Innkalling til årsmøte 2014 - Strandkvartalet Boligsameie i Horten

Comments

Transcription

Innkalling til årsmøte 2014 - Strandkvartalet Boligsameie i Horten
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014
Torsdag 20. mars 2013 kl. 18.00 – 20.00
Best Western Hotell Horten
Enkel bevertning
Agenda
SAK 01/14 Konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Valg av møteledere
Valg av sekretariat
Valg av protokollførere
Valg av to til å skrive under protokollen, i tillegg til møteleder
Godkjenning av antall møtende med stemmerett og fullmakter
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda
SAK 02/14 Styrets årsberetning 2013
SAK 03/14 Årsregnskap 2013
SAK 04/14 Forretningsførerkontrakt
SAK 05/14 Kjøp av gnr/bnr 126 / 456 (grusplassen)
SAK 06/14 Styrets godtgjørelse 2014
SAK 07/14 Budsjett 2014
SAK 08/14 Innkomne forslag
SAK 09/14 Valg
9.1
9.2
9.3
9.4
Valg av styreleder
Valg av styremedlemmer
Valg av varamedlemmer
Valg av valgkomité 2014 – 2015
Avslutning
Vel møtt!
INFORMASJON TIL SAMEIERE OG BEBOERE – Årsmøte / sameiermøte 2014 –
ÅRSMØTE / SAMEIERMØTE Torsdag 20. mars kl 18.00 avholdes årsmøte / sameiermøte for alle seksjonseiere i Strandkvartalet boligsameie. Sted er Best Western Horten Hotell (tidligere Grand Ocean) Årsmøtet / sameiermøtet er sameiets generalforsamling og dermed øverste organ. Samme dato og sted, kl 19.00, avholder også Strandparken velforening årsmøte. Sameiets styre var ikke informert om tidspunktet for velforeningens årsmøte. Styret klarte ikke å flytte årsmøtet vårt, som har vært planlagt lenge. Dersom vi klarer å bli ferdig med forsvarlig tidsbruk, kan vi gå til velforeningens årsmøte og delta der. KONSTITUERING Hver eierseksjon har én stemme, samt tale-­‐ og forslagsrett. Møtet kan bestemme taletid og innvilge andre enn seksjonseiere tale-­‐ og forslagsrett etter konkrete forslag. Hver seksjonseier kan også oppnevne fullmektig med skriftlig fullmakt. Denne må være signert av seksjonseier(e) og inneholde instruks om hvordan det skal stemmes i spesifiserte saker. Møtet velger møteledere, sekretærer og referenter, samt underskrivere av protokoll. SAKER TIL GODKJENNING OG BEHANDLING Årsmøtet skal godkjenne regnskapet for 2013, revisorrapport og styrets årsberetning. Saker som skal og må behandles er styrets godtgjørelse, eventuelle endringer av vedtekter og ordensregler, samt valg. Videre skal budsjettet for 2014 endelig godkjennes, selv om dette iht. vedtektene ble vedtatt av styret i november 2013. I dette årsmøtet skal vi også bestemme om vi evt. skal bytte forretningsfører og om vi skal kjøpe grusplassen som flere i sameiet bruker til parkering og som i praksis fungerer som gjesteparkering for sameiet. Dette vil bli framstilt så godt som mulig i sakspapirene, slik at det vil være mulig å danne så gode, kunnskapsbaserte oppfatninger som mulig før og under møtet. Slik får vi de beste beslutningene. VALG AV STYREMEDLEMMER Sameiermøtet velger styrets medlemmer, valgkomité og revisor. Forslag til kandidater fremmes senest 1. mars overfor valgkomiteen ved Lillann Jensen, Strandparken 109A og Amer Walayet, Strandparken 99A, e-­‐post: [email protected] / telefon: 480 84 658. Det kan også fremmes benkeforslag, dvs. forslag direkte i valgdelen av møtet. I år er styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Styreleder velges separat, mens styrets medlemmer og varamedlemmer velges enten én og én eller under ett. Styret velger selv nestleder og sekretær. Valg skjer iht. sameiets vedtekter, Eierseksjonsloven og selvfølgelig normal, god organisasjonsskikk. FRISTER OG UTSENDELSE AV SAKSPAPIRER Frist for å fremme saker til realitetsbehandling er innen tirsdag 4. mars, som er dato styret skal forberede årsmøtet. Saker og spørsmål rettes til styret innen ovennevnte frist, slik at saker og svar kan forberedes og eventuelle undersøkelser gjøres. Saker skal være meldt og framstilt skriftlig dersom de skal realitetsbehandles med vedtak. Saker og forslag leveres / sendes til styrets leder, Strandparken 107A, aller helst til e-­‐
postadresse [email protected] Frist for utsendelse av sakspapirer er iht. vedtektene minst åtte og høyst 20 dager før selve møtet. Det er god kutyme at alle får de beste mulighetene til å forberede seg og danne egne standpunkt, i god tid før møtet. For vedtekter, informasjon og andre opplysninger, se sameiets hjemmeside, www.strandkvartalet.no. VEL MØTT! Styret håper så mange som mulig møter. Det vil være enkel bevertning med wienerbrød, kaffe og te, samt isvann og mineralvann. Årsmøtet avholdes iht. Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. Styret ser fram til et engasjerende, konstruktivt, godt og framfor alt hyggelig årsmøte/sameiermøte for alle i sameiet vårt! Velkommen til årsmøte!
Adresse: Strandparken 107A, 3187 Horten
Nettsider: http://www.strandkvartalet.no/
Telefon: 934 56 539 / 3304 6347
Organisasjonsnummer: 992714751
E-post: [email protected]
Forretningsfører: USBL Horten

Similar documents