Strategisk plan 2014

Comments

Transcription

Strategisk plan 2014
Årsplan for 2014
LAKKEGATA SKOLE
Basert på UDE`s STRATEGISK PLAN 2014 – 2017
Et trivelig sted å lære - et hyggelig sted å være
Innledning:
Vi følger Oslo kommunes etiske retningslinjer og viser engasjement, respekt og redelighet. Vi har elevene og de foresatte i fokus for alt vi gjør
og alle strategisk valg vi foretar. Målene og tiltakene for 2014 beskriver endrings- og utviklingsområder med særlig prioritet. Det er disse
områdene vi vil se endring innenfor i løpet av 2014. Vi vil derfor prioritere dem fremfor andre mål dette året. Det utarbeides tiltaksplaner på alle
klassetrinn basert for hvert område. Alle kvantitative mål er lagt inn i APEX.
MÅL 1: Vi har et høyt læringstrykk

Alle skal lære mer - elevenes grunnleggende ferdigheter og basiskunnskaper er betydelig forbedret (Mål 1.1 i UDE`s strategiske plan
2014-2017)
Kritisk suksessfaktor (hva)
Ans. for tiltak
Vi har et høyt læringstrykk og alle Alle lærere
elever får oppgaver og
utfordringer som er tilpasset.
Det regnes i alle fag
Det samtales aktivt med elevene
om læringsutbytte og om hva de
må gjøre for å bli bedre i regning
Strategisk initiativ (hvordan)
Alle følger metodikken i Vurdering for læring
(VFL)med fokus på egenvurdering, bruk av kriterier,
tilbakemelding fra lærer, bruk av læringspartner og
kameratvurdering.
Det settes mål for alle læringsøkter.
Det utarbeides progresjonsplaner for elevene i
vurderingsfagene
Styringsparameter
Elevundersøkelsen
Brukerundersøkelsen
Elevenes mestringsnivå
Ledelsen og
teamledere
Alle lærere
Erfaringer og kunnskap deles i fellestid i teamtid.
Fokus er rettet mot hvordan vi jobber
Økt kompetanse i regning på 5.-7.trinn
Alle lærere
Elevsamtalene brukes systematisk for
tilbakemeldinger.
Vurdering for læring (VFL) brukes aktivt
Deling på team
Presentasjoner for hele personalet
Kurs i matematikk for 5.-7. trinn i
regi av UDE
Kartleggingsprøver
Nasjonale og lokale prøver
MÅL 2: Elevene har bedre ferdigheter i matematikk

(Mål 1.1 i UDE`s strategiske plan 2014-2017
Kritisk suksessfaktor (hva)
Systematisk
matematikkundervisning i tråd
med kompetansemålene i K-06
Ans. for tiltak
Strategisk initiativ (hvordan)
Styringsparameter
Ledelsen/
Utarbeide en gjennomgående matematikkplan fra 1.- Planen er utarbeidet
matematikklærere 7. trinn
Alle lærere
Foresatte settes i stand til å hjelpe
sine barn i matematikk
Matematikk utstyr kjøpes inn for
deler Stipendet vi har mottatt fra
Motorola Solutions Foundation.
Ledelsen
Ledelsen og
lærere
Ledelsen
Det gjennomføres to matematikkdager på tvers av
trinn i løpet av skoleåret
Det gjennomføres et matematikk-prosjekt hvor hele
skolen er involvert høsten 2014
Opprette en faggruppe for mattelærere
Det gjennomføres kurs for foreldre i matematikk på
1.-4.trinn
Det etableres en "læringssentral" for matematikk på
skolen og det er lett tilgjengelig mattemateriell i alle
klasserom.
Gjennomføring av
dagene/prosjektet
Gruppen er i arbeid
Kurs er gjennomført
Mattesentralen etablert og utstyr
på plass i alle undervisningsrom
MÅL 3: Elevene opplever et godt arbeidsmiljø

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden. (Mål 1.4 i UDE`s strategiske plan 2014-2017)
Kritisk suksessfaktor (hva)
Det er felles regler med
tipsplakater i alle
klasserom/spesialrom.
Felles voksen-atferd på skolen
både i klasserommet og i
uteaktiviteter
Ans. for tiltak
Alle lærere
Alle lærere og
ledelsen
Strategisk initiativ (hvordan)
Lærerens kompetanse når det gjelder ulike
metoder/strategier for god klasse- og elevledelse
praktiseres
Alle praktiserer skolens regler for god atferd og
samhandling
Styringsparameter
Antall § 9A saker
Statistikk fra Connect-rommet
Brukerundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Nulltoleranse for mobbing og
krenkende atferd og sjikanerende
språkbruk
Alle ansatte
Ledelsen
God informasjon på skolens hjemmeside om hva man
gjør hvis man opplever at barnet sitt blir utsatt for
mobbing, krenkende atferd eller sjikanerende språk.
Gjennomføring av "trivselsundersøkelse" på alle trinn
4 ganger pr år.
Oppdatering av skolens
hjemmeside
Oppfølging av
trivselsundersøkelsen
MÅL 4: Elever og foresatte opplever at skole, leksehjelp og AKS samlet gir et bedre læringsutbytte

Alle elever i aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag (Mål 1.4 i UDE`s
strategiske plan 2014-2017)
Kritisk suksessfaktor (hva)
Aktiviteter i AKS skal være
planlagte og ha uttalte mål som
støtter opp om skolens arbeid i
utvikling av ferdigheter og fag.
Ans. for tiltak
AKS-leder
AKS-leder og
rektor
AKS –personale skal ha
kompetanse i å gjennomføre
aktiviteter med fokus på læring
innen matematikk og lesing.
AKS-leder
Rektor
Skolen kontaktlærere og AKSpersonale skal ha et planlagt og
strukturert samarbeid om læringsmål for matematikk 2. til og med
4. tr. og lesing i 1. trinn.
Barnas foresatte skal være godt og AKS-leder
løpende informert om planer og
Strategisk initiativ (hvordan)
Lokal plan for aktiviteter og innhold i samsvar med
rammeplan, strategisk plan og med styrket fokus på
lærings-støttende innhold.
Styringsparameter
Ferdig utarbeidet lokal plan
Deltakelse i prosjekt lesing og regning i AKS
skoleåret 2014. Aktiviteter styrt av læringsmålene for
de ulike klassetrinnene og samkjørt med trinnets plan
for opplæring.
Kurs og intern opplæring av AKS-ansatte.
Prosjektbeskrivelse og plan for
aktiviteter.
Brukerundersøkelsen
Plan for utviklings- og
samarbeidstiltak
Felles fagmøter med baseledere og kontaktlærere
Månedlig veiledning av AKS-ansatte med ansvar for
Aktiviteter innen prosjekt "lesing og regning".
Månedsbrev med informasjon til hjemmene både via
AKS hjemmeside og "sekkepost". Det settes fokus på
Brukerundersøkelsen
innhold i lærings-støttende
aktiviteter i AKS
mål for lærings-støttende utbytte både i fag og
ferdigheter..
MÅL 5: Vi har bedre oversikt over elevenes resultater gjennom hele skoleløpet og foresatte har elektronisk tilgang til
elevvurderinger

Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkeltes elevs faglige progresjon (Mål 2.1 i UDE`s strategiske plan 20142017)
Kritisk suksessfaktor (hva)
Vi har god oversikt over elevenes
resultater i hele skoleløpet
Vi bruker IUP i Fronter som
dokumentasjon til foresatte
Ans. for tiltak
Ledelsen og
kontaktlærere
Ledelsen og
alle lærere
Vi bruker VOKAL
Alle lærere
Strategisk initiativ (hvordan)
Opplæring og bruk av VOKAL som
rapporteringssystem
Bruk av IUP i Fronter to ganger pr år
Målskjema fylles ut hvert halvår
Foreldre og foresatte får elevvurderinger som er
produsert i Fronter
Opplæring og trening i VOKAL
Mål 6: Vi har et støttende og utfordrende arbeidsmiljø for de ansatte
Styringsparameter
Lærerne bruker VOKAL
De foresatte får tilgang på IUP i
Fronter
Alle elever er registrert i VOAKL
 Osloskolen rekrutterer og beholder høyt kvalifisert personale (Mål 4.2 i UDE`s strategiske plan 2014-2017)

Kritisk suksessfaktor (hva)
Ans. for tiltak
Strategisk initiativ (hvordan)
Styringsparameter
Alle ansatte tar ansvar for
Ledelsen og
Fordeling av oppgaver og tydelige forventninger
Medarbeiderundersøkelsen
fellesoppgaver
alle ansatte
Alle bidrar til et godt arbeidsmiljø Alle
Det utarbeides en beskrivelse av hva som er et godt
Medarbeiderundersøkelsen
med proaktiv kultur
ansatte/ledelsen arbeidsmiljø på skolen
Gjennomføring
Sykefraværsstatistikk
Rekruttering av lærere med
Ledelsen
Annonsetekst ved utlysning av stillinger
Tilsettinger
fordypning i matematikk

Similar documents