Kyrkjenytt nr 1 - Voss kyrkjelege fellesråd

Comments

Transcription

Kyrkjenytt nr 1 - Voss kyrkjelege fellesråd
for Vossabygdene
Misjonsprosjekt i Voss
kyrkjelyd
Ei gruppe i soknerådet har
arbeidt ei tid med å finna eit
misjonsprosjekt for kyrkjelyden.
No er det klart at det vert
knytt til NMS sitt arbeid i
Blånildalen i Etiopia. Sundag
9. mars kan kyrkjelyden få
høyra om prosjektet. Då kjem
prosjektleiaren til Vangskyrkja.
Les meir side 4.
Konfirmantleirar
Januar er leirmånad i
konfirmantarbeidet på
Voss, med leiarar på
Helgatun. Her er det
både «kamp-kveld»,
Jesus-konkurranse og
turar i skianlegget i
Myrkdalen. Les meir,
og sjå bilete frå den
første leiren på side 5.
Nr 1 - 2014, 73. årg.
T-dag i Raundalen
Raundalen samlar 3-, 4- og
5-åringar til felles T-dag
i Raundalskyrkja. I år
handla det om Dei Heilage
tre Kongane som kom frå
Austerland for å tilbe den store
kongen Jesus. I Raundalen
får dei først frukost. Så skal
kongane lagast. Deretter er det
bibelforteljing og gudsteneste.
Les meir på side 5.
KYRKJA I VOSS
TANKAR
Kyrkjeverje Hans Soldal
e-post: [email protected]
Konstituert kyrkjeverje/ Dagleg leiar Åslaug Styve Mjånes
e-post: [email protected]
Sekretær Idunn Holen
e-post: [email protected]
Sekretær Lene K.P.W. Brunborg
epost: [email protected]
Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke
e-post: [email protected]
Trusopplærar Camilla V. Sønnesyn
epost: [email protected]
Kateket Rønnaug Eng Skjeldal
e-post: [email protected]
Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala
e-post: [email protected]
Kantor Magnus Kløften
e-post: [email protected]
Organist Frode Vik
Organist Ellen Marie Selland Geithung (Vossestrand)
Kyrkjetenar (Voss) Thomas Velsvik
Kyrkjetenar (Evanger/Bolstadøyri) Arne Mosefinn
Kyrkjetenar (Vossestrand) - Gravar Vidar Bryn
2
Prestetenesta:
Sokneprestkontoret på Voss
56 51 96 68
Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11,
eller etter avtale
Sokneprestkontoret på Vossestrand
Oppheimstunet 76
56 52 24 73
Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy
906 99 533
[email protected]
Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde
993 53 145
e-post: [email protected]
Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule
e-post: [email protected]
952 62 085
Kapellan Kjersti Brakestad Boge
e-post: [email protected]
Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland
e-post: [email protected]
Soknerådsleiarar
Evanger, Anny Karin Forthun
Voss, Britt Trefall Hernes
Raundalen, Nanna Nordahl
Oppheim, Leif Inge Hauge
Vinje, Aud Walaker Hutchinson
481 36 520
905 89 500
917 58 826
959 10 536
907 54 840
• Er ein fast person som kjem heim
til deg etter avtale.
• Ein person som har tid, og som du
kan snakka med.
• Tenesta er retta til menneske som
bur heime.
• Fos enkeltpersonar, heimar, unge
og eldre, kronisk sjuke eller funksjonshemma.
Er dette noko du kan ha gleda av, eller kjenner du nokon det
kan vera aktuelt for?
Eller er du ein mogeleg besøksven? Oppfordringa er no:
Har du litt tid til overs?- del den med andre!
Ta kontakt med Voss kyrkjekontor tlf.56 52 38 80.
Me vil hjelpa så langt me har kapasitet.
Kyrkjenytt
Framsida:
T-dag i Raundalen. Foto:
Tone Brekke
(Vi tek gjerne imot gode
framsidemotiv frå andre.)
Utgjeve av:
Voss Kyrkjelege Fellesråd
saman med Evanger, Voss,
Raundalen, Oppheim og
Vinje sokneråd.
Redaksjonsnemnd:
Brit Furre, Aud Wallaker
Hutchingson, John Ove
Thaule og Arne Mosefinn
(red.)
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
For den som ikkje veit kva som er i potta, ser det
ut som at misjonæren trur på noko usannsynleg, og
nokon vil nok meina at det å tru på Jesus er om lag
like usannsynleg. Det finst mange historiske prov
på at Jesus har levd. Ikkje berre i Bibelen og andre
kristne kjelder, men og i mange ikkje-kristne kjelder.
At Jesus har levd er noko av det forskarane
veit mest sikkert av all historie frå denne tida.
nedskrivne medan mange augnevitne framleis levde
og kunne sagt ifrå om det ikkje stemte.
Hadde Jesus lest som han var Gud, ville han ikkje
klart å oppfylla over 1000 profetiar som var skrive
om han i GT fleire hundre år før han vart fødd. Han
kunne til dømes ikkje planlagt kvar og når han skulle
bli fødd, eller korleis og kvar han skulle dø. Det
er også usannsynleg at ei så merkeleg løgn kunne
lura menneske i eit par tusen år. For framleis fortel
mange menneske om kva Jesus betyr for dei og om
at dei møter han gjennom bøn, bibelforteljingar og
praktisk liv.
Det er vanskeleg å skjøna at Jesus er både menneske
og Gud, men han har lova å hjelpa oss til å tru og
forstå stadig meir.
(Henta frå KFUK/M-speidarbladet)
Spørsmålet er altså ikkje om Jesus har levd,
men om han er Gud og lever enno. Mykje
av det som vert fortalt om Jesus, er fortalt i
fleire utgåver, av personar som ikkje kjende
kvarandre. Forskarane meiner at det er lite
sannsynleg at historiane kunne bli så like
dersom dei ikkje var sanne. Historiane er også
3
Kristne verdiar
Av Arne Mosefinn
Værdigrundlaget forbliver vor kristne
og humanistiske Arv. Denne Grundlov
skal sikre Demokratiet, Retsstaten og
Menneskerettighederne.
Besøksadresse:
Magasinvegen 35,
Tvildemoen
Postadresse Pb. 562,
5703 Voss
E-post: [email protected]
kyrkja.no
Kontonr: 3480.30.56775
Telefon (red.) 915 98 410
Ein misjonær gjekk tom for bensin ute i øydemarka.
Åleine og utan mobildekning var det berre å ta beina
fatt og gå nokre kilometer til næraste bensinstasjon.
I mangel av bensinkanne måtte ho bruka det einaste
ho hadde med seg – ei tissepotte – til å bera bensinen
i. Medan ho stod i vegkanten og slo innhaldet frå
tissepotta over i bensintanken, stoppa ein bil med to
undrande oljesjeikar. Dei rulla ned vindauga og sa:
vi deler ikkje din kristne religion, men vi beundrar di
store tru på at bilen vil gå …
Andakten
Kyrkjelyden si besøksteneste på Voss.
Å tru på det usannsynlege
Grafisk utforming:
Åslaug Styve Mjånes
Trykk: v/ Voss Prenteverk
Opplag: 6000 eksemplar
Neste nummer kjem ut i
veke 12. Frist for levering
av stoff til redaksjonen er
20. februar..
Mine tankar om...
Kyrkjekontoret,
Kontortid: mån-fre kl 9 - 15
Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss
Telefon 56 52 38 80, Fax: 56 52 38 81
www.voss.kyrkja.no, [email protected]
kto.nr. 3480.16.45293
Sitatet er frå den nye paragraf 2 i Grunnlova,
vedteken i 2012. Kva er vår kristne arv –
kva meiner vi med kristne verdiar? Kristne
verdiar byggjer på grunnleggjande sanningar
i Bibelen, som til dømes trua på at det fins ein
Gud, og at Bibelen har lagt ei rettesnor for liva
våre.
Humanismen har mange likskapar med
kristendommen. Mange ord og uttrykk er
dei same: kjærleik, respekt, toleranse. Det er
likevel ein viktig skilnad. Humanismen er eit
tankesystem som fornektar Guds eksistens, og
som set mennesket i sentrum.
Ei viktig side ved kristne verdiar, er toleranse. Den
kristne toleransen respekterer menneskeverdet og
mennesket sin frie vilje. Samstundes torer han å
setja ord på tydelege sanningar. Ei kristen kyrkje
skal ikkje vera ein stad som aksepterer alt, men
ein stad som er ein tydeleg vegvisar og eit fast
haldepunkt i ei elles usikker verd.
I tidlegare tider har kyrkja vore alt for moraliserande
og fordømmande overfor menneske med annleis
tru og livsstil. I dag heller det kanskje for mykje i
motsett lei. Mange vil ha ei folkekyrkje der alle kan
tru og leva som dei vil, utan at kyrkja står for noko
som helst. Då får vi ei kyrkje som er i strid med seg
sjølv – og færre og færre høyrer på kva kyrkja har å
seie i dag.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
AKTUELT
TRUSOPPLÆRING
Misjonsprosjekt i Voss kyrkjelyd
Konfirmantleirar på Helgatun
Av Inger Sigh Petersen
Misjon handler om å være sendt
ut av Gud.
Jesus har selv gitt oss som tror
på Ham, det oppdrag å spre
evangeliet, det gode budskap, til
alle mennesker på hele jorden.
Det innebærer å være vitner
om Jesus med våre liv, ord og
gjerninger, der vi er. Men det
betyr også at vi ønsker å nå ut
på hele denne jordkloden med
invitasjon til fellesskap med Jesus
– det er det samme oppdraget her
på Voss som f.eks. i Etiopia.
Tidligere har vi her i kyrkja hatt
misjonsprosjektet «Håkon Fjoses
minnefond» som støttet arbeidet
på Madagaskar. Dette prosjektet
er ikke lenger, så:
NÅ ER DET PÅ TIDE Å
STARTE OPP ET NYTT
MISJONSPROJEKT!
Og valget har falt på NMS' sitt
misjonsprosjekt i Blånildalen i
Etiopia:
NMS, Det Norske Misjonsselskap,
har dype røtter på Voss gjennom
bl.a. misjonsforeninger.
Etiopia likeså – med adskillige
misjonærer herfra, som har
arbeidet i Etiopia gjennom årene.
Etiopia er fremdeles et av verdens
fattigste land – og NMS sitt
arbeid i Blånildalen, som vi har
valgt, er et arbeid i konkrete
landsbyer, hvor der både gjøres
en diakonal og sosial innsats som
går hånd i hånd med forkynnelse
av det kristne budskapet. Det
Av kateket Rønnaug Eng Skjeldal
kjennetegner NMS' misjonsarbeid.
For øvrig har vi mange
innvandrere fra Etiopia og fra
nabolandet Eritrea her på Voss –
hvor det også vil være naturlig
med samarbeid og engasjement på
ulik plan.
Velkommen til å være med
og å høre mer på den første
misjonsgudstjenesten i
Vangskyrkja 9. mars kl. 11.00 som
også er Ung Messe. Vi samler
da for første gang inn offer til
prosjektet!
Januar er leirmånad i konfirmantarbeidet. I
skrivande stund er me midt mellom dei to turane
me arrangerar til Helgatun. Torsdag ettermiddag
tek me turen til Helgatun i Myrkdalen. Her er
me saman fram til laurdag føremiddag. I løpet
av desse tre dagane har me mykje moro på
programmet. For konfirmantturar skal vera moro.
Første kvelden har me «Kampkveld» for å rista oss
i lag. Her gjeld det å vera positiv og sjå det beste
i kvarandre, for å sanka flest mogeleg poeng. I
løpet av fredagen har me undervising om Bibelen,
Jesus-konkurranse, me sjekkar kva me kan om
Markusevangeliet og me smuglar Biblar. Me
syng i lag, me har kveldsavslutning, me pratar og
speler spel og me er ute i skianlegget, løyper og
snø. Og så vert det god prat og mykje moro rundt
matbordet. Helgatun kan det med å laga god mat
til svoltne ungdommar og leiarar.
Konfirmantleir er verkeleg eitt av vinterens
høgdepunkt. Og det gjeld både for leiarar og
konfirmantar.
Frå bibelsmuglinga: Stefan viser fram Biblar forsøkt smugla inn
ved å tape dei fast til kroppen. Andre biblar vart ikkje oppdaga.
T-dag i Raundalen
Av Tone Brekke
Sundag 10.november i 2013 var det T-dag for 3, 4
og 5 åringane i Raundalen kyrkje. Dagen starta med
frukost. Så var det tid for å laga dei tre vismennene,
som var temaet for dagen. Det vart også tid til ei lita
lesestund med Kjersti B. Boge. Føremiddagen vart
avslutta med gudsteneste.
4
5
Bilete frå Blånildalen
Ei av gruppene viser dansen dei har lært på kampkvelden.
Her er dei samla alle 4 borna og 2 foreldre til lesestund saman med
prest Kjersti.
Her er både vaksne og born i djup konsentrasjon med å lage dei tre
vismennene.
Stor iver i gruppene for å finna svar i Bibelen til Jesuskonkurransen.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
TRUSOPPLÆRING
KORARBEID
Jolefestgudsteneste på Evanger
Av Arne Mosefinn
Sundadg 5. januar var det
jolefestgudsteneste i Evanger
kyrkje. Gudstenesta starta med
gang rundt joletreet som stod
pynta framme i koret. Det var så
mykje folk at ringen rakk rundt
altaret og ned til inngangadøra.
Kjersti prest fortalde litt om
historia bak kvar av jolesongane.
var hengt opp kakemenn, eple og
sjokoladekuler som symboliserte
viktige ting i bibelsoga.
Medlemmer av Evanger sokneråd
hadde laga til meir mat, kaffi og
saft som det var råd å kosa seg
med etter gudstenesta.
Arne las teksten ifrå Barnebibelen
om vismennene/kongane som
kom frå Austerland for å tilbe
Jesus-barnet. Og plutseleg kom
dei tre kongane inn i kyrkja.
Dei hadde med seg gåver: gull,
røykelse og myrra. Myrra er eit
velluktande stoff som kan brukast
til ulike ting og mot sjukdommar.
Over: Heilage
tre kongar har
med seg gåver
til Jesus-barnet
T.h.:Små og
store er med på
joletregangen i
Evanger kyrkje
Av Tone Brekke
Josef og Maria, spelt av Sara-Izabel
Blagojevic og Anna Vetaas Sjøtun.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
Året 2014 er godt i gang og det
er Voss og Omland Kantori òg.
Med nye notar og friskt mot har vi
starta innøving av vårens program.
Det blir jazzmesse palmesøndag,
Vossakyrkjemessa i slutten av
mai og ein sommarkonsert som
førebels er i planleggingsfasen,
og sjølvsagt nokre høgmesser og/
eller salmekveldar.
I tillegg har vi tatt del i
konsertar/arrangement med
m.a Bodil Arnesen og Paul
Andrè Grinderud, Edvard
Hoem og Henning Sommero,
Hot Club d'Aalesund og fleire
lokale songarar og musikarar i
forskjellige samanhengar.
Eit kjekt og variert program,
og når vi attpåtil fekk så gode
tilbakemeldingar, er det berre
moro å gå i gang med ein ny
sesong med nye utfordringar!
Songopplevingane i 2013
sit fortsatt i hovudet, med
konsertsamarbeid med Evanger
Musikklag, folkemusikkmesse i
lag med Songkoret Strendingen
og Ål Kantori, og eit requiem med
Mannskoret Laudamus frå Kvam
som store opplevingar.
Gabrielle
Mini/MidiSing og TweenSing
hadde sundag 1.desember 2013
opp treden med musikalen
Gabrielle i Vangskyrkja. Gablielle
er ein engel som opplever mykje
både i himmelen og på jorda.
Spesielt viktig er det store
englekoret som øver på å syngja
for gjetarane julenatta. Men
Gabrielle kjem stadig vekk for
seint.
Av Ingrid W. Vethe, leiar i VOK
Vi er 25-30 songarar som øver
kvar tysdag kl. 1800-2030 i
Vangskyrkja og vi tek imot fleire!
Møt gjerne på ei øving og to, heilt
uforpliktande, for å sjå og høyre
kva vi held på med.
Etter fleire rundar rundt joletreet,
var det tid for å hausta det. Det
6
Ver med og syng i VOK
Superkluzz i
Vonheim
I haust arrangerte
Voss Kfuk-kfum
familiesamlingar i Vonheim.
Hovudingrediensane var
middag, fellesskap og kjekke
aktivitetar for borna.
Over: Englar og gjetarar rundt Jesusbarnet i krybba.
I midten: Gabrielle, spelt av Ine Jørdre Kvissel.
t.h.Deler av Mini/MidiSing og TweenSing.
Me planlegg fleire
samlingar til våren (ein
fredag i månaden), og treng
hjelp til middagslaging/
kjøkkenteneste. Er du f.eks.
pensjonist, og har lyst til å
bidra nokre ettermiddagar
dette halvåret?
Ta kontakt med Monika
Toppe, mob. 915 57 398,
[email protected]
7
Oppstart av sundagsskule på Vangen
Er der nokon som har lyst
til å vera med å laga til
sundagsskule på Vangen?
Voss kyrkjelyd ynskjer å
få i gang sundagskule. Me
treng hjelp til den praktiske
organiseringa av dette. Det
vil seie å legga til rette for
gjennomføring av samlingane:
hjelpe borna, gi den som har
undervisinga ei hjelpande
hand om det trengs o.l. Sjølve
undervisinga har me folk
som kan tenkje seg å ta seg
av. Nokre kjekke ungdommar
som medhjelparar kan me òg
stilla med. Men treng altså ein
eller to som kan vera praktisk
ansvarlege.
Me tenker oss ca. ei samling i
månaden i første omgang. Helst
same helg som det er Superkluzz
i Vonheim. Superkluzz er siste
fredag i månaden. I vår vert
det tre eller fire samlingar.
Sundagsskulen vert knytt
til sundagens gudsteneste.
Frammøte i Vangskyrkja,
og så går borna i lag bort til
Kyrkjetunet, rett over vegen,
når gudstenesta har vart nokre
minutt.
Ta kontakt med
Tone Brekke, tlf 952 62 026
epost: t-dagane @voss.kyrkja.no
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
I SAMTALE MED
notisar
I samtale med: Elin Madsen
Redaktøren i Hordaland
tok utfordringa frå nr. 6 av
Kyrkjenytt, sidan ho vart
utfordra av sjølvaste Gerd
Ohnstad Tønjum. Her er
hennar tankar om Voss, verdiar
og kyrkja.
Om verdiar
8
gjer det kjekt å bu her!
Noko du tenkjer kunne bli betre
på Voss?
Lågare bustadprisar, og gjerne
meir å velja mellom for oss som
ynskjer å bu sentralt, eller i alle
fall nært Vangen. Gjerne i blokk
eller rekkehus.
Om kyrkja sin plass
Kva er
Kva tenkjer du om kyrkja sin
viktige
plass i lokalmiljøet?
verdiar for
Kyrkja er viktig i mange av dei
deg?
sentrale delane av liva våre, som
Mine
eksempelvis ved dåp og gravferd.
viktigaste
Eg tenkjer at kyrkja har ei viktig
verdiar
rolle, ikkje berre for dei mest
er humør,
trufaste kyrkjegjengarane, men
arbeidsglede og å gjere så godt
også for oss som kjem luskande
ein kan. Dette vonar eg pregar alt
på kyrkjeveg når noko ekstra
eg gjer, både i familien overfor
vanskeleg har hendt. At me då
mann og barn, på jobben overfor
finn trøyst, hjelp og støtte til å
kollegaer og for lesarane. Eg er
koma litt vidare er heilt sentralt.
glad i å jobbe, kanskje litt for glad
Kva betyr kyrkja i ditt liv?
vil familie og enkelte vener sei.
Eg prøver å løyse oppgåvene mine Høgtid og song. Eg er svært
på beste måte. Eg når ikkje alltid
glad i mange salmar, ikkje minst
mål, men eg prøver så godt eg
mange av Blix sine. Eg likar
kan. Og; eg vil at me skal ha det
dessutan høgtida og alvoret som
kjekt mens me strevar og gjer vårt ligg i dei rituelle handlingane
beste. Ekstra moro blir det også
i kyrkja. Eg likar presisjonen
når me lukkast – når me får løn
for strev.
Om lokalmiljøet
Kva er bra med Voss?
Voss er fantastisk. Voss er litt som
Island; folketalet er ikkje så høgt,
det berre verkar slik! Det skjer
så mykje meir på Voss enn ein
skulle venta i ein kommune med
berre 14.000 innbyggjarar. Ingen
andre stader på den storleiken
har så mange NM, VM, Cup’ar,
festivalar og «slepp» i løpet av eit
år. Og gjennomfører med så sterk
identitet og eit slikt humør! Det
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
Elin Madsen
51 år
Bustad: Vossevangen/
Bergen. Bur på voss i vekene
og i Bergen i helgane saman
med mann og 17-åring
Familie: Gift, to born, son
(24) og dotter (17)
Interesser: Likar godt å gå,
lese og høyre musikk, men har
litt for lite tid både til musikk
og litteratur. Les mest aviser.
og profesjonaliteten i ei stødig
gjennomføring. Eg likar godt å gå
i kyrkja julafta, men eg slit nok
ikkje ut kyrkjebenkane til vanleg.
Elles vert det gjerne ein konsert
eller to i løpet av året. Men eg
likar meg godt i kyrkjerommet. Eg
tykkjer det er fint at store stasrom
som dei gamle kyrkjene er, er
bygde for høgtid og ettertanke.
Kven vil du utfordra til ein
samtale i neste nummer?
Eg utfordrar Solrun Samnøy,
busett på Voss, pendlar til Bergen
og Det psykologiske fakultet,
Universitetet i Bergen
Kvinnenes internasjonale bønedag
Utsal av kristen litteratur
7. mars vert Kvinnenes Internasjonale Bønedag
markert over heile landet – så også på Voss. I
tillegg til samling med gudstenesteinnslag, vert det
i år samla inn midlar til prosjektet «Kvinnebibel»
i Midtausten. Bibelselskapet vil gje ut ein eigen
«kvinnebibel» på arabisk. Målet er å lyfta fram
Bibelen sitt syn på kvinner, og på den måten
inspirera og oppmuntra dei til å bli involvert i
kyrkjelydslivet. Kvinnesynet i Bibelen er ulikt det
kulturelle synet på kvinner i den arabiske verda.
Å få ein Bibel med fokus på kvinner vil lyfta opp
kvinne sit sjølvbilete. Det vil i tillegg hjelpa dei til å
identifisera seg med kvinnene i Bibelen.
I møterommet til Sentrum 46 Treff as, ( 2. etg.
Vangsgt. 46), er det no opna utsal av kristen
litteratur, cd m.m. Utsalet er i kommisjon
med SunnBok, Stord, som er eigd av
Indremisjonssamskipnaden.
I fjor vart det totalt samla inn kr. 384 075 til
prosjektet Mamma i Kamerun.
Sommerfest og generalforsamling i
Det Norske Misjonsselskap
Mange gleder allerede seg til Sommerfest og
generalforsamling for Det Norske Misjonsselskap
(NMS) første uka i juli 2014 – en storsamling der det
kommer folk fra alle kanter av landet og kloden.
Stedet er Ekebergsletta i Oslo. Denne gangen
inviterer NMS til en storsamling som vil bli spesielt
tilrettelagt også for familier, med parallelle opplegg
for barn og tenåringer/ungdommer.
Programmet på Sommerfesten blir allsidig og
innholdsrikt, med kveldsmøter, seminarer, debatter/
forhandlinger, konserter, storbyfest, utflukter, global
landsby, mingleområder, internasjonale mattelt,
hvilerom, etc. Det blir en egen NMS-campingleir
på Ekebergsletta, og over hele byen ellers er det
reservert hotellsenger som du kan booke.
SKRUK kommer. Artisten Maria Solheim kommer.
Det gjør også biskop Kvarme, forsvarsadvokat Geir
Lippestad, det gassiske koret NOVA, gjøglerne Chris
og Øystein, Geir Hegerstrøm – blant mange andre.
Og så du?
Påmeldingen begynte allerede før jul, og trenger
du mer informasjon akkurat nå, kan du sjekke www.
nms.no/gf2014. Programavisa var klar i november.
Ring 51516100 så sender vi deg Sommerfest-avisa,
og du får vite alt du trenger å vite om 2.-6. juli 2014.
Det har vorte færre av kristne bokhandlarar i vårt
område, så me er glad for å gje dette tilbodet på nytt.
Av utvalet kan me nemna m.a. den nye salmeboka
og likeeins den nye diktboka til Haldis Reigstad.
Den kom ut desember 2013. Knut Inge Røen sin nye
cd: ” Welcome home” har me og.
Me har ope kvar torsdag kl. 13 – 17. Velkomen
innom og me tek gjerne imot bestilling dersom det
er noko du ynskjer. Ved spørsmål kan du kontakta
Marit 950 76 155.
Ta Bibelen i bruk
Salmane i Bibelen – etter emne for salmen:
Lovprisings-salmar: Salme 29, 33, 65, 66, 89 (første
del), 95 (første del), 100, 103, 111, 113, 117, 135, 136,
144 – 150
Skapings-hymner: Salme 8, 19 (første del), 104, 139,
148
Tillits-salmar: Salme 5, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 40, 41,
62, 63, 67, 71, 85, 91, 108, 118, 121
Takkesalmar:
Kollektive: Salme 68, 107, 124, 126
Individuelle: Salme 9, 18, 30, 31 (siste del), 34 (første
del), 92, 116, 138
Klagesalmar med bøn om hjelp:
Kollektive: Salme 44, 60, 74, 79, 80, 83, 89 (siste del)
Individuelle: Salme 3-4, 7, 10-14, 22, 28, 31 (første del),
35, 36, 39 (siste del), 42-43, 54-57, 59, 61, 64, 69-70, 77,
86, 88, 94, 102, 109, 140-142
Botssalmar: Salme 6, 32, 38, 51, 130, 143
Visdomssalmar: Salme 1, 19 (siste del), 34 (siste del),
37, 39 (første del), 49, 73, 90, 112, 119, 127, 133, 139
Læresalmar: Salme 50, 52, 53, 58, 75, 81, 82, 101, 115
Historiesalmar: Salme 78, 95(andre del), 105, 106, 114,
137
Kongesalmar: Salme 2, 18, 20, 21, 45, 72, 110, 132
Salmar om Herren som konge: Salme 47, 93, 96-99
Pilegrimssalmar på veg til Jerusalem: Salme 15, 24,
120-134
Salmar om Jerusalem og templet: Salme 46, 48, 76, 84,
87, 122.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
9
Kyrkjelege handlingar
- satsar på Vestlandet
10
Kiwi Vangen
Tlf. 56 51 27 35
VOSS CEMENTVAREFABRIKK AS
Brynalii 153, 5705 Voss
Tlf. 56 52 34 60
e-post: post @vosscement.no
Korleis har
har du
du det…
det…
Korleis
EIGENTLEG?
EIGENTLEG?
Krisetelefon 815 33 300
Krisetelefon
33 300
SOS-Melding: 815
www.kirkens-sos.no
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no
EIT MENNESKE
EIT NÅR
MENNESKE
LIVET
NÅR LIVET
Å SNAKKE MED
ÅERSNAKKE
MED
SOM VERST
ER SOM VERST
Selskap
i konsernet
SELSKAP
I
HMV
VOSS
AS
HMV VOSS - KONSERNET
HMV Bilsenter AS
HMV Maskin AS
HMV Servicestasjon AS
tlf. 56529150
tlf. 56529130
tlf. 56529180
Her er plass til
DI annonse!
DØYPTE:
Voss jenter:
16.11. Guro Nesheim
01.12. Alva Hernes Nestås
26.12. Ida Waldrop Kvåle
Mari Almeland Erdal
29.12. Tilde Hirth
19.01. Synva Herheim Knapstad
Voss gutar:
24.11. Marcus Apan Tumyr
01.12. Johannes Veka
Magnus Skjeldal
Snorre Samson Finne Giljarhus
26.12. Mads Jørgensen Tveite
19.01. Fredrik Rønhovde
Isak Kristiansen Midtun
Jacob Kvarme Andersen
Evanger:
17.11. Petra Bolstad (døypt i Bolstadøyri bedehus)
Vinje:
24.11. Torgeir Sundve
19.01. Bernard Reed (døypt i Kaupanger kyrkje)
Oppheim:
12.01. Anna Lunde Jordalen (døypt i Feios kyrkje)
Oda Mørkve
VIGDE:
Voss:
15.11. Solveig Valdersnes og Torbjørn Seim
16.11. Ragnhild Elisabet Flatebø og
Jon Ivar Nesheim
11.01. Ingunn Farestveit og Kim Erik Meeg
Svanhild Bidne og Torgeir Dolve
DØDE:
Voss kvinner:
14.11. Olga Bergitta Tøn, f. 1925
15.11. Anguna Vinje, f. 1919
21.11. Ingebjørg Bøe, f. 1930
08.12. Anna Gjeråker, f. 1918
Ragnhild Nordbø, f. 1947
12.12. Marta Øvsthus, f. 1925
16.12. Bertha Kronstad, f. 1914
19.12. Gjertrud Bryn Kvist, f. 1927
21.12. Ragnhild Helena Ø. Rong, f. 1933
03.01. Anna Richardsen, f. 1916
07.01. Anna Svahn, f. 1916
15.01. Kirsten Marit R. Møen, f. 1934
Voss menn:
05.11. Johan Rognebakke, f. 1932
13.11. Hugo Sævold, f. 1926
14.11. Agnar Herre, f. 1940
15.11. Odd Arne Hole, f. 1934
17.11. Phillip Helleve, f. 2010
13.12. Olav Geitle, f. 1934
15.12. Jon Sævig, f. 1942
18.12. Svein Opkvitne, f. 1920
19.12. Tomas Tesdal, f. 1929
21.12. Jon Møn, f. 1930
Odd Søfteland, f. 1927
25.12. Ståle Kvarme, f. 1945
01.01. Gaute Sandvik, f. 1931
03.01. Lars Trå, f. 1931
16.01. Olav K. Midthun, f.1935
Oppheim:
08.11. Silla Bidne, f. 1906
14.12. Lars Kvamme, f. 1938
20.01. Ingebjørg Tveite, f. 1932
Vinje:
12.12. Elisa Inga Sundve, f. 1916
Raundalen:
21.12. Gudve Kvitne, f. 1928
ALT I FØRARKORT
www.hagatrafikk.no
9100 3101
[email protected]
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
11
DET HENDER
Gudstenesteliste:
Vangskyrkja:
16.02. kl. 1100 Høgmesse. Molde. Nattverd. Offer
til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Årsmøte.
23.02. kl. 1100 Høgmesse. Hellesøy. Dåp. Offer til
IKO.
02.03. kl. 1100 Familiegudsteneste med T4. Boge
m.fl. Barnekor. (T4 start i Vonheim kl. 1000)
05.03. kl. 1930 Fastegudsteneste. Hellesøy.
Skriftemål. Kollekt til kyrkjelydsarbeidet.
09.03. kl. 1100 Ung Messe. Skjeldal, Hellesøy
og MILK. Nattverd. Offer til nytt
misjonsprosjekt.
12.03. kl. 1930 Fastegudsteneste. Molde. Nattverd.
Kollekt til kyrkjelydsarbeidet.
16.03. kl. 1100 Gudsteneste med babysong/T1.
Boge m.fl. Dåp. Offer til trusopplæringa.
19.03. kl. 1930 Fastegudsteneste/Tomasmesse.
Boge. Nattverd. Kollekt til
kyrkjelydsarbeidet.
Evanger kyrkje:
16.02. kl. 1100 Høgmesse. Haaland. Nattverd.
Offer til Bibelselskapet.
09.03. kl. 1100 Gudsteneste. Molde. Offer til
kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Årsmøte.
Bolstadøyri kapell:
23.02. kl. 1100 Gudsteneste. Molde. Offer til
Bedehuset. Kyrkjekaffi. Årsmøte for
bedehuset.
16.03. kl. 1100 Høgmesse. Molde. Nattverd. Offer
til NKSS (Laget).
Raundalen kyrkje:
02.03. kl. 1100 Gudsteneste. Hellesøy. Offer til
kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. Årsmøte.
Oppheim kyrkje:
16.02. kl. 1100 Storfamiliegudsteneste. Thaule.
T10 med utddeling av NT. Offer til
Bibelselskapet. Kyrkjekaffi. Årsmøte.
09.03. kl. 1100 Gudsteneste. Thaule. Babysong.
Offer til Familie & Medier.
Vinje kyrkje:
02.03. kl. 1100 Gudsteneste. Thaule. Nattverd.
Offer til KABB.
Jordalen kapell:
16.03. kl. 1100 Storfamiliegudsteneste. Thaule.
Offer til Kirkens bymisjon i Bergen.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 1/14
C-BLAD
Fulldistribusjon
Kyrkjenytt for
Vossabygdene,
pb 562, 5703 Voss
Aktivitetskalender
- Barnebibel
Sundag 2. mars. I Vonheim kl. 10:00, Vangskyrkja
kl. 11:00
- Tårnagent
Måndag 10. mars i Vangskyrkja.
Ein dag i mars på Evanger
- Småbarnssong
Laurdag 29. mars i Kyrkjetunet
- to grupper: kl. 10:00 og 14:00
- Utdeling av Nye Testamente
Sundag 16.februar i Oppheim kyrkje kl. 1100
Sundagsskule i Kyrkjetunet
Ein sundag i månaden (sjå kunngjeringar).
Frammøte i Vangskyrkja kl. 1100.
KMkluzz
I Vonheim ein fredag i månaden (sjå kunngjering).
Årsmøte i kyrkjelydane
Voss sokn sundag 16. februar.
Evanger sokn sundag 9. mars.
Raundalen sokn sundag 2. mars.
Oppheim sokn sundag 16. februar.
(Årsmøtet for Vinje sokn var sundag 9. februar)
Alle møta vert halde i kyrkjene etter gudstenesta kl. 1100.
- DAGANE
Kyrkja i Voss
www.voss.kyrkja.no