last ned - Supras.biz

Comments

Transcription

last ned - Supras.biz
7 preseterister
Kristiansand
'Grimstad'kan skilte med arvelig
"Særdeles"
,
Lørdag falt sensuren for examen artium, og spenningen er utløst. For mange ble det en gledesdag, for andre ble det stryk
og sorg. Av de 13176 som gikl{
opp til examen artium i år var
det 943 som ilme greide den
skriftlige prøven, mens 966 må
ta ny prøve i enkelte fag. Totalt
var det 196 som film M eller S
1 alle skriftlige fag.
Og . Sørlandet kan også skilte
med en del preseterister.
Kristiansand kunne glede seg
over gode resultater. Da karakterene ble lest opp lørdag kveld,
viste det seg at byen hadde fått
hele 7· preseterister, og det er
sjeldent godt. Også gjennomsnittlig ligger årets resultater over
fjorårets. Det var få stryk blant
de vel 420 kandidatene som var
oppe til eksamen i Kristiansand.
Handelsgymnasiet hadde i år to
preseterister hvilket betegnes som
usedvanlig. Det skal godt la seg
gjøre å få fullt hus ved en eksamen med hele 9 skriftlige fag.
KATEDRALSKOLEN
Tore Hermod Witzøe fikk 5 Meget i de skriftlige fagene. Han
har vært stormester i gymnasiesamfunnet Idun og tør være kjent
for avisens lesere fra et intervju
i fjor høst da han kom hjem etter et år som American Fleld Service-stipendiat. Han ønsker å studere realfag.
Det samme gjør Gunnar Spikkeland fra samme klasse. Spikkll-
land oppnådde 4 M'er og S 1 nynorsk. S'en 1 nynorsk kom overraskende, sier han.
~ELSGYMNASIET
Erik Uberg 'hadde ventet T i
sosialøkonomi, og så ble det S.
Ellers ble det bare M'er. Han har
vært viseformann i Credorussen
og ex: ellers kjent som en Ivrig
riksmålskjemper.
Etter
avtjent
verneplikt, vil han inn i shipping
'et år, for så å ta et år ved Handelshøyskolen.
Rolf Jostein Dversnes heter den
andre preseteristen ved Handelsgym. Han fikk
9 Meget'er
i skriftlig.
TRE PRESETERISTER VED
ODDERNES GYMNAS
. For Oddernes Gymnasiums vedkommende kulminerte eksamensfeberen klokken 19 lørdag da rektor Storm-Nielsen endelig' steg
fram i hallen og leste opp de
karakterer som har vært gjenstand for så mange forhåpningsfulle, og pessimistiske spekulasjoneI' i de siste pinefulle uker. Det
var en temmelig fulltallig skare
av artianere som var møtt fram
- og også en del foreldre som
med hensyn til bekymret spenning
var fullstendig på bølgelengde
rned sitt avkom.
Og så endte det med fryd og
gammen - i alle fall sånn stort
sett. Om en og annen Ikke fikk
sine lønnligste håp om en M opp-
HORNNES GYMNAS
UTEN PRESETERisTER
På Hornnes gymnas VM i alt
48 elever og fire privatister oppe
til avsluttende eksamen 1 år. Av
disse gikk 30 opp på reallinjen
og 22 på, engelSiklinjen. Av elevene må fire kontinuere og syvelever, hovedsakelig på reallInjen,
besto ikke eksamen. Det ser ut
til at matemaUkk har vært bøygen i år. Det vat' denne gang in.gen preseterister ved skolen, men
en av pikene, Karin Sandnes f,ra
Amli var like ved, i og med at
hun b8lre fikk en T 1 skriftlige
fag. 21 elever var oppe til forhåndsprøve i matematikk, og disse bestod alle eksamen. Utta~elseir
fra skolens ledelse tyder på at
man er meget godt fornøyd med
kandidatene på engelskUnjen, som
gjorde det bedre enn ventet; mens
reBillinjensresultat var ventet bedre.
KVINNELIG PRESETERIST
I RISØR
Risør Gymnas fikk også i år
sin preseterist. Denne gang en
pike, Anne Clcilie Thygesen.
Det ble tre M'er. og to S'er og
hele 80 poeng.
Jeg har tenkt meg medisinen, sier hun.
Men jeg må nå innom matematikk og fysikk for jeg har fore-j
løpig engelskartIum og må altså
ta de to realfagene.
For å prøve miljøet vil jeg for.søke meg på en sommerjobb på I
et s kehus.
hun følger opp intensjonene ved
den endelige eksamen neste år.
Hun står nemlig usedvanlig godt
rustet i de to fag hun allerede
har gjort seg ferdig med, med
s.tf. i både tysk og matematikk,
de to skriftlige karakterer som
teller med i sammendraget når
hun går opp i de resterende neste
år. Den flinke jenta heter Lisbeth
Carls en og er fra Fjære.
Av de 53 eksamenskandidater I
Grimstad, strø:k en, mens tre må
ta ny' prøve i Iett fag. Og gjennomsnittskarakterene var slik at
man har god grunn til å være me-,
get vel fornøyd i år, får Fædrelandsvennen opplyst på skolehold.
Det gikk riktig greit 1 år, sier
man der.
langt bedre enn man- hadde forestillet seg i -de mørkeste stunder
NORMALT I MANDAL
- og mangt et halvkvalt fryde- Noe av det gledeligste ved
skrik forstyrret opplesningen artiumssensuren var for Mandal
det var som om man kunne høre gymnas det gunstige resultat med
de stener som i tur og orden ble hensyn til stryk. Skolen har de
lettet fra hjertene. På slutten må senere år konsekvent avslått å. gi
det ha utgjort et ganske anselig opplysning om antall stryk til ekmonument.
samen, og gjør det heller ikke i
Formodentiig for rektor også år, men det -er grunn til å være
for skolen kunne briljere med hele tilfreds, mener rektor Egil Eriktre preseterister. Først og fremst sen. Sytti elever gikk opp til ekmå nevnes Bente A n d e r s e n, samen på. reallinjen, engelsklinreallinjen som på denne linje som jen og økonomisk linje, og to av
regnes for særlig maskulin, had- dem står til Særdeles- i hovedkade eroblret seg en rekke M'er, rakter. Det er -Tørres Lohne og
bare brutt aven eneste variasjon Kjell Gustav Knutsen, begge fra
- og det var en S i engelsk. Mandal. De tok begge eksamen
En ubrutt M-rekke hadde også på reallinjen.
Østein H o 1-& i k, reallinjen, og
Karakterene er ellers s\ort sett
Else
Lilliim
Kon s mo
på som normalt, sier rektor, som
engelsklinjen med fransk.
- legger til at det ser ut til at norsk
Opp i S-sum i poeng nådde har vært meget strengt bedømt.
visstnok ikke Signe Flø y s t a d
på grunn av et aldri så. lite svikt
ARVELIG S I GRIMSTAD
i bifagene, men hun høstet stor
To preseterister, begge fremog fortjent applaus for en blank brakt på reallinjen, var toppene
S i naturfaglinjens- matematikk-_ i årets avling ved Dahlske skole
pensum, og det er også en presta- (gymnas)
i Grimstad. Øyvind
lsjon det står respekt av. I det S t ø r s e t var -den ene, og han
hele tyder navnefortegnelsen på vil- kunne skilte med to S.tf. og
at en bør se med ærbødighet på resten M.tf. på sitt vitnesbyrd. Han
jentene også når det gjelder real- var på russetuI' til Tyskland, og
fag.
kommer ikke hjem før i dag, viste
Rektor Storm-Nielsen er i høy det seg da Fædrelandsvennen kom
grad enig i det. Ellers karakteri- JOl' å gratulere.
serer han årets resultater som - _ __ Og hva skal han nå. slå lim
normale -kanskje med real- på-?, .~
..,
lln]e-resultaterneller
i overkant
_ Studere medil!!in,-sier'faren,
ay normalen. Prosenten av stryk Peder S t ø r s e t, som selv er
og av kandidater som må kontinu- lege.
ere var også på nivå med lands_ Så han følger i farens fotgjennomsnittet for øvrig.
spor. Betyr dette at også senior
var preseterist? _
INGEN I ARENDAL
_ Ja, medgir den stolte fader,
Det ble ingen preseterister hos som altså rent går Statens foross denne gang, men vi er 1iikeve~søksgård i næringen ved å ha
godt fornøyd med resultatet for frembrakt en arvelig «Særdeles»
ålrets artianere, sier rektor Ha.rald i Grimstad.
Thorsen ved Arendal gymnas tilDen andre S-kandidaten, Gunvår avis. Av 143 elever var det nal' Flak fra L i 11e s a n d, ligkun 2 som ikke bestod prøven. ger ikke langt etter sin skolekaTre elever lå meget nær opp til merat, og vil kunne fremvise M.tf.
S i hovedkarakter og de beste
resultatene hadde vi denne gang i samtlige skriftlige fag på sine
på økonomisk linje. Av 57 realis- eksamenspapirer.
te,r var det ingen som strøk, men
I alt gikk 53 kandidater opp til
fem må ha fornyet prøve i et av examen artium i Grimstad denne
fagene. På engelsklinjen med 62 gang, derav 30 - på engelsklinjen
elever var det en som strøk mens og
23 på
reallinjen.
Real- en må kontinuere. På øikonomisk linjen gjorde det altså skarpest
linje var det 24 elever hvorav en helt på topp-planet, men en -ung
strøk. To privatister som gi-rok dame i 2. engelsk gjorde en bragd
, opp, bestod begge prøven.
seim skal bli vanskelig å slå hvis
I
l
I
1
ARNE RODVELT OLSEN,
FLEKKEFJORD MED S.TF.
Sensuren for eksamen artium
i Flekkefjord falt lørdag kveld,
og en av elevene, Arne Rodvelt
Olsen på engelsklinjen toppscoret
og
ble
Flekkefjords
eneste
preseterist i lLr_Han har M.tf. i
samtlige fag. To av elevene må
kontinuere til høsten. Det var 40
elever til sammen på de to linjene, realUnjen og engeLsklinjen, og
jI'ektor Per Eidem e,r godt for; nøyd og sier det er jevnt bra.
Arne RodveU Olsen er 19 år og
sønn av kjøpmann Egil Olsen. På
spørsmM hvi:l:ke ambisjoner han
har, sier han at han kommer til
Iå ta kantoreksamen ved Musikk.
konservatoriet i Oslo.
ALLE-STOD I FARSUND
FllJrsund gymnas hadde 45' elever oppe til eksamen, fordelt med
23 på real_ og 22 på engelsklinjen.
Samtlige kla-rte Seg, men tre må
kontinuere i et fag. Det var ingen preseter:ister i lLr. men det
ble oppnådd jevnt gode resultater
og gymnasets ledelse er meget
godt fornøyd.

Similar documents