Velkommen til - Aldring og helse

Comments

Transcription

Velkommen til - Aldring og helse
Velkommen til
LANDSKONFERANSEN I
ALDERSPSYKIATRI
Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre
Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre
Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre
Ålesund 20.-22. april
Rica Parken Hotel
2015
Praktisk informasjon:
Sted:
ÅLESUND, Rica Parken Hotel
Storgaten 16 Tlf: 70 13 23 00
Dato:
20.-22. april 2015
Målgruppe:
Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den
alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med
erfaring fra feltet
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med
Helse Møre og Romsdal HF, Alderspsykiatrisk seksjon og Avdeling
for alderspsykiatri og voksenhabilitering
Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri,
nevrologi, fysikalsk medisin, rehabilitering og alders- og
sykehjemsmedisin med 15 timer.
Konferansen vil også søkes godkjent til spesialitetene i klinisk
psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige
for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.
Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.
Ansvarlig:
Godkjenninger:
Overnatting:
Noen hotellrom er reservert fram til 20. mars ved:
Rica Parken Hotel, Telefon: 70 13 23 00
Avtalepris for enkeltrom 995 kr pr. natt – oppgi kode: 369481
Konferansepris:
4 200 kr - inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe/te alle dager
Festmiddag:
655 kr, tirsdag 21. april, på hotellet - husk påmelding!
Sosialt program:
Kåseri: Jugendstilbyen ved havet v/Malvin Dalhus
inkl. Wraps og kaffe 100 kr mandag 20. april på hotellet - husk
påmelding!
Posterinvitasjon:
Vi ønsker å invitere deltagerne til å stille med postere under
landskonferansen. Det er satt av tid til posterpresentasjon i
programmet og posterne kan henge oppe under hele konferansen.
Det vil bli delt ut to posterpriser - en fagkomitépris og deltagernes
posterpris
OBS! Alle som ønsker å stille med poster må sende inn abstrakt for
en vurdering. Kriterier for abstrakt og poster fås ved henvendelse til
[email protected]
Abstrakt sendes inn elektronisk til: [email protected]
Frist: 9. mars 2015
Påmeldingsfrist: 9. mars 2015
Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser
PROGRAM
Mandag 20. april
Registrering fra kl. 10.00
12.30-13.00
Åpning av konferansen
Administrerende direktør Helse Møre og Romsdal HF
Samhandling
17.15-17.45
Alderspsykiatri på DPS-nivå – hvordan få til god samhandling?
Avdelingsoverlege Ole Grønli, Alderspsykiatrisk avdeling, UNN Tromsø
Pause
SAMSA – Fra forskning til klinisk praksis
Seniorforsker/spesialist i psykiatri Astrid Liv Mina Bergem og klinisk spesialist
i sykepleie Satu Johanna Delerud, Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus
universitetssykehus HF
SAM-AKS - Samhandling/kompetanseutvikling i praksis mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
Prosjektleder SAM-AKS/ Avdelingssykepleier på Ressursenheten for demens
Wenche Nordengen, Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset
Innlandet HF
Virkedagsmodellen – erfaringer fra samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
Overlege Dymitr Melchisedekow og prosjektleder Anne Starheim,
Alderspsykiatrisk seksjon, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
Pause
Pårørandeforteljingar når demens rammar
Førstelektor Anne-Sofie Egset, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda
Aktiviteter for personer med demens - et samarbeid mellom Ålesund kommune
og Sunnmøre Museum
Geriatrisk sykepleier Liv Aarseth Lied og geriatrisk sykepleier Anne Karin
Røsvik Roald, Virksomhet aktivisering og velferdstjenester, Ålesund kommune
Posterpresentasjon
19.00
Sosialt program (husk påmelding)
13.00-13.45
13.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
16.30-17.15
Tirsdag 21. april
Aspekter ved aldring og livets sluttfase
08.30-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.30
11.30-11.45
11.45-12.30
12.30-13.30
Palliasjon i alderspsykiatrisk sammenheng – fokus på livskvalitet
Overlege Aart Huurnink, Lindrende Enhet, Boganes sykehjem, Stavanger
kommune
Pause
Forteljing som meiningsskapande arbeid i alderdommen og ved livets slutt
Førsteamanuensis/FoU-leder Oddgeir Synnes, Høgskolen Betanien, Bergen
Ulike syn på sykdom, lidelse og død
Lege/seniorrådgiver Arild Aambø, NAKMI(Nasjonal kompetanseenhet for
minoritetshelse)
Pause
Posterpresentasjon
Lunsj
Alderspsykiatriske lidelser – aktuell behandling
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
19.00
Eldre og rus - Hva vet vi i dag?
Seniorforsker Anne Sofie Helvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse
Bruk av alkohol og psykofarmaka – er dette i fokus ved behandling og
tilrettelegging av tjenester til eldre?
Dr.ph./sykepleier Aud Johannessen, Nasjonal kompetansetjeneste for
aldring og helse
Pause
Symptomer og behandlingsalternativer overfor eldre med rusproblematikk
Psykologspesialist Terje Knutheim, KoRus-Sør, Borgestadklinikken, Skien
Pause
Psykoser i alderdommen
Avdelingsoverlege Eivind Aakhus, Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset
Innlandet HF
ECT- uovertruffen depresjonsbehandling eller årsak til permanent skade?
Avdelingsoverlege Eivind Aakhus
Konsert og festmiddag (husk påmelding)
Onsdag 22. april
Alderspsykiatri og forskning
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.15-11.30
11.30-12.00
12.00-12.50
12.50-13.00
13.00-14.00
Utvikling, evaluering og effekt av VIPS praksismodell for personsentrert
omsorg for personer med demens. En intervensjonsstudie i sykehjem.
Postdoktor Janne Røsvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Hva predikerer innleggelse i sykehjem og død blant mottakere av
hjemmetjenester i kommunene?
Stipendiat Jon Wergeland, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Ortostatisk hypotensjon, kvitsubstansforandringar og depresjon hos eldre med
mild demens
Overlege, ph.d. Hogne Sønnesyn, Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling,
Helse Stavanger HF
Pause
Manglende samtykkekompetanse i praksis: fag, jus og etikk i skjønn forening?
Overlege Dagfinn Green, Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital,
Trondheim
Pause
Oppsummering av besøk til norske alderspsykiatriske miljøer
Fagsjef alderspsykiatri Birger Lillesveen, Nasjonal kompetansetjeneste for
aldring og helse
Nytt fra alderspsykiatrisk forskning og informasjon om ny nasjonal veileder
Fag- og forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring
og helse
Avslutning og presentasjon av neste års arrangør av Landskonferansen
Lunsj
Med forbehold om endringer i programmet
Påmeldingsslipp
LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015
Sted:
Dato:
ÅLESUND, Rica Parken Hotel
Storgaten 16
Tlf: 70 13 23 00
20.-22. april 2015
Påmelding sendes til:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Postboks 2136, 3103 Tønsberg
Tlf.: 33 34 19 50
Faks: 33 33 21 53
E-post: [email protected]
Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser
Påmeldingsfrist: 9. mars 2015
Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 uker før
kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding må være skriftlig.
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________
Stilling: _________________________________________________
Arbeidssted: _____________________________________________
Adr.: _______________________________________________
Tlf.: ______________________
Postnr.: ______________ Poststed:______________________
E-post: _____________________________________________
Fakturaadresse: ___________________________________________
Postnr.: __________________ Poststed: ______________________
Fakturaen skal merkes: _____________________________________
Ønsker deltakelse på festmiddag tirsdag, Pris 655 kr  JA
Må ha diettmat: Gluten/laktosefri  JA
Ønsker deltagelse på kåseri mandag kveld m/enkel mat Pris 100 kr  JA