årsmøte 2014 - Sarbuvollen Båtforening

Comments

Transcription

årsmøte 2014 - Sarbuvollen Båtforening
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
PROTOKOLL
FRA
ÅRSMØTE 2014
18. MARS 2014
SAK 1.
KONSTITUERING
A)
Åpning.
Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen kommentarer til innkallingen,
og møtet ble satt.
Det var 40 fremmøtte. Hvorav 35 stemmeberettigede medlemmer, pluss 2
godkjente fullmakter, noe som ga totalt 37 stemmer.
B)
Valg av møteleder.
Styreleder foreslo Geir Gulliksen som møteleder.
VEDTAK:
Geir Gulliksen ble valgt som møteleder.
C)
Valg av referent.
Møteleder foreslo administrativ leder Thore Mehlum som referent.
VEDTAK:
Thore Mehlum ble valgt som referent.
D)
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
VEDTAK:
Thor Hægh og Caspar Bjordal Barth sa seg villig til å undertegne protokollen
E)
Godkjenning av dagsorden.
Merknader til dagsorden.
VEDTAK:
Dagsorden ble vedtatt uten merknader.
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
SAK 2.
ÅRSBERETNING
A)
Møteleder refererte til hvert punkt i årsberetningen og kommentarer til
følgende kapittel ble reist:

Kapitel 7 – UTSETTING OG OPPTAK
På grunn av sterk vind og en krybbe som ikke holdt mål, veltet en båt
over på nabobåten under årets vinteropplag. Spørsmålet som ble stilt
var: Hvordan er ansvarsforholdet?
Hver båteier (gjennom sitt forsikringsselskap) er ansvarlig for skader
oppstått på egen båt oppstått i havnen uansett hvem eller hva som
forårsaker skaden. Ved ”grov” uaktsomhet kan dette prinsippet
fravikes.
Sarbuvollen Båtforening er kun ansvarlig for skader forvoldt under
prosessen fra båten er i ”stroppen” ved opptak til den står på plass i
”krybben / støttene” og omvendt ved utsetting.

Kapitel 8 – VEDLIKEHOLD
o Vannrørene inn til vannpostene er av gjennomsiktig plast, disse bør
skiftes til sort plast da disse er mer motstandsdyktig mot sollys og
blir ikke like porøse.
o Det ble hevdet at brygge 4 beveger seg (mer enn de andre
bryggene, dette er tatt til etterretning og vil bli sjekket.
VEDTAK:
Styrets Årsberetning med kommentarer ble tatt til etterretning:
B)
Kontrollkomiteens års- og revisjonsberetning
VEDTAK:
Kontrollkomiteens årsberetning ble tatt til etterretning uten kommentarer.
SAK 3.
REGNSKAP 2013
Styreleder viste til det utsendte regnskapet. Enkelte utgiftsposter ble forklart med
henvisning til de medfølgende noter.
VEDTAK:
Det fremlagte regnskapet ble enstemmig godkjent som Sarbuvollen
Båtforenings regnskap for 2013.
SAK 4.
FBBs virksomhet 2013
FBB (Fellesutvalget for båtforeninger i Bærum) har i 2013 bestått av følgende
representanter:
SAK 5.
Kaffepause
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
Georg Øksnes, styreleder,
John Giæver,
Magnus Freberg,
Rune Molberg,
Gro Aune,
Solvik Båtforening
Gyssestad Båtforening
Strand Båtforening
Lakseberget Båtforening,
Sarbuvollen Båtforening
Det har vært to styremøter i 2013 samt årsmøte og fellesmøte med Bærum
Kommune om leieavtalen. I 2013 ble avtalen med kommunen fornyet for
ytterligere 10 år uten spesielle endringer.
Sarbuvollen Båtforening har ikke tatt opp egne saker gjennom FBB i 2013.
Lakseberget Båtforening har hatt sak gående med Bærum kommune om parkering
og vedlikehold av kyststien. FBB har deltatt på møter med kommunen for å
komme frem til en avtale.
Bærum Kommune tapte saken om grensen mellom Strand Båtforening og naboen
i jordskifteretten og dette medfører at Strand Båtforening ønsker kompensasjon for
båtplassene som ikke kan benyttes. FBB er med på møtene med kommunen og har
engasjert advokat for å følge opp saken.
Naboen til Gyssestad Båtforening har bygget på grunnen til Gyssestad
Båtforening og FBB har sendt brev til Bærum Kommune om forholdet fordi
naboen ønsker å utvide sine brygger. Det er foreløpig uenighet om hvor grensen
går.
Ingen av sakene er avklart ved utløpet av 2013.
Det kom forslag fra salen om at styret i FBB burde invitere / involvere en politiker
i saker med Bærum Kommune som motpart samt å klargjøre hvor mange
fornyelsesopsjoner som foreligger i leiekontrakten med Bærum Kommune.
VEDTAK:
Orienteringen og forsalg fra salen ble tatt til etterretning.
SAK 6.
BUDSJETT 2014
Styreleder orienterte om årets budsjettforslag.
Årsmøte hadde ingen spesielle innvendinger til budsjettet.
VEDTAK:
Det fremlagte budsjett ble enstemmig vedtatt som Sarbuvollen Båtforenings
budsjett for 2014.
SAK 7.
INNMELDT SAK TIL ÅRSMØTET 2014 FRA NILS ERIK SKAAR

De båter/prammer/moringsløfter som foreningen eier - a) hvem kan leie
disse b) til hvilken pris. Dette mener jeg er allmenn nyttig info til
foreningens medlemmer.
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
Styrets svar: Foreningen disponerer en Pioneer arbeidsbåt med 30HK
påhengsmotor samt en flåte med kran. Prammen er avhendet. Det er ikke
etablert en ordning for organisert utleie og således kan ingen påberope seg
rett til å leie disse enheter.






Hvem er godkjente vaktvikarer? Jeg antar at vaktvikarer MÅ være
andelseier. Stemmer det? Tidligere andelseiere kan således ikke være
vaktvikarer?
Styrets svar: Styret offentliggjør før hver sesong en liste med de
vaktvikarer styret på eget initiativ har godkjent. Øvrige bestemmelser om
vakthold er beskrevet i den til enhver tid gjeldende vaktinstruks som bl.a. er
tilgjengelig i vakthuset og på foreningens hjemmeside.
Er samtlige andelseiere pliktig til å ha vaktordning en gang i året på
båthavnen? Eller er det noen som slipper dette- og hva er eventuelt
kriteriet for det?
Styrets svar: Vakt tildeles ihht etablert praksis og tildeles alle andelseiere
etter turordning. Avhengig av antall vaktdøgn kan det inntreffe at noen blir
tildelt 2 vakter samme sesong. Fritak for vakthold gis til de som innehar
tillitsverv i foreningen.
Foreningen har et overvåket anlegg. Hvis ett medlem av foreningen skulle
være så uheldig å ha et innbrudd i båt/bil - hvem er da berettiget til å frigi
video-opptak? Og hvor
lang "lagringstid" har man før videoen slettes?
Styrets svar: Tilgang til foreningens videoopptak gis kun til Politiet i
samband med avgitt anmeldelse. Opptak slettes etter 7 dager ihht
retningslinjer gitt av Datatilsynet.
Ved fremleie av båtplass, - så foreslår jeg at foreningen pålegger eier av
andelen å registrere den "midlertidig leietager" til foreningen, slik at
foreningen kan oppdatere vaktlister, samt bør innkreve et
administrasjonsgebyr fra det "midlertidige" medlem for håndteringen av
dette.
Styrets svar: Alle som ønsker å leie ut sin båtplass har alltid vært pålagt å
melde fra om dette til kontoret. Skjema for slik melding ligger på
foreningens hjemmeside eller det kan avhentes på kontoret. Er ikke slik
melding gitt ansees utleieavtalen som ikke gyldig.
Kan "hvem som helst" sjøsette sine båter fra båtopptrekket? Eller er dette
forbeholdt medlemmene?
Styrets svar: Foreningens slipp/rampe er forbeholdt foreningens
medlemmer, ref oppsatte skilt. Det samme gjelder mastekran/brygge. Det er
ansett som for kostbart og lite hensiktsmessig å iverksette tiltak for
avsperring av slipp/rampe.
VEDTAK:
Styrets svar tatt til etterretning
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
SAK 8.
UTMELDING AV KNBF
Styreleder orienterte om at grunnen til medlemskap i KNBFs var
momskompensasjon. Sarbuvollen Båtforening oppfyller ikke de innskjerpede krav
om moms-fritak og grunnlaget for medlemskap har falt bort.
Utmelding av KNBF krever et årsmøte vedtak med 2/3 flertall.
Avstemming ble gjennomført.
VEDTAK:
Enstemmig vedtatt å melde oss ut
SAK 9.
VALG
1.
Valgkomitéens forslag til styremedlemmer var som følger:
Cathrine Lødrup
Per Horn
Steinar Jartung
Ole Grønskar
Svend Vesterkjær
gjenvelges som styremedlem for 2 år
gjenvelges som styremedlem for 2 år
velges til styremedlem for 2 år
gjenvelges som varamedlem for 2 år
velges til varamedlem for 2 år
VEDTAK:
Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon.
Styret for 2014 består da av:
Styremedlem
Geir Gulliksen
Styremedlem
Grethe Moe
Styremedlem
Cathrine Lødrup
Styremedlem
Per Horn
Styremedlem
Steinar Jartung
Varamedlem
Ole Grønskar
Varamedlem
Svend Vesterkjær
Det nye styre konstituerer seg selv på første styremøte.
Årsmøtet takket avtroppende styreleder Gro Aune for god innsats i styret i
mange år.
2.
Styrets forslag til nytt medlem i valgkomitéen var som følger:
Per Lillelien
velges for 2 år
VEDTAK:
Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon.
SARBUVOLLEN BÅTFORENING
Valgkomitéen 2014 består da av:
Rolf Wahlquist
Per Lillelien
Styret takket avtroppende valgkomitémedlem Eivind Vesterkjær for god
hjelp i mange år.
3.
Styrets forslag til nytt medlem i Kontrollkomitéen var som følger:
Simon Enger
Cecilie Skarphagen
gjenvelges for 2 år
velges for 2 år
VEDTAK:
Styrets forslag ble vedtatt med akklamasjon.
Kontrollkomiteen 2014 består da av:
Gunnar Bolstad
Simon Enger
Cecilie Skarphagen
Styret takket avtroppende kontrollkomitémedlem Ivar Opkvitne for god
hjelp i mange år.
Møteleder takket de fremmøtte for et godt og konstruktivt årsmøte som ble
avsluttet ca. kl. 20.45
Høvik, 18. mars 2014
Sign.: Thore Mehlum
Thore Mehlum
Referent
Sign.: Thor Hægh
Thor Hægh
Sign.: Caspar Bjordal Barth
Caspar Bjordal Barth
Protokollunderskrivere

Similar documents