Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden

Comments

Transcription

Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
Protokoll for
Årsmøte
Sameiet Ilsvika Garden
Ilsvika bydelscafè
Mellomila 82
30.4.2013 kl 18.00
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
Oppmøte:
Se eget vedlegg for oppmøtte.
Styremedlemmer:
Ole Kristian Sprakehaug, Morten Forbord, Per Åge Kristiseter, Ane Marta Aarø, Trine
Standal.
Forretningsfører:
Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS v/ Vibeke Rabben
Saksliste:
1. Innledning av møtet
Møte satt kl. 18.08
Ole Kristian Sprakehaug blir valgt til møteleder.
Innkallelse: Reaksjoner angående diverseposten i årsinnkallelsen; godkjent enstemmig.
Dagsorden: Ingen ytringer; godkjent enstemmig.
Fremmøte blir registrert med navn og leilighetsnr. på egen liste, se vedlegg.
Valg av stemmetellere: Stig Harald Engen og Øystein Dale
Signering av protokollen: Stig Harald Engen og Annelise Uvsløkk
2. Styrets Årsberetning for 2013.
Styreleder, Ole Kristian Sprakehaug, informerer om: eierforhold, styrets sammensetning,
antall styremøter, likestilling, ansatte, arbeidsmiljø, leverandører, påvirkning av det ytre miljø,
sameiets økonomiske resultat 2012, forutsetninger om fortsatt drift, oppgaver styret har jobbet
med i 2012, og oppgaver som må videreføres av neste styre.
3. Regnskap 2012.
Vibeke Rabben (Bjerkan og Stav) informerer om regnskap for 2012.
4. Budsjettforslag for 2013.
Vibeke Rabben (Bjerkan og Stav) informerer om budsjett for 2013 uten innspill.
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
5. Saker som styret foreligger.
-Våre Nye Naboer i Øst
Ole Kristian Sprakehaug informerer om det planlagte Koteng-prosjektet på nabotomten. - Er
ikke så mye Sameiet Ilsvika Garden får gjort i denne situasjonen, annen en det å stille seg bak
motstandsgruppen til Ilsvikøra.
-Våre Nye Naboer i Vest
Ole Kristian Sprakehaug informerer om det igangsatte prosjektet til Ren Eiendom. - Positive-,
og nysgjerrige reaksjoner. Debatt angående det faktum av at deler av tomten er vernet.
6. Innkomne saker.
Ingen innkomne saker er forelagt styret. Det kommer noen innspill og spørsmål fra salen, men
årsmøtet velger å flytte disse sakene til beboermøtet. Se referat fra beboermøtet bakerst i
denne protokollen.
7. Valg på:
- Styremedlemmer:
Ole Kristian Sprakehaug ble valgt for to år i fjor og er med videre. Per Åge Kristiseter ble
valgt inn som vara i fjor, men velger å avstå et nytt verv. Morten Forbord fra Trondos stiller
til gjenvalg. Valgkomiteen stiller med egen representant: Stig Harald Engen, og det kommer
omsider to forslag i fra salen.
Det nye styret består av:
1. Ane Aarø
2. Stig Harald Engen
3. Bjørn Voldseth
4. Ole Kristian Sprakehaug
5. Morten Forbord
Valgene godkjennes enstemmig.
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
- 2 varamedlemmer:
1. Trine Standal
2. Berit Brubakk
Valgene godkjennes enstemmig.
- Revisor:
Revisor stiller til gjenvalg
Godkjennes enstemmig.
- 2 stk til valgkomite:
1. Per Åge Kristiseter
2. Christian Heide
Godkjennes enstemmig.
Årsmøte avslutter
Trondheim 30.4.2013
Per Åge Kristiseter, Referent
Godkjenning av protokoll:
Stig Harald Engen
Annelise Uvsløkk
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
Fremmøtte på årsmøtet:
- Long Tran D108
- Øystein Dale C203
- Kristin Myhre A110
- Berit Brubakk D202
- Kjersti S. Solli Ca. C111
- Anne Berit Julseth D111
- Kristina Heide A306
- Håkon Skaland B309
- Randi Brøndbo & Knut Mo D301
- Øystein Lindland D303
- Stig Harald Engen D312
- Bjørn Voldseth A108
- Annelise Uvsløkk A301
- Jorunn Agnete D210
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
Referat fra beboermøte:
1. Beboermøte
1.1 Maling av ganger:
- Vaktmester kan få gjennomføre vask før en evt. dugnad hvor veggene i gangene skal males.
Innspill: Styret må følge opp vaktmester angående vask, og sørge for at de tar den jevnlige
nedvask av vindusflater og andre kriker som ikke vaskes for ofte.
Vil ta en avgjørelse angående hva som gjøres etter nedvask.
1.2 Endringer rundt avfallshåndtering
- Forslag: Kortleser og Videokamera
- Forslag: Informasjonsskriv hvor beboer kan kontakte vaktmester mot betaling om de skulle
fjerne en større mengde søppel.
1.3 Investeringer
1.4 Utbedringer
- Garasjevegg (Lettveggen), Døren i lettvegg, skal byttes i lag med låsmekanismen og en
utbedring av lysbryterene.
1.5 Ny representant fra Trondos AS – Morten Forbord.
1.6 Garasjen
1.7 Dørmatter i ganger
1.8 Feiing av garasje
- Førstkommende mandag 06.05.13 skal garasjen feies fra ca. kl. 10:00 - 16:00.
1.9. Befaring i D-Blokk.
- D111 stiller sin veranda til disposisjon. - Kan kontaktes på Tlf 95 22 91 96
2 Brannvern - Vedlikehold slukkemidler
- Alle må snu brannslukkingsapparater én gang i året.
- Opplyser møtedeltagere om hvor nøkkel til tavle befinner seg i tilfellet om brannalarmen
skulle gå og ikke styremedlemmene er å finne i sameiet.
Styret vurderer om de skal opplyse sameiet angående dette!
2.1 Dugnad
- Informer beboere om evt. skulle ha
Årsmøte Sameiet Ilsvika Garden 30.04.2013
2.2 Eventuelt
2.2.1 Flisene i trappene diskuteres.
Forslag: - Fjernes.
2.2.2 Lekkasje garasje, Heistak, dårlig sluk m.m
- Vil ha løsning, vil ha befaring for å søke løsninger, takstmann og rettslige følger.
Utredning skal ha en konsekvense-rapport.
- Fikse heistakene? Styreleder mener å kunne oppdrive en løsning.
- Bjerkan Stav kan muligens ta saken.
- Vaktmester må følges opp når det kommer til sluker og tak, takrenner. Helst i samhold med
en fagperson.
6.2.4 Idé til bygge glass på veranda.
- Lunken mottakelse. Høre om pris, og sende ut et skriv for kjenne etter interessen for dette
forslaget.
Trondheim 30.4.2013
Per Åge Kristiseter, Referent

Similar documents