Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Comments

Transcription

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring
Kjøpekontrakt
for eierseksjon under oppføring
mellom
JM Norge AS
PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL
foretaksnummer 829 350 122
(heretter kalt ”Selger”)
og
fødselsnummer
Tlf privat.: Mobil: , E-post:
(heretter kalt ”Kjøper”)
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:
1.
Beskrivelse av kontraktsobjektet
1.1
Selger overdrar til Kjøper
a. Leilighets nr
i oppgang
bygg
i prosjektet Elvelunden gnr. 77 bnr. 126 i Oslo kommune med
adresse Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo.
- Eierseksjonen består av ideell sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæring samt tinglyst
enerett til bruk av:
- leilighet nr.
- tilhørende balkong. terrasse. uteareal.
- 1 sportsbod
Eiendommene gnr. 77 bnr. 126 i Oslo kommune.
b. Felles bruksrett til innvendige fellesarealer.
c. Felles andel av utomhus
Selger forbeholder seg retten til å foreta fordeling av bodplass.
Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som ”Boligen”.
Parkeringsplass i garasjeanlegget må kjøpes særskilt gjennom en egen kontrakt.
Parkeringsplassene i garasjeanlegget kan derfor ikke benyttes av seksjonseiere som ikke har
ervervet særskilt rett til parkering. For øvrig er organiseringen av garasjeanlegget nærmere
beskrevet i vedlagte salgsoppgave, og det vises til denne.
1.2
Kjøper har fått seg forelagt bygningsmessig beskrivelse av Boligen inntatt som vedlegg og overtar
Boligen overensstemmende med spesifikasjoner og beskrivelser samt eventuelle skriftlige
endringer og tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom Selger eller den Selger har utnevnt og
Kjøper. Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 1 av 8
oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens
kvalitet og funksjon i vesentlig grad, samt eventuelle endringer som følge av pålegg fra
myndighetene.
1.3
Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens foreløpige
tomtegrenser, samt reguleringsplan for området. Det vil bli foretatt en grensejustering mot
naboeiendommen. Selger tar forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil
oppmålingsforretning er gjennomført.
1.4
Eiendommen vil bli seksjonert. Selger forbeholder seg retten til å omdisponere areal.,
Boligsammensetningen kan endres (f. eks ved at leiligheter slås sammen eller deles).
2.
Kjøpesum og omkostninger
2.1
Kjøpesummen for Boligen utgjør kr
2.2
Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader,
tilknytningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva.
2.3
Kjøpesummen og omkostninger betales som følger:
,-. Kroner: med bokstaver 00/100
a) ved kontraktens underskrift betales*
b) restbeløp innen overtakelse
Total kjøpesum
10 %
90 %
kr
kr
100 %
kr
-
Omkostninger som betales av kjøper i tillegg til kjøpesum er:
c) Dokumentavgift av seksjonens
ideelle andel av tomteverdi
2,5 % av
d) Tinglysningsgebyr skjøte
e) Tinglysningsgebyr for eventuell pantobligasjon
-
kr
kr
kr
1 548
2 107
Sum omkostninger
kr
3 655
Samlet kjøpesum og omkostninger
kr
3 655
*Forutsetter at selger har stilt garanti etter buofl. § 12.
Dersom Kjøperen skal ha mer enn ett lån som skal sikres ved pant i eiendommen, betaler Kjøper
ytterligere tinglysings- og attestgebyr for hver obligasjon med kr. 2.107,-. Det tas forbehold om
endringer på størrelsen på gebyr og avgifter som er fastsatt av offentlig myndighet.. Kjøper har
ansvar for dette.
Innen overtagelse innbetales ekstraordinært oppstartkapital med 2 måneders fellesutgifter til
forretningsfører. Dette for å sikre at Sameiet er likvid fra første dag som kjøperne flytter inn.
Meglerprovisjon betales av Selger.
3.
Forbehold fra Selger
3.1
Kontraktens forbehold er frafalt.
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 2 av 8
4.
Oppgjør
4.1
Begge parter gir Røisland & Co Prosjektsalg AS fullmakt til å foreta oppgjør.
4.2
Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. 8101.23.68437 i Danske Bank stilet til:
Røisland & Co Prosjektsalg AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Innbetalinger skal tydelig merkes med Kjøpers navn og Meglers oppdragsnummer. Betaling anses
å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto. Eventuelt kan annen tilfredsstillende
dokumentasjon for innbetaling godtas dersom dette er avtalt med Selger på forhånd.
Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt når vedkommende endrings- eller
tilleggsarbeider er utført til klientkonto nr. 8101.23.68437 i Danske Bank.
Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon) som
lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del
av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes
så snart alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående
heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst.
Utbetaling fra Megler til Selger skjer når skjøtet er tinglyst på Kjøper. Påløpte renter tilfaller Kjøper
frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsrett over beløpet som en
følge av at det er stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 47.
4.3
Selger kan ikke disponere over delinnbetalingen før det har blitt stilt bankgaranti til kjøper, jfr.
Bustadoppføringslova § 47. Kjøper kan kreve at Oppgjørsmegler dokumenterer at slik sikkerhet er
stillet før beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stillet, skal innbetalt beløp jfr. pkt. 2.3.
a) bli stående på oppgjørsmeglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst og sluttoppgjør finner sted.
4.4
Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til pkt 2.3 være
disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer og tilleggsarbeider.
4.5
Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall,
påløper det renter lik den til enhver tid gjeldene prosentsats for forsinkelsesrente av det til enhver
tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted.
Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 20 dager etter forfall, regnes dette som
vesentlig mislighold som gir Selger rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. Selger kan
ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte
terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper grunnet Kjøpers mislighold.
Selger har deretter rett til å selge Boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for
salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som
Selger måtte være påført.
4.6
Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke
betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra Boligen uten søksmål og
dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er
stilt garanti for kjøpesum.
5.
Heftelser og skjøte
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 3 av 8
5.1
Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av 23.05.97 nr 31 § 25. Dessuten har
kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jfr.
panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.
5.2
For øvrig overdras Boligen fri for andre økonomiske heftelser enn de Kjøper selv måtte påhefte i
forbindelse med betaling av kjøpesummen.
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommene, datert 06.08.2012 og har gjort seg kjent
med disse, jf. pkt. 15.9. Servitutter tinglyst på eiendommen vil medfølge:

Erklæring vedr. rett til opparbeidelse av vei saksnr. 201208841. Erklæringen vedr.
kommunens rett til å trekke dispensasjonen tilbake, som vil medføre krav om
utvidelse av vei. Ved en utvidelse har kommunen rett til vederlagsfritt å overdra
eiendom. En utvidelse vil bekostes av eiendommene/seksjonene som har denne
servitutt tinglyst.
5.3
Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, jf. pkt. 5.2. I tillegg kan Selger tinglyse
bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
5.4
Skjøte på seksjonen utstedes så snart kontrakten er bindende jfr. pkt. 3.1. og tinglyses når oppgjør
ifølge kontrakten har funnet sted. In-blanco skjøte aksepteres ikke. Kjøper er ansvarlig for at kjøpet
ikke er i strid med eierseksjonslovens § 22.
6.
Endringer og tilleggsarbeider
6.1
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. I prosjektbeskrivelsen er det utarbeidet en tilvalgsmeny
som angir aktuelle muligheter for tilvalgsbestillinger. Prisliste for tilvalg utover standard, samt frist
for bestilling, vil bli tilsendt ved innkalling til tilvalgsmøte.
Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er
avtalt, forutsatt at disse ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen
og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. Bustadoppføringslova § 44.
Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15
% eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til
ulempe for Selger, og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.
Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal det bestilles skriftlig av
Selger eller den Selger har utnevnt.
Selger kan kreve betaling for endringer og/eller tilleggsarbeider når arbeidene er utført jfr.
kjøpekontraktens punkt 4.2 fjerde avsnitt.
7.
Medlemskap i boligsameie/velforening
7.1
Ved ervervet av Boligen blir Kjøper deleier i Boligsameiet Elvelunden. Kjøper og hans
rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av Sameiet.
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 4 av 8
7.2
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet. Som vedlegg og
som en del av denne avtalen, følger foreløpige vedtektene som gjelder for Sameiet. Likeledes
plikter Kjøper å betale sin fordelsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommene fra
overtakelsestidspunktet. Budsjett over driftsutgiftene samt vedtektene stadfestes av Sameiet i
ekstraordinært sameiermøte. Regler for styring og drift av Boligsameiet følges av
Eierseksjonsloven.
7.3
Fernanda Nissens gate er privat og skal eies og driftes i fellesskap av brukerne internt i området.
På sikt kan det bli etablert en egen velforening mellom de ulike boligsameiene som har tilknytning til
Fernanda Nissens gate, for å sikre drift og vedlikehold av gaten. Dersom en slik velforening
etableres har sameierne plikt og rett til å være medlem av velet. Kostnader til dette fastsettes
senere og vil komme som et tillegg til øvrige felleskostnader.
8.
Overtakelse og ferdigbefaring
Boligen ventes klar for overtakelse i perioden fra 4. kvartal 2014 til ut 1. Kvartal 2015, forutsatt
byggestart innen 01.03.2013. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato
uten at dagmulkt påløper. Planlagt periode for overtagelse av boligen meddeles samtidig med
varsel om byggestart. Ca. 4 måneder før ferdigstillelse vil Selger skriftlig varsle Kjøper om antatt
overtakelsesmåned. Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til
den planlagte perioden for overtagelse.
Kjøper kan ikke motsette seg at Overtakelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn fristen dette punkt
tilsier, forutsatt at dette er varslet iht. først avsnitt.
Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til Selger om
hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve kontrakten, skal Selger tilbakebetale
de innbetalte beløp med tillegg av opptjente renter.
8.3
Tidspunkt for overtakelse av Boligen varsles skriftlig til Kjøper senest fire uker før
ferdigstillelsesdato. Ved forsinket overtagelse har Kjøper krav på dagmulkt på 0,75 0/00 av
kjøpesummen.
En til to uker før arbeidene vil være fullført, vil Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor Boligen
besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat fra forhåndsbefaringen.
På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor Boligen besiktiges i
fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler noteres. Protokollen
undertegnes av begge parter.
Ved besiktigelse skal Kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende boligen
og som bygger på mangler han med rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen.
Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes
av Kjøper etter overtakelsen.
Boligen overtas i byggerengjort stand.
Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller
er til sjenanse for innflytting eller bruk.
Dersom Kjøper unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan Selger avholde denne alene,
herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke Kjøper rett til å nekte overtakelse.
8.4
Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på boligen senest på overtakelsesdagen. Det
er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen, men kjøper er gjort kjent med at denne
normalt foreligger lang tid etter overtakelse.
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 5 av 8
8.5
Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder
utomhusarbeider og på fellesarealer. Eventuelle gjenstående utomhusarbeider og på fellesanlegg
skal utføres innen rimelig tid hensyn tatt årstid og rasjonell fremdrift. Selger innkaller Boligsameiets
styre til ferdigbefaring av utomhus- og fellesarealene før overtagelse av boligen. Kjøper gir ved
signatur styret og dets representanter fullmakt til å overta utomhus- og fellesarealer.
8.6
Risikoen for Boligen går over på Kjøper ved overtakelse. Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og
årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen.
Alle utgifter vedrørende Boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av Kjøper fra og
med overtakelsesdagen.
9.
Garanti for oppfyllelse av avtalen
Selger stiller garanti for riktig oppfyllelse av kontrakten med 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5
% av kjøpesummen i inntil 5 år etter overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 12 tredje ledd.
Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten. Kjøper er ikke forpliktet til å
betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgsbestillinger før han har mottatt dokumentasjon for
at selgeren har stilt sikkerhet, jf buofl § 12, siste ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens
pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.
10.
Forsikring
10.1 Selger holder bygningen forsikret i byggeperioden. Deretter oppretter Selger forsikring av
bygningen i Boligsameiets navn og for Boligsameiets kostnad f.o.m. overtagelsesdato og gjeldende
i minst 6 måneder. Deretter står Boligsameiet fritt til å endre forsikring og forsikringsvilkår etter eget
ønske.
Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.
10.2 Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller Selger, som har plikt til snarest å
utbedre skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen Kjøper under
forutsetning av at denne har foretatt oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser.
11.
Mangler – reklamasjon
11.1 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Boligen, må Kjøper reklamere
skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget
mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense
omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen.
Vil Kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha blitt oppdaget under
overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig, jfr. Bustadoppføringslova § 30.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.
11.2 Mangler som er påberopt i rett tid vil bli utbedret av Selger innen rimelig tid etter at reklamasjonen
er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for Kjøper.
11.3 Cirka 1 år etter overtakelsen kan Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. Det skal føres
protokoll fra denne, som skal undertegnes av Kjøper og Selger.
Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selgeren
kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter
kontrollbefaringen.
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 6 av 8
11.4 Skulle det ha oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning
manglene har for Boligens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta
utbedring.
11.5 I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling m.v. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse
ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
Selgeren er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av
eiendommen.
12.
Særskilte bestemmelser
12.1 Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i
Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse.
12.2 Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i
salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle
endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Kjøper er gjort kjent med at alle 3D
presentasjoner, planer, skisser og bilder i prospekt og foreløpig utomhusplan er av illustrativ
karakter, og derfor kan vise bygningsvolumer, arealer og inneholde innredning og detaljer m.v. som
ikke inngår i avtalen.
12.3 Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra
Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og
er forbudt.
12.4 Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger gjelder
prosjektbeskrivelsen.
12.5 Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.
12.6 Boligen blir overlevert med Hafslund som kraftleverandør. Et eventuelt skifte av kraftleverandør må
Kjøper selv besørge etter overlevering.
12.7 Denne Kjøpekontrakt kan videreselges, det anbefales at Røisland & Co Prosjektsalg AS forestår
videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende standardsatser. Ved eventuell transport av
kjøpekontrakt før overtagelse kreves et gebyr stort kr. 35.000 inkl. mva. Ny kjøper må godkjennes
av JM Norge AS og JM Norges AS sin transportkontrakt skal benyttes. Transportkontrakt må være
JM Norges AS i hende innen en måned før varslet overtagelse. Ny kjøper vil være bundet av
eventuelle bestillinger av tilvalg som er gjort av kjøper. Transport av garntier til ny kjøper krever
samtykke fra garantist. Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av kjøper.
12.8 Beskjeder, meldinger etc. må, for å anses forpliktende, fremsettes skriftlig.
12.9 Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas
forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner.
12.10 JM Norge AS har rett til å eie og disponere eventuelle usolgte
parkeringsplasser og bodarealer fritt.
12.11 Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen
er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf eierseksjonsloven kap III. Dette er
kjøpers risiko.
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 7 av 8
13.
Tvister
Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse denne ved
forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved
Boligens verneting.
Partene kan, etter at tvist er oppstått, avtale at saken avgjøres ved voldgift i henhold til reguleringen
i lov om voldgift av 14. mai 2004.
14.
Forholdet til lovverk
Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43
”Bustadoppføringslova” samt lov av 23.5.1997 nr. 31 om eierseksjonen ”Eierseksjonsloven”
kommer til anvendelse på kontraktsforholdet.
15.
Vedlegg
15.1 Situasjonsplan datert
15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt (inkl. garasjealternativ nr 1 og 2)
15.3 Plan over den aktuelle leilighet datert
15.4 Fasade- og snitttegninger datert 06.06.2012
15.5 Prosjektbeskrivelse datert 11.10.12
15.6 Salgsoppgave datert 12.10.2012
15.7 Reguleringskart datert 03.08.2012 og bestemmelser S-4485, vedtatt 11.11.09.
15.8 Forslag vedtekter for sameiet datert 12.10.2012
15.9 Grunnboksutskrift datert 06.08.2012 med servitutter
15.10 Erklæring vedr. veirett saksnr. 201208841
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og 1 –
ett - beror hos megleren.
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt
til å representere den/de andre på overtakelsesforretningen.
Kontraktsdato: Oslo, den
Selger
Kjøper
.......................................
JM Norge AS
Berit Vigsnæs
Iht. Firmaattest og fullmakt
......................................
......................................
Kjøpekontrakt Elvelunden
Oppdragsnummer:
Oms.nr:
Røisland & Co Prosjektsalg AS org. nr. 994 194 410
Side 8 av 8