen er
lagt inn i feltene og opplysningene lagret.
Ved klikk på «Legg til eksisterende» kan en gjøre oppslag i allerede
eksisterende kontaktpersoner for å knytte disse til hovedkontakten.
Dersom man gjør endringer på en kontakt må kontakten være merket, og
man trykker lagresymbolet når endringen er gjort.
Søknader
Dersom valgt kontakt er satt opp som bestiller, vil det under denne fanen
vises en komplett liste over hvilke deltakere kontakten har hatt
bestillinger for. Deltakeren gjenkjennes via løpenummer.
Det er mulig å sortere oversikten i stigende/synkende rekkefølge ved å
klikke på de blå overskriftene i tabellen.
Arbeidsgiver info
Her kan man registrere ekstra opplysninger om bedriften. Merk at de
registreringer som legges inn under Arbeidsområder, fører til at Ad Opus
vil se etter bedrifter automatisk ut ifra hva deltakeren har satt som ønske
under løpende journalstillinger/utplasseringer. Forutsetningen for å få
«treff» er at det er fylt ut arbeidsområde på den registrerte virksomheten
i kontaktregisteret.
Arbeidsgiver ønsker
I tillegg til info om arbeidsgiver kan det også registreres forskjellige
ønsker som den eksterne bedriften har for de deltakerne som skal
utplasseres hos dem.
Stillinger/utplasseringer
I fanen Stillinger/Utplasseringen ligger en liste over alle de deltakerne
som pr dags dato har en aktiv utplassering hos valgt kontakt.
14
Ad Opus
Doc.
Dersom det finnes dokumenter/avtaler etc. som hører spesifikt til valgt
kontakt, kan disse skannes og legges inn her.
Utskriftsdialog
Opprettedokument
I flere bilder, f. eks. –Grunndata-, -Bestilling-, er
det mulig å opprette dokument. Ved å trykke på
Opprett dokument,kommer følgende bildet frem:
Under Velg rapport ligger de rapportmalene som er tilgjengelig for den enkelte
bruker, avhengig av hvilken tilgang brukeren har i systemet.
Ønsket mal velges. Deretter legges ønsket adressat(er) til ved å velge fra
tabellen.
Om ønsket mottaker ikke er tilgjengelig, kan denne legges inn manuelt under
Annen mottaker. Utgangspunktet for adressatene er kontaktregister som ble
knyttet inn i bestillingsbildet.
 Om utskriften skal ha flere adressater velges en hovedmottaker ved å
hake av for Til, mens resten av mottakerne hakes av under Kopi.
15
Ad Opus
o Når dett gjøres er det muligheter for å fange opp hvilke adressater
som har mottatt de forskjellige utskriftene.
Når ønsket mal og adressat(er) er valgt klikkes «Flett rapport». Dokumentet vil
da åpne seg, og det er muligheter for å redigere dokumentet og skrive ut.
Oppstart
I dette bildet registreres perioden for tiltaket i tillegg til opplysninger rundt
målsetting og eventuelle bidiagnoser.
16
Ad Opus
I Oppgaver-tabellen nederst er det mulig å hente inn standardoppgaver som er
satt opp pr tiltak. Gjøres dette fylles også gjøremålstabellen i oppholdsbildet
automatisk. Når tabellen er fylt er det mulig å gjøre eventuelle individuelle
tilpassinger for hver enkelt deltaker. Dette gjøres ved og enten merke en linje i
feltet helt til venstre og deretter høyreklikke og velge Slett linje. Det er også
mulig å legge til en eller flere linjer.
Når oppgavene er hentet inn kan det også registreres ansvarlig faggruppe.
Oppgavene blir planlagt i -Oppstart- og all redigering rundt oppgavene foregår i
dette bildet. Det som gjøres rundt oppgavene her vil vises igjen under -Løpende
journal-.
Gullapp
Øverst i bildet, til venstre under Løpenummeret kan du klikke for å legge til gul
lapp. Dette fungerer som en elektronisk «Post it-lapp»/huskelapp.
17
Ad Opus
Opphold
I dette bildet registreres all løpende informasjon på en deltaker under tiltaket:
 Oppgaver og gjøremål
 Stillinger/Utplasseringer
 Alle notater
 Sivil- og trygdestatus
 Arbeid og utdanning
18
Ad Opus
Oppgaveroggjøremål
Her dokumenteres hovedtrekkene i tiltaket. Øverst i bildet ligger en visning av
bestillingen samt muligheten for å revidere denne.
 Bestilling og Deltakeransvarlig er visning av informasjon som er lagt inn i
Bestillingsbildet og må eventuelt redigeres i det bildet.
Man finner også igjen de oppgavene fra
-Oppstartsbildet- knyttet til valgt deltaker.
Når man velger oppgave får man frem
en oversikt over tilhørende gjøremål.
Når disse gjøremålene har fått en
avklartdato, kan det under gitt
oppgave hakes av for avklart.
Gjøremålene kan få en kategori(eks. møte, notat, samtale) ved å velge fra
nedtrekklisten.
I kolonnen Frist kan det legges på en dato for når gjøremålet skal være utført.
Denne fristen henger sammen med statusen Frister som ligger i Under-valget i
-Statusbildet-.
Det kan i tabellen gjøremål gjøres individuelle tilpasninger på lik linje som under
oppgaver.
19
Ad Opus
Stilling/Utplassering
I dette skjermbildet registreres det når deltaker har en eller flere utplasseringer i
løpet av et tiltak.
For å registrere en utplassering klikkes Opprett ny stilling. Feltene nederst i
bildet fylles inn og i det bruker klikker Lagre legges det inn en ny linje i tabellen
øverst.
Dersom man dobbeltklikker inne i feltet Stillingskode får man anledning til
å søke opp yrker hente SSBs «Standard for yrkesklassifisering».
For å knytte utplasseringen til en virksomhet klikkes «Søk-knappen»,
denne vil nå søke opp virksomheter ut ifra ønsket arbeidsområde
registrert i bestillingen. Dersom en ikke får treff, eller ønsker å søke en
annen virksomhet enn den som er foreslått, søker man frem ønsket
20
Ad Opus
virksomhet øverst i søkefeltet. Man kan også velge en kontakt og en
avdeling som knyttes på utplasseringen.
Allenotater
Her føres alle notater vedrørende tiltaket inn. Dato og Opprettet av kommer inn
automatisk når en ny linje opprettes. Det kan legges på Type fra nedtrekklisten.
 Merk at avhengig av oppsett i malene vil de notatene med riktig type bli
hentet automatisk inn i malene som har dette i oppsettet. Om ikke det er
satt opp i malene at de skal hente inn en eller flere typer notater kan disse
likevel hentes inn i det dokumentet opprettes.
I notatene kan flere brukere, såfremt de har skrivetilgang til deltakeren, skrive
på samme notat. Det betyr at notatene ikke blir «låst» og at det er mulig å endre
notatene flere ganger. Det er ikke mulig å slette notater fra tabellen.
 Alle endringer blir loggført i systemet og vil være mulig å se for brukerne
om de merker en linje og trykker Ctrl+L. Da kommer det opp en liste med
alle versjonene av notatet.
OBS! Dersom det er skrevet et notat på deltaker i løpet av de siste 24 timene vil
det komme et slikt symbol
.
21
Ad Opus
Sivil‐ogtrygdestatus
I dette bildet kan det registreres opplysninger om sivil- og trygdestatus gjeldene
i tiltaket.
I tabellen Utstyr kan det registreres om deltakeren har fått utlevert utstyr som
tilhører bedriften.
I større notatfelt må man
trykke Ctrl+Enter for å få
linjeskift.
22
Ad Opus
Arbeidogutdanning
Her registreres informasjon vedrørende utdanning, kurs, praksiser, sertifikat osv.
Basert på hvordan man ønsker å presentere og bruke dataene i etterkant kan
man bruke både feltene øverst og/eller tabellen nederst.
I tabellen legges det inn en linje pr kompetanse.
Kategori er en nedtrekkliste og innholdet i denne kan redigeres av en bruker med
administratorrettigheter.
Når bruker har fylt ut feltene må man klikke Lagre for å kunne importere et
dokument knyttet til kompetanselinjen. Når man klikker på Importer blir man
tatt inn i postjournalen, se s. 26.
Etter at et dokument er importert, kan dette dokumentet åpnes direkte fra dette
bildet.
23
Ad Opus
Avreise
Sluttrapport:
U
nder Sluttrapport er det benyttet et oppsett på en standard sluttrapport på
bakgrunn av dialog med NAV. Disse feltene kan brukerne skrive i straks tiltaket
starter og på den måten bygge opp en sluttrapport underveis i tiltaket, og når
rapporten skal skrives ut så er det bare å hente riktig mal.
24
Ad Opus
Zoomboks
I hvert felt er det mulig å hente frem zoomboks ved å dobbeltklikke i tekstfeltene
for deretter å få opp innsettingsalternativer ved å høyreklikke i zoomboksen.
OBS! Dersom denne boksen er åpen vil det ikke være mulig å fylle ut noe
annet. For å få mulighet til å fylle ut andre områder må man i
zoomboksen enten trykke OK eller Avbryt.
Zoomboks kan også hentes frem på følgende måte i Ad Opus:
Ved å klikke på knapper med to piler på i tabellene eller ved å dobbeltklikke i
tekstfelt i Ad Opus dukker det opp et større lese- og skrivefelt.
I denne zoomboksen vises hele teksten
som ligger i et felt. I disse boksene kan det
også hentes inn ferdigtekster ved å
høyreklikke og velge Sett inn. Det dukker
da opp en liste med ferdigtekster som er
satt opp i administrasjonsdelen av Ad
Opus. Hvilke ferdigtekstene en bruker får
tilgang til styres av hvilken adgangsgruppe
brukeren har i systemet.
25
Ad Opus
Statistikkdata
I forbindelse med samling og innlevering av data til den årlige
attføringsstatistikken er det lagt opp en egen fane til å registrere de dataene som
ikke er registrert og hentes fra andre bilder i Ad Opus. Ved å fylle ut disse feltene
pr deltaker vil opplysningen automatisk komme inn i Excel-rapporten som skal
leveres.
26
Ad Opus
Postjournal
Postjounal fungerer som et dokumentarkiv og viser en oversikt over alle
dokumenter som er knyttet til deltakeren. En kopi av hver utskrift som gjøres fra
Ad Opus legger seg
her dersom dette er bestemt
for malen, og det kan i
tillegg importeres filer fra
mapper. Alle typer filformater
støttes(word, pdf, foto, video,
lyd, osv.).
Ved å velge i knappene øverst
til venstre kan bruker få opp
alle dokumenter eller kun de
som er aktuelle per gjeldende
tiltak.
27
Ad Opus
Aktivitetsplanlegger
For å kunne planlegge aktiviteter i Ad Opus benyttes aktivitetsplanleggeren.
Her er det mulig å planlegge aktiviteter i flere dimensjoner samtidig. En aktivitet
kan knyttes til en eller flere deltakere, en eller flere behandlere i tillegg til
ressurser.
I fanen til høyre i bildet er det mulig å hake av de deltakerne, behandlerne og
ressursene man ønsker å se en oversikt over. De som velges legges da inn som
linjer i dette bildet med en oversikt over aktuelle aktiviteter. Ved å holde
musmarkøren over aktiviteten kommer det opp utfyllende informasjon.
Brukeren kan også velge forskjellige visninger ved å merke ønsket tidsintervall
nederst til venstre.
28
Ad Opus
Detaljoversikt
Fra denne oversikten kan
man markere og høyreklikke
på den deltakeren, behandleren
eller ressursen man ønsker å
se detaljoversikt på. Man kan
også høyreklikke på en aktivitet
for å se eller redigere denne.
Nyavtale
For å opprette en aktivitet kan man enten markere tidsintervallet i oversiktsbildet
eller bare høyreklikke i en linje og deretter velge Lag ny avtale.
For å opprette en aktivitet velges en tittel fra nedtrekklisten eller så kan bruker
skrive inn tekst selv.
Merk at ved å velge fra listen så får man med eventuell ekstrainformasjon
som er knyttet til aktiviteten i administrasjonsdelen av Ad Opus.
29
Ad Opus
For å knytte flere deltakere, behandlere eller ressurser til en aktivitet, velges de
respektive fanene og så klikkes Endre.
Man får da opp en liste med enten andre deltakere, behandlere eller ressurser og
man velger den/de man ønsker å knytte på aktiviteten. Klikk Ok for å registrere
aktiviteten.
Det kan også legges på repetisjonsregler
på aktivitetene som opprettes. Dette
gjøres ved å klikke knappen «Repetisjon».
Merk at når det velges repetisjon så er det
viktig at det velges en sluttdato eller
antall ganger en aktivitet skal gjentas.
Om ikke vil systemet legge inn aktiviteten
«i det uendelige».
30
Ad Opus
Fravær
Fravær registreres i et eget skjermbilde i Ad Opus. Dette bildet finner du ved å
velge DeltakerdataFravær.
Fraværet som registreres brukes i de refusjonskravene som krever dette. I
tillegg kan det settes opp uttrekk av dette i statistikkdelen av Ad Opus om
ønskelig.
Tester
Tester registreres i et eget skjermbilde i Ad Opus. Dette bildet finner du
ved å velge DeltakerdataTester.
Dette bildet benyttes dersom dere har ulike tester som f. eks. rettskriving,
matematikk, leseforståelse, etc.
Testtype, resultater og enhet kan konfigureres i teksttabellen av
superbruker. Tester kan også brukes igjen i maler.
31
Ad Opus
Rapporter
I dette skjermbildet
får brukeren tilgang til alle de
rapportene som tilgangen tilsier.
Disse rapportene er i
utgangspunktet administrative
rapporter som f. eks
refusjonskrav, den årlige
attføringsstatistikken og diverse
andre statistikker.
Velg ønsket rapport, og klikk
Hent Rapport. Om det er en
rapport som krever dato eller
datointervall så velg dette.
RapportmalEditor
I dette bildet kan man åpne og lage nye dokumenter, man kan også lage egne
dokumenter tilpasset eget bruk.
32
Ad Opus
For å opprette dokument med muligheter for fletting av informasjon, velger man
fanen Ad Opus. Man får da tilgang til å sette inn ulike felter, slik som vist i bildet
under.
Når disse dokumentene lagres vil de ligge tilgjengelig i Utskriftsdialogen.
i
Revidert 11.09.12
33