Referat FAU-møte 03.12.13

Comments

Transcription

Referat FAU-møte 03.12.13
Referat fra FAU-møte på Morellbakken skole 3. desember 2013
Til stede:
Guro Karstensen 8D, Heidi Grette 8D, Astrid Landewall 8 A, Erik Høydal 8 B, Anne AlmannKaas 8E, Ragnhild Braastad 8C, Kristin Romsaas 8 C, Ingvild Petrusson 8 E, Jon Erik Lindeman
8A (leder) og Åsne Julsrud 8A (ref)
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Rektors halvtime:
 Vurderingsdagene
 Elevundersøkelsen
 Juleavslutningen 19.12
 Pedagogisk Kafe 8.januar (om Vurdering)
 Norskopplæringen (fast punkt)
3. Gruppearbeid
4. Felles oppsummering
5. Eventuelt: fane, natteravn, opprettelse av klassekasse
1 Godkjenning av innkalling og referat
Referatet fra møtet 5.11.2013 og innkalling ble godkjent.
2 Rektors halvtime
Vurderingsdager
Rektor informerte om vurderingsdagene i forrige uke. Vurderingsdagene erstatter tradisjonelle
tentamener. De hadde hatt to dager, med engelsk og matematikk. Opplegget omfatter ulike
vurderingssituasjoner, med både en skriftlig og en muntlig del. Dette var ukjent for både elever og
lærere. Det har vært mange positive tilbakemeldinger så langt. Til neste uke skal de også ha to dager,
en med naturfag og en skriveøkt. Skolen mener at denne måten å gjennomføre vurderinger på
fremmer refleksjon og gir motivasjon, mestring og læring.
Pedagogisk kafé
8. januar inviteres foreldrene til en ny pedagogisk kafé om Morellbakkens metode for vurderinger, i
auditoriet kl. 17 til 18.30. Invitasjon med påmelding vil sendes foreldrene rett over nyttår.
Påmelding er nødvendig for å være sikker på at det blir plass til alle. Ved mange påmeldte, vil det
eventuelt deles opp i to grupper.
Etter forrige pedagogisk kafe lovet ledelsen at de skulle svare på foreldrenes spørsmål. De ser at det
er tre hovedområder de vil gi tilbakemelding på, men de vil ikke klare å besvare alle spørsmålene.
Elevundersøkelse
Skolen har gjennomført en elevundersøkelse med god deltagelse. Undersøkelse er i regi av
Utdanningsdirektoratet (http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/Ombrukerundersokelsene1/Elevundersokelsen/). På skolenivå fikk de gode resultater som vitner om
høy trivsel. Det er ingen tilbakemeldinger om mobbing. Likevel er det slik at enkelte ikke er like
motiverte, noen synes de ikke får gode nok tilbakemeldinger fra lærerne, de er misfornøyde med
skolesituasjonen, mv. Skolens ledelse vil gå igjennom resultatene klassevis med lærerne. Det skal
også være et møte med alle elevene 16. desember der de får resultatene presentert, og de skal lage
tiltaksplaner klassevis.
Juleavslutning
På juleavslutningen den 19.12, vil elevene ha en forestilling kl 18 for klassene A, B og C og 18.30
for D og E. Foreldrekontaktene har ansvaret for å arrangere noe sosialt etter forestillingen.
Andre arrangementer
Det planlegges tre arrangementer på skolen neste halvår:
 Torsdag før påskeferien (10.4)
 16. mai i forbindelse med 200 års jubileet for Grunnloven
 Før sommeren (dato ikke satt)
Dette er arrangementer der FAU oppfordres til å bidra med noe sosialt, og som også kan være
anledninger til å kunne samle inn penger til FAU.
Norskopplæringsgruppen
Når det gjelder norskopplæringsgruppa, så er det stille og de treffes ikke. De har fått noen spansk,
fransk og engelskspråklige elever som både ønsker og vil bidra i språktimene over nyttår.
Bibliotek
Ledelsen ønsker svært gjerne at foreldrene donerer spill, kvalitetsbøker og –magasiner, som for
eksempel National Geographic, for å bidra til innholdet i biblioteket. De vil helst ha ungdomsbøker,
fagbøker eller klassikere, gjerne pocket på engelsk eller lettleste bøker på andre språk.
Fronter
Foreldrene har nå tilgang på foreldrerommene og klasserom med timeplaner, lekseplaner og
fagplaner. Om det er noen problemer med tilgang, ber de foreldrene kontakte kontaktlærerne direkte.
3. Gruppearbeid
Man besluttet at det ikke var behov for gruppearbeid på dette møtet. Saker som ble diskutert i
plenum er nevnt under eventuelt. Pedagogisk gruppe vil før neste FAU-møte vurdere om de skal
komme med innspill til neste pedagogisk kafé i januar.
Astrid Landewall fra 8A blir med i arrangementsgruppa.
4. Eventuelt
Driftsstyret
Driftsstyret ble konstituert i dag. Heidi ble valgt som leder og Jon Erik som nestleder. Heidi
informerte kort om sakene som ble tatt opp. Det henvises ellers til referat fra møtet.
Skolemiljø
FAU er noe bekymret for at skolen ikke fanger opp alle hendelser. Ledelsen fremstiller situasjonen
som ganske rosenrød, mens foreldrene har hørt om flere enkeltepisoder som er negative, men
kanskje ennå ikke har et slikt omfang at det kvalifiserer som mobbing.
Det er enighet om at foreldrekontaktene bør ta opp ting mer med foreldrene i klassen i neste
klassemøte. For eksempel om foreldrene har behov for informasjon om hvordan Fronter fungerer,
om det bør arrangeres sosiale treffpunkt foreldrene mellom slik at man kan fange opp det som skjer
og utveksle erfaringer og holdninger til felles regler.
Natteravn
Erik forteller at han har fått en del reaksjoner fra foreldre vedrørende Natteravn der man vektlegger
at det ikke er en forventing om at dette er «obligatorisk». Hans forslag er derfor at FAU
kommuniserer at deltagelse er frivillig, men selvfølgelig sterkt ønskelig. Erik vil sende ut invitasjon
til foreldrene om deltagelse i natteravning (sammen med Engebråten-foreldre). Alle klassene må
sende foreldreliste med kontaktdetaljer til Helle som avtalt tidligere.
Et møte om Natteravn kan kombineres med SALTO og representanter fra Oslopolitiets avdeling for
forebyggende ungdomsarbeid. FAU vil uansett vurdere å invitere en SALTO-representant til et
felles foreldremøte en gang etter jul. Han mener at man også bør vurdere å etablere Ung og Rus
som man har på Engebråten skole.
Neste FAU-møte vil være 7. januar. Erik vil invitere representanten fra SALTO til dette FAU-møtet
slik at vi kan få litt mer informasjon om rusforebyggende arbeid, og legge en plan for hva FAU bør
gjøre fremover i forhold til dette.
Oslo kommunale foreldreutvalg - kfu
Foreldreutvalget for grunnskolen ønsker å ha sitt neste møte i februar på Morellbakken. For de lurer
på hva dette er, sjekk: http://www.oslokfu.no/kfu_hjem.asp. Fra vedtektene fremgår formålet:
§1. Formål.
Det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen i Oslo er en frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon som har
som formål å :
 være et felles forum som skal ivareta foreldre/foresattes muligheter til reell medvirkning og innflytelse i utviklingen av Oslo-skolen.
 Være et kontaktledd mellom foreldre/foresatte og den faglig/administrative ledelsen av skolene i Oslo.
 Være rådgivnings- og høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle grunnskolene.
Vi kommer nærmere tilbake til møtetidspunkt.
Skolefane
Når det gjelder fanen, har Heidi gjort noen undersøkelser. Hun har blant andre snakket med
Flaggfabrikken. De kan lage en fane ut fra en design/tegning. Det vil koste rundt 50 000 kroner.
Skolen vil gjerne at elevene selv skal tegne og bestemme hvordan fanen skal se ut. Skolen har
imidlertid ingen midler til dette, og FAU er derfor avhengig av støtte fra andre kilder. Man kan blant
annet søke ulike fond som Sparebankstiftelsen. Hun har også kontaktet andre mulige sponsorer. Alle
foreldre oppfordres til å vurdere mulige kilder til støtte slik at fanen kan realiseres før 17. mai 2014!
FAU støtter forslaget om at elevene, sammen med kunst- og håndtverkslæreren, lager designen til
fanen.
Økonomi
Opprettelse av kasse for FAU: Ragnhild har sjekket og FAU må registreres i enhetsregisteret i
Brønnøysund. For å gjøre dette må man blant annet ha signert årsmøteprotokoll som bekrefter at
hun har fullmakt fra FAU til å opprette en kasse. FAU var enige om at hun fikk fullmakt til å
registrere FAU i enhetsregisteret.
FAU vil vurdere å arrangere et eller annet på skolen i forbindelse med 17. mai, og på andre
arrangementer der dette kan være naturlig, for å bidra til FAUs økonomi.
HMS
Forhøyningen mot utgangen mot Morells vei må vurderes markert. Det må meldes til ledelsen som
et HMS tiltak.