360° Bedriftsinterne kurs

Comments

Transcription

360° Bedriftsinterne kurs
Bedriftsinterne standardkurs
Software Innovation AS
Pb. 191
N-1325 Lysaker
www.software-innovation.no
Innholdet i dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven, og det er ikke tillatt å kopiere fra dokumentet uten tillatelse fra Software
Innovation ASA. Innholdet i dette dokumentet skal behandles konfidensielt overfor alle parter utenfor Kunden og Software Innovation ASA. Det
tas forbehold om mulige utelatelser og skrivefeil.
Innholdsfortegnelse
1
Oversikt
1.1
2
2
Kort oversikt over hvilke kurs som kan tilbys
2
Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr
3
360° Grunnkurs Sluttbrukere
3
360° Videregående kurs (påbygging for superbrukere og sluttbrukere som vil lære mer)
3
360° Arkivforvaltning halvdags påbyggingskurs
4
360° Arkivforvaltning heldagskurs
4
360° Dokumentkontroller
5
360° Administrator SP7
5
360° Administrator SP6 eller eldre
6
360° Malutviklingskurs SP7
7
360° Malutviklingskurs SP6 eller eldre
7
360° Kurs for ledere
8
360° Møte- utvalgsmodul (eksterne møter)
9
360° Interne møter
9
360° Plan- og byggesak
10
360° Innsynsbegjæring
10
Software Innovation AS
1
1 Oversikt
1.1 Kort oversikt over hvilke kurs som kan tilbys
Kurs
Varighet
Målgruppe (antall personer i
parantes)
Maksimum
deltagere per kurs
Grunnkurs Sluttbrukere
1 dag
Alle
10
Videregående kurs **
1 dag
Superbrukere
10
Påbygningskurs arkivarer **
½ dag
Arkivarer i offentlig sektor
10
Grunnkurs Arkivforvaltning
1 dag
Arkivarer i offentlig sektor
10
Påbygginsgkus dokumentkontrollere
**
½ dag
Dokumentkontrollere i privat sektor
10
Administratorkurs SP7
1 dag
Systemansvarlig
10
Administratorkurs SP6 eller eldre
½ dag
Systemansvarlig
10
Malutviklingskurs SP7
1 dag
Systemansvarlig – maler
10
Malutviklingskurs SP6 og eldre
1 dag
Systemansvarlig – maler
10
Lederkurs ***
½ dag
Ledere
10
Møte- og utvalgskurs eksterne utvalg
1 dag
(‘politiske møter’) **
Møte- og utvalgssekretærer
10
Interne møter **
½ dag
Møte- og utvalgsansvarlige
10
Plan- og byggesak **
1 dag
saksbehandlere
10
Innsysnbegjæring **
1 time
Saksbehandlere og arkivarer
10
** Alle påbygningskurs forutsetter at deltagerne har vært igjennom «Grunnkurs Sluttbrukere» først.
*** Dersom leder også skal utføre dokumentbehandling, må de gjennomføre grunnkurset. Dette lederkurset tar
kun utgangspunkt i områder som er spesielt for ledere.
Software Innovation AS
2
2 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation
tilbyr
360° Grunnkurs Sluttbrukere
Målgruppe
Alle som skal jobbe med dokumenthåndtering og lagring av eposter og dokumenter i
360°.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker ha fått en forståelse av hvordan 360° er bygd opp, samt
hvordan de bruker basisfunksjonene å kunne utføre oppgaver i forbindelse med
dokumenthåndtering.
Kursinnhold







Introduksjon til 360°
Søk i Sidepanel og 360 Web
Lagre epostkontakt, epost i ny sak og besvare som epost i 360°
Lagre epost ved å søke på eksisterende sak, besvare v hjelp av mal, send
for godkjenning og ekspedere elektronisk
Besvare innkommet dokument, legge til flere mottakere/kopimottakere,
velge forskjellige ekspederinger og kanaler
Bruk av prosjektstruktur. Opprettelse av hoved og delprosjekt
og tilknytte eksisterende saker.
Hvordan jobbe med bedriftsinterne dokumenter (notater)
I løpet av kursdagen vil vi blant annet også sveipe innom funksjonalitet rundt
skjerming av element (v bruk av tilgangsgrupper og evt tilgangskoder), bruk av saksog dokumentfraser, avskriving v. hjelp av koder, du vil bli kjent med arbeidslister i
både Sidepanelet og Web klienten for 360° m.m. Ekstraoppgaver for de som
eventuelt ligger foran de andre gir mulighet for fordypning og utvidet kjennskap
Varighet
1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere
360° Videregående kurs (påbygging for superbrukere og sluttbrukere som vil lære mer)
Målgruppe
Såkalte ‘Superbrukere’ - samt vanlige brukere som ønsker påfyll og mer
dybdekunnskap om 360°.
Målsetting
Brukerne skal ha dybdekompetanse i vanlig bruk av 360° og kunne bistå og lære opp
andre.
Kursinnhold





Software Innovation AS
Introduksjon
Kort om versjoner, formater, varianter og historikk på filer.
Mer om Outlook
o Legge til filer fra 360° i mail
o Dra og slipp filer fra skrivebord/Windows utforsker til Sidepanelet
Opprette kontakter og bruke kontakttyper fra web
Aktiviteter
o Henvendelser
3




o Frister
Mer om søk
o Ekstra søkefunksjoner
o Lagre favoritter (statisk og dynamisk)
Skrivebordsadministrasjon
Bruk av forløpsmaler
Rettigheter
Varighet
Grunnkurs Sluttbrukere pluss 1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
Som påbygging til Grunnkurset: Gjennomført 360° Grunnkurs Sluttbrukere.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere
Dersom dette gjennomføres 2 dagers kurs, der dag en består av grunnkurset og dag
to av dette kurset, gjelder kun følgende krav: Grunnleggende web- og Windowskunnskaper
360° Arkivforvaltning halvdags påbyggingskurs
Målgruppe
Arkivarer med arkivkompetanse som har vært på grunnkurset
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i
forbindelse med arkivforvaltning.
Kursinnhold







Introduksjon
Journalføre innkomne og utgående dokumenter og e-poster
Avslutning av saker fra saksbehandler.
Flytte journalposter
Masseoppdatere
Kjøre rapporter
Registrere fysiske utlån
Varighet
½ dag (3 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper, samt
kjennskap til NOARK-standarden. Temaet NOARK-standarden er ikke en del av
kurset.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltagere
Inntil 10 deltagere
360° Arkivforvaltning heldagskurs
Målgruppe
Arkivarer med arkivkompetanse.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i
forbindelse med arkivforvaltning.
Software Innovation AS
4
Kursinnhold











Introduksjon
Søke
Opprette Kontakter
Opprette Arkivsak og innkommende dokumenter
Lagre epost
Journalføre innkomne og utgående dokumenter og e-poster
Avslutning av saker fra saksbehandler.
Flytte journalposter
Masseoppdatere
Kjøre rapporter
Registrere fysiske utlån
Varighet
1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper, samt kjennskap til NOARKstandarden. Temaet NOARK-standarden er ikke en del av kurset.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltagere
Inntil 10 deltagere
360° Dokumentkontroller
Målgruppe
Dokumentkontrollere
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i
forbindelse med forvaltning av 360° Business.
Kursinnhold





Introduksjon
Repetisjon: Opprette kontakter og dokumenter fra web
Utvidet søk og opprette favoritter
Masseoppdatere
Kjøre statistikker
Varighet
½ dag (3 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper.
Videregående kurs er også å anbefale.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltagere
Inntil 10 deltagere
360° Administrator SP7
Målgruppe
De som skal administrere brukere, organisasjonsendringer, tilganger (autorisasjon),
og (enkelte) kodetabeller samt klassifiseringssystemene.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å opprette nye brukere og profiler, sette
autorisasjon på tilgangsgrupper. Deltakeren skal vite hva som må gjøres i forbindelse
med eventuelle organisasjonsendringer (for eksempel bytte av avdeling, nye
avdelinger etc), samt hvordan en bla legger inn saks- og dokumentfraser. Deltaker
Software Innovation AS
5
skal også være kjent med hvor man finner dokumentasjon og hvilke muligheter man
har for å endre settinger i løsningen.
Kursinnhold








Introduksjon til 360° administrator.
Legge inn ny bruker i eksisterende organiasjonsstruktur.
o Tildele roller/profiler.
o Legge bruker inn i eksiterende tilgangsgrupper.
Autorisasjon på tilgangsgrupper
o Opprette ny tilgangsgruppe
o Legge inn medlemmer av gruppe
o Synlighet av gruppe for elementer
o Se på hva systemgenererte grupper er.
Tilordning av tilgangsgruppe.
Autorisasjon på tilgangskode.
o Klargjøre tilgangskode for autorisasjon
o Legge til hvem som skal se/bruke tilgangskoden
Organisasjonsendring.
o Opprette nye avdelinger
o Endre morselskap for eksisterende avdeling
o Legge til ny profil for bruker
o Bestemme hvem som skal overta ikke-ferdigstilte oppgaver
o Bestemme hvilke ikke ferdigstilte oppgaver som skal fordeles
Kodetabeller.
o Saks- og dokumentfraser
o Stikkord
Arkivstrukturer.
o Legge inn ny klassifikasjonskode.
Varighet
1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
360° – Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360° admin
(denne er kun på engelsk) og 360° web..
Antall deltakere
Inntil 10 deltagere, men vanligvis anbefales dette kun for 2-4 personer.
360° Administrator SP6 eller eldre
Målgruppe
De som skal administrere brukere, organisasjonsendringer, tilgangsgrupper, settinger
og kodetabeller.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å opprette nye brukere og profiler,
opprette tilgangsgrupper. Deltaker vil ha et innblikk i hvor setttinger settes og
kodetabelles endres. Deltaker skal også være kjent med hvor man finner
dokumentasjon.
Kursinnhold







Software Innovation AS
Introduksjon til 360° sine admin verktøy.
Opprette avdelinger
Legge inn ny brukere
o Tildele roller/profiler.
o Legge bruker inn i eksiterende tilgangsgrupper.
Opprette tilgangsgrupper. Demo
Tilordning av tilgangsgruppe «mappede grupper». Demo
Settinger. Demo
Kodetabeller. Demo
6
Varighet
½ dag (3 timer)
Sted
Dette kurset kan kun holdes i Software Innovations lokaler på Fornebu
Krav til
forkunnskaper
360° – Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes egne hjelpesedler utarbeidet spesielt for dette
kurset.
Antall deltakere
Inntil 10 deltagere, men vanligvis anbefales dette kun for 2-4 personer.
360° Malutviklingskurs SP7
Målgruppe
De som skal utvikle og vedlikeholde organisasjonens maler.
Målsetting
Kurset skal gi superbrukere/teknisk personell opplæring og kompetanse i hvordan
opprette maler til bruk i 360°.
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til de mulighetene som finnes for å tilpassene
malene til deres egen layout og felter.
Kursinnhold








Introduksjon til kurs og dokumentmaler
Sette inn simple flettefelter
Registrere mal i 360°
Sette egenskaper
Redigere eksisterende mal
o Endring av flettefelter
o Redigering av layout
Flettefelter med relasjoner og kriterie
o Gjennomgang av metamodellen
Opprettelse og vedlikehold av standardtekster
Overordnet gjennomgang
o Opprette flettefelt med liste
o Makro
Varighet
1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnleggende Internett Utforsker og Windows-kunnskaper. God kunnskap spesielt i
Word.
Dette kurset er teknisk, og krever endel forkunnskap for at kursdeltaker skal få maks
utbytte av kurset.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Kursdeltakerne får utdelt en egen brukerveiledning som følger kurset
agenda.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere.
360° Malutviklingskurs SP6 eller eldre
Målgruppe
Software Innovation AS
De som skal utvikle og vedlikeholde organisasjonens maler.
7
Målsetting
Kurset skal gi superbrukere/teknisk personell opplæring og kompetanse i hvordan
opprette maler til bruk i 360°.
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til de mulighetene som finnes for å tilpassene
malene til deres egen layout og felter.
Kursinnhold








Introduksjon til kurs og dokumentmaler
Sette inn simple flettefelter
Registrere mal i 360°
Sette egenskaper
Redigere eksisterende mal
o Endring av flettefelter
o Redigering av layout
Flettefelter med relasjoner og kriterie
o Gjennomgang av metamodellen
Opprettelse og vedlikehold av standardtekster
Overordnet gjennomgang
o Opprette flettefelt med liste
o Makro
Varighet
1 dag (6 timer)
Sted
Dette kurset kan kun holdes i Software Innovations lokaler på Fornebu
Krav til
forkunnskaper
Grunnleggende Internett Utforsker og Windows-kunnskaper. God kunnskap spesielt i
Word.
Dette kurset er teknisk, og krever endel forkunnskap for at kursdeltaker skal få maks
utbytte av kurset.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Kursdeltakerne får utdelt en egen brukerveiledning som følger kurset
agenda.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere.
360° Kurs for ledere
Målgruppe
De som skal utføre lederoppgaver.
Målsetting
Målet for kurset er å gi lederne oversikt over de funksjonene de kan bruke for å utføre
lederoppgaver i systemet, som blant annet foredeling og oppfølging av saker og
dokumenter.
Etter endt kurs vil leder kjenne hvilke muligheter hun/han har ift å utføre
lederoppgaver i 360°.
Kursinnhold
Varighet
Software Innovation AS








Introduksjon
Fordeling
Omfordeling
Godkjenning og kommentering
Søk og favoritter
Sette opp personlig skrivebord
Rapporter og statistikker
Rettigheter
½ dag (3 timer)
8
Krav til
forkunnskaper
Grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltakere
Inntil 10 deltagere.
Det anbefales å gjennomføre 360° – Grunnkurs Sluttbrukere. Skal leder i tillegg
utføre saksbehandlingsoppgaver, som for eksempel å lagre eposter og dokumenter
og evt behandle dem, er dette kurset en forutsetning.
360° Møte- utvalgsmodul (eksterne møter)
Målgruppe
Møte- og utvalgssekretærer.
Målsetting
Dette kurset passer for de som skal administrere politiske møter og utvalg, eller andre
som ønsker å lære hvordan denne modulen fungerer.
Kursinnhold







Registrere politiske partier og politikere
Registrere utvalg, medlemmer og møter
Opprette saksframlegg og sende dem til behandling i utvalg
Forberede møtet / agenda
Produsere møteinnkalling
Administrere oppmøte
Lage protokoll og vedtak
Varighet
1 dag (6 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere. Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Kurset er
tiltenkt utvalgssekretærer som i utgangspunktet kan faget.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Kursdeltakerne får utdelt en egen brukerveiledning som følger kurset
agenda.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere.
360° Interne møter
Målgruppe
De som skal opprette og administrere interne styrer, råd og utvalg.
Målsetting
Kurset passer for de som skal bruke modulen Interne møter. Dette er en forenklet
versjon i forhold til MU modulen, og passer for de som trenger trenger verktøy for å
håndtere møter som utføres i faste utvalg, fagrupper, styrer el.l.
Kursinnhold




Hvordan registrere utvalget, medlemmer/vara/møteleder og møtene de skal
ha.
Hvordan opprette møtedokumentene og agendapunkter for møtene
Hvordan sende innkalling
Opprette møtereferat, registrere oppmøte, avgjørelser og ferdigstille møte.
Varighet
½ dag (3 timer)
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere. Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper.
Software Innovation AS
9
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltakere
Inntil 10 deltakere.
360° Plan- og byggesak
Målgruppe
Saksbehandlere som skal benytte eiendomsmodulen i 360°
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til funksjonene for å kunne utføre oppgaver i
forbindelse med plan- og byggesaker.
Kursinnhold






Introduksjon
Kort repetisjon av 360°

Søke

Opprette saker ogokumenter

Produsere filer
Hvordan supplere en sak med Gnr/Bnr, Saksparter m.m.
Integrasjon mot kart

Vis eiendom

Hent naboliste
Opprette og benytte forløpsmaler

Håndtere tidsforbruk (bransjetid og saksbehandlingstid)
Produsere brev med standardtekster
Varighet og sted
1 dag (6 timer). Dette kurset kan kun kjøres på kundens eget miljø.
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Antall deltagere
Inntil 10 deltagere
360° Innsynsbegjæring
Målgruppe
Saksbehandlere som skal behandle innsynsbegjæringer. Kan legges til ett av de
andre kursene som ekstra time.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltaker kjenne til hvordean innsynsbegjæringer behandles og
ekspederes
Kursinnhold



Introduksjon

Hvordan kommer innsynsbegjæringer inn
Hvordan gjøre vedtak
Hvordan eksepdere svar
Varighet
1 time. Kan godt legges som tillegg på et annet standardkurs.
Krav til
forkunnskaper
Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper.
Kursdokumentasjon
Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360°.
Software Innovation AS
10
Antall deltagere
Software Innovation AS
Inntil 10 deltagere
11