2013 nr.3 - Ål kyrkjelege

Comments

Transcription

2013 nr.3 - Ål kyrkjelege
NR. 3 - MAI 2013 - 54. ÅRGANG
Innhald
IVRIGE AGENTAR I ÅL
Mer tydelighet .............................. 2
Sundagssk.stemne/Prostidag ...... 2
Livet endres i Jesu nærvær .......... 3
Årets fasteaksjon ........................... 3
«Godt liv – hele livet» ............... 4
Jeg snører min sekk ...................... 5
Lerketre ......................................... 6
Vellykket basar ............................. 6
Lyst til å starte barnekor? ........ 7
«De skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de
skal vera mine vitne i Jerusalem
og heile Judea, i Samaria og
heilt til enden av verda».
Ap.gj. 1, 8
FOTO: MAGNY REINTON FOLK EDAL
Foto: Audun Moen
«Tårnagenthelg»! ............................8
Kva skjer når 36 agentar, alle med lommelykt og forstørrelsesglass fyller Ål
kyrkje? Då blir det «Tårnagenthelg»!
Helga vart innhaldsrik og spennande. Agentane skulle utforske tårnet, dei
gjekk på symboljakt og dei måtte bryne seg på fleire krevande oppdrag. Ei
oppgave handla om historiene i Bibelen, om lure måtar å fortelje dei på - og
om korleis me alle kan vise Jesu kjærleik …
(meir på side 8)
Livet endres i Jesu nærvær
EN
OM
ELK
V
A N D A K T AV B O R G H I L D U L S H A G E N
«For hos deg er livets kilde, i ditt lys
ser vi lys.» Salme 36.10
TIL SUNDAGSSKULESTEMNE
OG PROSTIDAG
I høst var jeg heldig og fikk høre Bill
Hybels, grunnleggeren av Willow
Creek, tale. Han har gjennom mange
år hatt fokus på menighetsbygging
og menighetsplanting, - og delte av
sine erfaringer gjennom mange års
arbeid. Likevel var budskapet enkelt!
I ÅL SUNDAG 9.JUNI
Mer tydelighet
Kl.12
Utseendemessig skiller kirkene i Ål seg markert fra
alle andre bygg. Moderne kirkebygg derimot, fremstår ofte i ny, spennende formdrakt. Vi opplever en
arkitektonisk tilnærming til annen byggekunst generelt. Iblant må man se to ganger for å skjønne at det
man ser er en kirke.
GUDSTENESTE I ÅL KYRKJE
KL.13-15 SAL AV MAT; Småmat(sjå bak), kaffe og kake i kyrkjestugu
pølse, is og brus ute
AKTIVITETAR FOR BARNA
KL.15
Ta den daglige kaffekoppen din
sammen med Gud, les ordet, og lytt
til Guds stemme, sa han. Hør hva
som ligger på Guds hjerte? Og så
fortalte han om Tom, som jobbet
som reklameansvarlig i et stort
firma. Arbeid og familie tok nesten
all tid. Hver søndag kom Tom til
kirken for å få litt påfyll til troen sin
før en ny krevende uke. En dag
handlet preken om å ta personlig
ansvar for å holde troen varm i hverdagen. Tom gikk fra gudstjenesten i
frustrasjon og ergrelse...
TEATERFORESTILLINGA:
I Ål KYRKJE FOR BARN/FAMILIE
FORESTILLINGA «BIBELEN FORTALT» m/HELGA SAMSET
Arkitekturen endres, men med det vi møter innenfor veggene er det annerledes. Her må forskjellene i
forhold til det utenfor ikke utjevnes, men heller
tydeliggjøres. Som et skritt i en slik retning tar jeg
til orde for å fjerne begrepet folkekirke. En kortere
beskrivelse vil ofte være mer presis enn en lengre.
Det er her jeg mener ordet folkekirke ikke bare er
for langt, men direkte overflødig. Man kan kanskje
si at dette begrepet er med på å beskrive deler av
kirkens styringssett og form. Men det kan også
hende at uttrykket innsnevrer mer enn det forklarer.
I KYRKJSTUGU FOR UNGDOM/VAKSNE
Helga Samset
Ordet folkekirke skal blant annet vise at kirken er
en kirke for alle. Men dette og mye annet ligger som
selvsagt inkludert i det korte alternativet. Folkekirken er ikke en mellomting mellom et kristent og et
sekulært samfunn. Ingen ting av det innholdsmessige endrer seg om man fjerner den første stavelsen,
og bare sier kirke. Til begge begrep ligger kallet til å
følge Jesus og tro på ham. Innenfor begge begrep er
man forpliktet på Bibelens bud og Jesu etiske forkynnelse. Fra begge begrep skal det forkynnes nåde,
frelse og håp om evig liv.
Allerede før vi går inn gjennom kirkedøra er rammen gitt. Alt som forkynnes må prøves på Guds ord.
Dette kan tidvis medføre en smertelig tydeliggjøring
i forhold til verden. Nettopp derfor må vi peke på
forskjellene mellom verden og kirken desto mer.
Hvis ikke blir kirken usynlig, og folk har ingen forutsetning for å vite hva de inviteres til å tro på. Midt
i bygda står det ikke en folkekirke, men en kirke.
Kort, enkelt, tydelig, langt nok og absolutt godt nok.
Arne Jensen
Prostiprest
FADDERTIPS
Kom på sundagsskulestemne/prostidag
i Ål 9. juni saman med fadderbarnet ditt!
DEN NORSKE KYRKJA
Hallingdal prosti
«Du utfordret meg med prekenen
din om å ta ansvar for å bygge egen
relasjon med Gud. Det endte med at
jeg kjøpte meg en gyngestol, og jeg
har satt den foran vinduet med den
beste utsikten. Hver morgen står jeg
opp 15 minutter tidligere enn før, setter meg i stolen med en kopp kaffe
og leser Guds ord. Jeg ber Gud om å
forstå det jeg leser og at jeg må bli
mer våken for hans nærvær i mitt
liv. Dette har forandret meg, og det
har påvirket min familie. Jeg kan
ikke være denne tiden foruten»
Å komme inn i Guds nærvær skapte
en forandring i hans tanke, i hans
hjerte og for omgivelsene hans. Han
skapte en arena for et møte med
Gud,- og han gav Gud mulighet til å
skape tanker og drømmer i han.
som tigget etter mat, - roper på Jesus
og får møte han som forandrer livet
hans … Og kvinnen som kommer
til brønnen for å hente vann, og som
møter en som vet alt om henne...
Det skjer i dag også. Mennesker
møter Jesus. Og historien gjentar
seg, - livet endres i Jesu nærvær.
Tilbake til gyngestolen… Hvor er
din stol og hvor finner du din styrke?
Finn plassen der Gud og du kan
møtes. For hver dag er han der for å
bære deg … gjennom alt!
God pinse!
Å komme inn i Guds nærhet, og
høre Guds stemme gjør noe med
mennesker. Vi kan lese om det flere
steder i Bibelen. Kvinnen med blødninger, - som trenger seg gjennom
menneskemassen for om mulig å få
ta på Jesu kappe, - og det forandrer
livet hennes … Den blinde mannen
Arr: Hallingdal Søndagsskolekrets og prostirådet i Hallingdal
prosti
Litt meir om forestillinga:
«Bibelen fortalt»
Bibelen er den best kjente og mest selte boka i verda. Kan denne utrulege
historia ytast rettferd av ein enkelt forteljar? Helga Samset har sett saman
materialet ho framfører. I «Bibelen fortalt» spinn ho ein raud tråd gjennom heile Bibelen - via krig og lidenskap, underlege kongsløfte og rop
etter ein kjærleg Gud.
Les meir om Helga Samset på www.fortelleriet.no
KIRKEROTTENE
«Kirkerottene» er namnet på forestillinga som nå skal ut på vegen og inn
i mange av kyrkjene i landet. Dokkene og konseptet rundt rottene som
snik seg inn i kyrkja både engasjerer og utfordrar barna. På ein unik måte
blir dei kjente med kyrkjerommet og symbola og gjenstandane som finst
der.
Les meir om kyrkjerottene på www.kirkerottene.no
YNSKJER DU SMÅMAT?
For å få ein liten oversikt over kor mange som ynskjer å kjøpe småmat
denne dagen, ber vi om at dei som ynskjer det, sender ei enkel påmelding
på tlf/sms til Gro Thoen, kjøkkenansvarleg: 905 28 047.
ÅRETS FASTEAKSJON
Nok ein gong har ålingane opna
lommebøkene for å støtte Kirkens
Nødhjelp.
Og resultatet vart endå høgare enn i
fjor – I Nordbygdene kom det inn
11.680,50, i Torpo 12.400 og i Ål
45.675,50 – tilsaman kr. 69.756.
Takk til alle gjevarar!
Ein vellykka aksjonsdag krev ein stor
innsats frå alle som deltek. Det
trengst planlegging, forarbeid, tilrettelegging, bøsseberarar, sjåførar, tellekorps,
bollebakarar
og
serveringshjelp. Ikkje minst vil me
takke alle desse; diakon, konfirmantprest, diakoninemnder, konfirmantar
m/foreldre og andre frivillige. Her
er kvar einaste ein like viktig. Dette
er dugnadsarbeid på sitt beste.
Vår eldste bøsseberar dette året var
Ingebjørg Brobakken. Ho seier at ho
opplevde det positivt å vera med. Folk
venta med pengar klare til å gi. Ho
kan godt tenke seg å vera med fleire
gonger, berre ruta ho skal gå ikkje er
for lang.
Og konfirmantane kom tilbake etter
innsamlingsrunden med stor glede og
inspirasjon – spontant kom det frå
ein av dei:
«Innsamlingen til Kirkens Nødhjelp
var veldig gøy; jeg var i skikkelig godt
humør etterpå med tanke på at jeg
hadde vert med på å hjelpe andre!»
3
Ingebjørg Brobakken
– Pinse –
Femti dager etter påske kommer pinse
som den tredje og siste av de store
kristne høytidene. Ordet pinse kommer av ”pentekoste” (gresk) som betyr
femtiende. Pinse regnes som kirkens
fødselsdag, og i Apostlenes gjerninger
kan vi lese hvordan Den hellige ånd
steg ned til apostlene pinsedag
(Apg 2,1-4).
I dag er det Den hellige ånd som gjør
Jesu gjerning på jord. I Luthers forklaring til første trosartikkel heter det:
”Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft
eller kraft kan tro på Jesus Kristus,
min Herre, eller komme til ham. Men
Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet…”. Ut fra dette er den kristne tro
ikke en prestasjon fra menneskets side,
men en Guds gave. Da Jesus var blitt
døpt i Jordan åpnet himmelen seg og
Jesus så Guds ånd komme ned over seg
som en due. I vår dåp i kirken får vi
Den hellige ånd. Et av symbolene på
dåpslyset som den døpte får med seg,
er da også en due. Et annet symbol for
Den hellige ånd er ilden.
Den hellige ånd er en del av det som
kalles treenigheten. Dette er læren om
at Gud, som er én, samtidig er tre. De
tre er Faderen, Sønnen og Ånden slik
de kommer til uttrykk i kirkens trosbekjennelse. Selve begrepet treenighet
finnes ikke i Bibelen, men er utledet
blant annet på bakgrunn av Matteus
28,19: ”Gå derfor og gjør alle folkeslag
til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn, og
lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere.” En annen referanse finner vi i 2.
Korinterbrev 13,13: ”Vår Herre Jesu
Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den
hellige ånds samfunn være med dere
alle!”
Det er ikke mulig å forstå fullt ut hvem
og hva Den hellige ånd er. Desto finere
er det å hvile i Bibelens lære om
Åndens gjerning og tilstedeværelse.
For Gud er Ånden naturlig, for oss som
kirke og enkeltmennesker er den et
under. I sin pinsesalme sier Anders
Frostenson det slik:
Fra vår Gud i himlen, ham som ingen
ser kommer Ånden til oss og et under
skjer.
Arne Jensen
Prostiprest
«GODT LIV – HELE LIVET»
En kursserie over 5 kvelder om menneskeverd, helse og livskvalitet.
Høsten 2013 i Hallingdal prosti
STED: Torpomoen
DATOER: 11. sept., 25. sept., 16. okt.,
30. okt. og 13. november
TIDSPUNKT: Kl. 18:30 – 21:15
PRIS: Kursserien er gratis (kun kr 50,pr. kveld for kaffe/te og mat)
Målgruppe: personer som arbeider med mennesker innen helse/ omsorg, sosial og kirkelig sektor. Påmeldingsfrist: 26. august.
Jeg snører min sekk …
Kia – Ål ønsket å vise våre nye landsmenn hva ekte norsk turliv er, derfor
fylte vi sekkene med Kvikklunsj, solbærtoddy, pinnebrøddeig og hadde
vedkubber og kaffekjelen klar.
17. mars arrangerte vi ski- og akedag på Nystølane, Opheimsåsen.
Været var kanskje ikke det aller beste, - men vi er jo oppvokst med;
«ut på tur – aldri sur», og «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige
klær» …
Vi som arrangerte fikk oppleve hvor lite som skal til for å gjøre en grå
søndag til en «fryd- og gledesøndag». Ca.60 innvandrere/asylsøkere
boltret seg i akebakken og noen også i skiløypene. Og det ble ikke
bare servert pinnebrød fra bålpannene, men også deilig kyllingkebab. Tida gikk så altfor fort. Da også Kvikklunsjen og bålkaffen
var fortært, satt vi igjen med en erfaring av hvor mye vi har å lære i
dette Kia-fellesskapet og hvor flinke våre innvandrere er til å gripe
dagen og mulighetene.
For Kia Ål
Lars Jordet, Leila Kakaei og Bente Sletten
Riksaasen Dahl, overlege Magnar Kleiven, lyriker
Oddmund Haugen, filmskaper Margreth Olin,
overlege Audun Myskja og prest/forfatter Per Arne Dahl.
For mer informasjon kontakt:
Bente Sletten, diakon, Ål – 958 23 129
Randi L'Orsa, Sykepleier/rådgiver –
Hol kommune – 959 80 058
Terje M. Lund, diakonirådgiver – 913 48 383
Kurset arrangeres av Tunsberg bispedømmeråd i
samarbeid med kommuner og menigheter i
Hallingdal. Foredragsholdere er m.a. biskop Laila
4
KYR K J E B L AD FO R ÅL 3 / 1 3
KYRK J E BLAD FOR ÅL 3 / 1 3
5
Smått og stort
frå fellesrådet:
Økonomi
Kyrkjestugu står ferdig til bruk, men manglar
framleis kunstnerisk utsmykking. Fellesrådet
vurderer ulike løysingar, og prøver å skaffe
ekstra pengar til dette. Kunsten må vera tilpassa
eit rom som skal nyttast både til kyrkjelege og
andre seremoniar.
Det er høve til å leige kyrkjestugu, og fellesrådet
har gjort vedtak om utleigeprisar. Leige av salen
kostar 1 500, og leige av kjøkkendel/lunsjrom
kostar 500. Det er litt billegare for kyrkjeleg
relatert verksemd.
Årsrekneskapen for 2012 viste eit lite overskot
som blir brukt til restfinansiering av kyrkjestugu.
Budsjettet for 2013 var vanskeleg å leggje, men
Ål kommune auka rammeløyvinga med 100 000
kroner. Slik fekk fellesrådet kompensert for noko
av lønnsveksten som var rekna ut til 155 000.
Fellesrådet har nok pengar til å tilsetje sommarhjelp i ti veker. Festeavgiftene og konfirmantavgiftene er uendra i 2013, men det er lagt på 5%
for tenester som fellesrådet utfører på kyrkjegarden. Det gjeld retting av gravsteinar, planting og vatning med vidare.
Sikring av gravsteinar er svært viktig å få
gjort
Manglande sikring av gravsteinar har ved nokre
høve ført til skader på dei som vitjar kyrkjegarden. For vel eitt år sidan var det ei ulykke i Sverige der ein 8-åring døydde av at ein normalt
stor gravstein velta.
Festar har ansvaret for tilstrekkeleg sikring av
gravminne, men fellesrådet har ansvar for at
festaren kjenner til reglane slik at sikring blir
utført.
Etter at gravferdslova med forskrifter har verka i
over 15 år er enda ikkje alle gravsteinane i Ål
sikra. Arbeidet må difor intensiverast, og ein må
påleggje festarane å utføre sikring/bolting.
Fellesrådet vil bruke fylgjande prosedyre for å
koma til rette med dette viktige arbeidet:
Finne ut kva for steinar dette gjeld, og tilskrive
festarane våren 2013.
Gje råd om korleis sikring skal gjerast, og setja
ein dato for når det skal vera utført.
Gravminne som ikkje er sikra innan fastsett dato
blir sikra av fellesrådet. Rekning for arbeidet blir
sendt til festar.
Ut frå omfanget på arbeidet vil fellesrådet hente
inn pristilbod frå eksterne firma til å utføre sirking/bolting. (Me har ikkje kapasitet til å gjere
arbeidet sjølve.)
Sikring av alle gravminne skal gjerast i løpet av
sommar/haust 2013.
Kjellfred Dekko
6
KYR K J E B L AD FO R ÅL 3
6/13
2
Lerketre
Tre gamle lerketre fall overende i vinter - i 130 år hadde dei stått ved Ål prestegard!
Sørgeleg å felle slike store, gamle tre –
likevel såg ein det som naudsynt å gå til
åtak på kjempene. Var dei rotne? Nei,
men fleire kraftige greiner hadde losna
og falle ned, heldigvis utan å gjera større
skade. Risikoen for at dei kunne gjera
skade i framtida om trea fekk stå, var ein
ikkje villig til å ta. Særleg ille om greiner
skulle falle over folk som oppheldt seg i
nærleiken.
lingdal. Han var ein mann med sterk tiltaksevne og ein dugande prest og han sette
spor etter seg på fleire vis, mellom anna
gjorde han hagen til ein av dei vakraste
prestegardshagane i landet. Den gongen
var hagen i prestegarden større enn no, det
forklarar kvifor to av lerketrea stod på
kyrkjegarden og ikkje inne i hagen.
REDAKSJONSKOMITE:
Magny Reinton Folkedal
Borghild Ulshagen
Arne Jensen
Men no er lerketrea berre eit minne …
Bankgiro: 2320.20.70272
ADRESSE:
Det var ein heil operasajon å felle trea,
dette var ikkje arbeid for kven som helst.
Trea måtte fellast stykkevis og delt, fyrst
vart greiner kutta, sidan tretoppane og
deler av trestammene, før ein kunne sage
dei av nær bakken. Dimensjonane var
enorme, langt over meteren i diameter.
Og oppryddinga etterpå har også vore
arbeidsam og tatt tid. Fastfrosen kvist
måtte ligge heilt til våren kom. –
Postboks 140, 3571 Ål
UTGJEVAR:
Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld
GRAFISK PRODUKSJON:
Kreator Kommunikasjon AS
3570 Ål • Telefon 3208 2560
ÅL PRESTEGJELD
Og trestubbane og røtene, kva med dei?
Skal dei få stå som eit minnesmerke over
Johan Fredrik Monrad som i si tid planta
lerketrea? Monrad var prest i Ål i tida
1877-1896 og i 1884 vart han prost i Hal-
KYRKJEKONTORET
Ope måndag-fredag kl 9–14.
Tlf. 32 08 61 61
[email protected]
www.aal.kyrkja.no
Vellykket basar
på Torpo Misjonsheim.
Vaffel- lukten lå i lokalet, da det strømmet folk til basaren på Torpo Misjonsheim søndag 10. mars. Basaren var til
inntekt for det nye taket, som ble lagt
i fjor sommer.
• Takk til deg som kom og kjøpte lodd, både
denne kvelden og tidligere!
Det var yrende liv, fra dørene ble åpnet,
til basaren var slutt. Torpo- englene sang
for oss, under ledelse av Johanne Marie
Jordet. De spredte mye glede med sin
gode sang, slik engler jo gjør! Audun
Haugeplass kom også, og gav oss gode
smakebiter på den nye CD`n sin. På
basaren var det kakesalg, loddsalg,
åresalg og underholdning. Kvelden ble
avsluttet med trekning av to dukker med
tilbehør, og de andre 32 gevinstene.
Det ble en flott kveld, med mye besøk
innom dørene. Gleden var stor da vi
telte overskuddet, som var på hele
kr 30 000.-
• Takk til de bedrifter som gav gevinster til
basaren:
Nortura på Gol, Gunvald Åsegård og Monter
på Gol!
• Takk til alle som bidro med gevinster!
• Takk til deg som bidro til at basaren ble en
FEST!
Da gjenstår det bare å ønske hver og
en, hjertelig velkommen til sammenkomster på Misjonsheimen. Ta med
deg en og kom!
Møteinfo, henger ved inngangsdøren
på M. heimen. Leie av huset. Kontakt
Leif Kaslegard. Tlf; 456 32 437
Mari-Irene Slåtten
DØYPTE
VI GÅR I KYRKJA
Prost:
Vigdis M. Storhaug
Sokneprest:
Frank Vorhaug
Prest/rådgj.:
Arne Lie
Prostiprest:
Arne Jensen
Kyrkjeverje:
Kjellfred Dekko
Sekretærar:
Magny R. Folkedal
Guro Stave
Kantor:
Audun Flaen
Organist:
Kåre Sørum
Diakon:
Bente K. Sletten
Kyrkjelydsped.: Johanne Marie Jordet
Ungd.arbeidar: Gunhild R. Tunestveit
Reinhaldar:
Gro Thoen
Kyrkjetenarar: Nils Medgard
Håkon Tveito
Per Hermann Kolsrud
SOKNERÅDSLEIARAR:
Ål:
Terje Nordal
Torpo:
Anne Torild Grødum
Leveld:
Ingvard Solberg
FELLESRÅDSLEIAR: Ingvard Solberg
17.05.13 17. mai
Torpo kyrkje
Gudsteneste
Ål kyrkje
Gudsteneste
Leveld kyrkje
Gudsteneste
19.05.13 Pinsedag
Torpo kyrkje
Høgtidsgudst.
Ål kyrkje
Høgtidsgudst.
Leveld kyrkje
Høgtidsgudst.
11.00
12.00
12.30
10.00
21.07.13 9. s. i tree.tida
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
28.07.13 10. s. i tree.tida
Nystølkyrkja
11.00
Olsokmesse
Torpo stavkyrkje
18.00
Olsokmesse
Ål:
10.03.
10.03.
10.03.
07.04.
Sander Elias Leikaas
Torjus Gullhagen
Thomas Leander Bae-Tveite
Vilma Aamot Bekkestad
Flå:
24.03. Julie Arnegard Berg
VIGDE
04.08.13 11. s. i tree.tida
Vats fjellkyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål kyrkje
19.00
Kveldsgudst.
Torpo:
16.03. Ingunn Lavoll og
Peter Mark Taylor
26.05.13 Treeiningsdagen
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
11.08.
12. s. i tree.tida
Sangefjell Naturkat.
13.00
Gudsteneste
Ål:
16.03. Eufracia B. Ogoc og
Hallgrim Uppsata
02.06.13 2. s. i tree-tida
Leveld kyrkje
11.00
Konfirmasjon
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
18.08.13 13. s. i tree.tida
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
Vats fjellkyrkje
11.00
Sportsandakt
09.06.13 3. s. i tree.tida
Ål kyrkje
12.00
Familiegudst.
25.08.13 Vingardssundag
Kyrkjeparken
11.00
Friluftsgudst.
Leveld kyrkje
19.00
Kveldsgudst.
11.00
12.00
16.06.13 4. s. i tree.tida
Leveld kyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål kyrkje
20.00
Kveldsgudst.
23.06.13 5. s. i tree.tida
Torpo stavkyrkje
17.00
Familiegudst.
30.06.13 Aposteldagen
Ål kyrkje
11.00
Gudsteneste
07.07.13 7. s. i tree.tida
Leveld kyrkje
11.00
Gudsteneste
14.07.13 8. s. i tree.tida
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
Neste nr. av kyrkjebladet kjem
tidleg i september.
P. g. a. ferietid må stoff til
bladet leverast kyrkjekontoret seinast tysdag 23. juli.
DØDE
Ål:
06.03. Astrid Solveig Fagerli f. 1934
09.04. Lars S. Bjella f. 1925
12.04. Harald Martin Rasdal f. 1921
Torpo:
27.02. Torstein Sataslåtten f. 1925
01.09.13 15. s. i tree.tida
Torpo kyrkje
11.00
Gudsteneste
Ål kyrkje
11.00
Familiegudst.
Lyst til å starte barnekor?
Fleire foreldre etterspør med jamne mellomrom om det finst
eit barnekor i kyrkja. For tida har me ikkje det. Men me er
nokon som har snakka saman om kva som trengst for å få det
til att. Fleire vil gjerne vere med å hjelpe til, men me manglar
nokon til å spela og/eller leie eit «kor». Me tenkjer i fyrste
omgang at det viktigaste er at borna kan få kome saman for
å synge og oppleve songglede utan for store ambisjonar.
Har du barn som har lyst til å synge, har du lyst til å bidra
med noko i denne samanheng, spelar du eit instrument eller
har lyst til å prøve og leie kor…?? Har du innspel til dette,
tankar omkring tidspunkt, organisering, aldresgruppe m.m.
…? Er mange nok interessert, må me prøve å få til noko
Ta kontakt med kyrkjelydspedagogen på mail;
[email protected]
KYRK J E BLAD FOR ÅL 3 / 1 3
7
HEiLT
KONGE !
Informasjon til alle husstandar i Ål
BUK 2013
Årets Buk vil ha tema «Heilt konge». 24.-26.juni inviterer me til
Barnas uke i kyrkja. Frå kl 9.00-15.00 held me til i og rundt Ål
kyrkje/kyrkjestugu. Det blir mykje moro, sang, bibelforteljing,
formingsaktivitetar og leik m.m.
Den 25. blir ein real utedag med tur til fjells
Alle born som er ferdige med 1.- 4. trinn er velkomne. Dei
som går i 5.trinn og oppover kan melde seg som minileiarar
Påmelding på mail til: [email protected] eller tlf. til kyrkjekontoret: 32 08 61 61
innan: 9.juni
Hugs ved påmelding:
Namn, adresse, alder, klasse og skule Tlf. og namn på
føresette. Spesielle behov/allergiar eller anna me bør vite
noko om.
Påmelding minileiarar til same adr.
delte ut i «all hemmelegheit».
Tårnagenthelg er ein del av kyrkjelyden sitt
trusopplæringsarbeid og er for born som
går på 2. og 3.trinn. Slike arrangement blir
haldne i kyrkjer over heile landet.
Helga 20.–21. april fylte 36 agentar
Ål kyrkje. Med hjelp av superagentar
(ungdommar), englevakter (foreldre)
og fleire andre vaksne var det laga eit
opplegg der borna fekk vere med på
oppdrag rundt i kyrkja. I tre puljer var
dei med på symboljakt i kyrkjerommet,
oppdagingsferd i tårnet og pynting av
edderkoppmuffins som me serverte på
kyrkjekaffen sundagen.
Ein agent må leite for å finne, ha augo og
øyro opne, vere flink til å samarbeide og
ha teft for å finne på gode ting for andre.
Dette skulle vere ein raud tråd gjennom
helga. Agentane fekk også stor plass i
gudstenesta med song, drama og hemmelege meldingar i form av eldtunger
limte under kyrkjebenkane og engler
«Det var gøy i tårnet», «Kan vi ikkje ha
tårnagenthelg kvar helg?», «Eg kjem
tilbake neste år», «Alt var gøy» var
nokon av kommentarane frå borna
etter endt helg.

Similar documents