INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

Comments

Transcription

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013
Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar
avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00
Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.)
TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1. KONSTITUERING
1) 2) 3)
4) Valg av møteleder.
Opptak av navnefortegnelse.
Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen.
Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.
2. ÅRSBERETNING FOR 2012
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2012
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
5. INNKOMNE SAKER
1)
2)
3)
4)
5)
Bytte av nøkkelsystem
Fjernvarme, avregning
Valgkomite
Ringeklokkesystem
Kostnader påført av enkelt seksjonseier
6. VALG AV TILLITSVALGTE
1) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år
2) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år og ett varamedlem for 1 år
Oslo, 19.02.2013
Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar
Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost
I sameiermøtet regnes stemmene etter sameierbrøken.
Navneseddelen som medfølger innkallingen leveres i utfylt stand ved inngangen.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmakt må da fylles ut og medbringes
1
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
KONSTITUERING
1. VALG AV MØTELEDER
Styret innstiller på Sven-R. Dierkes fra OBOS Eiendomsforvaltning AS som møteleder
og referent.
2. Opptak av navnefortegnelse
3. VALG AV REFERENT OG MINST EN SEKSJONSEIER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
2
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
ÅRSBERETNING FOR 2012
1. TILLITSVALGTE
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:
STYRET: Leder
Petter Jensen
Tøyenbekken 6
Styremedlem Marit Elisabeth Bjerke Thon Gruppen
Styremedlem Kjersti Grindal
Hagevegen 13 E
Styremedlem Kenneth Mokkelbost
Tøyenbekken 4
Styremedlem Unni Silkoset
Urtegata 14
Varamedlem Morten Aas
Tøyenbekken 6
Varamedlem Bjørn Grevstad
Strømsbråten
Varamedlem Thi Duyen Thuy Nguyen Tøyenbekken 6
Varamedlem Elisabeth Schönaigner Tøyenbekken 6
VALGT:
2012 - 2014
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2014
2012 - 2014
2012 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2013
2012 - 2014
Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for
at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og
ansettelser.
Arbeidsgruppe fjernvarme
Kjersti Grindal
Hagevegen 13 E
Henning Tranberg
Hagevegen 13 E
Kenneth Mokkelbost
Tøyenbekken 4
2012 - 2013
2012 - 2013
2012 - 2013
2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET
Sameiet består av 84 seksjoner. Herav 74 boligseksjoner.
Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 989776843, har
gårds- og bruksnummer 230 - 333, ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse:
• Tøyenbekken 4 - 6
• Tøyengata 2 - 14
• Nordbygata 37
• Grønslandsleiret
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller
annen bruksenhet i eiendommen.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen
ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
3
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er BDO AS.
Styrets arbeid
• Oppfølging av system for avlesning av fjernvarme
• Økonomikontroll og justering av korrekte felleskostnader iht vedtekter
• Beregninger for riktig fordeling av sameiets overskudd bolig/næring
• Beregninger for fordeling av fjernvarmekostnad 2008 og 2009
• Budsjettering
• Oppfølging av rydding, renhold, vaktmester, vakthold og tagging
• Oppfølging brannalarmsystem
• Oppfølging feil på el- og callingsystem (fortsatt)
• Vurdering av vedlikehold
• Anbud på malertjenester
• Korrespondanse og jurdisk vurdering ifm forliksklage fra seksjonseier
• Ruskenaksjon
• Oppfølging av lekkasjer i kjeller og følgeskader, taksering forsikring
• Oppfølging avtaler og installasjon av mobilantenner
• Korrespondanse/telefoner fra beboere
4
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
ÅRSREGNSKAP FOR 2012
1
REGNSKAP for 2012
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens
punkt om budsjett for 2013. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er
satt opp under denne forutsetning.
Inntekter
Inntektene i 2012 var til sammen kr 2.015.221,- mot budsjettert kr. 3.813.616. Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak overføring av kr. 1.925.028 til brenselsregnskap.
Andre inntekter på kr. 166.663,- består i hovedsak av inntekter fra leieavtaler med Telenor, Teliasonera
Norge AS (NetCom) og Mobile Norway AS (network Norway) for antenneleie.
Kostnader
Driftskostnadene i 2012 var på kr 1.871.340,-.
Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak:
Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 166.000, mens regnskapet viser kr 77.900. Hovedårsaken
til avviket er at planlagt malerarbeid er utsatt pga usikkerhet med anbud og manglende tilbakemeldinger fra malerfirmaer.
Kommunale avgifter ble budsjettert med kr 510.000, mens regnskapet viser kr 608.009. Dette skyldes
så vidt styret har klart å få kjennskap til en ekstraordinær innbetaling på slutten av året som visstnok
skyldes sen avlesning av vannmåler. Vi antar derfor at en betydelig del av dette beløpet vil føres tilbake i
årets regnskap.
Avvik i forhold til budsjett for innkrevde felleskostnader samt kostnader knyttet til energi og fyring
skyldes overføring av kr. 1.925.028,- til brenselsregnskap
Resultat
Årets resultat på kr 185.732,- foreslås overført til egenkapital.
Styret gjør oppmerksom på at overskuddet for fjoråret og den høye egenkapitalen har skyldtes skjev
fordeling av felleskostnader. Slik har næring over tid betalt en høyere andel enn de skal ift kostnadene.
Fordeling av resultatet og opptjent egenkapital på bolig og næring fremgår av note 14 i årsregnskapet.
Den reelle egenkapital tilhørende boligdelen er derfor kr 320.485, mens tilsvarende for næring er kr
1.887.086. Det meste av næring sin andel av egenkapitalen vil tilbakeføres til næring ila 2013. Det er
gjort en justering for mer korrekt fordeling av kostnadene på giroene for felleskostnadene pr 1/1-2013.
For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet.
Styret er ikke kjent med ytterligere hendelser etter 31.12.2012 som påvirker regnskapet i
vesentlig grad.
5
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
2
Budsjett for 2013
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2013. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 200.000 til større
vedlikehold som omfatter maling av utvendig trepanel.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret.
Feieravgiften øker med 50 %.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Styret har for 2013 justert ned
à-konto beløpet for fjernvarme med ca 24% fra fjorårets ekstraordinære økning. Beløpet reflekterer nå
et pris- og forbruksnivå på ca 10% over de siste tre års gjennomsnitt, noe styret mener gir en fornuftig
balanse slik at vi unngår spesielt høy etterfakturering fremover.
Forsikring
Forsikringspremien for 2013 har økt med ca kr 17.000,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk.
Lån
Sameiet har ingen lån.
Innskuddsrente i OBOS (pr. 1.1.2013)
Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd
Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr 500 000
3,35 % for innskudd fra kr 500 000 til kr 2 000 000
3,40 % for innskudd over kr 2 000 000
Felleskostnader
Budsjettet er basert på reduksjon av fjernvarme på ca 24% og økning av felleskostnadene på ca 37% for
boligseksjoner og en reduksjon av fjernvarme på 24% felleskostnader på 29% for næringsseksjoner fra
01.01.2013. Den 01.07.2013 vil felleskostnadene bli delt opp i flere kategorier for å få en bedre oversikt over fordelingen av kostnadene.
I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i
budsjettet.
Oslo, 19.02.2013
Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar
Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost
6
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
3
RESULTATREGSNKAP for 2012
Note
2
Driftsinntekter:
Innkrevde felleskostnader
3
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Regnskap
2012
Regnskap
2011
Budsjett
2012
Budsjett
2013
1 848 588
1 766 004
3 773 616
3 539 069
166 633
168 031
40 000
120 000
2 015 221
1 934 035
3 813 616
3 659 069
-6 063
-6 486
-7 000
-7 000
-43 000
-46 000
-46 000
-60 000
-7 931
-7 178
-7 000
-7 000
-118 435
-113 938
-120 000
-123 200
Driftskostnader:
4
Personalkostnader
5
Styrehonorar
6
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
7
Konsulenthonorar
-35 020
-12 619
-10 000
-40 000
8
Drift og vedlikehold
-77 900
-99 589
-166 000
-320 000
Forsikringer
-212 129
-198 125
-218 000
-229 500
Kommunale avgifter
-608 009
-494 105
-510 000
-540 390
-20 218
-57 004
-1 985 000
-1 460 000
Kabel- /tv-anlegg
-217 248
-188 667
-200 000
-237 500
Andre driftskostnader
-525 386
-489 456
-459 000
-554 000
Sum driftskostnader
-1 871 340
-1 713 167
-3 728 000
-3 578 590
143 881
220 868
85 616
80 479
9
Energi/fyring
10
Driftsresultat:
Finansinntekt/ kostnad:
11
Finansinntekter
45 964
9 612
0
11 000
12
Finanskostnader
-4 113
-17 455
0
-1 000
Sum finansposter
41 851
-7 843
0
10 000
Årsresultat
185 732
213 025
85 616
90 479
185 732
213 025
Overføringer:
Til opptjent egenkapital
Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen.
7
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
4. BALANSE
NOTE
2012
2011
Omløpsmidler
Restanser felleskostnader
12 054
243
Kundefordringer
53 874
0
0
379 174
Brenselregnskap
403 253
1 349 746
Driftskonto i OBOS
420 754
231 325
Sparekonto i OBOS
1 522 071
251 096
Sum omløpsmidler
2 412 006
2 211 584
Sum eiendeler
2 412 006
2 211 584
2 207 572
2 021 839
2 207 572
2 021 839
Forskudd felleskostnader
98 238
127 197
Leverandørgjeld
39 191
10 062
0
0
67 006
52 486
204 434
189 745
2 412 006
2 211 584
Pantstillelse
0
0
Garantiansvar
0
0
Kortsiktige fordringer
13
Egenkapital
14
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt - avsluttet 28.08.2012
15
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Oslo, 19.02.2013
Styret i Eierseksjonssameiet Grønland Basar
Petter Jensen Unni Silkoset Marit Elisabeth Bjerke Kjersti Grindal Kenneth Mokkelbost
8
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
5. Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små
foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.
OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven § 5-12. OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar,
lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir
belastet selskapets driftskonto ved terminforfall.
Note 2 - Innkrevde felleskostnader
Garasjeleie
79 080
Brensel
1 925 028
Overført brenselregnskap
-1 925 028
Felleskostnader
1 686 924
Kabel-TV
82 584
Sum innkrevde felleskostnader 1 848 588
Note 3 - Andre inntekter
Nøkler
Mobile Norway AS
Teliasonera Norge AS
TeliaSonera Norge AS
Sum konsulenthonorar
600
74 417
53 750
37 866
166 633
Note 4 - Personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum personalkostnader
-6 063
-6 063
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke
pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften
knytter seg til styrehonoraret.
Note 5 - Styrehonorar
Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr 4 3 000
Note 6 - Revisjonshonorar
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 931.
9
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Note 7 - Konsulenthonorar
Juridisk bistand
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Sum konsulenthonorar
-24 750
-10 270
-35 020
Note 8 - Drift og vedlikehold
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold fellesanlegg
Drift/vedlikehold heisanlegg
Sum drift og vedlikehold
-30 084
-750
-47 067
-77 900
Note 9 - Kommunale avgifter
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
Sum kommunale avgifter
-413 020
-458
-194 531
-608 009
Note 10 - Andre driftskostnader
Container
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Renhold ved firmaer
Snørydding
Andre fremmede tjenester
Trykksaker
Møter, kurs, oppdateringer mv
Andre kontorkostnader
Telefon/bredbånd
Telefon, annet
Porto
Bankgebyr
Sum andre driftskostnader
-16 753
-2 075
-27 898
-128 520
-217 856
-24 806
-78 653
-3 342
-1 148
77
-1 710
-18 267
-3 497
-938
-525 386
Note 11 - Finansinntekter
Renter av driftskonto i obos
1 774
Renter av sparekonto i obos
22 070
Renter av for sent innbet. felleskostn.
672
Andre renteinnt./utbytte Gjensidige 21 448
Sum finansinntekter
45 964
10
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Note 12 - Finanskostnader
Renter leverandørgjeld
-1 296
Renter kassakreditt/byggelån
-2 633
Andre rentekostnader
-184
Sum finanskostnader
-4 113
Note 13 - Avregning fjernvarme
Innkrevd fjernvarme 2008
Innkrevd fjernvarme 2009
Innkrevd fjernvarme 2010
Innkrevd fjernvarme 2011
Innkrevd fjernvarme 2011
Kostnad fjernvarme 2008
Kostnad fjernvarme 2009
Kostnad fjernvarme 2010
Kostnad fjernvarme 2011
Kostnad fjernvarme 2012
Drift/vedlikehold 2010
Sum brenselregnskap
641 676
641 676
641 676
1 604 190
1 925 028
-563 802
-1 227 431
-1 710 338
-1 285 458
-978 535
-91 935
-403 253
Note 14 - Fordeling av opptjent egenkapital
Fordeling etter avregning mot innkrevde felleskostnader kat.101:
Bolig
Næring
IB 01.01.2012
-14 400 1 237 899
Resultat 2012
-115 775
153 295
UB pr. 31.12.2012
-130 175 1 391 194
Bolig og
Næring
798 340
148 213
946 553
Sum
2 021 839
185 733
2 207 572
Oppstillingen over viser korrekt fordeling av årets resultat og opptjent egenkaptital i samsvar
med fordelingsnøkkel i vedtektene. Bolig sin andel av egenkapital utgjør kr 320.485, og for
næring kr 1.887.086.
Note 15 - Annen kortsiktig gjeld
Hafslund - avregn. fjernvarme 2012 -67 006
Sum annen kortsiktig gjeld
-67 006
11
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
6. REVISORBERETNING
Tlf: 23 11 91 00
Fax: 23 11 91 01
www.bdo.no
Org. nr. 993 606 650 MVA
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
Til sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Grønland Basar
Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameiet Grønland Basar, som viser et
overskudd på kr 185 732. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Eierseksjonssameiet Grønland Basar per
31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO
medlemsfirma. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
12
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Revisors beretning - 2012 - Eierseksjonssameiet Grønland Basar, side 2
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon”, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 7. mars 2013
BDO AS
Merete Otterstad Sandsnes /s/
Statsautorisert revisor
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO
medlemsfirma. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
13
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
GODTGJØRELSE TIL STYRET
1. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE FOR STYRET
Forslag til godtgjørelse for Styret i tiden 28 mars 2012 - 20. mars 2013: Totalt: kr. 60.000,Styrehonoraret fordeles internt i styret mellom styremedlemmer og varamedlemmer iht oppmøte og
innsats i perioden.
INNKOMNE SAKER
1) Nøkkelsystem
Det har vist seg i løpet av høsten at sameiets nøkkelsystem er et ikke-patentert system. Det betyr at
nøkkelemner i dette systemet fritt kan importeres av alle som ønsker, og dermed kan det også lages
kopier helt lovlig. Dette kan bl.a. gjøres hos Mister Minit og lignende bedrifter. Mer alvorlig er at disse
nøkkelemnene stort sett er såkalte universalemner som skal passe til flere systemer. Dermed er det
mulighet for at slike kopierte nøkler også kan passe til andre leiligheter enn tenkt. Det betyr kort sagt
at vi ikke har kontroll på nøkkelsystemet i sameiet.
Styret har vært i kontakt med TrioVing og Olav Thon for å få klarhet i saken, og vi har fått en
vurdering fra advokat i OBOS om vi har noe å hente rent juridisk. Så langt har vi ikke kommet noen
vei med dette, ettersom det så vidt vi har funnet ut ikke er levert noen spesiell kravspesifikasjon på
nøkkelsystemet.
Styret anser derfor at sameiet har to muligheter;
1.Bytte til et nytt patentert nøkkelsystem, dvs bytte alle sylindere og nøkler i sameiet. Vi har fått
estimater på to forskjellige nøkkelsystemer, og kostnadene antydes å bli på totalt et sted mellom
kr 100.000 og 200.000 inkl mva og 3 nøkler til hver seksjon (det vil si ca kr 1350-2700 pr seksjon).
2.La hver enkelt seksjonseier vurdere behovet for å bytte lås. Slik bytte av lås vil da også medføre
at kopiering av nøkler skjer på eget initativ, og man da ikke lenger kan benytte samme nøkkel til
bl.a. oppgangsdør, bodarealer, garasje og søppelrom.
Styret ber sameiermøtet avgjøre om styret skal innhente konkrete anbud og evt koordinere bytte
av hele systemet, eller om det skal være opp til hver enkelt å bytte låser etter ønske.
14
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
2) Fjernvarme
Arbeidsgruppen fikk endelig konklusjon fra Johnson Controls mot slutten av 2012 om at systemet
som var satt opp ’ikke var egnet’ til denne slags avlesning. Dette betyr i praksis at vi ikke dessverre, etter
alle disse årenes arbeid med å få dette til å fingere, faktisk ikke har noen måte å få avregnet fjernvarme
etter forbruk.
Styret ber sameiermøtet godkjenne å avregne fjernvarme på brøk for alle tidligere perioder og
også inntil videre fremover.
Det finnes nok andre muligheter å få foretatt avregning på forbruk. Dette forutsetter imidlertid en helt
ny prosess. Vi har også fått beskjed fra Hafslund at det ila vår/sommer vil innføres såkalt timesmåling
og månedelig fakturering for sameiet. Dette betyr at vi fortløpende vil bli fakturert for forbruk,
og ikke à-konto som tidligere. Dette gjør det i praksis mulig også for sameiet å utfakturere korrekt
brøkfordeling pr måned snarere enn et à-konto beløp som tar høyde for svingninger i pris og forbruk.
Styret ber årsmøtet ta stilling til om det skal igangsettes en ny prosess for å finne en løsning på
avregning av fjernvarme etter reelt forbruk.
3) Valgkomite
Det er foreslått å opprette en valgkomite i sameiet. Dette krever en vedtekstendring. §6 foreslås endret
til å inkludere sammensetningen av en valgkomite på tre personer. §9 tillegges i punkt 5 å også gjelde
valg av valgkomite. Siste setning i paragraf 6 foreslås samtidig strøket.
Styret foreslår å redusere antallet styremedlemmer med en, til totalt 4 (1 leder og 3 styremedlemmer),
samt antallet varamedlemmer med en, til totalt 3, i fall årsmøtet skulle ønske en valgkomite da man
anser det totale antall tilltsvalgte ellers begynner å bli svært høyt.
Ny §6:
Styret
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Ett styremedlem bør representere næringsseksjonene. Styret velges av sameiermøtet for to år.
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt.
Ny §9:
Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
1. Konstituering.
2. Styrets årsberetning.
3. Årsregnskap
4. Valg av styremedlemmer og valgkomite.
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
Styret ber årsmøtet ta stilling til foreslåtte vedtektsendringer. Vedtektsendringer krever 2/3
flertall. Eventuelle endringer trer i kraft etter årsmøtet, og vil ikke påvirke årets valg.
15
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
4) Ringeklokkesystemet
Det er rapportert noen tilfeller av at ringeklokkesystemet ikke fungerer helt som det skal (bl.a. tidvis
manglende oppkall og video). I følge elektriker er det en utfordring å skaffe deler da systemet er
gammelt og tidligere leverandør visstnok ikke lenger eksisterer.
Styret ber årsmøtet vurdere om det skal igangsettes et prosjekt for en større utbedring og om
nødvendig utskifting av ringeklokkesystemet.
5) Kostnader påført av enkelt seksjonseier
Styret har erfart enkelttilfeller der seksjonseiere har påført sameiet direkte kostnader i form av juridisk
konsultasjon i saker der seksjonseier søker personlig vinning på bekostning av resterende eiere. Slike saker
vil enten gå til forliksrådet eller retten, og avklares der mht saksomkostninger, eller saken trekkes før den
kommer til vurdering og dermed sitter sameiet igjen med en del kostnader (advokathonorar etc).
Styret mener det er hjemmel i eierseksjonslovens paragraf 23 første ledd, til å fakturere kostnader i slike
saker til den enkelte bruksenhet.
§ 23. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter
nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Styret ber årsmøtet om en avklaring om man i saker/prosesser som settes i gang, men trekkes
før domsvurdering, bør direktefakturere eventuelle eksterne kostnader sameiet har til den
enkelte seksjonseier som utløser disse i tilfeller der man til slutt ikke ender med forliks- eller
rettsavgjørelse (eksempelvis saker som trekkes etter at advokat/konsulentkostnader har påløpt).
16
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
VALG AV TILLITSVALGTE
1. VALG AV 3 STYREMEDLEM MER
Marit Elisabeth Bjerke og Kjersti Grindal har sittet ut perioden. Det skal derfor velges 2 styremedlemmer for 2 år en fra boligseksjonen og en fra næringsseksjonen.
Unni Silkoset har flyttet til utlandet, og har derfor bedt om å få fratre sitt verv. Det bør derfor velges
ett nytt styremedlem for ett år fra boligseksjonen som erstatning for henne.
Sameiet har ikke hatt valgkomité i perioden og kandidater innstilles fra salen på sameiermøtet.
2. VALG AV 3 VARAMEDLEMMER
Varamedlemmene Bjørn Grevstad og Thi Duyen Thuy Nguyen har sittet ut perioden, og det skal
derfor velges 2 varamedlemmer for 2 år. Elisabeth Schönaigner har flyttet og det anbefales å velge en
erstatning for henne for ett år.
Sameiet har ikke hatt valgkomité i perioden. Marit Bjerke fra Olav Thon har indikert at hun kunne
tenke seg å inneha en av varamedlemsplassene for ett år. Forøvrig innstilles kandidater fra salen på
sameiermøtet.
17
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
ORIENTERING OM SAMEIETS DRIFT
Styret
Styret har valgt å gå bort fra ordinær kontortid og styretelefon, da dette etter hvert viste seg vanskelig
å gjennomføre i praksis, og behovet var der for en mer fleksibel ordning. Styreleder kan kontaktes
på telefon 98 22 38 01 eller e-post [email protected] Se sameiets hjemmeside på
gronlandbasar.info for ytterligere informasjon og andre kontaktmuligheter.
Styret ber alle seksjonseiere gjøre seg kjent med vedtekter og husordensregler før de tar kontakt med
spørsmål. En stor andel av spørsmålene vi får omhandler forhold som allerede vil være besvart her.
Vaktmestertjeneste
Vaktmester Andersen AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet av sameiets fellesområder i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester er innom sameiet to ganger i uken. Boligdelen har
en avtale med Alliero AS om fjerning av tagging i inngarnspartier (til bolig) og inni heisen.
Alt innvendig vedlikehold i leilighet er den enkelte seksjonseiers ansvar. Det er mulig å få hjelp av vaktmester til enkelte oppgaver. Slikt arbeid avtales og faktureres direkte.
Renhold
Sameiet har avtale med TT Renhold AS om renhold av Sameiets fellesarealer. Det vaskes to ganger
i uken i vinterhalvåret og en gang i sommerhalvåret. I tillegg gjøres det boning og veggvask en gang i
året.
Styret vil sterkt henstille hver enkelt seksjonseier å holde fellesarealer ryddige og rene. Spesielt har vi
brukt mye tid og ressurser på holde søppelrom og bodarealer ryddige. Det er ikke tillatt å kaste annet
enn papir og ordinært husholdningsavfall i søppelrommene, og strengt forbudt å hensette ting utenfor
eller oppå containere. Papir skal brettes før det kastes. Husholdningsavfall skal emballeres skikkelig før
det kastes for å unngå unødig søl. Oslo kommune praktiserer kildesortering. Poser for forskjellige typer
avfall fås i dagligvareforretninger. Les mer om dette og hvor nærmeste gjenbruksstasjoner finnes på
http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/
Andre større gjenstander man ønsker å bli kvitt er i utgangspunktet den enkelte beboers ansvar. Sameiet arrangerer likevel en årlig rusken aksjon (normalt primo mai) og har satt av et areal i sykkelbod i
kjeller hvor man kan sette bruke møbler etc. Vi ber alle om å holde god orden her. Ting skal ikke bare
kastes vilkårlig inn i boden, da dette medfører mye ekstra og kostbart arbeid og ikke minst irritasjon
for andre beboere.
18
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr i sameiet under forutsetning av at det ikke er til sjenanse for andre beboere.
Det er ikke under noen omstendighet tillatt å ’lufte’ dyr på fellesterrassene i 3. og 7. etg. Hunder skal
til enhver tid holdes i bånd eller bæres i sameiets fellesarealer når de skal ut eller inn til leilighet. Eier
av dyr er ansvarlig for eventuelle ’uhell’ og det forutsettes at det tørkes og vaskes så raskt som mulig når
disse inntreffer.
Parkering
Det er garasjeanlegg i sameiets kjeller, og det er mulig å leie parkeringsplass på månedsbasis her. Kontakt TimePark for avtale. Det er ellers mulig å benytte gateparkering eller offentlige parkeringshus ved
Grønlands Torg.
Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 78281931. Forsikringen
dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.
Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å
kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller
e-post [email protected]
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom
forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent
røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at
utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.
HMS
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi.
Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har
sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og
sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
Kenneth Mokkelbost har fungert som HMS ansvarlig i siste periode.
19
Ei e r s e k s j o n s s a m ei e t G r ø n l a n d B a s a r
Telefoni / bredbånd
Sameiet har installert spredenett for fibertilkobling fra Homenet (tidligere Bredbåndsservice). Abonnement bestilles av hver enkelt beboer direkte fra leverandør. Se www.homenet.no
Det er uttak for fasttelefon i alle seksjoner, men styret gjør oppmerksom på at mange seksjonseiere
tidligere har omgjort dette uttaket for å utnytte større hastigheter fra Homenet. Dette betyr at ikke
alle leiligheter har mulighet til å installere separat ADSL/SDSL fra forskjellige teleoperatører. Styret
har ingen oversikt over hvilke seksjoner dette gjelder.
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og
mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av
tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no.
Kabel-TV
Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Sameiet har en utvidet avtale med Get på
digital TV og basis 1 mbit internettilkobling. Dekoder er inkludert i avtalen. Beboere må selv kontakte
Get for å få utlevert dekoder.
OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt
på digital-TV, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste
på telefon 02123, eller deres hjemmeside www.get.no.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
20

Similar documents