2011-4 - Elverum kirkelige fellesråd

Comments

Transcription

2011-4 - Elverum kirkelige fellesråd
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 1
Elverum menighetsblad nr. 4
August 2011
Årgang 86
Side 3
Loppemarked
3. september
kl. 11.00 - 15.00
Side 6-14
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 2
Elverum på valgtoppen
Når kirkevalget holdes parallelt med kommune- og fylkestingsvalget 11. og
12. september knytter det seg ekstra spenning til valgdeltakelsen. Ved sist
valg var det ingen andre menigheter i Hedmark og Oppland som hadde så
mange avgitte stemmer som Elverum! Vi var nummer sju i landet!
Det store fokuset på Kirkevalget må sees i sammenheng med demokratireformen i Den norske kirke. Stortinget arbeider med endringer i grunnloven
som berører statskirkeordningen. I Norge har viktige kirkelige beslutninger
blitt fattet gjennom det politiske demokratiet. Vi er vant til at vår deltakelse
i politiske valg også langt på vei har ivaretatt våre interesser for folkekirka.
Gradvis har kirkas egne organer fått delegert mer og mer myndighet. Det er
derfor avgjørende at menighetsråd og Kirkemøtet har demokratisk legitimitet og at det kirkelige demokrati gjenspeiler folket den representerer.
Det kan synes meningsløst å stemme ved et valg hvor det bare foreligger
en liste – og hvor mange av kandidatene kanskje er ukjente. I et hvert demokrati er det viktig å få valgt de beste representantene – men det avgjørende
er at folk benytter seg av stemmeretten og har mulighet for å påvirke. Fra en
valgprosent på kun 4%, hadde man ved siste kirkevalg en merkbar økning i
deltakelsen til 13,1 % på landsbasis. Det er byene som drar valgoppslutningen ned – i mange små sokn er valgdeltakelsen på godt over 30%. Selv
om Elverum sokn var i valgtoppen i Norge, var stemmeprosenten likevel
bare på 11,7 % - det er for dårlig.
Min utfordring til bygdene er å være den første menigheten i Elverum som
passerer 50% valgdeltakelse. For Elverum by må det være et mål å toppe
statistikken for flest avgitte stemmer i Norge. Stemmerettsalderen ved
kirkevalget er 15 år. Bruk stemmeretten!
Ole Kristian Bonden
Kirkebakken utgis av
menighetsrådene i Elverum.
Kirkebakken kommer ut med
6 nummer pr. år.
Ansvarlig redaktør:
Ole Kristian Bonden
Redaksjonen:
Anja Terjesen
Redaksjonens adresse,
Regnskap og annonser,
Distribusjon utenfor
Elverum:
Kirkekontoret. Postboks 201,
2402 Elverum.
Telefon 62 43 52 70
Bankgiro:
7877 06 53605
Layout og trykk:
Elverum Trykk AS
Frist for stoff og bilder neste
nummer: 19. oktober
Forsidefoto:
Illustrasjonsfoto
Å velge livet og det gode
Gud gav Moses de ti bud nedrisset på
steintavler, og da han hadde gjort det,
sa han til Moses: «Nå er ikke budene
på andre siden av havet, eller langt
oppe skyene, fjerne og uforståelige».
Nå hadde ikke Israelsfolket noen unnskyldning hvis de gjorde noe galt.
«Jeg har lagt frem for deg livet og det
gode, og døden og det vonde», sa Gud
til Moses. «Livet og det gode» var å
følge Guds bud. «Døden og det
vonde» - ja hva var det? For 3000 år
siden, da denne historien ble til, tenkte nok menneskene om seg selv, slik
som vi gjør om oss selv, at vi har valg.
Vi kan velge hvordan vi vil leve og
hvordan vi vil oppføre oss. Men for
3000 år siden tenkte de nok også at
døden og det vonde var Guds straff
hvis noen valgte feil. Moses trodde
det. Men vi vet noe annet.
2
Kirkebakken nr. 4 / 2011
Jeg er mamma for 2 søte små. Jeg
vil vise dem livet og det gode. Slik at
de selv velger det. Og så vil jeg så
gjerne skåne dem for døden og det
vonde. Men kan jeg få til det? Og skal
jeg det?
I sommer, den 22. juli, fikk hele
Norge se døden og det vonde. Det er
nesten ikke til å ta innover seg. Det er
umulig at noe sånt kunne skje. Men
det skjedde. Og min 5-åring fikk med
seg at hele Norge var i sorg og i sjokk.
Så jeg måtte fortelle ham om hvorfor.
Jeg kunne ikke verne ham fra å se
døden og det vonde.
Men vi, og han, har også sett livet og
det gode, i tiden etter. AUF-ungdommenes, hele Norges, svar på det grusomme var kjærlighet. Varme, omtanke, demokrati, fellesskap. De valgte
det livet og det gode. Vi alle valgte
det. 5-åringen har også sett det. Vært
med å vise det, gått i fakkeltog, båret
rose.
Gud er som en Far. Eller som en
mamma. Gud viser oss livet og det
gode, og vil at vi skal velge det. Alt
godt, og bare godt, kommer fra Gud.
Det vet vi, etter at Jesus gikk rundt på
jorden som menneske og viste oss det.
Det handler ikke lengre om belønning
eller straff. Gud sender oss ikke vonde
ting når vi trår feil. Det gode i verden
har mening, det vonde er meningsløst.
Vi kan velge det gode, og slik fremme
livet.
Det er ikke alltid lett. Men vi har
retningslinjer. Vi har Jesus som forbilde. Vi har himmelen over oss og i oss.
Vi har alle muligheter. Og vi har sjansen til å prøve, igjen og igjen.
La oss fortsette å velge livet og det
gode.
Marit Stenrud-Buflod
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 3
- Jeg har sett hva kirka betyr!
Det sier Arne Johan Sigstad. Etter seks år
som leder av menighetsrådet i Elverum overlater han roret til nye krefter.
Sigstad fikk flest stemmer ved valget for både seks og
to år siden, og da rådet konstituerte seg brukte de stemmemassene som argument for lederrollen.
- Dermed havnet jeg som leder etter begge valgene,
og jeg er jo glad for tilliten, sier Sigstad.
Men nå stiller han ikke til gjenvalg i høst.
- Alt til sin tid, og nå føler jeg at det både for min
egen og for andres skyld er greit å slippe til nye koster,
smiler Sigstad.
Lærerikt
Sigstad forteller at han har hatt noen lærerike år som
leder av menighetsrådet i Elverum. Etter 40 år innen
politiet, og nå som lensmann i Grue forteller Sigstad at
han lenge har sett at kirka er en viktig institusjon i samfunnet. Han sier at han derfor var svært motivert for å
bidra i menighetsrådet.
- Jeg så det etter Åsta-ulykka, og vi ser det nå igjen.
Når samfunnet ikke lengre går på skinner, da ser vi virkelig hva kirka betyr for oss, sier en samfunnsengasjert
menighetsrådsleder.
Sigstad forteller at han blir spurt om man må være en
flittig kirkegjenger for å stille til valg i menighetsrådet.
- Da svarer jeg at det er opp til enhver selv. Personlig
er jeg vel som folk flest, sier Sigstad.
Han forteller at han har en grunntro fra barnsben av
som han har fått bekreftet viktigheten av, både gjennom
jobben i politiet, men også som privatperson.
Folkekirke
Sigstad forteller at han har vært opptatt av å alminneliggjøre kirka.
- Jeg mener at det er viktig at kirka har en lav terskel
og er en inkluderende institusjon, det har jeg hele tiden
hatt med meg som leder i rådet. Man skal føle tilhørighet og trygghet når man går inn i det gode rom, sier
Sigstad.
Videre forteller han at det har vært overraskende hvor
mange saker et menighetsråd faktisk håndterer.
- Administrasjonene er svært behjelpelig, så det er
ikke avskrekkende, det viser mer at det er betydningsfullt å sitte i menighetsrådet, sier Sigstad.
Han vil ikke komme med anbefalinger til kommende
råd, men han ser helt klart at kirkehus-saken kan bli en
het og spennende potet for kommende menighetsråd.
- Jeg har lyst til å takke sokneprest og hele kirkekontoret, felles- og menighetsråd, det har vært en glede å
samarbeide med alle, avslutter Sigstad.
Tekst/foto:
Anette Strand Sletmoen
Loppemarked i Generalgården
Lørdag 3. september fra 11.00 - 15.00
er det igjen tid for Elverum menighet sitt årlige loppemarked.
Vi har samlet inn lopper av alle slag og håper på godt vær,
mye folk og god omsetning.
Velkommen innom Fjeldmoravegen 1,
Elverum kirkekontor/Generalgården.
Arr. Elverum menighet
r
elge
Vi s kaffe
er,
lopp afler!
og v
Kirkebakken nr. 4 / 2011
3
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 4
Kirka er en viktig kulturarena
Å klappe i kirka var «strengt
forbudt», ja, faktisk ikke for
så mange år tilbake i tid. Men
den tida er definitivt forbi,
heldigvis mener Ann Kristin
Sagen Myrer og Rune Holme.
De vil ha mer kultur og klapp
i kirka.
En
undersøkelse
Stiftelsen
Kirkeforskning har gjort konkluderer med at kirka er den kulturarenaen som har vokst mest de siste fem
åra. Kirka er på andreplass når det
gjelder hvilke lokale kulturbygg
som blir mest brukt til konserter og
kulturarrangementer, bare slått av
samfunnshusene.
- Det finnes jo ingen bygg som kan
måle seg med kirkene i forhold til
atmosfære, og det er bra at kirka tar
på alvor at det er et fremragende
kulturhus, samstemmer Ann Kristin
Sagen
Myrer,
leder
for
Kirkefestspillene i Elverum, og
Rune Holme, kulturrådgiver i
Hamar bispedømme.
Kulturrådgivere i kirka
Trond Giske etablerte 11 kulturrådgivere i Den norske kirke i 2009,
men Holme startet i jobben i Hamar
for vel ett år siden. Han er utdannet
og jobbet tidligere som klassisk
gitarmusiker. Etter ulike jobber i
kulturlivet har han nå havnet innen
kirka.
- Kirka vokser som en kulturformidler og er kanskje en av de største, derfor er dette en utrolig spennende jobb, sier Holme.
Han brenner for at kirkene skal brukes til ulike kulturelle utrykk, og
det er han ikke alene om. Kordame
i Våler kantori og mangeårig kjent
kulturpersonlighet og kirkemedarbeider Ann Kristin Sagen Myrer
ivrer etter å bruke kirkerommene i
Elverum i enda større grad til kulturformidling.
- Jeg ser nesten ingen grenser for
hva kirka kan romme, sier Myrer.
Mangler penger
Kulturmedarbeiderne savner derimot midler for å arrangere flere
kulturarrangementer.
- 44% av kulturrådsmidlene går til
Oslo, bare 0.9% til Hedmark, jeg
syns det er alvorlig, sier Holme.
- Det gir lite forutsigbarhet for oss,
og jeg vil si at de lokale stortingspolitikerne våre har sviktet oss i
kultursaken, sier Myrer.
Derimot vil hun rose næringslivet i
Elverums-området, som bidro med
sponsormidler
under
Kirkefestspillene.
- Det er tydelig at næringslivet er
positive til kultur i kirka vår, og det
er vi svært glade for, sier Myrer.
- Det er jo pionerarbeid, for vi har
lite tradisjoner for å skaffe sponsormidler til kulturformidling i kirka,
sier Holme.
4
Kirkebakken nr. 4 / 2011
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
Julekonserter velkomne
Begge kulturarbeiderne ønsker julekonsertene varmt velkommen i kirkene våre. Derimot er de mer skeptiske til at svært lite av inntektene
ved slike konserter havner på lokale hender.
- Grue menighet i Solør har gjort en
super jobb. De arrangerer julekonsertene selv, og i fjor solgte de 900
billetter på kort tid, og det meste av
midlene kom lokalmiljøet til gode,
sier Holme.
Det er menighetsrådene i samarbeid
med organistene som tar avgjørelser for hva som skal skje av kulturaktivitet i kirkene. Mange
menighetsråd velger å leie ut kirkene for en rimelig penge til artister
på juleturné, framfor å være arrangør selv. Holmes jobb er blant annet
å gi råd til menighetsrådene.
- Initiativet må komme lokalt, men
jeg gir gjerne praktiske råd angående kulturarrangementer, sier
Holme.
Ønsker seg flere
Kulturrådgiveren sier at kulturmeldinga for Den norske kirke,
«Kunsten å være kirke», satser spesielt på musikk, dans, drama, film,
litteratur, ordkunst og arkitektur.
24-08-11
07:40
Side 5
Holme forteller at de fleste profesjonelle musikerne i Hedmark og
Oppland i stor grad er tilknyttet
kirka, men han kunne ha ønsket seg
flere kulturfrilansere i Innlandet.
- Dessverre har vi et relativt lite
profesjonelt kulturmiljø innenfor
Hedmark og Oppland, mange flytter nok dessverre bort også, sier
Holme.
Likevel, gjennom det siste året har
Holme sett at mange menigheter er
særs aktive på kulturfronten. Myrer
gleder seg over de lokale musikerne
og kulturformidlerne området har.
- Jeg syns at vi i Elverum jobber
godt med kultur i kirka.
Organistene driver utstrakt korvirksomhet, vi har Kirkefestspill, i tillegg arrangeres det rundt 15 konserter i året. Det jobbes også iherdig
med Kulturkirken Hernes, sier
Myrer.
Hun ser fram til en ny høst og førjul
med mye kultur i kirkerommene i
Elverum.
- Det er vårt ansvar å gi folk det de
vil ha, men ikke minst også gi de
det de ikke vet at de vil ha, smiler
Myrer.
Tekst/foto:
Anette Strand Sletmoen
KONSERTER
Lørdag 3. september kl. 12.00
Elverum kirke:
Orgelklang 12 med organist Vikjord
Søndag 4. september kl. 19.00
Elverum kirke:
Espen Berg – solo piano
Lørdag 17. september kl. 12.00
Elverum kirke:
Orgelbrus! med organist Ulvedalen
Søndag 25. september kl. 19.00
Elverum kirke:
Allsangkveld med Bonden og Våge.
Lørdag 1. oktober kl. 12.00
Elverum kirke:
Orgelklang 12
Lørdag 22. oktober kl. 12.00
Elverum kirke:
Orgelbrus! med organist Guy Poupart
Søndag 23. oktober kl. 19.00
Hernes kirke:
Aftensang med Cantate Domino
Søndag 30. oktober kl. 19.00
Elverum kirke:
Allsangkveld med Bonden og Våge.
Jazz-konsert med
Espen Berg ved flygelet
Søndag 4/9 kl.19.00
Espen Berg er Hamargutt og sønn av ikke
ukjente Øyvind Å. Berg, som er en mye benyttet pianist i vårt område. Espen har sin base i
Trondheim. Hans karriere spenner fra å spille i
diverse Jazz ensembler til å være fast akkompagnatør for Sissel Kyrkjebø. Ved denne konserten får vi høre Espen helt alene i en konsert
bestående av improvisert musikk. Konseptet er
inspirert av Keith Jarrets berømte solokonserter, men vil fremfor alt formidle Espens personlige estetikk.
En spesiell kveld i Elverum kirke!
Kirkebakken nr. 4 / 2011
5
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 6
Her kan du stemme under valgdagene:
Sokn
Krets
Stemmested
søndag 11/9
mandag 12/9
Elverum
Leiret
Vestad
Sundsvoll
Torgerstuen
Elverumshallen
Vestad skole
Langenga forsamlingslokale
Hesteskoen forsamlingslokale
14.00
14.00
14.00
14.00
09.00
09.00
13.00
13.00
Hernes
Hernes
Lokale Norvang
14.00 – 18.00
13.00 – 18.00
Heradsbygd
Lillemoen
Melåsberget
Bjølset
Hagen
Heradstun
Jømnvang
Bjølset grendehus
Vestsiden grendehus
14.00
14.00
14.00
14.00
13.00
13.00
13.00
13.00
Sørskogbygda
Siljuberget
Kynnberget
Sørskogbygda
Lokale Høyvang
Kynnberget grendehus
Sørskogbygda samfunnshus
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
Kirkeby skole
Bergheim skolehus
Julusmoen forsamlingslokale
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00
Nordskogbygda Kirkeby
Bergheim
Julusmoen
er å
r
a
v
s
teter
n
i
a
v
i
d
t
e
k
ts hov ganisere a
e
d
å
r
ghets gier og or
i
n
e
M
strate
a
t
d
ve
t til:
Ved utskrivin
e
t
t
y
kn
g
koni
- Dia
k
musik
v
e
k
r
i
esteli
n
-K
e
j
t
s
d
alt gu
k
o
isning
L
v
r
e
d
un
kelig
r
i
K
-
6
Kirkebakken nr. 4 / 2011
– 18.00
– 18.00
- 18.00
- 18.00
–
–
–
–
18.00
18.00
18.00
18.00
–
–
–
–
–
–
–
–
20.00
20.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Du kan for
stemme vedhåndElverum kir
til og med f kekontor
9. septembe redag
r!
skjedd et om av manntall og valgkor
Torgerstuen obytte mellom valgkretsene t er det
Vestad krets g Vestad. Men dere som
tidligere, menkan stemme på Vestad sk hører til
krets, kan st s dere som hører til Torgole som
emme på Hes
lokale.
teskoen forsamerstuen
lings-
Ta med valg
kortet, og bru
k din stemme
rett!
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 7
Kirkebakken nr. 4 / 2011
7
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:40
Side 8
Kandidater til Elverum menighetsråd
1. Navn: Kjersti Drtina
Øversveen,
Alder: 46 år
Grønnmyrvegen
Lærer
2.Navn: Trond Nerberg
Alder: 61 år
Solørvegen
Miljøterapaut
3. Navn: Wenche Korsmo
Engebretsen
Alder: 54 år
Fiolvegen
Banksjef, DnB NOR
4. Navn: Peter Wilhelmsson
Alder: 40 år
Sven Morens Veg
Bataljonsprest
5. Navn: Anne Berit
Helgeby
Alder: 54 år
Bjørnebærvegen
Sosionom
6. Navn: Randi Lotsberg
Alder: 63 år
Per Sivles Veg
Pensjonist
7. Navn: Anders Østerberg
Johnsen
Alder: 41 år
Linneavegen
Styrer i barnehage
8. Navn: Line Kathrine Lund
Alder: 37 år
Åsmund Sveens Veg
Barnelege
9. Navn: Nils Storberget
Alder: 55 år
St. Torleivs Veg
Skogingeniør
10. Navn: Marit Ingeborg
Riise Midtun,
Alder: 57 år
Portvegen
Lærer
11. Navn: Bente
Sjøvik Roen
Alder: 38 år
Stavåssvingen
Daglig Leder Evas Støttesenter
12. Navn: Lene Merete
Bakkedal
Alder: 34 år
Mogopvegen
Lærer
13. Navn: Frank W. Heiertz
Alder: 40 år,
Hummeldalsvegen
Sivilarkitekt
14. Navn: Randi
Stensløkken Moen
Alder: 57 år
Daglig Leder
Frivilligsentralen
15. Navn: Per Risberg
Alder: 74 år,
Grønlivegen
Pensjonist
16. Navn: Ragnhild Kvale
Thoresen
Alder: 73 år
Grønlivegen
Pensjonist
8
Kirkebakken nr. 4 / 2011
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
17. Navn: Ellen Storberget,
Alder: 46 år
Gamle Trysilveg
Miljøterapeut Flykningetjenesten
24-08-11
07:40
18. Navn: Anne-Karin
Engebretsen
Alder: 41 år
Kløvervegen
Omsorgsarbeider
Side 9
For Elverum
menighetsråd
det velges skal
6 medlemmer
5 varamedlem og
mer.
Kandidater til Heradsbygd menighetsråd
1. Navn: Jan Fredrik
Bronken
Alder: 24 år
Solørvegen
2. Navn: Iren Rønningstad
Sørlie
Alder: 53 år
Skolegutua
Finansrådgiver - Bank
3. Navn: Torkel Solberg
Alder: 39 år
Skjefstadvegen
Bonde
4. Navn: Mette Berg
Alder: 46 år
Solørvegen
Omsorgsarbeider
5. Navn: Tom Skjefstad
Alder: 62 år
Pensjonist
6. Navn: Mona Østerud
Alder: 49 år
Solørvegen
7. Navn: Irene Zarita Morgan
Alder: 29 år
Nøtåsvegen
Spesialpedagog
8. Navn: Bjørg Nybakk
Alder: 65 år
Furuknappen
Pensjonist
9. Navn: Karsten Braanaas
Alder: 43 år
Murud
Gårdbruker
10. Navn: Marte Pedersen
Alder: 25 år
Nøtåsvegen
Jobber i barnehage
11. Navn: Kai Tidemann
Alder: 62 år
Solørvegen
Regionsleder
For Heradsb
menighetsråd ygd
skal det velg
6 medlemmer es
5 varamedlem og
mer.
Kirkebakken nr. 4 / 2011
9
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 10
Kandidater til Sørskogbydga menighetsråd
1. Navn: Svanhild Petra
Husa
Alder: 64 år
Slåttsvevegen
Uføretrygded
2. Navn: Bente Rasch
Alder: 51 år
Øvre Sætreveg
Butikk
3. Navn: Ivar Leidulf
Thomassen
Alder: 49 år
Sørskogbygdvegen
Fjellsikrer
4. Navn: Karin Brænden
Nersveen
Alder: 56 år
Sykepleier
5. Navn: Anne Beate Moe
Alder: 42 år
Sørskogbygdvegen
Butikk
6. Navn: Espen Dellerud
Alder: 36 år
Likvernvegen
Kokk
7. Navn: Liv Husa
Alder: 36 år
Hjelpepleier
8. Navn: Hege Håberget
Alder: 37 år
Langholsvegen
Butikk
9. Navn: Vegard Gundersen
Alder: 48 år
Øvre Sætreveg
Serviceleder
10
Kirkebakken nr. 4 / 2011
10. Navn: Ragnhild
Furuåsen
Alder: 40 år
Renholder
11. Navn: Solvår Østbye
Alder: 60 år
Likvernvegen
Uføretrygded
For
Sørskogbygd
menighetsråd a
skal det velg
4 medlemmer es
5 varamedlem og
mer.
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 11
Kandidater til Hernes menighetsråd
1. Navn: Berit Nyberget
Øyen,
Alder: 52 år
Gammelvegen
Sekretær
2. Navn: Steffen Magnor
Alder: 31 år
Horndalsvegen
Underbrannmester
3. Navn: Ingunn Knippa
Vestad
Alder: 33 år
Barnehjemsgutua
Bankfunksjonær
4. Navn: Tore Hagen
Alder: 35 år
Knippgrenda
Jobber i avis
5. Navn: Aud Lehren Lien
Alder: 72 år
Hernesvegen
Pensjonist
6. Navn: Arne Hornsletten
Alder: 57 år
Hernesvegen
Lagersjef
7. Navn: Oddny Margrethe
Langdalen
Alder: 62 år
Sagene Ring
Hjelpepleier
8. Navn: Anne Berit Halberg
Nunez
Alder: 41 år
Gammelvegen
Butikk
9. Navn: Cato Loftet
Alder: 40 år
Slåttrønningen
Snekker
10. Navn: Snefrid Evelyn
Reutz-Håkenstad
Alder: 54 år
Hernesvegen
Musikkpedagog
11. Navn: Bente Regnåsen
Alder: 42 år
Sagene Ring
Lærer
12. Navn: Geie Arne
Linderud
Alder: 41 år
Hovinvegen
Testleder
13. Navn: Tove Berg
Alder: 49 år,
Gammelvegen
Spesialsykepleier
14. Navn: Mette Nygård
Alder: 64 år
Barnehjemsgutua
Pensjonist
For Hernes
menighetsråd
skal det velg
6 medlemmer es
5 varamedlem og
mer.
Kirkebakken nr. 4 / 2011
11
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 12
Kandidater til Nordskogbygda menighetsråd
1. Navn: Stig-Erik Vold
Alder: 31 år
Nordskogbygdvegen
2. Navn: Randi Bakken
Alder: 50 år
Styggbergsvegen
Renholdsoperatør
3. Navn: Ove Uthushagen
Alder: 55 år
Nordskogbygdvegen
4. Navn: Kirsten Næss
Alder: 38 år
Løvhaugvegen
Agronom
5.Navn: Kent Maurstad
Alder: 50 år
Rismyrbakken
Radiograf
6. Navn: Karin Helne Hansen
Alder: 49 år
Klingenbergvegen
7. Navn: Knut Erik Sveen
Alder: 47 år
Linnerudvegen
Sjåfør
8. Navn: Marthe Nordlie
Alder: 36 år
Søndre Bergeberget
9. Navn: Frode Rundberget
Alder: 42 år
Rismyrbakken
Vedlikeholdssjef
10. Navn: Tor Inge
Gustavsen
Alder: 38 år
Julusdalsvegen
11. Navn: Evy Høiby
Alder: 34 år
Nordskogbygdvegen
For
Nordskogbygd
menighetsråd a
skal det velg
4 medlemmer es
5 varamedlem og
mer.
Den kirkelige myndighet på lokalplanet er representert ved
menighetsrådet og fellesrådet.
Virksomhetsansvar og forvaltningsansvaret er delt på disse to organene. Menighetsrådet har
ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.
Menighetsrådet forvalter innsamlede midler og avgjør hvordan disse brukes. Rådet medvirker
ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stiller. Menighetsrådet peker ut representant
til kirkelig fellesråd som har forvaltningsansvar for bygninger og personell.
Fellesrådets økonomi er hovedsakelig basert på overføringer fra stat og kommune.
12
Kirkebakken nr. 4 / 2011
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 13
For informasjon om kandidatene se
www.kirkevalget.no
.
Kirkebakken nr. 4 / 2011
13
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
14
Kirkebakken nr. 4 / 2011
24-08-11
07:41
Side 14
24-08-11
07:41
Side 15
Elverum Kirkelige fellesråd
Stilling ledig
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
Elverum kirkelige fellesråd lyser ut stillingen som
Kirkeverge – daglig leder
Kirkevergen er daglig leder for rådets administrative,
operative og strategiske oppgaver. Stillingen er en
utfordrende og sentral lederstilling. En av kirkevergens
viktigste oppgaver er å fronte kirkens interesser overfor
byens politikere og befolkningen.
Vi tilbyr trivelige arbeidsforhold i et felles, samordnet
kirkekontor i Generalgården i Elverum sentrum, hvor
det for tiden er 14 kontorplasser. Den lokale kirkeorganisasjonen har totalt 26 ansatte. I tillegg kommer et stort
antall frivillige som bidrar på ulike områder.
Driftsbudsjettet i 2011 er på i alt 13 mill. kr. På investeringssiden arbeides det med planer og budsjettinnspill
for konkrete utfordringer på 4 kirkegårder.
Den som ansettes må være medlem av Den norske
kirke. Søknadsfrist: 16. september. Elektronisk
søknadsskjema finnes på egen link i fulltekstversjonen av annonsen på www.kirkejobb.no, under Hamar
Bispedømme/Ledige stillinger i fellesrådene.
Nærmere opplysninger om stillingen gis av fellesrådets
leder Jon Simon Høye, tlf 922 56 938 eller kirkeverge
Jon Veflingstad, tlf 414 64 546.
Fullstendig utlysningstekst: www.kirkejobb.no, www.
nav.no. Flere opplysninger om kirken i Elverum finnes
på: www.elverum.kirken.no
Opplysninger om Elverum som bostedskommune
finnes på: www.elverum.kommune.no
Misjonsmøter
Leirets misjonsforening
5. september hos Gunvor
Rustad, Trondheimsveien
1652.
3. oktober hos Brita Pettersen,
Syrenveien 11.
7. november hos Turid Engen,
Rudolf Raschs vei 21
Møtene starter kl. 11.30
Kirkebakken nr. 4 / 2011
15
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 16
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Advokater:
Bensin & Rekvisita
Advokat Jostein Løken
Postboks 111 - St. Olavs gt 10A
Tlf.: 62 40 92 00
[email protected]
Advokat Jonny Holen
Postboks 100 - St. Olavs gt. 2
Tlf.: 62 41 91 10
[email protected]
Advokat Per Åge Borg
Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil
Mob.: 95 10 29 80
[email protected]
Advokat Andrew Sims
Postboks 111, St. Olavs gt. 10A
Tlf. 62 40 09 70
[email protected]
Agentur
Statoil Service Elverum
Bakketungt. 2
Tlf.: 62 41 17 11
[email protected]
Elverum Auto Bilsalg AS
Meierig. 3-5
Tlf.: 62 43 23 00
[email protected]
Sulland Elverum AS
Svartbekkvn. 51
Tlf.: 62 43 26 00
[email protected]
Blomsterforretninger
Siw`s agentur
Øvre Sæ trevei 2 - 2412 Sørskogbygda
Tlf.: 95 84 21 65
Bank:
Nordea
Storgt 21
Tlf.: 62 42 51 00
[email protected]
DnB
Storgt. 17
Tlf.: 62 51 67 00
www.dnb.no
Sparebanken Hedmark
Storgt. 26
Tlf.: 62 43 50 00
[email protected]
Elverum Blomster Vikan
Storgt. 16
Tlf.: 62 41 07 67
Marihøna
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 11 03
Blomsterhjørnet
Gml. Trysilvn. 3
Tlf.: 62 41 12 06
Blikk- og kobberslager
Elverum Blikkenslagerverksted
Svartbekkvn. 61
Tlf.: 62 43 57 00
[email protected]
Byggevarer
Begravelsesbyrå er
Elverum Begravelsesbyrå
St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl
Tlf.: 62 41 08 08
Spar Søbakken
A.&K. Nilsen AS
Søbakkvn. 2 - Tlf.: 62 41 96 90
Rema 1000
Prestmyrbakken
Tlf.: 62 41 08 53
Bilsalg/verksteder
Elverum Sport Bilsalg AS
Svartbekkvn. 31 Tlf.: 62 41 77 00
[email protected]
Elektromarked
Dagligvare
Meny Elverum
Kremmertorget,
Kirkevn. 4, 2406 Elverum
Tlf.: 62 43 55 70 - Faks 62 43 55 71
Kirkebakken nr. 4 / 2011
Engros - byggvarer
Tor Løkken AS
Vestsivn. 67
Tlf.: 62 41 05 70
Fotograf
Dame/herre/barnekonfeksjon
Kvisgaard Kremmertorget
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 41 56 10
Eiendomsmegler
Mona Bjerke
Kirkestua
Storgata 32, 2405 Elverum
Tlf.: 62 41 44 50
www.monabjerke.no
Eiendom
YC Eiendom AS
Dammenvn. 2
Tlf.: 62 43 11 00
www.yc.no
Lunkegå rden
Storgata 7
Tlf. 62432270
[email protected]
Svensgaard Installasjon AS
Svartbekkvn. 20
Tlf.: 62 41 75 00
[email protected]
El-montasje Elverum AS
Elvarheimgt. 14
Tlf.: 62 43 52 30
[email protected]
www.el-montasje.no
16
Elkjøp Stormarked Elverum AS
Lundgaardv. 17
Tlf.: 62 41 70 90
[email protected]
Kiwi Fjeldset
Kirkevegen
Tlf.: 62 41 31 22
Elektriske installasjoner/artikler
Maxbo Elverum
Grindalsvegen 7
Tlf.: 62 41 98 00
www.maxbo.no
Trygve Bekk AS
Storgt. 17
Tlf.: 62 41 18 66
[email protected]
Fotograf Martin Grønvold Bøe
Tlf.: 93 05 14 73
www.fotografboe.no
Studio Westjordet
Sandbakken 21
Tlf.: 62 41 17 00
[email protected]
Gravmonumenter
Mjøsa Natursten ANS
Brugt. 26, 2321 Hamar
Tlf.: 62 51 00 33
[email protected]
Møre Gravmonumenter AS
6490 Eide
Tlf.: 71 29 63 80
www.gravmonumenter.no
Gravemaskin
Geir Danielsen Gravemaskindrift
2415 Heradsbygd
Tlf. 92 66 49 52
Hud-fotterapi
Solveig´s hud- og fotklinikk
Helsetorget - Mart'nsenteret
Tlf.: 62 41 29 04
Fordypning innen diabetes.
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 17
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
Legemiddel
Nycomed Pharma AS
Solbæ rvn.5
Tlf.: 62 42 83 00
www.nycomed.no
Lå s og sikring
Lå s & Sikring AS
Svartbekkvegen 85 A
2411 Elverum
Tlf. 62419640 / Fax. 62 41 96 49
Regnskap
Spisesteder/catering/overnatting
Lien Regnskapskontor
Gaupevn. 24
Tlf.: 62 41 00 33
[email protected]
Revisjon og rå dgivning
ERGO revisjon & rå dgivning as
Gml. Trysilvn. 4
Tlf.: 62 43 20 30
[email protected]
Elgstua
Trondheimsvn. 9
Tlf.: 62 41 01 22
Forstmann
Norsk Skogmuseum
Tlf.:62 41 69 10
www.forstmann.no
Sportsbutikker
Rørleggere
Sveising
Skjæ rbekk Sveis og Montasje
Julusdalsvegen 463
2410 Hernes
Tlf. 95 05 86 62
Tannleger
Tannlege Trond Sjølien
Spesialist i kjeveortopedi
Grindalsvn. 3
Tlf.: 62 41 19 19
Optikere
Elverum Optiske Synsam
Kremmertorget - Kirkevn. 4
Tlf.: 62 43 34 90
[email protected]
Hagen rørlegger og varmeservice AS
2415 Heradsbygd
Tlf. 90025702
[email protected]
Skogbruk
Thv. Silkebæ kken AS
Storgata 23
Tlf: 62 41 11 82
[email protected]
Statskog Glomma AS
Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum
Tlf. 62 41 96 50
www.glomma.statskog.no
[email protected]
Intersport Kremmertorget AS
Kremmertorget
Tlf.: 62 40 00 50
Rune Oppberget Sykkel & Service
2415 Heradsbygd
Tlf.: 90 10 01 06
[email protected]
www.rosykkel-service.no
Sport/hage/fritid/hytteutstyr
Parfymerier
Snekker/Byggherre
Elverum Parfymeri A/S
Kremmertorget - Mart'nsenteret
Tlf.: 62 41 07 09
Harviken Bygg AS
Tlf. 62 41 51 13
Sykkel og Motor Elverum AS
Vestsivn. 67
Tlf. 62 41 26 97
[email protected]
Trykkeri
Elverum Trykk AS
Grindalsvn. 10
Tlf.: 62 43 59 00
[email protected]
Verksteder
Jømna Caranvanverksted og
deler AS
2416 JØMNA
Tlf: 62 42 52 00
Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på
diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver
til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske
støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet.
Takk for hjelpen – slik at vi kan hjelpe.
Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum:
Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk
– ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf. 62 43 52 70
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 18
GUDSTJENESTER
Søndag 11. september
Elverum kirke 11.00
Lappegard. Våge.
Hernes kirke 11.00
Konf.presentasjon.
Hummelvoll. Enget.
Sørskogbygda kirke 18.00
Konf.presentasjon.
Stenrud-Buflod. Antonsen.
Søndag 18. september
Elverum kirke 11.00
Konf.presentasjon.
Stenrud-Buflod. Våge.
Heradsbygd kirke 11.00
Kavli. Stassen.
Nordskogbygda kirke 11.00
Gullkonfirmantjubileum
Hummelvoll. Enget.
Søndag 25. september
Elverum kirke 11.00
Høsttakkefest.
Kirkeboka mi.
Bonden. Våge.
Hernes kirke 11.00
Høsttakkefest. Kirkekaffe.
Kavli. Enget.
Søndag 2. oktober
Elverum kirke 11.00
Bonden. Våge.
Heradsbygd kirke 11.00
Kavli. Stassen.
Sørskogbygda kirke 11.00
Gullkonfirmantjubileum,
Konf. prest
Diakoniens dag. Kirkekaffe.
Stenrud-Buflod. Antonsen.
Søndag 9. oktober
Elverum kirke 11.00
Diakoniens dag.
Kavli. Stassen.
Hernes kirke 11.00 Kirkekaffe.
Stenrud-Buflod. Enget.
Lørdag 15. oktober
Heradsbygd kirke 13.00
Gullkonfirmantjubileum
Kavli. Stassen.
Søndag 16. oktober
Elverum kirke 11.00
Innsettings gt. ny studentprest
Lappegard. Våge.
Bergheim skole 11.00
Hummelvoll. Enget.
Søndag 23. oktober
Elverum kirke 11.00
Konf.presentasjon. Bonden. Våge.
Elverum kirke 19.00 Kirketorg.
Lappegard. Våge.
Hernes kirke 11.00 Kirkekaffe
Hummelvoll. Enget.
Sørskogbygda kirke 11.00
Kirkeboka mi. Kirkekaffe.
Stenrud-Buflod. Antonsen.
Søndag 30. oktober
Elverum kirke 11.00
Bonden. Våge.
Frydenlund skole medvirker.
SORGGRUPPE
14. september starter vi opp nye
sorggrupper.
Ta kontakt med diakon
Siv Engevik på
mob. 930 47 243 for påmelding.
KIRKENE I ELVERUM: 62 43 52 70
Elverum kirkekontor
Sentralbord:
62435270
Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1
Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum
Kontortid: Mandag - fredag 9-15
E-post: [email protected]
Webside: www.elverum.kirken.no
Elverum kirkegård
Fasttelefon/telefaks:
Atle Bech:
Svein Erik Gran:
Magnar Spidsberg:
62416081
95198915
91773623
95198917
Kirketjenere
Helge Thoresen:
Aud Paust Andersen:
Erik Busk:
Susan General:
95198924
62413051
95198925
99151212
Prester
Dagtid; sentralbord:
Sevat Lappegard:
Ole Kristian Bonden:
18
Kirkebakken nr. 4 / 2011
Merete Kavli:
Tore Hummelvoll:
Marit Stenrud-Buflod
95198902
40227565
95198905
Organister
Trond Våge:
Nils Tore Enget:
Jan Liberg:
Valentina Antonsen:
95077580
99638092
93467395
95728689
Øvrige ansatte
Diakon Siv Engevik:
Menighetsped. Hege Midthun:
Menighetsped. Guri G. Gøbel:
Kirkeverge Jon Veflingstad:
Kontorleder
Ann Kristin Sagen Myrer:
Konsulent Siri Høisveen:
Konsulent Anja Terjesen:
93047243
99621972
90973627
41464546
95198913
95198911
95198912
Vaktmester i Generalgården Frode Bech
62435270
95876132
41500672
Heradsbygd sokn
Sokneprest Merete Kavli
Leder menighetsråd: Vera Kirkelund
Elverum sokn
Sokneprest Ole Kristian Bonden
Leder menighetsråd: Arne Johan Sigstad
Hernes sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Marit Wahlstrøm
Sørlie
Nordskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Margrethe Skjærbæk
Sørskogbygda sokn
Sokneprest Tore Hummelvoll
Leder menighetsråd: Aud Flygind Moen
Sykehuset innlandet, Elverum
Sykehusprest Guttorm Eidsslott: 62438021
Kirkens SOS:
81533300
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 19
SLEKTERS GANG
DØDE
Døde i Elverum
Ågot Myren f. 1921
Margot Næss f. 1920
Grete Jorunn
Henriksen Skærbæk f. 1949
Gerd Fjeld f. 1924
Arne Bjørkly f. 1922
Jorid Hansen f. 1925
Elise Herstadhagen f. 1916
John Jevnaker f. 1917
Grethe Langdalen f. 1941
Jørgen Kjernet f. 1935
Else Eng f. 1918
Edna Petronille Braaten f. 1920
Odd Sindre Fredheim f. 1926
Karen Helene Marken f. 1914
Ingvild Bekk Jensen f. 1955
Jorunn Nilsen f. 1929
Asbjørn Pedersen f. 1921
Britt Aasland Stuan f. 1956
Olea Woldmo f. 1935
Knut Birger Østhagen f. 1950
Ole Edmond Hansen f. 1939
Hilma Hovi f. 1927
Per Åge Borg f. 1952
Elfrida Øverby f. 1922
Brit Thronsen f. 1919
Liss Karin Thorbjørnsen f. 1979
Tore Skjærmoen f. 1943
Solvår Grafsrønningen f. 1914
Elsa Rigmor Lamberg f. 1914
Sigrid Marthea Holmseth f. 1926
Marie Lovinie Karlsen f. 1935
Bjørn Hagelund f. 1943
Eva Gunvor Holen f. 1935
Astrid Silkoset f. 1928
Edith Lillian Skøien f. 1919
Olav Søberg f. 1921
Lars Kaaten f. 1960
Magne Mæhlum f. 1927
Aagot Finstad f. 1927
Døde i Sørskogbygda
Magnhild Surén f. 1917
Kåre Sætre f. 1924
Dora Bjørnstad f. 1916
Kari Andreassen f. 1955
Gudor Bjørklund f. 1927
Petronelle Nystuen f. 1912
Døde i Nordskogbygda
Berit Stormoen Bakken f. 1943
Magnhild Gurine Ottershagen f. 1918
Døde i Heradsbygd
Gunnvor Helene Jevnaker f. 1946
Eldbjørg Oleane Skirbekk f. 1922
Ragnhild Lunde f. 1942
Olaf Gerald Kjærneth f. 1922
Johan O. Flobakk f. 1919
Rolf Harald Dahl f. 1937
Døde i Hernes
Arne Rogstadkjærnet f. 1932
Hans Nordhagen f. 1933
DØPTE
Døpte i Elverum
Tirill Helleren
Adrian Ringstad
Simen Holmseth
Marcus Bratengen Stanker
Lucas Bratengen Stanker
Hannah Wasa Lund
Jonas Ravnberg Sætre
Dorthe Kjelstad Pedersen
Petter Lexander Ulberg
Helmine Stengel Myrheim
Julie Berg Lundstedt
Kamilla Johansen
Sanna Karoline Kynsveen
Isabel Christiansen Kjærnet
Kristian Klingenberg Hårdnes
Tomine Madsberg Kvissel
Marius Martinsen Brunes
Noah Rennemo Aasvik
Maja Hugnes Hammeren
Ada Marie Klingenberg Kårevik
Eline Tøgersen-Øversveen
Tobias Solli Kaarfald
Thea Madelen Grønkilen
Frida Lykkeslet Bakken
Tobias Synstad
Nathaniel Nygård
Simen Holmseth
Døpt på Nubben Seter
Mathea Johansen
Døpt i Triangelparken
Julian Møystad Lundby
Patrick Bombeo Antunes
Simen Aas Krogsæter
Julie Sormbroen Solberg
Linnea Tidemandsen Syversen
Ella Solheim Skjefstad
Døpt på Hvarstadsætra
Maren Stenbrenden
Døpt i Hernes kirke
Sigurd Groven Johansen
Lucas Xander Strandvik
Hannah Velten
Hanna Elise Uthus Møystad
Døpt i Sørskogbygda kirke
Pernille Nordli Pram
Døpt på Renosdammen
Svein Harald Johansen
VIGSEL
Elverum kirke
Camilla Elisabeth Lundberg og
Kim Andre Eriksen
Nina Nesmoen og
Jan Erik Henriksen
Åse Kregnes og
Jens Gunnar Søstuen
Heidi Cathrine Gløersen og
Joakim Halvorsen
Anne Huseby Lilleaas og
Anders Sætre
Helene Margrethe Kristensen og
Knut Erik Myrvold Libekk
Linn Rosemarie Johannesen og
Mikael Kristiansen
Sissel Enger og
Jan Håvard Gjørlihagen
Heradsbygd kirke
Linda Bergløv Eriksen og
Geir Even Os
Linn Veronica Dellerud og
Morten Aarnes Engen
Hernes kirke
Tove Rita Theigmann
Melgård og Ole
Guttorm Brenden
Døpt i Heradsbygd kirke
Sigurd Skjerpen
Even Skjøthaug Brøtmo
Agnes Bustad
Kirkebakken nr. 4 / 2011
19
311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken
24-08-11
07:41
Side 20
Fra kirkeverge til festningsforvalter
Jon Veflingstad har så smått
begynt å rydde kontorpulten.
Etter 10 år som kirkeverge i
Elverum skal han i begynnelsen av november starte som
festningsforvalter ved Fredrikstad festning.
- Jeg har hatt noen fantastiske, spennende og givende år med mange interessante utfordringer. Det har vært moro å
jobbe sammen med en glad og ivrende
stab ved kirkekontoret i Elverum, men
nå byr anledningen seg til å skifte jobb,
og da tar jeg den, sier Veflingstad.
For vel fire år siden flyttet familien
hans til Fredrikstad, siden har kirkevergen ukependlet til Elverum på jobb.
Men nå blir det slutt på pendlertilværelsen.
- Jeg skal ta vare på den freda bygningsmassen som Forsvarsbygg har i
Gamlebyen i Fredrikstad, og jeg skal
være med på å skape liv i gamlebyen.
Jeg tar med meg erfaringer fra kirkevergestillingen, som både er nyttige og
direkte relevante i min nye jobb, sier
Veflingstad.
Krevende men spennende
Veflingstad forteller at det har vært en
krevende, spennende og utfordrende
jobb å være kirkeverge i Elverum.
Gå inn i din tid
Da vi sang Til ungdommen, med
tekst av Nordahl Grieg under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke 24.
juli, samlet det kristne, muslimer,
humanetikere og mennesker av ulik
tro og livssyn i samme sang. I etter-
- Man har mange baller i lufta samtidig, og jeg kjøpte meg ganske raskt ei
verktøykasse, smiler Veflingstad.
For når man har ansvar for kirkene i
Elverum, har det tydelig vært kjekt å
være litt «handy-man» også.
- Det har blitt noen skrujobber i tillegg
til kontorjobben, sier kirkevergen.
Og med papirmengden på kontor, er
det liten tvil om at det er en del saker en
kirkeverge må holde orden på.
Veflingstad forteller at han nylig har
laget en egen ny nettside, i tilknytning til
kirkens allerede eksisterende nettside,
hvor tanken er at investeringsbehovet
for kirkene i Elverum skal bli godt synlig for politikere og folk flest. Han håper
at det kan komme hans etterfølger til
gode.
innrømmer han at han nok vil savne
byen noe. Men fortsatt har han familie i
byen, så en tur i ny og ned blir det til
Elverum. Nå gleder han seg til å få mer
tid med familien i Fredrikstad, og for
han er tida nå inne for å overlate kirkevergejobben i Elverum til noen andre.
- Kirka i Elverum har vist seg fram og
fått et godt omdømme. Her er det et flott
arbeidsmiljø, så jeg kan anbefale jobben
på det varmeste, smiler avtroppende kirkeverge.
Veflingstad benytter anledningen til å
takke for engasjement og støtte fra
menighetsrådene.
- Jeg ønsker kirka i Elverum alt godt
for sitt videre arbeid, avslutter
Veflingstad.
Tekst/foto:
Anette Strand Sletmoen
Skifter beite
Før Veflingstad ble kirkeverge var han
blant annet personalkonsulent i
Østlendingen. Han har tidligere jobbet
både i klesbransjen, sportsbransjen og i
industrien, før han tok Krigsskolen, for
deretter å jobbe ved Høgskolen i
Hedmark. Nå er han tilbake i Forsvaret,
og til tross for fylte 57 gleder han seg til
nye utfordringer og å lære nye ting.
- Det blir bare å stupe ut i den nye jobben, hvordan det går, er avhengig av
hvordan man tar det, smiler Veflingstad.
Etter mange år som Elverumsgutt,
tid har noen stilt spørsmålstegn ved
om dette er en salme.
Salmer er sanger med religiøst innhold som blir sunget ved gudstjenester. En salme blir autorisert som nettopp dette når den blir tatt med i
offentlige godkjente salmebøker.
Katolikkene har allerede Til ungdommen i sin salmebok. Den norske
kirke har den med i forslaget til nye
salmer som kom i 2008. Nå går diskusjonen om den skal være med i
fortsettelsen, eller forkastes som
salme.
Hva som menes med religiøst innhold, kan diskuteres. Det finnes også
forskjell på godt og dårlig religiøst
innhold. Det er ikke ordet Gud eller
Jesus som avgjør, men hva den formidler av kristen tro. En av våre
mest brukte og folkekjære salmer
heter Å leva, det er å elska. Da den
kom inn i salmeboka for snart hundre år siden omskrev man og presiserte riktignok i siste vers i siste
linje at himmelen vi synger om her,
er Guds himmel. Men teksten hadde
gode, kristne kvaliteter uavhengig
av omskrivingen, og sangen har
først og fremst blitt en salme
gjennom sin bruk i kirkerommet. Vi
tolker teksten gjennom tid og sted –
rommet vi synger den i og anledningen vi er der for. Den brukes i
gudstjenester og dåp, konfirmasjon,
bryllup og i gravferd.
Da vi sang Til Ungdommen etter
22. juli ga det uttrykk for samhold,
fellesskap, tro og håp. I gudstjenesten i Oslo Domkirke ble det en
salme. Nå mangler bare autorisasjonen.
Periscopus