Atlanterpaktens organisasjon_skriv til finansdepartementet.pdf

Comments

Transcription

Atlanterpaktens organisasjon_skriv til finansdepartementet.pdf
Vår saksbehandler
Vår dato
Vår referanse
2011-05-31
0049/2011/TED
Tidligere dato
Tidligere referanse
Til
Kopi til
Finansdepartementet (vedlegg A-E)
Utenriks- og Forsvarskomitéen (vedlegg A-E)
Forsvarsdepartementet
(vedlegg A-E)
Forsvarsstaben
(vedlegg A-E)
Arbeidstaker som tjenestegjør i NATO med fast tjenestested i utlandet
– skatteloven § 2-1 åttende ledd, annet punktum.
1 Innledning
Befalsorganisasjonene, Befalets fellesorganisasjon (BFO) Norges Offisersforbund (NOF) og
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) vil i det etterfølgende ta opp
problemstillingen vedrørende hvilke organer som inngår i Atlanterhavspaktens organisasjon
(NATO) og hvem som skal komme inn under de særlige skattereglene i Skattelovens § 2-1,
åttende ledd andre punktum.
2 Drøfting
Vi har i de senere år sett flere tilfeller av at militære embeds- og tjenestemenn, som blir beordret
til tjeneste i NATO stillinger, ikke lenger blir omfattet av de særlige skattereglene i skattelovens
§ 2-1, åttende ledd annet punktum. Sågar har vi hatt og har en rekke tilfeller av at personell som
arbeider på samme enhet har ulike former for beskatning. I prinsipputtalelse fra
Finansdepartementet (FIN), jf vedlegg A, datert 21 januar 2010 registrerer vi at det har vært
vanskelig å oppdrive nødvendige oversikter over hvilke av dagens organer som er en del av
NATOs kommandostruktur, slik den er definert i Atlanterhavspakten, tilleggsavtalen og
protokollen. Dette finner vi underlig og ønsker å påpeke at Forsvarsdepartementet har mottatt en
slik oversikt fra NATO i skriv av 23 mars 2011, jf vedlegg B4. Befalsorganisasjonene henviser
også til vedlegg B, der NATOs gamle og nye kommandostruktur fremgår. Som en kuriositet
finner vi også grunn til å påpeke at tyske finansmyndigheter, så vidt vi har bragt i erfaring, årlig
innhenter organisasjonsskisse fra NATO. Det burde kanskje også FIN for fremtiden gjøre
dersom det er vanskelig å orientere seg i NATOs organisasjonsstruktur.
I fortolkningen (ref over) konkluderer FIN på følgende måte:
”Det legges derfor til grunn at de organer/enheter som omfattes av begrepet i skatteloven
§ 2-1 åttende ledd er slike som faller inn under definisjonen i traktaten fra 1949 samt
tilleggsavtalen og tilleggsprotokollen fra henholdsvis 1951 og 1952.”
FIN legger, slik befalsorganisasjonene oppfatt er det, vekt på at organisasjonen består av Rådet
og dets underordnede organer som spesifisert i ovennevnte dokumenter.
Befalsorganisasjonene mener at Atlanterhavspaktens organisasjon består av Rådet, jf vedlegg E
artikkel 9, Militærkomitéen (MC), Allied Command Operations (ACO), Allied Command
Transformation (ACT) med samtlige underlagte ledd, jf vedlegg B som viser NATOs gamle og
nye kommandostruktur.
Postadresse
Henrik Ibsensgate 28
0255 Oslo
Sivil telefon/telefaks
+47 23 09 56 88/+47 23 09 56 72
E-postadresse
[[email protected]]
Militær telefon/telefaks
510 5688/510 5672
WWW-adresse (URL)
[www.kol.no]
Dokumentets filbane
2.1 Atlanterhavspaktens organisasjon (NATO)
I tilleggsprotokollens Artikkel 1, pkt b står det følgende:
” Supreme Headquarters means any Supreme Headquarters and any international military
Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty which is immediately subordinate
to a Supreme Headquarters”.
Som FIN helt korrekt påpeker i sitt brev, betyr “immediately subordinate”, direkte underlagt.
Dette var med andre ord AFCENT, AFSOUTH osv.
Selv om organisasjonen har endret- og utviklet seg, er de øverste nivåene i praksis de samme i
dag, som da dokumentene det refereres til ble skrevet. I Atlanterhavspaktens organisasjon er
”Øverste hovedkvarter”, eller Supreme Headquarters (SHAPE) fortsatt hovedkvarteret til
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), slik det fremkommer i tilleggsprotokollens pkt
2. På samme måte er ”Alliert hovedkvarter”, eller Allied Headquarters direkte underlagt SHAPE
også i dag. Den eneste endringen er at navn og geografisk plassering har endret seg.
NATO som organisasjon, og NATOs kommandostruktur er en viktig del av Norges sikkerhetsog forsvarspolitikk. Etter befalsorganisasjonenes oppfatning blir det meget underlig at FIN tolker
og definerer hva som inngår i Atlanterhavspaktens organisasjon og at det ikke er NATO som
gjør dette.
2.2 Endring av skatteloven
Befalsorganisasjonene er klar over at skatteloven ble endret i 1999. Her har FIN utalt:
”Det fulgte av punkt I i Lov om midlertidig tillegg til skatteloven av 25. mai 1951 nr 6
(særloven) at ”Tjenestemenn tilknyttet Atlanterhavspakten med fast tjenestested i utlandet, er i
skatterettslig henseende å anse som bosatt i utlandet”. I forbindelse med den tekniske
revisjonen av skatteloven i 1999 ble denne loven overført til den nye skatteloven og ordlyden
ble endret. Etter skatteloven § 2-1 åttende ledd skal ”Utsendt utenrikstjenestemann som
oppholder seg i utlandet….. osv, anses som bosatt i utlandet” Endringen av ordlyden i
forbindelse med overføringen til skatteloven hadde utelukkende til hensikt å modernisere
språket, ikke å foreta materielle endringer av bestemmelsen. Anvendelsesområdet for
bestemmelsen er derfor det samme selv om begrepet ”tjenestemenn” er byttet ut med
”arbeidstaker” og begrepet ”tilknyttet” er byttet ut med ”tjenestegjør i” Forarbeidene til
særloven vil derfor fortsatt være gjeldende.”
2.3 Endring av skattekort
Med bakgrunn i en årelang forståelse av skatteloven (ca 60 år) både av Forsvaret som
arbeidsgiver og skattemyndighetene ble det utstedt skattekort med særlig skattefordel (fritak for
betaling av fylkes- og kommuneskatt) inntil FINs nye fortolkning av skattelovens § 2-1, åttende
ledd annet punktum ble gjort gjeldende. Dette medførte at en rekke personell som ble beordret til
tjeneste i NATO i 2007 og 2008 og som hadde fått utstedt skattekort i samsvar med skattelovens
§ 2-1 (8) har fått endret sitt skattekort til ”normalt” skattekort hvor man må betale stats- og
kommuneskatt. Dette har resultert i betydelig restskatt for personellet.
2.4 Administrativt personell
Når det gjelder administrativt personell f.eks ved Militærmisjonen i Brüssel (MMB) har det også
blitt tolket slik fra skattemyndighetenes side at dette er støttestillinger som ikke inngår i
Atlanterhavspaktens organisasjon. Dette må etter befalsorganisasjonenes syn være feil. Skulle
staben til Norges faste representant i Militærkomitéen (NATO HQ-Brüssel) ikke falle inn under
skattelovens § 2-1 åttende ledd annet punktum på lik linje som administrativt personell både fra
UD og FD i Norges faste delegasjon til rådet (Norges NATO ambassadør) gjør det?
3 av 4
I Ligningens-ABC (Skattedirektoratet) 2010, er det blant annet anført:
”Administrativt personell ved utenriksstasjon, skal også anses skattemessig bosatt i utlandet
etter norsk intern rett, jf skattelovens § 2-1 åttende ledd.”
3 Juridisk vurdering
KOL og BFO har innhentet separate juridiske vurderinger fra hhv KPMG Law Advokatfirma
DA og Advokatfirmaet Einar Harboe. Disse betenkningene støtter organisasjonenes syn fullt ut.
Betenkningene følger vedlagt, jf vedlegg C og D.
Adv. Harboe anfører i sin juridiske vurdering følgende:
”Finansdepartementets uttalelse i januar 2010 er en klar innstramming i forhold til praksis så
langt. Praksis har imidlertid vært konsekvent fra 1951, og kan ikke endres til ugunst ved en
fortolkningsuttalelse. Som det vil fremgå av fremstillingen, legger Finansdepartementet en
uriktig forståelse avfaktiske forhold til grunn for sin uttalelse”.
Advokatfirmaet KPMG Law anfører i sin juridiske vurdering:
”Det er vår oppfatning at Finansdepartementet ved sitt brev av 21. januar 2010 legger til grunn
en fortolkning av ordlyden i skattelovens §2-1 åttende ledd annet punktum som er feil. Det har
siden 2006 skjedd en gradvis endring av praksis på området fra skatteetatens side.
Finansdepartementets brev følger opp praksisendringen, samt foretar ytterligere innstramninger
i praksis. Slike endringer bør forutsetningsvis bli gjort av lovgiver og ikke av et
Finansdepartement”.
4 Konklusjon
Befalsorganisasjonene krever at dette sakskomplekset nå finner sin løsning på permanent basis.
Vi kan ikke leve med den praksis som har vært ifm skattesaker for personell som blir beordret til
tjenestegjøring i NATO. Dette har ikke minst med forutsigbarhet å gjøre før man søker slik
tjeneste.
4.1 Befalsorganisasjonenes standpunkt
1. Vårt standpunkt er at samtlige arbeidstagere som blir beordret til tjeneste i NATO og
inngår i kommandoer som fremgår av NATOs kommandostruktur jf vedlegg B og B4,
kommer inn under bestemmelsene i skattelovens § 2-1 åttende ledd, annet punktum.
2. Befalsorganisasjonen mener at Finansdepartementet i sitt brev av 21 januar 2010 legger
til grunn en fortokning av ordlyden i skattelovens § 2-1, åttende ledd, annet punktum som
er feil. Det har siden 2006 skjedd en gradvis endring av praksis på området fra
skatteetatens side. FINs brev følger opp praktiseringen, samt foretar ytterligere
innstramninger i praksis. Vi mener at slike endringer forutsetningsvis skal gjøres av
lovgiver.
3. Befalsorganisasjonene mener at det blir feil når Skattedirektoratet (SKDIR) fatter
beslutning om at det kun er nivå 1 hovedkvarter som faller inn under NATOs
organisasjon skattemessig sett.
4. Befalsorganisasjonene mener at skattemyndighetene ikke kan overprøve formelle NATO
Council (NAC) vedtak om hvilke elementer som inngår i NATOs organisasjon. Vi mener
at FD skal innhente årlig informasjon fra NATOs råd hva som til enhver tid er
Atlanterhavspaktens organisasjon.
5. Befalsorganisasjonen krever at samtlige arbeidstakere som har vært beordret til tjeneste i
Atlanterhavspaktens organisasjon fra og med 2007 og som ikke er innvilget skatt etter de
særlige vilkår som fremgår av skattelovens § 2-1, åttende ledd, annet punktum skal få
beregnet sin skatt i samsvar med disse bestemmelsene.
6. Befalsorganisasjonene forutsetter at administrativt personell og personell som
tjenestegjør i støttefunksjoner tilknyttet NATO omfattes av de samme
skattebestemmelsene.
Knut Bremerthun
Leder KOL
Eivind Røvde Solberg
Leder BFO
Egil André Aas
Leder NOF