Årsrapport 2012/2013 - Den Norske Jordmorforening

Comments

Transcription

Årsrapport 2012/2013 - Den Norske Jordmorforening
Årsrapport 2012/2013
Hordaland fylkesforening, Den norske jordmorforening
Året som har gått
Medlemstall
I februar 2012 hadde Dnj Hordaland 268 medlemmer. Februar 2013 har vi økt til
281 medlemmer.
Styret i året som har gått
Leder:
Norun Solvang (frem til 10.2012, deretter Eline S. Vik)
Nestleder:
Inger Sofie Stensland
Kasserer:
Silje Grande Molvik
Sekretær:
Kathrine Aven Sætre
Kurskoordinator:
Marianne Lønnebotn (fra 02.2013 Christina Nordkvelde)
Kommunejordmorkontakt:
Gry Albriktsen
Styremedlem:
Christina Nordkvelde
Varamedlem:
Gunn Terese Haukeland
Varamedlem:
Eline S. Vik (frem til 10.2012, deretter Norunn Solvang)
Valgkomité:
Ingrid Lid Nordø og Elisabeth Bernhoft
Revisorer:
Kari Fleten og Gunn Gabrielsen. Gunn er sykemeldt.
Det har vært avholdt 8 styremøter.
På styremøtet 23.oktober 2012 ble Eline S. Vik konstituert fylkesleder da
sittende leder Norunn Solvang måtte trekke seg fordi hun på kort varsel ble
konstituert avdelingsjordmor på fødeavdelingen. Vervet som fylkesleder er ikke
forenelig med arbeidet som avdelingsleder.
8. mars 2012 (Kvinnedagen)
Dnj Hordaland hadde planlagt appell i arrangementet, men vi måtte avlyse vår
deltagelse på grunn av sykdom.
Jordmordagene i Oslo i mai/juni 2012
Tre fra styret fikk dekket reise og kursavgift.
Høstmøte for medlemmene
Høstmøtet ble holdt på Kvinneklinikken. Tema var "Jordmorutdanningen som
masterutdanning. Hvor langt er arbeidet kommet og hvilke konsekvenser vil det ha
for praksis ?" Vi hadde invitert Eva Sommerseth til å informere. 30 jordmødre og
jordmorstudenter kom.
Landsstyremøte
Etter at Eline overtok reiste hun på Landsstyremøtet sammen med nestleder
Inger Sofie Stensland. Her møttes fylkesledere fra hele landet til diskusjon og
samspill. Vi opplevde at Hordaland fylkesforening i det store og det hele er en
velfungerende fylkesforening. Det ble en lærerik tur for en fersk fylkesleder, som
også ga større innblikk i fylkeslederens rolle, samt organisasjonens struktur og
funksjoner som sådan.
Organisasjonsnummer
I året som har gått har vi registrert oss i Brønnøysundregisteret. Dette var
nødvendig for å kunne beholde samarbeidet med banken, samtidig som det gir
oss større frihet som organisasjon. Alle fylkesforeninger må gjennom denne
prosessen, vi er blant de første. Ved å ha et organisasjonsnummer vil vi i 2013
blant annet få bedre orden på nettsiden vår, og planen er også at de i styret skal
få egne e-postadresser knyttet til fylkesforeningen. Den nye nettsiden vil også
åpne for påmelding for deltakere til fødselsforberedende kurs i foreningens regi.
Julelotteri
Jula 2012 arrangerte vi et julelotteri på KK til inntekt for jordmor Anne Berge
Pedersens fistulaprosjekt i Etiopia. Arrangementet i sin helhet innkasserte
41176 blanke kroner! På julemøtet fikk vi høre mer om Annes prosjekt.
Nestleder i DNJ, Trude Thommesen, var også tilstede og snakket om
internasjonalt jordmorarbeid generelt.
Debatt i regi av Hordaland Venstrekvinnelag
5. januar deltok Eline, Christina og Inger Sofie i en debatt i regi av Hordaland
Venstrekvinnelag. Temaet var gravides møte med helsepersonell i de tilfeller der
UL avdekker et alvorlig sykt foster som mor velger å bære frem.
Økonomisk støtte til 8.-marskomiteen
8-marskomiteen har i år (2013) fokus på 100-års jubileet for kvinners
stemmerett. De har søkt om økonomisk støtte. Styret vedtok å støtte
arrangementet med kr 2000.
Fødelsforberedende kurs
Vi har hatt noen utfordringer med å finne kursholdere til svangerskapskursene
våre det siste halve året. For øvrig har det vært godt med påmeldinger, og kun ett
kurs måtte avlyses på grunn av manglende kursholdere.
Medlemmer som fyller 70 år
Medlemmer som fylte 70 år i 2012 fikk en oppmerksomhet fra foreningen i
forbindelse med dagen. Vi har oversikt over hvem som fyller 70 år i 2013, og vi
planlegger å fortsette med samme praksis.
Fremover
Fremover planlegger vi et seminar for de som holder svangerskapskurs. Det ser
ut til at vi får til dette lørdag 13. april. Inger Sofie står i spissen for dette
arrangementet.
Vi har også fokus på barselomsorgen i Hordaland fremover. Målsettingen er at vi
skal ha trommet sammen et skriv innen 1. april som kan flagges i media.
Siste etterarbeid etter julemøtet foregår også i disse dager. Vi sender ut
takkebrev til alle bedrifter som stilte opp med premie til lotteriet, med
oppfordring om å gjenoppta samarbeidet gjennom et tilsvarende arrangement
jula 2013.

Similar documents