Søknad om fritak for plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap

Comments

Transcription

Søknad om fritak for plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring
SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP
I 300 eller 600 TIMER PGA TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER I NORSK,
jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd. Oppdatert 16.10.2014
Informasjon om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og permanent
oppholdstillatelse
Reglene for hvem som har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og reglene for fritak fra
denne plikten, er fastsatt i introduksjonsloven. Hvis du har rett og plikt eller plikt til opplæringen, står
dette i oppholdsvedtaket du har fått fra UDI. Noen har plikt (og rett) til 300 timer, andre har plikt (og
rett) til 600 timer, og noen har bare plikt (ikke rett) til 300 timer. Personer som har rett og plikt, eller
plikt, til opplæringen og som vil søke permanent oppholdstillatelse (og evt. statsborgerskap), må
 enten gjennomføre 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 eller søke voksenopplæringen om fritak fra plikten ved å dokumentere norskkunnskaper etter
bestemte regler
Reglene for fritak er de samme for alle.
Søkere som er folkeregistrert i Oslo, leverer/sender søknad om fritak fra plikten til opplæring sammen
med dokumentasjon på norskkunnskaper til Oslo Voksenopplæring. Hvis dokumentasjonen blir godtatt,
får søkeren et brev med vedtak om fritak. Fritaksbrevet bruker søkeren som vedlegg til søknaden om
permanent oppholdstillatelse (og evt. om statsborgerskap).
Personer som er folkeregistrert i andre kommuner enn Oslo, kan ikke søke om fritak i Oslo,
men må søke i egen kommune.
Personer som ikke har plikt til opplæring iht. introduksjonsloven, skal ikke søke fritak.
Hva betyr et fritak?
Ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap er et vedtak om fritak likeverdig med
dokumentasjon på gjennomført 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap. Et fritak gir også fritak fra
plikten til å ta 50 timer samfunnskunnskap.
Hvordan kan du levere søknad og dokumentasjon?
Ved personlig fremmøte
Du møter på et voksenopplæringssenter, for eksempel Oslo VO Servicesenter. Der fyller du ut og
signerer søknadsskjemaet. Du har med originaldokumentasjon på dine norskkunnskaper. Oslo VO tar
kopi av dokumentasjonen og bekrefter kopiene. Kopiene legges ved søknaden.
I posten
Du sender en utfylt og undertegnet søknad. Du legger ved bekreftede kopier av dokumentasjon på
norskkunnskapene dine. Kopiene må være stemplet og signert av en ansatt på et offentlig kontor.
Voksenopplæringen kan kreve å få se originaldokumentene for kontroll.
 Ikke send originaldokumenter i posten!
 Kopier av underskrifter og stempler godtas ikke.
 Søkeren må skaffe den nødvendige dokumentasjonen selv.
 Dokumentasjonen skal IKKE sendes i e-post.
 Oslo Voksenopplæring sender ikke bekreftede kopier, originale oversettelser eller annen
dokumentasjon tilbake til søkeren.
Oslo VO Servicesenter
Postadresse:
Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget på Helsfyr
Oslo Voksenopplæring, nr. Søknadsskjema for fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
pga tilstrekkelige norskkunnskaper. Oppdatert 18.08.2014. SNU ARKET!
Side 1 av 2.
(For Oslo VO)
SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG
SAMFUNNSKUNNSKAP PGA TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER
I NORSK, jf introduksjonsloven § 17 fjerde ledd
Etternavn: _________________________________________________________
Fornavn: __________________________________________________________
Fødselsnr. (11 tall): _________________________________________________
DUF-nr. (12 tall): ____________________________________________________(MÅ FYLLES UT!)
Adresse: __________________________________________________________________________________________________
Telefon/ mobiltelefon: ______________________________________________
Dokumentasjon av norskkunnskaper som er vedlagt søknaden
Kryss av for den dokumentasjon du vil bruke.
Norskprøve 2. Skriftlig, bestått
Norskprøve 2 eller 3, til og med februar 2014.
Norskprøve 2. Muntlig, bestått
Både en muntlig norskprøve (2 eller 3)
Norskprøve 3. Skriftlig, bestått
og en skriftlig norskprøve (2 eller 3) må være bestått.
Norskprøve 3. Muntlig, bestått
Norskprøve, fra og med mai 2014:
Alle delprøvene: Lytte, Lese, Skriftlig fremstilling og Muntlig må være på nivå A2 eller B1.
Språkprøve i norsk for voksne innvandrere (frem til 2005). Bestått, skriftlig og muntlig
Test i norsk - høyere nivå (”Bergenstesten”), skriftlig test. Bestått, eller 450 p. eller mer
Grunnskole: Vitnemål eller karakterutskrift med karakterer i norsk iht. læreplanen både muntlig og
skriftlig fra 10. årstrinn, standpunkt- eller eksamenskarakterer. Terminkarakterer godkjennes ikke.
Videregående opplæring: Kompetansebevis/vitnemål eller karakterutskrift i norsk både muntlig og
skriftlig etter gjennomført opplæring i norskfaget. Totalt timetall: Studiespesialisering 393 timer.
Yrkesfag 112 timer. Det kreves bestått karakter (2 - 6), standpunkt- eller eksamenskarakter.
Bestått eksamen fra trinn 3 eller høyere i norsk for internasjonale studenter ved universitetene
(f. eks. NORINT0130, NORA0130, ISSN0130).
Bestått eksamen fra ettårig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske
studenter
Dokumentasjon på 30 studiepoeng i norsk, eller tilsvarende (f. eks. 10 vekttall). Dette er et halvt års
studium på heltid. Hvis studiet er fra utlandet, må det også dokumenteres at studiets omfang
tilsvarer 30 studiepoeng i Norge.
ANNEN DOKUMENTASJON (Vurderes av Oslo VO i henhold til regelverket)
Hvilken dokumentasjon:
Søkerens underskrift
Sted og dato
Underskrift
Oslo Voksenopplæring. Søknadsskjema for fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
pga. tilstrekkelige norskkunnskaper. Oslo VO Servicesenter, oppdatert 16.10.2014

Similar documents