Innlandets helseforskningskonferanse

Comments

Transcription

Innlandets helseforskningskonferanse
Innlandets helseforskningskonferanse 2011 - Honne konferansesenter, Biri
27. september 2011
Samhandlingsforskning er tema for plenumssesjonen. Hvordan kan høgskolene og SI bidra med forskning knyttet til samhandlingsreformen - hvilken
regional konsekvens får samhandlingsreformen for høgskolene og SI?
I tillegg presenteres større og mindre arbeider i parallellsesjoner. Det vil også i år være tildeling av fem priser på kr. 6.000 for de beste vitenskapelige
publikasjonene i 2010. En pris går til hver av de tre høgskolene og til Sykehuset, og en pris tildeles for den beste publikasjonen utgående fra samarbeid mellom
institusjonene.
Konferansen arrangeres av Sykehuset Innlandet HF (SI), Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Lillehammer (HiL), og har som mål å styrke
samarbeidet mellom institusjonene innen medisinsk og helsefaglig forskning.
PROGRAM per 29.08.11 (med forbehold om endringer)
08.00 - 08.30
Kaffe og rundstykke/registrering
08.30 - 08.40
Velkommen
Ola E Dahl, forskningssjef i Sykehuset Innlandet
08.40 - 09.05
Utfordringer i samarbeid om helsefagforskning
Ulf Christensen, leder i Universitetsprosjektstyret for Innlandet
09.05 - 09.30
Hvilke forskningsmessige utfordringer ligger i
studier av samhandling?
Professor Grete Synøve Botten, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
09.30 - 09.55
Forskning med utgangspunkt i
Samhandlingsreformen
Professor Tor Inge Romøren, senter for omsorgsforskning, HiG
09.55 - 10.10
Spørsmål/diskusjon
10.10 - 10.30
Pause - kaffe og frukt
Innlandets helseforskningskonferanse 2011
Honne konferansesenter, Biri 27 september
10.30 - 11.30 Presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner
10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 11.30
Auditoriet:
Pårørende/psykiske lidelser
Ledelse: Merete Glenne Øie
Byrde og helse hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse (1)
Bente Weimand, Birgitta Hedelin,
Christina Sällström, Marie-Louise HallLord
Utviklingshemning og psykiske lidelser i
et allmennlegeperspektiv (2)
Terje Fredheim, Lars Lien, Lars J
Danbolt, Kari Kjønsberg, Ole R Haavet
Erfaringer med parallelle
gruppesamlinger for foreldre og barn
som lever med psykisk lidelse hos en av
foreldrene (3)
Wenche Westby Larson, Monica
Solberg, Birgitta Hedelin
Sal 1:
Sal 2:
Sal 3:
Arbeidsmiljø/pasientkunnskap
Fødselsmedisin
Pasientsikkerhet/metode
Ledelse: Ingrid Guldvik
Att lyckas uppnå visionen om god
palliativ vård - kärnan i arbetsmiljön
(11)
Gunilla Johansson, Christer Sandahl,
Birgitta Andershed
Kvinners sykefravær - behov for en
holistisk tilnærming (12)
Liv Johanne Solheim
Hot och våld inom prehospital vård i
Sverige (13)
Kerstin Petzäll, John Tällberg, Tobias
Lundin, Björn-Ove Suserud
Ledelse: Trond Markestad
Tidligere keisersnitt - forekomst,
behandling, resultater - et 22 års
materiale (21)
Vibeke Saltnæs Salvesen, Stian
Westad, Ole Jacob Nakling
Et multisenter intervensjons-program
for å redusere forekomsten av
analsfinkterrupturer (22)
Elisabeth Hals, Pål Øyan, Tiina
Pirhonen, Mika Gissler, Sissel Hjelle,
Elisabeth Berge Nilsen, Anne Mette
Severinsen, Cathrine Solsletten, Tom
Hartgill, Juoko Pirhonen
Effekt av overvekt, diabetes og
røyking på tidlig føtal vekst (23)
Jacob Holter Grundt, Ole Jacob
Nakling, Trond Markestad
Ledelse: Dag Waaler
Hvordan velge variabler for å studere
pasientsikkerhetskultur og faktorer som
påvirker den (31)
Anne Vifladt, Bjørg Ø. Simonsen, Per
Farup
Metoder for å studere
pasientsikkerhetskultur (32)
Anne Vifladt , Bjørg Ø. Simonsen, Per
Farup
Legemiddelregning - hva er vanskelig,
og hva gir høy risiko for feil? En
undergruppeanalyse av en
randomisert, kontrollert studie (33)
Bjørg Ø. Simonsen, Gro I.K. Dæhlin,
Inger Johansson, Per G. Farup
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 13.15 Parallellsesjoner forts.
12.15 - 12.35
12.35 - 12.55
12.55 - 13.15
Auditoriet:
Demens
Ledelse: Selvald Høye
Neuropsykiatriske subsyndromer blant
sykehjemspasienter er stabile over 31
måneders oppfølging (4)
Geir Selbæk, Knut Engedal
Sal 1:
Pasientsikkerhet
Ledelse: Kari Kvigne
De nye pasientene i skiftende
diskursive posisjoner (14)
Birgit Nordtug
Sal 2:
Livskvalitet
Ledelse: Liv Johanne Solheim
Prosjektpraksis på vernepleiestudiet rullestolhåndball (24)
Marit Kollstad, Anne-Stine Dolva, Astrid
Smedsrud Johansen, Bjarne Dybvik
Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved
utfordrende atferd ved Demens - TID
(5)
Irene Røen, Bjørn Lichtwarck, Geir
Selbæk
Integrated literature review on the
concepts of spirituality and spiritual
care, and how spiritual care is
integrated in dementia care (6)
Liv Ødbehr, Solveig Hauge, Kari Kvigne,
Lars Danbolt, Lars Lien
Barrierer for bruk av fagprosedyrer i
spesialisthelsetjenesten (15)
Monica Stolt Pedersen, Nils-Øivind
Offernes
Psykisk helse og livskvalitet blant
armamputerte sammenliknet med en
kontrollgruppe (25)
Kristin Østlie, Per Magnus, Ola H.
Skjeldal, Beate Garfelt, Kristian Tambs
Sagatun Brukerstyrt Senter (26)
Linda Granlien, Arild Granerud
13.15 - 13.30 Pause
Sykepleierenes oppfattelse av
sikkerhetsklimaet på
intensivavdelingen (16)
Randi Ballangrud, Birgitta Hedelin, Per
Farup, Marie Louise Hall-Lord
Sal 3:
Filosofi/forståelse
Ledelse: Lars Johan Danbolt
Medisin mot filosofi: hvordan moderne
avbildningsteknikker belyser og utfordrer filosofiske grunnproblemer (34)
Bjørn Hofmann
Eksistensielle temaer hos eldre med
kreft - erfaringsnære og
behandlingsrelaterte perspektiver (35)
Sigrid Helene Kjørven Haug
Pilot-testing av forebyggende tiltak
rettet mot stressreduksjon og økt
oppmerksom tilstedeværelse (36)
Ole Christer F. Lund
13.30 - 14.50 Parallellsesjoner forts.
Auditoriet:
Psykiske lidelser
13.30 - 13.50
Ledelse: Ola Skjeldal
Different executive function profile in
children and adolescents with
subgroups of attention-deficit
hyperactivity disorder (7)
Erik Winther Skogli, Merete Glenne Øie
Sal 1:
Sykepleiekunnskap
Ledelse: Dag Waaler
Språksjanger i sykepleierutdanningen
(17)
Randi Stokke
Sal 2:
Medisin/behandling
Ledelse: Per Farup
Behandling av gastroduodenal
obstruksjon med selvekspanderende
metallstenter (SEMS) (27)
Øistein Hovde, Anna Linéa Brevik, Erik
Skogestad, Jan K. Tholfsen
IgG antistoffer mot matvarer og
gjærsopp hos pasienter med irritabel
tarm syndrom - en kasus-kontroll studie
(28)
Solveig C. Ligaarden, Gunvor S.
Fosnes, Per G. Farup
Poliklinisk tverrfaglig livsstilsbehandling
ved sykelig overvekt - en retrospektiv
studie (29)
Jan Aaseth, Randi Skyrud
Vitamin D levels and disease activity
in multiple sclerosis - before and
during treatment with interferon beta
(30)
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Trygve
Holmøy, Kjell-Morten Myhr
13.50 - 14.10
Learning and memory impairments
exceeding the effect of IQ in children
and adolescents with ADHD (8)
Per Normann Andersen, Jens Egeland,
Merete Glenne Øie
Medisinsk og naturvitenskapelig
kunnskap i sykepleiepraksis (18)
Lars Kyte, Ole T. Kleiven, Tom Arne
Elzer, Kari Kvigne
14.10 - 14.30
Faktorer assosiert med sosial funksjon
ved førstegangs-psykoser (9)
Unni Bratlien, Merete Glenne Øie, Ingrid
Melle, Ole A. Andreassen
The association between anomalous
self-experience and suicidality in first
episode schizophrenia seems
mediated by depression (10)
Elisabeth Haug, Ingrid Melle, Ole A.
Andreassen, Andrea Raballo, Unni
Bratlien. MD, Merete Glenne Øie, Lars
Lien, Paul Møller
Trygt, lærerikt og realistisk? Både ja og nei (19)
Tore Karlsen
14.30 - 14.50
Forebygging og behandling av
utilsiktet peroperativ hypotermi - en
kvalitativ studie av anestesi- og
operasjonssykepleieres erfaringer (20)
Seija K. Loe, Bjørn E. Mo
15.00 - 15.45
Tildeling av forskningspriser for de beste publikasjonene i 2010
15.45 - 16.00
Oppsummering/avslutning
Sal 3:
Sykehjem/eldre
Ledelse: Ingrid Guldvik
Samhandlingsprosjekt mellom
Alderspsykiatrisk avdeling, SI og
kommunale sykehjem - ”SAM-AKS”
(37)
Wenche Nordengen, Irene Røen,
Birger Lillesveen, Geir Selbæk
Et spørsmål om prioritering. Kontinuitet
i hjemmesykepleien fra et
ledelsesperspektiv (38)
Edith Roth Gjevjon, Bente Kjøs,
Ragnhild Hellesø
Effekt av laksantia hos eldre - en
tverrsnittsstudie i sykehjem (39)
Gunvor S. Fosnes, Stian Lydersen, Per
G. Farup
Opplysninger om hoftebrudd fant sted
innendørs eller utendørs kan predikere
risiko for død etter bruddet (40)
Trine E. Finnes, Haakon E. Meyer,
Cathrine Lofthus