REFERAT FRA MØTE I FAU VED KJELSÅS SKOLE 06.12.10

Comments

Transcription

REFERAT FRA MØTE I FAU VED KJELSÅS SKOLE 06.12.10
REFERAT FRA MØTE I FAU VED KJELSÅS SKOLE 06.12.10
Tilstede:
Klassekontakter for 1a, 1,b, 1d, 1e, 2b, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4e, 5a, 5b,
5d, 5e, 6b, 6c, 6d, 6e, 7b
Styret: Håkan Lund (styret/møteleder), Trond Myklebust (styret/referent), Ragnhild
Finne Bakke (styret)
Ikke til stede:
Klassekontakter for 1c, 2a, 2c, 4d, 5c, 6a, 7a
Oddrun Lyslo Kristiansen (styret)
Mette Rasmussen, rektor
Kopi til orientering:
Mette Rasmussen, rektor
Svein Erik Berget, Driftsstyret
SAKSLISTE
Sak 1.0 – Orienteringssaker
1.1 Orientering fra skolens ledelse
Utgikk – skolens ledelse var på seminar
1.2 Orientering fra styret
Kulturstasjon
Kjelsås, Diesen, Grefsen FAU har sendt brev til bydelsutvalget der de anbefaler å legge ny kulturstasjon til Grefsen
videregående skole. (Se vedlegg 1)
Felles utspill om skolebehov øst for elva i Nordre Aker
Kjelsås, Diesen, Grefsen og Engebråten FAU har sendt brev til Utdanningsetaten der vi ber om at det snarest må
legges en plan for hvordan man skal øke skolekapasiteten øst i Nordre Aker. Herunder må man øke antallet
barneskoleplasser ut over det som er planlagt og prosjektere den vedtatte permanente utvidelsen av Engebråten
ungdomsskole.!!"#$%#&'#(($)*$
Sak 2.0 Beslutningssaker
2.1 Godkjenning av vedtekter
Godkjent
Sak 3.0 – Godkjenning av referat fra møtet 13.09.10
3.1 Godkjenning av referat fra møtet 01.11.10
Godkjent
Sak 4.0 – Diskusjonssaker
4.1 Valg av ny styrerepresentant
Utsatt til neste gang. Loddtrekning hvis ikke noen melder seg.
Sak 5.0 – Eventuelt
Hva er skolens rutiner ved tyveri? Kan rektor redegjøre for dette på neste møte?
Side 1 av 1
REFERAT FRA MØTE I FAU VED KJELSÅS SKOLE 06.12.10
Sak 6.0 – Gruppene
Sak 6.1 – Hver gruppe presenterte sin årsplan
Trafikk (se vedlegg 3)
Arbeidsgruppe for undervisningsmateriell, IKT og læringsarena utenfor klasserommet (se vedlegg 4)
Aktivitetsskolen (se vedlegg 5)
Trivselsgruppen. (Ikke levert plan, men referat fra gruppearbeidet, vedlegg 6)
Sak 6.2 – Gruppearbeider
Gruppene samlet seg til gruppearbeid.
Side 2 av 2
OVERSIKT OVER AKSJONSPUNKTER
Åpne aksjonspunkter
Aksjonspunkt
Ansvarlig
Dato
Frist
Valg av nytt styremedlem til FAU
Alle FAU-medlemmene
01.11.2010
06.12.2010
Omvisning på Engebråten
Rektor
13.09.2010
Etter flytting
Årsrapport fra trafikkgruppen
2009/2010
Styreleder i FAU følger
opp tidligere
Trafikkgruppe
01.11.2010
Orientering om rollebeskrivelser
for klassekontakter
Styreleder i FAU
Orientering om skolens rutiner
ved tyver
Styreleder i FAU
06.12.2010
Status
Blir organisert
ved neste
foreldremøterunde.
Neste møte
Lukkede aksjonspunkter
Aksjonspunkt
Anvarlig
Dato
Ta kontakt med vaktmester
Danilo og avklare lagring
17. mai – komiteen
13.09.10
Lagringslokaler er
leid og tatt i bruk
Løsning rundt trafikksituasjonen
på Engebråten må følges opp
Trafikk-gruppen
13.09.10
Aktiviteter ivaretatt
av trafikkgruppen.
Informasjon mottatt
i møte 01.11.2010
Tilbakemeldinger på regnskap til
Catarina Andersen
Alle FAU-medlemmer
13.09.10
Regnskap vedtatt i
møte 01.11.2010.
Ingen innspill til
regnskapet.
Godkjenning av Årsregnskap
2009/2010
Styret i FAU
13.09.10
Oktober møtet
Vedtatt i møte
01.11.2010. Ingen
innspill til
regnskapet.
Forslag til rektor om
gjennomføring av ”Leksestund”
og ”Leksehjelp”
Arbeidsgruppen
Læremateriell/IKT
13.09.10
Oktober møtet
Informasjon fra
rektor i møte
01.11.2010
Betaling for ”Leksestund” i
Aktivitetsskolen
Styrets leder
13.09.10
Neste møte i
Driftsstyret
Informasjon fra
rektor i møte
01.11.2010
Skriftlig tilbakemelding på
vedtektene sendes FAU-styret
Alle FAU-medlemmer
01.11.2010
06.12.2010
Godkjent
06.12.2010
Det avklares muligheten til å
benytte lokaler ved skolen til
arrangementer/avslutninger
Styreleder i FAU
01.11.2010
06.12.2010
Rektor har
informert FAUleder om at det er
mulig å låne lokaler
til skolerelatert
virksomhet
(klassearrangemen
ter/avslutinger
etc.). Skolen har
ikke lokaler til
arrangementer for
Side 3 av 3
Frist
Status
hele trinn. Det er
ikke mulig å leie
lokaler til private
tilstelninger (f.eks.
bursdager).
Alle arbeidsgruppene skal til
neste FAU møte sette opp noen
punkter som beskriver hva den
enkelte gruppen skal jobbe med i
skoleåret 2010/2011.
Alle FAUmedlemmene/arbeidsgruppene
Forslag til rektor om møteplass i
skolegården - Trivselsgruppen
Styreleder i FAU
01.11.2010
Side 4 av 4
06.12.2010
Trivselsgruppen
har sendt brev til
rektor der de spør
om skolen kan
etablere en
møteplass der man
kan skape en trygg
base i
uteomtrådet.
Skolen er positiv til
innspillet og vil ta
det med seg videre
i arbeidet som nå
gjøres med antimobbeprosjektet
"Kjetil og Kjartan".
!"#$
!"#$%&%'()*+',-%#.'()*+'/0#1%#.'()*'
%&'$
234#$%5678$9#6'
:;040#')<#0+'=>?==?=>'
!"#$%"&%'()*+',-).//0'+#'/-*1-2)/+*%)'1.*3-&'.'4+2&2%'!/%2'
,#6'#0'9$#4#$-9'86'@30&4%%8<#.';A'B%$;'A5%-<<C';9'<5$650%<;$#'DBE!F'780%$#0'#.';GG608GG-.9'87'
<5$650%<;$#[email protected]#6'-'@34#$#.?'H#0'#.<#$6#'-..%G-$$'108'!"#$%&%+',-%#.';9'/0#1%#.'()*'6-$'@34#$%5678$9#6%'
@#I8.4$-.9J''''
()*#'&+,"&-.$#/$,-$*0'10"+1#+2)-$
230&4%%8<#.'G0#%#.6#0#0'#.'<5$650%68%";.'1K0%6';9'10#A%6'%;A'#6'[email protected]'1;0'$-66'%6K00#'#$#7#0?'
E&$905GG#.'#0'4#0A#4'@80.'%;A'#0'A#0'A;@-$#+'A#.'9;4'6-$9"#.9#$-9I#6'#0'58.%#66'7-<6-9?',#6'%3.#%'
%8A6-4-9'A#%6'0#8$-%6-%<'&'1&'6-$'#.'<5$650%68%";.'G&'#.'%<;$#?'L$-<'7-'%#0'4#6'#0'4#6'.8650$-9'&'$#99#'7#<6'
G&'1K$9#.4#'<0-6#0-#0'.&0'4#6'%<8$'879"K0#%'I7;0'#.'<5$650%68%";.'%<8$'$;<8$-%#0#%J'
8F L#.608$6';9'<;$$#<6-7.M06+'1;060-..%7-%'7#4'[email protected]#0-.9#.?'
@F /;4#'$;<8$#0?''
OF (;060-..%7-%'7#4'#.'5.94;A%%<;$#'#$$#0'7-4#0#9&#.4#'%<;$#'D108A1;0'@80.#%<;$#F'
P.';[email protected]'/0#1%#.'79%'#0'7504#06'87'BE!'6-$'&'I8'#9.#4#'$;<8$#0?',#66#'#0'7&06'<$80#'1K0%6#78$9?'
L<;$#.'$-99#0';9%&'7#4'[email protected]#0-.9#.+'.M06'60-<<+'@5%%';9'7#4'#6'6081-<<.56#G5.<6?'*6'108'
0#95$#0-.9%%8<#.'7-$'4#6';9%&'7M0#'G$8%%'6-$'#6'#<%608'[email protected]'A#4'.;#'4#4-<#06'80#8$'4#0%;A'A8.'
&G.#0'1;0'4#66#'-'@3%630#6%'@#I8.4$-.9?',#6'#0'-<<#'5%8..%3.$-9?'P.'%$-<'$K%.-.9'7-$';9%&'7M0#'A5$-9'&'1&'
6-$'-'1;[email protected]#$%#'A#4'4#.'1;0#%6&#.4#';[email protected]#.?'(;0';%%'7-$$#'4#66#'7M0#'7-<6-9'1;0'&'@399#'7-4#0#'
G&'4#6'10-7-$$-9#'<5$650C';9'A5%-<<[email protected]#6'%;A'#0'@399#6';GG'9"#..;A'A8.9#'&0?')$6#0.86-76'<8.'#.'.3'
=C=>C%<;$#'7#%6'-'@34#$#.'7504#0#%'D-'.;#'A-.40#'9084'#9.#6';A'=CQC%<;$#F'56'108'I7;0'4#..#'I87.#0?'
(;0';%%'7-$$#'.&7M0#.4#'2#09'79%'7M0#'#.'A-.40#'95.%6-9'$;<8$-%#0-.9'%;A'-<<#'8.%#%'%#.608$?':348$#.'
<8.'7M0#'#6'9;46'8$6#0.86-7'4#0%;A'4#6'1-..#%'#9.#4#'$;<8$#0'I#0?''''
3--4)'5$
,#'RS>'%;A'%6&0'G&'7#.6#$-%6#'-'@34#$#.'#0'1K0%6';9'10#A%6'@80.'108'TC=>'&0'4#0'.#%6#.'8$$#'K.%<#0'&'
$M0#'&'%G-$$#'#6'-.%605A#.6?',#66#'@#I;7#6'1-..#%'-'I#$#'@34#$#.?'(;0'A8.9#'87'4-%%#'A-.%6#'@80.8'#0'
4#6'I#$4-9%6'&'1&'#6'[email protected]'7#4'@80.#%<;$#.#'4#0'4#'9&0?'234#$#.'@K0'@#';A'86'A8.'1K0%6';9'10#A%6'
%630<#0'4#6'4#%#.608$-%#06#'[email protected]#6'7#4'%<;$#.#'U'A#4'7#<6'G&'-.%605A#.68$5.4#07-%.-.9?'
E#4'7#..$-9'I-$%#.'
'
'
!"#$%&%'()*'
'
'
'
'
,-%#.'()*'
'
'
/0#1%#.'()*'
Fra
Kjelsås FAU
Disen FAU
Grefsen FAU
Engebråten FAU
Til
Utdanningsetaten
Nordre Aker, 01.12.10
Angående skolekapasiteten i Nordre Aker
Selv om det de siste årene har vært en betydelig satsning på å øke antall skoleplasser i Engebråtens
nåværende opptaksområde, viser elevprognosene at dette ikke er nok. Vi viser først en
oppsummering av status. Deretter har vi noen innspill til tiltak.
Status barneskoleplasser
Vi har følgende førskoletall pr. 1/8-2010 (skole og fødselsår):
Kjelsås
Grefsen
Disen
Maridalen
K+G+D
Kapasitet
2005
112
75
120
6
307
310
2006
104
75
103
6
282
310
2007
115
96
109
5
320
310
2008
118
101
95
8
314
310
2009
110
94
116
12
320
310
Tallene er ikke noen endelig fasit, men erfaringen er at dette vil være minimumstall for vårt område.
Totalt har man for liten kapasitet allerede fra 2013; Kjelsås vaker rundt fullt (med 113 elever),
Grefsen litt i underkant av fullt (ved utvidet kapasitet til 113 elever), mens Disen ligger langt over fullt
(84 elever).
I praksis viser all erfaring at det må forventes en befolkningsvekst, og dermed høyere tall enn den
rene fremskrivingen av førskoletallene. Fremskriving basert på 2008-tall viste totalt 3057 elever i
inntaksområdet i 2020, mens tilsvarende fremskriving basert på nye 2010-tall viser 3215 elever. Dvs.
en reell økning på 2,5% pr. år utover den rene fremskrivingen. Det tilsvarer 397 elever pr. trinn i 2020
sett i forhold til en kapasitet på 310 elever pr. trinn.
Status ungdomsskoleplasser
Engebråten har 416 permanente plasser. ”Grefsen ungdomsskole” vil ferdigstilles høsten 2013 med
420 plasser. Totalt utgjør det 836 permanente plasser. Tallene over illustrerer at dette i seg selv blir
for lite. Fremskriving av barneskoletallene viser 981 ungdomsskoleelever i 2020.
Med en tilleggsvekst på 2,5% pr. år vil det være 1255 ungdomsskoleelever i 2020.
Konsekvenser og innspill
1. Barneskolekapasitet: Selv med fleksible grenser mellom Kjelsås, Grefsen og Disen blir det
som angitt for liten kapasitet allerede høsten 2013. Det må derfor snarest iverksettes tiltak
med tanke på å øke barneskolekapasiteten i Engebråten skoles nåværende opptaksområde.
Det er prinsipielt og i praksis to muligheter:
a. Avlastning av Engebråtens opptaksområde: Det ble i forbindelse med gjeldende
skolebehovsplan vedtatt prosjektering av en ny grunnskole i Nordre Aker. Man bør
overveie å plassere denne slik at den avlaster også Engebråtens nåværende
opptaksområde (for eksempel ikke for langt unna Nydalen jf. våre tidligere innspill).
b. Ny skole/separat utbygging: Dersom en ny grunnskole i vest plasseres slik at den ikke
naturlig avlaster våre områder, må man øke skolekapasiteten på annet vis.
Ytterligere utvidelse av Kjelsås, Disen eller Grefsen skoler på egne tomter anses
usannsynlig. Et alternativ vil i så fall være ytterligere en ny skole.
2. Ungdomsskolekapasitet: Engebråten ungdomsskole må utvides permanent til en kapasitet på
6-700 elever, slik det er vedtatt av bystyret. Selv om vi har forståelse for at dette først skjer
etter at Grefsen barneskole har flyttet tilbake til sine nye lokaler i 2014, må planleggingen
starte snarlig.
3. Inntaksgrenser: Man bør gjennomgå inntaksgrensene i god tid med tanke på hensiktsmessige
og forutsigbare rammer. Dette gjelder både avgrensning mellom Engebråten ungdomsskole
og nye ”Grefsen ungdomsskole”, men også inntaksgrensene for barneskolene i lys av de
videre planer.
Oppsummering
Det må snarest legges en plan for hvordan man skal øke skolekapasiteten øst i Nordre Aker.
Herunder må man øke antallet barneskoleplasser ut over det som er planlagt og prosjektere den
vedtatte permanente utvidelsen av Engebråten ungdomsskole.
Disen, Grefsen, Kjelsås og Engebråten FAU ber herved om et møte med Utdanningsetaten så snart
det lar seg gjøre med tanke på en overordnet diskusjon av disse spørsmålene.
Vennlig hilsen
Håkan Lund
Kjelsås FAU
Bo Lunde
Disen FAU
(sign.)
Kopi:
Byrådsavdelingen for kultur- og utdanning
Bydelsutvalget i Nordre Aker
Bydelsadministrasjonen Nordre Aker
Hanne Solheim
Grefsen FAU
Sven Erik Berget
Engebråten FAU
Kjelsås skole
FAU - trafikkgruppen
AKTIVITETSOVERSIKT – SKOLEÅRET 2010/2011
Gjennomførte aktiviteter (1 av 2)
!  Informasjon og holdningsskapende arbeid
!  Distribusjon av informasjonsbrev og flygeblad til foreldre ifm.
oppstart på ny skole (Fronter + ranselpost + e-post).
!  Utdeling av flygeblad til bilister og voksne på morgenen når barna
går til skolen (3 morgener)
!  Media: 2 artikler i Nordre Aker Budstikke med oppfordring om å la
bilen stå / ta hensyn. Løpende dialog med journalist i Budstikka.
!  Foreldrebasert Voksenpatrulje
!  Etablert og kommunisert ordning med Voksenpatrulje fom. uke 41
!  Steder: 3 ved 5-armet kryss Marsveien/Kapellveien/Neptunveien, 1
ved Prix, 1 ved Neptunveien ved inngangen til skolen, 1 ved lyskrysset
Grefsenveien – Myrerskogveien og 1 ved krysset ved 7/11
!  Tider: Kl. 0800 – 0850 hver dag, unntatt torsdag
!  Instruks for voksenpatruljen revidert og reflekterer oppdatert
ordning ved ny skole. Vil bli løpende evaluert og oppdatert ved beov
Gjennomførte aktiviteter (2 av 2)
!  Dialog med offentlige etater
!  Befaring med Samferdselsetaten og Politi ift.
trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene til/fra midlertidig skole
på Engebråten.
!  Brevutveksling og dialog med Samferdselsetaten om
trafikksikringstiltak (særlig fotgjenger overganger, fortau,
skilting og forestående brøyting til vinteren)
!  Etablert kontakt med Majorstuen politikammer om samarbeid
for den resterende delen av skoleåret og videre fremover
!  Dialog med SFO
!  Undersøkt med SFO mulighet for følge til/fra skole på deler av
skoleveien. SFO kan dessverre ikke hjelpe med dette
Aktivitetsplan (1 av 2)
!  Videreføre påbegynte aktiviteter (se forrige sider)
!  Ny befaring med Samferdselsetaten og Politiet ift.
trafikksikringstiltak
!  Nytt brev til Samferdselsetaten (via Rektorene på Kjelsås
skole og Engebråten skole)
!  Dialog og samarbeid med felles driftsstyre for Engebråten
skole og Kjelsås skole
Aktivitetsplan (2 av 2)
!  Ferdigstille aktivitetsplan for skoleåret 2010/2011. Innspill
til plan:
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
Informasjon og holdningsskapende arbeid for å unngå at barna blir kjørt
til skolen
Forbedre trafikk-forholdene for å trygge barnas skolevei
Tilpasse voksenpatruljen for midlertidig skole og ny skolevei
Samarbeide med Engebråten Skole for å ivareta trafikksikkerheten
Gjennomgå aktivitetsplan fra forrige skoleår – hva bør videreføres?
Skolepatruljen i Trafikketaten – noe å gå videre med?
Ulike innspill fra foreldre den siste tiden (ref. diverse e-poster vi har
mottatt)
Handlingsplan 2010-2011
”Arbeidsgruppe for undervisningsmateriell, IKT og læringsarena utenfor
klasserommet”
Medlemmer: Hege Hansen (2D), Anne Marit D. Myrseth (6E), Natasha Harkness (7C), Else
Hildeskor (6A), Sandra Edvardsen Eikbak (2E).
Gruppeleder frem til 2011, Eldri Scheie (5E)
Tema
Handling
Leksehjelp for 1-4. klasse
Stille spørsmål til skolen og rektor om tidspunkt, innhold og
organisering. Undersøke om de foresatte er fornøyd?
Baseskole – på midlertidig
skole og på nye Kjelsås skole
Innhente informasjon og stille spørsmål til ledelsen om
«baseundervisning» på skolen nå og i forhold til ny skole.
Læringsmateriell
Følge med på og ta inn innspill på hvordan det fungerer med
kopier/løsbladsystem/bøker på ulike trinn
Læringsarenaer utenfor
klasserommet
Stille spørsmål og undersøke hvordan skolen planlegger bruk av
områder utenfor skolen i ulike fag. Hvordan jobbes det for at alle
elevene ved skolen har et forhold til nærområdet. Hvordan
jobbes det for at kompetansen til enkeltlærere på bruk av
nærområdet gjør at alle elver på ulike trinn får samme
opplæring på feks. fugler i nærområdet, delta på nasjonale
prosjekt som «Forskningskampanje 2010: Meitemark»,
Nysgjerrigper etc
Komme med innspill på innhold og tidspunkt for
utviklingssamtaler i forhold til underveisvurdering på
høstsemesteret/vårsemesteret.
Vurdering for læring
Aktivitetesplan for FAU-gruppa, ASK, skoleåret 10/11
Garderobesituasjonen.
Det er mye rot i garderobene. ASK -ansatte rydder hver dag, men det er vanskelig å få ting på rett plass når
mange klær er uten navn.
Noen barn river ned og roter.
Tiltak:
På 3.trinn går henstillingen stadig ut til foreldre om å navne og rydde plassen minst en gang i uka. (Fordi alle i
ASK gruppa har barn på 3.trinn, vet vi ikke hvordan det er på de andre trinnene)
Går det an å ha som tema på skolen hvordan man oppfører seg i garderoben? Ta vare på egne og andres ting
3. trinn har sagt de skal på IKEA og kjøpe «oppbevaringspølser». Er dette noe som kan gjennomføres på alle
trinn?
Mattilbudet
Vi har sendt en forespørsel til Jan Markievicz og fått svar: Ikke mulighet for å lage mat. Serverer frukt minst tre
ganger i uken, samme med melk. I tillegg vil de servere noe i spesielle perioder (grøt frem mot jul og i ferier).
Ønsker innspill på om dette er noe vi skal jobbe videre med.
Kommunikasjon.
Hvordan er kommunikasjonen mellom de forskjellige trinn og foreldre?
Vi synes 3.trinn er tilfredstillende, men ønsker innpill fra flere trinn.
Toaletter
På gamle Kjelsås skole var det mye søl og lite trivsel forbundet med toalettbesøk. Hvordan er det på Engebråten?
Vi har registrert at det på 1. trinn ofte er tette toaletter. Ønsker innspill fra de andre avdelingene. Bør det evt settes
inn noen tiltak. Vi følger opp dette?
Opplegg, sosial kompetanse.
En forelder har kontaktet oss ang et opplegg for sosial kompetanse. Hun kommer for å presentere dette på
FAUmøtet 06.12. Etter dette tar vi stilling til hvordan vi jobber videre med dette.
!"#"$%&'
()"*+,+'-./'0$12+"*+3$455%'
67&"'89:;<:;8'
01*'+&"=">'?1*="@'6A$&"[email protected]'?%B+'CD$1+&1%B'E!"#F'
G%'="&'1HH"'#A$"*,'BA"B',$+5*%B'<8;8I<8;;'#A$'0$12+"*+3$455%@'=1+H4&"$&"'21'D2%'+AJ'H4BB"'1BB3,'1'"B'
,$+5*%B:'-%H&%%$H'AJ',$+&1=+3$455"[email protected]'K"+7H+3$455"[email protected]'A3'J%JJ%'L'5%55%&$"##''"$'%**"$"="'#A$J1=*"&'
&1*'H*%++"HAB&%H&"B":'G"&&"'"$'"&'J1*)7+H%5"B="'&1*&%H'$"&&"&'J"+&'JA&'="'*%2"$"'&$1BB"B":'M1'K*"'"B13"'
AJ'#7*3"B="'%H&4"**"'A553%2"$'#A$'3$455%'21="$"'#$"JA2"$>'
•
•
•
?A*="'HAB&%H&@'J"='*"="*+"B'AJ'CABB"N&O%$K"1="&@'&$12+"*+2%H&"$IJ7&"5*%++'1'+HA*"3,$="[email protected]'
()"&1*'L'()%$&%BOA55*"33'JA&'[email protected]'"&N:@'A3'24$="$"'D2A$=%B'21'A3'#A$"*=$"3$455"B'H%B'
K1=$%'
P"B"$"*&'D%'K"$"=+H%5'#A$'+5"+1"**"'4&#A$=$1B3"$'#A$'+HA*"J1*)7"&'21'K*1$'H)"B&'J"='#$%'*"="*+"B'
"**"$'%B=$"''
(AJJ"'J"='QR=SK%BHQIH$"%&12"'1BB+51**'&1*'D2A$=%B',$+&1=+3$455"B"'H%B'K$4H"+'#A$'="'
D7T"$"'H*%++"&$1BB"B"'ED2A$'A$=1BU$"'K"+7H+3$455"$'K"3TBB"$','Q3,'5,'&AJ3%B3QF'
?1*="'+B%HH"$'J"='.+&$1='6A"'V1H$"[email protected]'+AJ'2%$'*"="$EWF'1'0$12+"*+3$455%'1'#)[email protected]'AJ'="$"+'"$#%$1B3"[email protected]'
J"='&%BH"'5,'1=""$'&1*',$+5*%B:''
X,'B"+&"'J7&"'+H%*'3$455"B'*"33"'#$"J'"B'HA$&',$+5*%B'#A$'-./'Y'+AJ'"&'J1B1J4J'H%B'54BH&"B"'A2"$'
$"#"$"$"+'Y'"2&'H%B'?1*="'+B"H$"'"B'HA$&'5*%B'EWF'
(B4&'GT$+&%='%*&"$B"$"$'#A$'4B="$&"3B"="'5,'B"+&"'J7&"'Y'+AJ'$"5$"+"B&%B&'#A$'9'='
'
?%B+'CD$1+&1%B'
'
'
'
'